Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/987, položky: 1-10/9861
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#11377
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se poradit, zda je správně spojení „skupina lidí, která se usadila“, nebo „skupina lidí, kteří se usadili“, případně zda je možné obojí. Slyšela jsem názor, že vedlejší věta vztažná by neměla rozvíjet neshodný přívlastek, nýbrž řídící jméno, tudíž by měla být správná pouze první z uvedených variant. Co si o tom myslíte?
Klíčové slovo: který
Odpověď: Vedlejší věta vztažná může rozvíjet jak řídící jméno, tak jméno ve funkci neshodného přívlastku. V uvedeném případě jsou přijatelné obě varianty, záleží především na kontextu a také na záměru a preferencích pisatele.
Poslední užití: 21.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba spisovné češtiny. Grepl – Karlík. 1986.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Struktury s relativy který, jenž, co, jaký, s. 449.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#11376
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Konkrétní dotaz: Jaký tvar bude mít zájmeno který, pokud se váže ke spojení „počítač, stůl a židle“?
Klíčové slovo: který
Odpověď: Vztažné zájmeno v uvedeném případě bude odkazovat k několikanásobnému větnému členu, který se skládá ze dvou jmen rodu mužského neživotného („počítač“ a „stůl“) a jména rodu ženského („židle“). Náležitým tvarem je proto „které“. Pokud by vztažné zájmeno bylo podmětem vedlejší věty a přísudek vedlejší věty by obsahoval příčestí, bylo by namístě napsat v něm -y, například „počítač, stůl a židle, které byly“.
Poslední užití: 4.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.2 – V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#11375
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Konkrétní dotaz: Jak bude prosím vypadat tvar vztažného zájmena který (případně jenž) a následně i tvar přísudku ve větě „Nejednejte v rozporu se zákony a nařízeními, které/která jsou vám dány/dána“?
Klíčové slovo: který; jenž
Odpověď: Pokud vedlejší věta rozvíjí obě složky několikanásobného větného členu, je třeba, aby se i vztažné zájmeno shodovalo s oběma těmito složkami. Protože se několikanásobný větný člen v uvedené větě skládá ze jména rodu mužského neživotného (zákony) a jména rodu středního (nařízení), náležitá podoba vedlejší věty bude „které (jež) jsou vám dány“.
Poslední užití: 4.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.2.2 – V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Stav:
#11374
Užití:
1 1 0
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v postpozici
Konkrétní dotaz: Nevím si rady s tvarem přívlastku v následující větě: „Odštěpný závod zahraniční právnické osoby [název firmy], vedené/vedená v rejstříku...“ Můžete mi prosím poradit?
Klíčové slovo: vedený
Odpověď: Z vašeho příkladu není zcela jednoznačné, ke kterému podstatnému jménu se přívlastek vztahuje. Pokud by rozvíjel jméno „závod“, znělo by dané spojení takto: „Odštěpný závod zahraniční právnické osoby [název firmy], vedený v rejstříku...“ Jestliže se ale přívlastek vztahuje k „právnické osobě“, bude náležitý tvar „vedené“: „Odštěpný závod zahraniční právnické osoby [název firmy], vedené v rejstříku...“ Naopak zcela bychom vyloučili tvar „vedená“.
Poslední užití: 27.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11373
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přivlastňování podmětu
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, jaká zájmena bych měla použít ve větách „Souhlasím se zpracováním mých/svých osobních údajů“ a „Souhlasím se mojí/svojí registrací“. Můžete mi prosím poradit?
Klíčové slovo: svůj
Odpověď: V obou větách je podmětem zájmeno „já“ a tomuto podmětu je přivlastňováno. Jestliže přivlastňujeme podmětu, je namístě užít zvratné zájmeno „svůj“, a tak tomu bude v obou uvedených případech.
Poslední užití: 5.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence přivlastňovacích zájmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11372
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Je správně vítězka, nebo vítězkyně?
Klíčové slovo: vítězka
Odpověď: Přechýlená podoba slova vítěz je vítězka. (Podoba *vítězkyně by předpokládala neexistující podobu ten *vítězce.)
Zvažované varianty:
vítězka vítězkyně
Poslední užití: 5.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo vítězka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11371
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět - mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký tvar bude mít přísudek v následující větě? „České zákazníky nejvíce odrazuje/odrazují od častějších nákupů na internetu náklady...“
Klíčové slovo: náklady
Odpověď: Podmětem uvedené věty je podstatné jméno „náklady“. Toto jméno rodu mužského neživotného je v množném čísle, proto bude náležitý tvar přísudku „odrazují“.
Poslední užití: 6.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11370
Užití:
1 1 0
Dotaz: Věta bezpodmětná
Konkrétní dotaz: Chtěla bych si ujasnit, zda věta „Ono prší“ je jednočlenná, stejně jako věta „Prší“, nebo zda je „ono“ podmětem. Pokud jde o větu jednočlennou, kterým větným členem je pak slovo „ono“?
Klíčové slovo: ono prší
Odpověď: V případě věty „Ono prší“ se stále jedná o jednočlennou (bezpodmětnou) strukturu. Výraz „ono“ je zde totiž částicí a ta nevstupuje do větněčlenských vztahů.
Poslední užití: 20.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba češtiny. Grepl – Karlík. 1998. (platí od 1998)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Bezpodměté větné struktury, s. 113.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11369
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Nemůžeme se rozhodnout, jak bude vypadat určitý slovesný tvar ve větě „Smlouva ani její dodatky nebyla/nebyly platné“. Jak je to prosím správně?
Klíčové slovo: smlouva ani dodatky
Odpověď: V případě, že několikanásobný podmět stojí před přísudkem, je třeba řídit shodu oběma složkami tohoto několikanásobného podmětu, nikoli pouze jednou z nich. Zde jsou složkami podmětu jméno rodu ženského (smlouva) a jméno rodu mužského neživotného (dodatky). Namístě je proto tvar „byly“.
Poslední užití: 20.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 – V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#11368
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence sloves – bezpředložková spojení
Konkrétní dotaz: Narazila jsem na větu „Dostáli jsme bezpečnostním opatřením“. Nejsem si jistá, zda je užitá vazba slovesa správná. Můžete mi poradit?
Klíčové slovo: dostát
Odpověď: U slovesa „dostát“ uvádějí slovníky vazbu se 3. pádem, tedy „dostát komu/čemu“. Uvedené spojení je tudíž v pořádku.
Poslední užití: 20.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Vallex 3.0. Lopatková a kolektiv. 2016.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.