Web dotazy.ujc.cas.cz umožňuje práci s databází dotazů položených jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR a odpovědí na tyto dotazy. Databáze byla vytvořena pracovníky Ústavu pro jazyk český a Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni v rámci projektu financovaného Ministerstvem kultury, program Národní kulturní identity (NAKI) II. Laické i odborné veřejnosti databáze nabízí nejen možnost poučit se o širokém spektru jazykové problematiky obsažené v dotazech a odpovědích, ale také s dotazovým materiálem systematicky a strukturovaně pracovat (např. vyhledávat ho a třídit podle různých kritérií), a to v uživatelsky přívětivém prostředí. Uživatelé prostřednictvím webové aplikace získávají přístup do databáze k jazykovému materiálu, na který se tazatelé ptají běžně a opakovaně (např. dotazy na interpunkci, dotazy v konstrukcích se spojkou nebo, viz odpovědi s klíčovým slovem „nebo“), ale i k materiálu, který předmětem dotazů nebývá často (např. přechýlená podoba „generálka“ od „generál“, viz odpověď #3390).
Zvláštním přínosem databáze je zachycení dotazů a odpovědí týkajících se jazykové problematiky, o které zpravidla nelze nalézt informace v žádném jiném zdroji poučení o jazyce, a pokud ano, nebývá o ní v takovém zdroji často pojednáno z perspektiv, které tazatel očekává, tj. uživateli se může dostat obecného poučení, avšak aplikace na jeho konkrétní případ může být obtížná, např. může být vyložen jen dílčí aspekt problematiky, či tazatel potřebuje ujištění o správném chápání příslušného doporučení apod. Databáze je tedy otevřený, průběžně doplňovaný a flexibilní nástroj pro zachycení vývoje českého národního jazyka nikoli z obvyklé perspektivy tvůrců jazykových příruček, ale z perspektivy samotných uživatelů jazyka a také jazykové poradny.

Od dotazu v jazykové poradně k záznamu v databázi

Tazatelé mohou v současné době kontaktovat jazykovou poradnu telefonicky, viz kontakty. Telefonát s dotazem i poskytnutou odpovědí je zaznamenán a přenesen do webové aplikace. Zde k němu pracovníci jazykové poradny v neveřejné administraci webu vypracují textovou odpověď, která je následně publikována na veřejné části webu. Nahrávky ani osobní údaje tazatelů nejsou žádným způsobem veřejnosti zpřístupněny z důvodu ochrany osobních údajů. Veškeré údaje, jejichž zveřejněním by mohlo dojít k porušení ochrany osobních údajů, narušení soukromí tazatele nebo by zveřejnění mohlo být vůči tazateli jakkoli neetické, jsou anonymizovány – je např. použito „zástupné“ jméno a příjmení Jan Novák, iniciály XY nebo je místo názvu firmy a její adresy výslovně uvedeno „[anonymizováno]“ apod. Z těchto důvodů také nelze některé dotazy s odpověďmi zveřejnit vůbec.
V současnosti jsou v databázi uloženy nahrávky od roku 2015 a archivní e-maily, jimž příslušející dotazy a odpovědi jsou postupně zanášeny do databáze. Není výjimkou, že v jednom telefonátu tazatel položí více dotazů. V tom případě pracovníci jazykové poradny do databáze zaznamenají příslušný počet odpovědí či jen zvýší počet užití již dříve vytvořených odpovědí. Aktuální počet nahrávek a e-mailů a také počet odpovědí, dotazů, jejich kategorií a oblastí a klíčových slov ukazuje stránka se statistikami.

Dotazy položené jazykové poradně a jejich specifika

S dotazy adresovanými jazykové poradně pracujeme při lingvistickém výzkumu a třídění do databáze tak, že v úvahu je brán nejen samotný dotaz, ale i odpověď na něj. Na toto neoddělitelné spojení dotazu tazatele a odpovědi poradny se ve výsledku pohlíží z různých lingvistických hledisek (různých jazykovědných disciplín) zároveň, např.:
 • Dotaz na oslovení pana Nováka – pane Novák, nebo pane Nováku? Poradna odpoví, že ve formálním, spisovném projevu je vhodné (tzn. zdvořilé) oslovovat 5. pádem, tj. pane Nováku. Z hlediska lingvistického se tento dotaz i s odpovědí týká tvarosloví (tvar 5. pádu vlastního jména rodu mužského životného) a také pragmatické roviny jazyka (zdvořilost).
 • Dotaz na správné psaní slova činnost – jedno n, nebo dvě? Poradna odpoví, že správně píšeme dvě n, protože -čin- je kořen slova, -n- a -ost- jsou slovotvorné přípony. Z hlediska lingvistického se dotaz i s odpovědí týká pravopisu (psaní n/nn), tvarosloví (jde o podstatné jméno) a slovotvorby (či morfematiky), protože ze stavby slova vyplývá odůvodnění, proč píšeme dvě n.
 • Dotaz na psaní čárky před spojkou než. Odpovědí je, že čárka se píše, jestliže než uvozuje větu, a nepíše, uvozuje-li větný člen. Z hlediska lingvistického zde jde o oblast zájmu pravopisu (psaní interpunkční čárky) a skladby (jde o čárku ve větě jednoduché nebo v souvětí).
 • Dotaz na správnost či vhodnost užití slova pokořit ve významu ‚přesáhnout, zdolat‘, např. pokořit rekord apod. Poradna odpovídá, že v tomto novém významu nejde o chybné užití, považujeme ho pouze za publicismus. Z hlediska lingvistického se tedy dotaz i s odpovědí týká stylistiky (vhodnost užití a jeho stylová příslušnost), tvarosloví (jde o sloveso) a lexikologie (jednoslovná jednotka a její význam; přenášení významu).
 • Dotazy na ostatní oblasti – řada dotazů se netýká konkrétního jazykového prostředku, ale jiné problematiky související s češtinou, např.: kolik slov má čeština, které české slovo je nejdelší, nejfrekventovanější apod., které vydání Pravidel českého pravopisu je nejnovější.

Struktura databáze, hlavní pojmy

Databáze je strukturována tak, aby poskytla co nejjednodušší možné vyhledávání běžným uživatelům, kteří se jejím prostřednictvím mohou prakticky poučit o jazykových problémech, které třeba momentálně řeší a které mohou být v databázi obsaženy proto, že se na totéž už ptal jiný tazatel. Zároveň umožňuje obsáhnout odborné lingvistické aspekty popsané výše v sekci Dotazy položené jazykové poradně a jejich specifika a dále umožňuje, aby se podle těchto aspektů dal dotazový materiál vyhledávat a třídit pro výzkumné a statistické účely. K tomuto účelu slouží primárně vyhledávání podle detailní anotace .
Běžní uživatelé hledající rychlé praktické poučení se v odpovědích mohou nejsnáze orientovat pomocí dotazů, které jsou seskupeny do kategorií. Kategorie jsou dále uskupeny do oblastí, viz obrázek A.
ilustrační obrázek
Obrázek A: Příklad anotované odpovědi (odpověď #3573).

 • Oblast – je nejobecnější úroveň základní anotace. Na této úrovni jsou dotazy rozděleny podle strukturních úrovní jazyka (např. slovotvorba, stylistika, syntax), podle tradičních pravopisných oblastí (např. pravopis – dělení slov, pravopis – psaní velkých písmen) i podle dalších oblastí, které jsou častým předmětem zájmu tazatelů (např. čísla a číslice, úprava písemností).
 • Kategorie dotazů – zahrnuje podrobnější členění příslušné oblasti dotazu, např. oblast slovotvorby je rozčleněna do kategorií: jak vypadá slovo x utvořené od slova y; příbuznost slov aj. Oblast pravopis – psaní velkých písmen je rozčleněna do kategorií: jména staveb a jejich částí; jména živých bytostí apod.
 • Dotaz – v rámci dané kategorie dotazu slouží k přiblížení toho, na co se tazatel ptal. Dotazy jsou zpravidla pojaty spíše protypicky, tj. „zástupně“ za všechny obvyklé formulace, které při položení daného dotazu tazatelé obvykle používají, např. u interpunkční problematiky převažuje dotaz „Píše se dané spojení s čárkou?“, ačkoli reálně uživatelé formulují své dotazy různě: „Bude tam čárka?“ „Píše se tam čárka?“ „Má tam být čárka?“ „Píše se to bez čárky, nebo s čárkou?“ „Bude tam čárka před… / mezi...“ apod. Někdy nemusí mít dotaz ani podobu tázací věty, může jen stručně vystihovat příslušnou problematiku, na kterou se tazatel ptal: bibliografický údaj, číslovka druhová apod. Jestliže je účelné zachycovat dotaz tak, aby věrněji vystihoval to, jak otázku formuloval tazatel, uvádí se přesnější znění v kolonce konkrétní znění dotazu. Toto řešení volíme např. proto, že tazatel při formulaci dotazu uvádí podstatné doplňující informace: „náš korektor tvrdí, že podle nových pravidel se čárka nepíše, je to pravda?“.
 • Klíčové slovo – dotaz s odpovědí bývá na úrovni základní anotace opatřen též klíčovým slovem nebo kombinací klíčových slov. Klíčové slovo je část slova, slovo nebo slovní spojení, kterého se dotaz týkal nebo podle kterého je účelné odpověď do databáze zařadit pro snadné vyhledání.
  Klíčovým slovem může být např.:
  • -ismus
   • tj. zakončení slova typické pro skupinu slov, na která jsou časté dotazy
  • °C
   • tj. symbol a značka jednotky
  • 80letý
   • tj. kombinace číselného a písmenného zápisu slova
  • alzheimer
   • tj. konkrétní slovo
  • česko-slovenský / e-vstupenka / majonézovojogurtový
   • tj. jednotlivé slovo složené
  • emeritní profesor / druhá světová válka
   • tj. slovní spojení
  • Ing.; Ph.D. / 1. pád; 5. pád / 80letý; osmdesátiletý
   • tj. kombinaci klíčových slov
  • infinitiv jako podmět / české samohlásky / konkurence předložkové a nepředložkové vazby / shoda přísudku s podmětem
   • tj. lingvistické termíny či kategorie, které jsou obsaženy spíše okrajově a výběrově
 • Atributy odpovědi – v atributech odpovědi jsou uvedeny odkazy na zdroje, ve kterých je možné se poučit o jazykové problematice, jichž se daná odpověď týká. Příklad odpovědi s rozkliknutými atributy zobrazuje obrázek B.
  ilustrační obrázek
  Obrázek B: Příklad odpovědi s rozkliknutými atributy (odpověď #3573).

Anotace dotazů v databázi

Protože dotazový materiál je značně různorodý, umožňuje databáze pojmout anotaci dotazu a odpovědi tak, aby byly zpracovány na různém stupni obecnosti a konkrétnosti a aby mohly být případně i opakovaně přiřazovány k jednotlivým nahrávkám, e-mailům apod., pokud se v nich opakují i příslušné dotazy (viz sekce Od dotazu v jazykové poradně k záznamu v databázi).
Příklad 1 – obecný dotaz na psaní čárky před spojením „a dokonce“, viz obrázek C. Odpověď obsahuje zcela obecné poučení a lze ji nadřadit všem dotazům tohoto typu, které poradna obdrží. Konkrétní, specifičtější dotazy týkající se této problematiky, jsou následně blíže rozpracovány v konkrétních případech (odpovědi).
ilustrační obrázek
Obrázek C: Příklad odpovědi, která obsahuje obecné poučení (odpověď #1344).

Příklad 2 – Odpověď, viz obrázek D, je pojata obecně, ale je opatřena detailní anotací (analýzou) konkrétní věty, která byla předmětem dotazu, a proto ji nelze opakovaně použít pro všechny dotazy tohoto typu. Bližší komentář k větě, která byla předmětem dotazu, je uveden v konkrétním případě (odpovědi).
ilustrační obrázek
Obrázek D: Příklad odpovědi, která obsahuje konkrétní poučení (odpověď #2961).

Detailní anotace

Detailní anotace slouží k systematickému zachycování lingvistických kategorií, které s dotazem souvisejí. Je členěna podle jednotlivých strukturních rovin jazyka a umožňuje k dotazu a odpovědi anotovat informace na úrovni textu, věty a souvětí, slova (tvarosloví, stavba slova apod.), hlásky, písmena, znaku, zvukové roviny atd. Příslušné kategorie se do detailní anotace odpovědi zaznamenávají výběrově podle povahy dotazu tak, aby byl opatřen všemi potřebnými atributy pro pokročilejší třídění a vyhledávání.
Příklady detailní anotace:
 • Dotazu a odpovědi na výslovnost názvu stromu tis, viz obrázek E, jsou na úrovni slova přiřazeny informace, že se jedná o obecné podstatné jméno rodu mužského neživotného domácího původu, u nějž výslovnost odpovídá grafice (podle principů běžných v domácí slovní zásobě); na úrovni písmen je pak zachyceno, že se daná problematika týká kombinace písmen -ti-.
  ilustrační obrázek
  Obrázek E: Příklad detailní anotace odpovědi s klíčovým slovem tis (odpověď #3478).

 • K dotazu a odpovědi na možnost užití tvaru viz v textu, v němž se adresátovi vyká, viz obrázek F, se na rovině textu vážou informace o tom, jakého zdvořilostního aspektu se jazykový problém týká (tykání/vykání), a na rovině slova o tom, že se tento tvar užívá, že je jeho užití vhodné/správné a že jej lze určit jako sloveso (ve tvaru určitém: 2. osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací, vid nedokonavý) nebo částici.
  ilustrační obrázek
  Obrázek F: Příklad detailní anotace odpovědi s klíčovým slovem viz (odpověď #887).

 • K dotazu a odpovědi na zápis slovního spojení mechanicko-biologická čistírna, viz obrázek G, jsou na úrovni slova přiřazeny informace, že z hlediska slovotvorby jde o složené přídavné jméno tvořené složkami mechanický a biologický, že je tvořeno kompozicí, a to afixální kompozicí. Morfologicky se výraz řadí k tvrdým přídavným jménům. Výraz je spisovný, původ jeho složek je v řečtině. Z hlediska grafické podoby slova jde o zápis se spojovníkem. Na záložce znaku je potvrzeno, že spojovník je užit pro zápis složeného přídavného jména.
  ilustrační obrázek
  Obrázek G: Příklad detailní anotace odpovědi s klíčovým slovem mechanicko-biologická (odpověď #1372).

 • K dotazu a odpovědi na psaní i/y ve větě „Manžel má tento týden nabitý“, viz obrázek H, jsou na úrovni slova přiřazeny informace, že jde o tvrdé přídavné jméno domácího původu, z hlediska stylu je slovo expresivní. Na úrovni písmen je upřesněno, že se jedná o psaní i/y.
  ilustrační obrázek
  Obrázek H: Příklad detailní anotace odpovědi s větou „Manžel má tento týden nabitý“ (odpověď #1431).

 • K dotazu a odpovědi, zda je vhodnější psát benzin, či benzín, viz obrázek I, jsou na úrovni slova přiřazeny informace, že jde o spisovné neživotné podstatné jméno mužského rodu; jde o přejatý výraz s původem v arabštině a latině. Jedná se o počeštěnou podobu přejímky, na kartě písmeno je upřesněno, že předmětem dotazu je zápis kvantity (tedy písmeno s diakritikou / bez diakritiky).
  ilustrační obrázek
  Obrázek I: Příklad detailní anotace odpovědi s klíčovým slovem benzin; benzín (odpověď #4354).

 • K dotazu a odpovědi, jak vypadá číselně-slovní zápis výrazu 4místný, viz obrázek J, jsou na úrovni slova přiřazeny informace, že jde o výraz utvořený slovotvorným způsobem abreviace od slova čtyřmístný (první část tohoto složeného slova je vyjádřena zkratkou čistě grafickou, konkrétně číslicovým symbolem). Z hlediska morfologie se jedná o přídavné jméno, z pohledu lexikologie o jednoslovnou lexikální jednotku. V části grafická podoba slova je upřesněno, že je náležitý pouze zápis dohromady, bez mezery.
  ilustrační obrázek
  Obrázek J: Příklad detailní anotace odpovědi s klíčovým slovem složený číselný výraz; 4místný (odpověď #3126).

Poznámka k jazykovým zdrojům

U jednotlivých odpovědí či konkrétních případů mohou být uvedeny odkazy na jazykové zdroje, v nichž je daná jazyková problematika popsána. Jazykové zdroje obecně zastarávají, jsou nahrazovány novými, a proto se řešení v nové příručce nemusí shodovat s řešením v příručce starší. Je proto nutné věnovat pozornost roku vydání příručky, na kterou se v příslušné odpovědi či konkrétním případě odkazuje, a také datu posledního užití odpovědi. Databáze zachycuje odpovědi tak, jak je poradna skutečně podala v dané době tazateli, a proto může obsahovat jak starší odpovědi řešené podle prvního vydání dané příručky, tak odpovědi novější řešené podle jejích dalších vydání. Přehled všech příruček, na které se v odpovědích a konkrétních případech odkazuje, včetně roku jejich vydání a dalších údajů o dané příručce si lze vyhledat též samostatně v rámečku další hledání, v němž je link jazykové zdroje. Rámeček další hledání je umístěn na úvodní straně webu.