Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/932, položky: 1-10/9316
Stav:
#10824
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Má být u medailonu uvedený i jeho autor?
Klíčové slovo: autor
Odpověď: V tomto případě nejde o čistě jazykový dotaz, na nějž bychom mohli najít odpověď v dostupných příručkách. Záleží na edičních zásadách, které jsou zavedeny v daném časopise, či na pořadateli konkrétní akce, např. výstavy, zda uvede autora soupisu životopisných dat pojednávané osobnosti.
Poslední užití: 20.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10823
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Připravili jsme výstavu na počest významné osobnosti českého sportu. Postačí, když k doprovodnému medailonu uvedeme jako východisko pro biografická data „internetové zdroje“?
Klíčové slovo: odkaz
Odpověď: V tomto případě nejde o čistě jazykový dotaz, na nějž bychom mohli najít odpověď v dostupných příručkách. Obecně lze říct, že pokud necitujete konkrétního autora a pouze odkazujete na veřejně dostupná životopisná data, neměl by být odkaz k internetovým zdrojům (např. Wikipedii) prohřeškem proti obecným zvyklostem.
Poslední užití: 20.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10822
Užití:
1 1 0
Dotaz: Telefonické jazykové poradenství
Konkrétní dotaz: Je telefonická konzultace jazykového problému zpoplatněna?
Klíčové slovo: poplatek
Odpověď: Telefonická jazyková poradna jako taková zpoplatněna není, hradíte pouze poplatek svému telefonnímu operátorovi dle smluvní sazby.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10821
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecné informace o jazykové poradně
Konkrétní dotaz: Stále platí, že na dotazy zaslané e-mailem neodpovídáte?
Klíčové slovo: e-mail
Odpověď: Písemné zpracování odpovědi na jazykový dotaz je placená služba. Máte-li o ni zájem, prosím, požádejte o ni e-mailem (poradna@ujc.cas.cz) a do předmětu napište „žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz“. Další informace naleznete na adrese http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Poslední užití: 28.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10819
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebuji ověřit, jak se správně píše slovo akvamanile.
Klíčové slovo: akvamanile
Odpověď: Bohužel nemáme k dispozici žádný zdroj, který by toto slovo zachycoval. Vycházíme proto z nepříliš početných dokladů na internetu a v ČNK. V českých textech jsou doloženy podoby akvamanile, aquamanile; akvamanila, aquamanila; akvamanilie, aquamanilie; akvamanilia. Pokud jde o první část, doporučujeme analogicky k výrazům jako akvadukt, akvamarín, akvarel preferovat zápis akva- (nikoli aqua-). Na základě frekvence doporučujeme volit podobu uvedenou ve Wikipedii, v níž je pro tuto konvičku na vodu zoomorfních tvarů užito jako základní označení akvamanile. Podoba akvamanila (zmíněná jako variantní) se objevuje zřídka, stejně jako ostatní zmíněné podoby. Tvar akvamanilia se užívá pro množné číslo (viz bakalářská práce Keramická aquamanilia v českých zemích a článek Plzeňská akvamanilia).
Zvažované varianty:
akvamanile akvamanila aquamanile aquamanila
Poslední užití: 9.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: Internetové zdroje, ČNK.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Syntax
Kategorie: Valence
Stav:
#10818
Užití:
1 1 0
Dotaz: Valence sloves – předložková spojení
Konkrétní dotaz: Při kontrole bakalářské práce jsem narazila na vazbu „diskutovat nad něčím“. Já jsem tedy starší ročník a řekla bych jedině „diskutovat o něčem“, ale možná se mýlím.
Klíčové slovo: diskutovat
Odpověď: Vazbu „diskutovat nad něčím“ sice neuvádějí ani slovníky spisovné češtiny, ani Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, uvádí ji však online slovník slovesných vazeb Vallex 3.0 (viz příklad „diskutoval se studentem nad problémem“). Nelze ji tedy odmítat, avšak zároveň je třeba mít na paměti, že podle dat Českého národního korpusu je v úzu mnohem méně frekventovaná než základní vazba „diskutovat o něčem“ a že někteří uživatelé češtiny ji mohou vnímat jako substandardní. Ještě doplňme, že náležitá je i bezpředložková vazba se 4. pádem „diskutovat něco“. Tato vazba bývá někdy považována za vazbu novou a v češtině cizí, nicméně ji uvádí už Příruční slovník jazyka českého a přijímají ji Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení i Vallex 3.0.
Zvažované varianty:
diskutovat nad něčím diskutovat o něčem diskutovat něco
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Vallex 3.0. Lopatková a kolektiv. 2016.
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesné a jmenné vazby, sekce 2 – Diskutovat něco, zmínit něco

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10817
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V textu je psáno fousy. Je to přípustné? Nemá to být vousy?
Klíčové slovo: vousy; fousy
Odpověď: Záleží na kontextu. Máte pravdu, že ve spisovných projevech volíme podobu vousy. Zápis fousy je ve slovnících hodnocen jako obecněčeský, své místo však má v lidové slovesnosti (např. v pohádkách) a ve frazeologii (nejde mu to pod fousy, bylo to jen o fous, je to na fous přesně).
Zvažované varianty:
vousy fousy
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10816
Užití:
1 1 0
Dotaz: Redukce zvratného se
Konkrétní dotaz: Při opravování bakalářské práce jsem narazila na spojení „... se zaměřením se na fenomén“. Osobně bych tam už to druhé „se“ nedávala. Cítím to správně?
Klíčové slovo: se zaměřením
Odpověď: U slovesných podstatných jmen, která jsou odvozena od zvratných sloves, se zvratné „se/si“ může, ale nemusí vypustit. V některých případech se tradičně vypouští (např. „koupání zakázáno“), jindy se naopak spíše zachovává (např. „nedostavení se bez předchozí omluvy je nezdvořilé“). Ve Vašem případě se kloníme píše k vypuštění druhého „se“, a to i s ohledem na skutečnost, že před slovem „zaměření“ předchází homonymní předložka „se“.
Zvažované varianty:
se zaměřením se se zaměřením
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zvratná a nezvratná slovesa, sekce 2.1 – Se, si

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova neurol ve větě „Vzal si neurol“?
Klíčové slovo: lék neurol
Odpověď: V dané větě nejde o vlastní jméno léku, ale o druhové označení, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jména výrobků
Konkrétní dotaz: Autor zvolil v beletrii podobu Cabernet Savignon. Je to správně?
Klíčové slovo: c/Cabernet s/Sauvignon
Odpověď: Velké písmeno by bylo namístě, pokud by šlo opravdu o název ochranné známky, např. ve spojení „popíjeli víno značky Cabernet Sauvignon“. Ve spojeních jako „popíjeli cabernet savignon“, „objednali si cabertnet savignon“ jde už o druhové označení, a proto by se mělo psát malé písmeno.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 95
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.