Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/1139, položky: 1-10/11389
Stav:
#12756
Užití:
1 1 0
Dotaz: Respektování tradice
Konkrétní dotaz: Píše se raně mezera novověký, nebo dohromady raněnovověký?
Klíčové slovo: raně novověký; raněnovověký
Odpověď: V tomto případě je to poněkud komplikovanější. Platné pravidlo o psaní složených přídavných jmen říká, že je-li základem složeného přídavného jména s první složkou zakončenou na -ně (-sko, -cko, -ově) podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou, píšeme adjektivum dohromady: trestní právo – trestněprávní, raný novověk – raněnovověký. U některých složených přídavných jmen (k nimž patří výrazy se složkou raně, pozdně) se však vedle toho respektuje tradiční, vžitý způsob psaní. Proto je možné chápat tento termín i jako slovní spojení příslovce a přídavného jména a psát slova zvlášť: raně novověký, obdobně třeba i raně gotický, pozdně barokní, vrcholně renesanční. Jednoznačnou převahu psaní výrazů tohoto typu zvlášť dokládají i příklady z ČNK. Psaní dohromady není chybné, ale je v praxi méně využívané. V rámci textu doporučujeme dodržovat jednotnou podobu.
Zvažované varianty:
raně novověký raněnovověký
Poslední užití: 8.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.3 – Tradiční způsob psaní některých složených přídavných jmen
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Konkrétní dotaz: Mám napsat čárky před spojkou „nebo“ v následujícím souvětí? „Zatímco v horním [sešitě] by postupoval pomalu, v tom dolním by to šlo podstatně rychleji(,) nebo také stejně tak pomalu(,) nebo vůbec ne.“
Klíčové slovo: nebo
Odpověď: Významový poměr mezi danými větami je možno chápat různě a v závislosti na chápání významového poměru pak volit různé interpunkční řešení (viz „konkrétní případ“).
Poslední užití: 2.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní čárky v souvětí, sekce 1 – Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 119, 120
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 112, 113

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: V textu je psáno: Před tím, než vypukl světový konflikt... V této větě nedokážu přesně odlišit rozdíl. Psala bych spíš dohromady předtím, protože to chápu ve významu dříve než vypukl. jak to má být?
Klíčové slovo: předtím, před tím
Odpověď: Vymezení rozdílu mezi užitím zápisu „předtím, než“ a „před tím, než“ není mnohdy jednoznačné. Souhlasíme s tím, že v uvedené větě považujeme za vhodnější užít příslovce s časovým významem ‚před jistým okamžikem, dříve‘ a psát: „Předtím, než vypukl světový konflikt...“ Avšak ani pojetí, kdy jde o předložku a zájmeno, jímž na něco odkazujeme (před tím vypuknutím konfliktu), zcela vyloučit nelze.
Zvažované varianty:
předtím před tím
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12753
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo elektromontér dohromady?
Klíčové slovo: elektromontér
Odpověď: Ano, slovo elektromontér píšeme dohromady. Komponent elektro- funguje jako první část mnohých složených slov, např. elektroměr, elektroopravna, elektroprodejna, elektroléčba, elektrochirurgie.
Zvažované varianty:
elektromontér elektro montér
Poslední užití: 2.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12752
Užití:
1 1 0
Dotaz: Typ 21
Konkrétní dotaz: Na banneru máme text, kde se odpočítává čas, např. „Soutěž začíná za 2 dny, 8 hodin a 21 minut“. Kolega mě upozornil, že místo tvaru „minut“ bych měl užít tvar „minuta“. Já si ale myslím, že tento tvar by byl na místě pouze v případě užití řadové číslovky, např. „21. (dvacátá první) minuta“. Jak je to prosím správně?
Klíčové slovo: 21; dvacet jedna
Odpověď: Po složených číslovkách končících na „jeden“, „dva“, „tři“, „čtyři“ jsou dnes v prvním pádě možné oba tvary, tedy „dvacet jedna minut“ i „dvacet jedna minuta“. Dříve byla kodifikována pouze podoba typu „dvacet jedna minuta“. V současnosti je naopak obvyklejší varianta „dvacet jedna minut“, kde se neshoduje číslovka „jedna“ a počítaný předmět „minut“ – starší podoba tedy může být vnímána jako příznaková. V pořádku jsou však obě varianty.
Poslední užití: 4.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12749
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Jak se v textu psaném verzálkami uvádějí jednotky, které jsou běžně zapisovány malými písmeny, např. ml nebo g?
Klíčové slovo: verzálky; značky
Odpověď: Jednotky se uvádějí v zavedené podobě i v případech, kdy se okolní text píše verzálkami (např. PŘI TLAKOVÉ ZKOUŠCE BYL DOSAŽEN TLAK 16,632 MPa.).
Zvažované varianty:
ml g ML G
Poslední užití: 24.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2 Značky jednotek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12743
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Platí stále pravidlo, že ve shodě přísudku s podmětem „děti“ se píše tvrdé y, např. „děti si hrály“?
Klíčové slovo: děti
Odpověď: Ano, podstatné jméno „děti“ je v množném čísle rodu ženského (skloňujeme jej podle vzoru „kost“), proto je v přísudku náležitý tvar s tvrdým y: „děti si hrály“.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12742
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Platí stále pravidlo, že ve shodě přísudku se jmény „rodiče, koně“ se má psát tvrdé y, tedy „rodiče přišly“, „koně se pásly“ apod.?
Klíčové slovo: rodiče, koně
Odpověď: Takové pravidlo neplatilo a neplatí – podstatná jména „rodiče, lidičky, koně“, ačkoli mají v množném čísle neživotnou koncovku -e a -y, jsou rodu mužského životného, proto je náležité napsat v přísudku měkké i, tedy „rodiče přišli“, „koně se pásli“ apod. Pouze pokud podstatné jméno „kůň“ označuje neživou věc podobající se koni, bude ve shodě u množného čísla tvrdé y, např. „dřevěné koně stály“.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1.3 – Rodiče, lidičky, koně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12741
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nominativ jmenovací
Konkrétní dotaz: Mám spojení typu „za Českomoravská společnost, a. s., Jan Novák“. Nemělo by být správně „za Českomoravskou společnost, a. s., Jan Novák“? Nebo je možné ponechat název firmy i v prvním pádě?
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: Tzv. nominativ jmenovací (vlastní jméno v 1. pádě) je možno uplatnit jen tehdy, použijeme-li před tímto vlastním jméno obecné (tzv. opěrné), které skloňujeme, například „za firmu Českomoravská společnost, a. s., Jan Novák“. Bez opěrného jména je náležitá pouze skloňovaná podoba, tedy „za Českomoravskou společnost, a. s., Jan Novák“.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojení typu ve městě Olomouc

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12740
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupina samohláska-souhláska-souhláska-samohláska
Konkrétní dotaz: Jak se správně dělí slovo odejde? Dělí se správně odej-de, nebo ode-jde?
Klíčové slovo: odejde
Odpověď: Slovo odejde se správně dělí takto: ode-jde. Je‑li ve skupině samohláska + souhláska + souhláska + samohláska přítomen morfematický šev (předponový nebo mezi dvěma složkami složeniny), dělíme na švu. Ode- je předpona, -jd- je kořen, odtud tedy správné dělení ode-jde.
Zvažované varianty:
odej-de ode-jde
Poslední užití: 8.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.7 Skupina samohláska-souhláska-souhláska-samohláska, bod b)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.