Počty záznamů v databázi k dnešnímu dni

V počtech jsou zahrnuty i záznamy, které nejsou veřejně dostupné např. proto, že obsahují osobní údaje.

Nahrávek
30 756

Dopisů a e-mailů
17 762
Odpovědí
11 377

Uplatnění odpovědí
19 190
Dotazů
1 166

Kategorií dotazů
338
Klíčových slov
6 369

Oblastí dotazů
25

Klíčová slova dotazůKlíčová slova dotazů s nejvíce odpověďmi

  jazyková příručka
  vyhotovení písemné odpovědi
  shoda s několikanásobným podmětem


Nejnovější klíčová slova dotazů

  který; jenž
  srnky s kolouškem
  vítězka
  náklady
Kategorie dotazůKategorie dotazů s nejvíce odpověďmi

Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Stylistika
  Stylizace a hodnocení formulace
Oblast: Ostatní
  Příručky
Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem


Kategorie dotazů s nejvíce dotazy

Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem
Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Syntax
  Vztahy ve větě - větné členy
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Pravopis – psaní velkých písmen
  Jména organizací

DotazyDotazy s nejvíce odpověďmi

Oblast: Stylistika
Kategorie: Stylizace a hodnocení formulace
  Hodnocení formulace
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
  Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Složená přídavná jména
  Dohromady, nebo se spojovníkem?
Oblast: Tvarosloví
Kategorie: Skloňování – vlastní jména
  Osobní jména: mužský rod
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
  Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)


Nejnovější dotazy

Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
  Stížnost na špatnou úroveň češtiny v médiích
Oblast: Ostatní
Kategorie: Stížnosti
  Stížnost na úroveň současných překladů
Oblast: Ostatní
Kategorie: Obecné informace o češtině
  Písmo
Oblast: Úprava písemností
Kategorie: Úprava a formátování textu
  Pravopisná úprava nadpisu
Oblast: Pravopis – psaní velkých písmen
Kategorie: Psaní velkých písmen na vizitkách
  Psaní velkých písmen na vizitkách

Anotované odpovědiNejčastěji užívané odpovědi

Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Souvýskyt interpunkce
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Klíčové slovo: přímá řeč
Zvažované varianty:
," ",
Konkrétní dotaz: Když je přímá řeč následována uvozovací větou, píše se čárka před koncovou uvozovkou, nebo za ní?
  Když je přímá řeč následována uvozovací větou, interpunkční znaménko se píše před koncovou uvozovku přímé řeči.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka za graficky samostatným celkem
Klíčové slovo: tečka
Konkrétní dotaz: Je potřeba napsat tečku za výpovědí, která je graficky oddělena od svého okolí?
  Pokud je výpověď svou grafickou úpravou dostatečně odlišena od svého okolí (např. stojí na samostatném řádku), tečku na konci nepíšeme. Jde-li však např. o nápis větné povahy, tečka za ním být může.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Pomlčka
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Klíčové slovo: pomlčka
Konkrétní dotaz: Jak se pravopisně signalizuje vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy?
  Chceme-li vyjádřit vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy, spojujeme tyto výrazy pomlčkou psanou natěsno, bez mezer.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka za nadpisem
Klíčové slovo: nadpis
Konkrétní dotaz: Píše se za nadpisem tečka?
  Ne, nadpisy se tečkou neuzavírají.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka ukončující větu
Klíčové slovo: tečka
  Na konci oznamovací věty se píše tečka.


Nejnovější odpovědi

Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Klíčové slovo: který
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se poradit, zda je správně spojení „skupina lidí, která se usadila“, nebo „skupina lidí, kteří se usadili“, případně zda je možné obojí. Slyšela jsem názor, že vedlejší věta vztažná by neměla rozvíjet neshodný přívlastek, nýbrž řídící jméno, tudíž by měla být správná pouze první z uvedených variant. Co si o tom myslíte?
  Vedlejší věta vztažná může rozvíjet jak řídící jméno, tak jméno ve funkci neshodného přívlastku. V uvedeném případě jsou přijatelné obě varianty, záleží především na kontextu a také na záměru a preferencích pisatele.
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Klíčové slovo: který
Konkrétní dotaz: Jaký tvar bude mít zájmeno který, pokud se váže ke spojení „počítač, stůl a židle“?
  Vztažné zájmeno v uvedeném případě bude odkazovat k několikanásobnému větnému členu, který se skládá ze dvou jmen rodu mužského neživotného („počítač“ a „stůl“) a jména rodu ženského („židle“). Náležitým tvarem je proto „které“. Pokud by vztažné zájmeno bylo podmětem vedlejší věty a přísudek vedlejší věty by obsahoval příčestí, bylo by namístě napsat v něm -y, například „počítač, stůl a židle, které byly“.
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Dotaz: Tvar zájmena ve vztažné větě
Klíčové slovo: který; jenž
Konkrétní dotaz: Jak bude prosím vypadat tvar vztažného zájmena který (případně jenž) a následně i tvar přísudku ve větě „Nejednejte v rozporu se zákony a nařízeními, které/která jsou vám dány/dána“?
  Pokud vedlejší věta rozvíjí obě složky několikanásobného větného členu, je třeba, aby se i vztažné zájmeno shodovalo s oběma těmito složkami. Protože se několikanásobný větný člen v uvedené větě skládá ze jména rodu mužského neživotného (zákony) a jména rodu středního (nařízení), náležitá podoba vedlejší věty bude „které (jež) jsou vám dány“.
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda dvou jmen
Dotaz: Tvar přídavného jména v přívlastku shodném v postpozici
Klíčové slovo: vedený
Konkrétní dotaz: Nevím si rady s tvarem přívlastku v následující větě: „Odštěpný závod zahraniční právnické osoby [název firmy], vedené/vedená v rejstříku...“ Můžete mi prosím poradit?
  Z vašeho příkladu není zcela jednoznačné, ke kterému podstatnému jménu se přívlastek vztahuje. Pokud by rozvíjel jméno „závod“, znělo by dané spojení takto: „Odštěpný závod zahraniční právnické osoby [název firmy], vedený v rejstříku...“ Jestliže se ale přívlastek vztahuje k „právnické osobě“, bude náležitý tvar „vedené“: „Odštěpný závod zahraniční právnické osoby [název firmy], vedené v rejstříku...“ Naopak zcela bychom vyloučili tvar „vedená“.
Oblast: Syntax
Kategorie: Konkurence přivlastňovacích a zvratných zájmen
Dotaz: Přivlastňování podmětu
Klíčové slovo: svůj
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, jaká zájmena bych měla použít ve větách „Souhlasím se zpracováním mých/svých osobních údajů“ a „Souhlasím se mojí/svojí registrací“. Můžete mi prosím poradit?
  V obou větách je podmětem zájmeno „já“ a tomuto podmětu je přivlastňováno. Jestliže přivlastňujeme podmětu, je namístě užít zvratné zájmeno „svůj“, a tak tomu bude v obou uvedených případech.