Počty záznamů v databázi k dnešnímu dni

V počtech jsou zahrnuty i záznamy, které nejsou veřejně dostupné např. proto, že obsahují osobní údaje.

Nahrávek
33 322

Dopisů a e-mailů
17 765
Odpovědí
12 757

Uplatnění odpovědí
20 552
Dotazů
1 186

Kategorií dotazů
348
Klíčových slov
7 138

Oblastí dotazů
25

Klíčová slova dotazůKlíčová slova dotazů s nejvíce odpověďmi

  jazyková příručka
  vyhotovení písemné odpovědi
  shoda s několikanásobným podmětem


Nejnovější klíčová slova dotazů

  přepočtený
  elektromontér
  21; dvacet jedna
  odkaz; korpus syn
  uvozovky; moto; heslo
Kategorie dotazůKategorie dotazů s nejvíce odpověďmi

Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Stylistika
  Stylizace a hodnocení formulace
Oblast: Ostatní
  Příručky
Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem


Kategorie dotazů s nejvíce dotazy

Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem
Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Syntax
  Vztahy ve větě – větné členy
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Pravopis – psaní velkých písmen
  Jména organizací

DotazyDotazy s nejvíce odpověďmi

Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
  Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Oblast: Stylistika
Kategorie: Stylizace a hodnocení formulace
  Hodnocení formulace
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Složená přídavná jména
  Dohromady, nebo se spojovníkem?
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
  Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Oblast: Tvarosloví
Kategorie: Skloňování – vlastní jména
  Osobní jména: mužský rod


Nejnovější dotazy

Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy ve větě – obecně
  Nominativ jmenovací
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda přísudku s podmětem
  Věta bezpodmětná
Oblast: Ostatní
Kategorie: Obecné informace o češtině
  Vývoj pravopisu
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda přísudku s podmětem
  Součástí několikanásobného podmětu je mužské jméno ve funkci názvu firmy, značky apod. – typ „Albert a Billa otevřel‑“
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Přístavek vysvětlující – k doplňku
  Píše se v daném spojení čárka?

Anotované odpovědiNejčastěji užívané odpovědi

Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – dvojité spojovací výrazy (čárka mezi složkami)
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: jak – tak
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před výrazem „tak“ v následující větě? „Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive i nadále daří jak na severní Moravě(,) tak celostátně.“
  Jsou-li složky několikanásobného větného členy spojeny dvojitými spojovacími výrazy, píše se před spojovacím výrazem u druhé složky čárka (viz „konkrétní případ“).
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Souvýskyt interpunkce
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Klíčové slovo: přímá řeč
Zvažované varianty:
," ",
Konkrétní dotaz: Když je přímá řeč následována uvozovací větou, píše se čárka před koncovou uvozovkou, nebo za ní?
  Když je přímá řeč následována uvozovací větou, interpunkční znaménko se píše před koncovou uvozovku přímé řeči.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka za graficky samostatným celkem
Klíčové slovo: tečka
Konkrétní dotaz: Je potřeba napsat tečku za výpovědí, která je graficky oddělena od svého okolí?
  Pokud je výpověď svou grafickou úpravou dostatečně odlišena od svého okolí (např. stojí na samostatném řádku), tečku na konci nepíšeme. Jde-li však např. o nápis větné povahy, tečka za ním být může.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Pomlčka
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Klíčové slovo: pomlčka
Konkrétní dotaz: Jak se pravopisně signalizuje vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy?
  Chceme-li vyjádřit vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy, spojujeme tyto výrazy pomlčkou psanou natěsno, bez mezer.
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – slučovací poměr
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: stejně jako
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před výrazem „stejně jako“ v následující větě? „S kartou [anonymizováno] můžete navštívit vybraná golfová odpaliště a seznámit se s úplnými základy golfu, stejně jako s pravidly odpalu.“
  Jestliže je konstrukce se "stejně jako" užita coby výrazový prostředek slučovacího poměru, píšeme před ní čárku (viz „konkrétní případ“).


Nejnovější odpovědi

Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Podřadné spojení větných členů – přívlastek těsný
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: přepočtený
Konkrétní dotaz: Odděluje se čárkou přívlastková konstrukce ve větě „Při srovnání s předcovidovým obdobím se tržby(,) přepočtené do srovnatelné cenové hladiny(,) zvýšily o 1,4 procenta.“?
  Těsný přívlastek se čárkou (čárkami) neodděluje, viz „konkrétní případ“.
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
Dotaz: Respektování tradice
Klíčové slovo: raně novověký; raněnovověký
Zvažované varianty:
raně novověký raněnovověký
Konkrétní dotaz: Píše se raně mezera novověký, nebo dohromady raněnovověký?
  V tomto případě je to poněkud komplikovanější. Platné pravidlo o psaní složených přídavných jmen říká, že je-li základem složeného přídavného jména s první složkou zakončenou na -ně (-sko, -cko, -ově) podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou, píšeme adjektivum dohromady: trestní právo – trestněprávní, raný novověk – raněnovověký. U některých složených přídavných jmen (k nimž patří výrazy se složkou raně, pozdně) se však vedle toho respektuje tradiční, vžitý způsob psaní. Proto je možné chápat tento termín i jako slovní spojení příslovce a přídavného jména a psát slova zvlášť: raně novověký, obdobně třeba i raně gotický, pozdně barokní, vrcholně renesanční. Jednoznačnou převahu psaní výrazů tohoto typu zvlášť dokládají i příklady z ČNK. Psaní dohromady není chybné, ale je v praxi méně využívané. V rámci textu doporučujeme dodržovat jednotnou podobu.
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení hlavních vět v kontaktním postavení – hraniční případy (možnost chápat jako různé významové poměry)
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: nebo
Konkrétní dotaz: Mám napsat čárky před spojkou „nebo“ v následujícím souvětí? „Zatímco v horním [sešitě] by postupoval pomalu, v tom dolním by to šlo podstatně rychleji(,) nebo také stejně tak pomalu(,) nebo vůbec ne.“
  Významový poměr mezi danými větami je možno chápat různě a v závislosti na chápání významového poměru pak volit různé interpunkční řešení (viz „konkrétní případ“).
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Významové rozlišení rozdílným zápisem
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: předtím, před tím
Zvažované varianty:
předtím před tím
Konkrétní dotaz: V textu je psáno: Před tím, než vypukl světový konflikt... V této větě nedokážu přesně odlišit rozdíl. Psala bych spíš dohromady předtím, protože to chápu ve významu dříve než vypukl. jak to má být?
  Vymezení rozdílu mezi užitím zápisu „předtím, než“ a „před tím, než“ není mnohdy jednoznačné. Souhlasíme s tím, že v uvedené větě považujeme za vhodnější užít příslovce s časovým významem ‚před jistým okamžikem, dříve‘ a psát: „Předtím, než vypukl světový konflikt...“ Avšak ani pojetí, kdy jde o předložku a zájmeno, jímž na něco odkazujeme (před tím vypuknutím konfliktu), zcela vyloučit nelze.
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: elektromontér
Zvažované varianty:
elektromontér elektro montér
Konkrétní dotaz: Píše se slovo elektromontér dohromady?
  Ano, slovo elektromontér píšeme dohromady. Komponent elektro- funguje jako první část mnohých složených slov, např. elektroměr, elektroopravna, elektroprodejna, elektroléčba, elektrochirurgie.