Počty záznamů v databázi k dnešnímu dni

V počtech jsou zahrnuty i záznamy, které nejsou veřejně dostupné např. proto, že obsahují osobní údaje.

Nahrávek
38 605

Dopisů a e-mailů
17 766
Odpovědí
13 587

Uplatnění odpovědí
21 412
Dotazů
1 190

Kategorií dotazů
348
Klíčových slov
7 683

Oblastí dotazů
25

Klíčová slova dotazůKlíčová slova dotazů s nejvíce odpověďmi

  jazyková příručka
  vyhotovení písemné odpovědi
  shoda s několikanásobným podmětem


Nejnovější klíčová slova dotazů

  hřídel
  Sachsenhausen
  Hitlerjugend
Kategorie dotazůKategorie dotazů s nejvíce odpověďmi

Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Stylistika
  Stylizace a hodnocení formulace
Oblast: Ostatní
  Příručky
Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem


Kategorie dotazů s nejvíce dotazy

Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem
Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Syntax
  Vztahy ve větě – větné členy
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Pravopis – psaní velkých písmen
  Jména organizací

DotazyDotazy s nejvíce odpověďmi

Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
  Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Složená přídavná jména
  Dohromady, nebo se spojovníkem?
Oblast: Stylistika
Kategorie: Stylizace a hodnocení formulace
  Hodnocení formulace
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
  Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Oblast: Tvarosloví
Kategorie: Skloňování – vlastní jména
  Osobní jména: mužský rod


Nejnovější dotazy

Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda přísudku s podmětem
  Podmět psaný přes lomítko (např. studenti/studentky)
Oblast: Ostatní
Kategorie: Nejazykové dotazy
  Typografie
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení se vztažnými zájmeny (věta vložená do řídící věty)
  Píše se v daném spojení čárka?
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda přísudku s podmětem
  Několikanásobný podmět a několikanásobný přívlastek (česká a německá strana)
Oblast: Úprava písemností
Kategorie: Abecední seznam
  Prvky řazení

Anotované odpovědiNejčastěji užívané odpovědi

Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – dvojité spojovací výrazy (čárka mezi složkami)
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: jak – tak
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před výrazem „tak“ v následující větě? „Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive i nadále daří jak na severní Moravě(,) tak celostátně.“
  Jsou-li složky několikanásobného větného členu spojeny dvojitými spojovacími výrazy, píše se před spojovacím výrazem u druhé složky čárka (viz „konkrétní případ“).
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Souvýskyt interpunkce
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Klíčové slovo: přímá řeč
Zvažované varianty:
," ",
Konkrétní dotaz: Když je přímá řeč následována uvozovací větou, píše se čárka před koncovou uvozovkou, nebo za ní?
  Když je přímá řeč následována uvozovací větou, interpunkční znaménko se píše před koncovou uvozovku přímé řeči.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka za graficky samostatným celkem
Klíčové slovo: tečka
Konkrétní dotaz: Je potřeba napsat tečku za výpovědí, která je graficky oddělena od svého okolí?
  Pokud je výpověď svou grafickou úpravou dostatečně odlišena od svého okolí (např. stojí na samostatném řádku), tečku na konci nepíšeme. Jde-li však např. o nápis větné povahy, tečka za ním být může.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Pomlčka
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Klíčové slovo: pomlčka
Konkrétní dotaz: Jak se pravopisně signalizuje vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy?
  Chceme-li vyjádřit vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy, spojujeme tyto výrazy pomlčkou psanou natěsno, bez mezer.
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – slučovací poměr
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: stejně jako
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před výrazem „stejně jako“ v následující větě? „S kartou [anonymizováno] můžete navštívit vybraná golfová odpaliště a seznámit se s úplnými základy golfu, stejně jako s pravidly odpalu.“
  Jestliže je konstrukce se "stejně jako" užita coby výrazový prostředek slučovacího poměru, píšeme před ní čárku (viz „konkrétní případ“).


Nejnovější odpovědi

Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Významové rozlišení rozdílným zápisem
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: na místě
Zvažované varianty:
na místě namístě
Konkrétní dotaz: V textu je věta „Ať se na místě propadnu.“ Nemělo by to být spíš dohromady namístě, není tím myšleno ihned, okamžitě?
  V uvedené větě nejde o spřežku namístě s významem ‚ihned‘ nebo ‚vhodné, náležité, v pořádku‘, ale o předložku na a podstatné jméno místo – ať se na (tomto) místě propadnu = na místě, na kterém právě stojím. Doporučujeme proto psaní zvlášť: ať se na místě propadnu.
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Spřežky a spřahování
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: k čertu; kčertu
Zvažované varianty:
kčertu k čertu
Konkrétní dotaz: Chtěl bych si ověřit, jestli se zvolání kčertu může psát dohromady. Rozlišoval bych, když pošleme někoho k čertu (to bych psal jen zvlášť), ale rozhořčené ulevení bych psal spíš dohromady.
  Máte pravdu, že v obratu „poslat někoho k čertu“ píšeme předložku zvlášť. Expresivní zaklení, rozhořčené ulevení je možné psát dvojím způsobem: zvlášť i dohromady, např. co tady kčertu / k čertu děláš?, Jak to mám kčertu / k čertu vědět?, Kde to kčertu / k čertu jsem? Obě možnosti jsou uvedeny v IJP a nově vznikajícím ASSČ. Doklady z korpusu SYN v 12 ukazují, že psaní zvlášť je v praxi častější (Přesná čísla by však bylo nutno vytřídit). Pokud preferujete psaní dohromady, je to v pořádku.
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Spřežky a spřahování
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: na shledanou
Zvažované varianty:
na shledanou nashledanou
Konkrétní dotaz: Píše se na shledanou, nebo nashledanou? Vídám to různě.
  Přestože se setkáváme i s psaním dohromady (nashledanou), správně je jen psaní zvlášť: na shledanou. Zpodstatnělá přídavná jména, která se užívají pouze či převážně s předložkou na a pojí se se 4. pádem, píšeme zvlášť. Vedle na shledanou k nim patří např. spojení na viděnou, na slyšenou, na pováženou, na srozuměnou, (jako) na zavolanou.
Oblast: Pravopis – psaní i/y (kromě shody!)
Kategorie: Psaní i/y v zakončení slova
Dotaz: I, nebo y?
Klíčové slovo: soukromí
Zvažované varianty:
soukromí soukromý
Konkrétní dotaz: Mám větu Byt je volný, budeš tam mít soukrom_. Je na konci i, nebo y?
  Píšeme: Byt je volný, budeš tam mít soukromí. Ve větě je užito podstatné jméno středního rodu soukromí, které se skloňuje podle vzoru stavení. Zápis soukromý znamená, že jde o přídavné jméno (vzor mladý), to užijeme v jiném kontextu, např. soukromý pozemek, soukromý život.
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: znovuobjevený
Zvažované varianty:
znovuobjevený znovu objevený
Konkrétní dotaz: Píše se slovo znovuobjevená dohromady?
  Ano, slovo znovuobjevený doporučujeme psát dohromady (stejně jako např. znovuzrozený, znovunalezený). V korpusu SYN v 12 je doloženo 2478 příkladů užití. Slovo je možné ověřit i v IJP.