Počty záznamů v databázi k dnešnímu dni

V počtech jsou zahrnuty i záznamy, které nejsou veřejně dostupné např. proto, že obsahují osobní údaje.

Nahrávek
34 172

Dopisů a e-mailů
17 765
Odpovědí
13 056

Uplatnění odpovědí
20 887
Dotazů
1 186

Kategorií dotazů
348
Klíčových slov
7 363

Oblastí dotazů
25

Klíčová slova dotazůKlíčová slova dotazů s nejvíce odpověďmi

  jazyková příručka
  vyhotovení písemné odpovědi
  shoda s několikanásobným podmětem


Nejnovější klíčová slova dotazů

  moravský
  Roudnice nad Labem; zkratka
  propouštěcí
  důležitosti
  asistenty
Kategorie dotazůKategorie dotazů s nejvíce odpověďmi

Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Stylistika
  Stylizace a hodnocení formulace
Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem
Oblast: Ostatní
  Příručky


Kategorie dotazů s nejvíce dotazy

Oblast: Syntax
  Shoda přísudku s podmětem
Oblast: Slovotvorba
  Jak vypadá slovo X utvořené od slova Y?
Oblast: Syntax
  Vztahy ve větě – větné členy
Oblast: Tvarosloví
  Skloňování – vlastní jména
Oblast: Pravopis – psaní velkých písmen
  Jména organizací

DotazyDotazy s nejvíce odpověďmi

Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Zápis slova
  Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Oblast: Stylistika
Kategorie: Stylizace a hodnocení formulace
  Hodnocení formulace
Oblast: Pravopis – hranice slova
Kategorie: Složená přídavná jména
  Dohromady, nebo se spojovníkem?
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
  Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Oblast: Tvarosloví
Kategorie: Skloňování – vlastní jména
  Osobní jména: mužský rod


Nejnovější dotazy

Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda přísudku s podmětem
  Několikanásobný podmět a několikanásobný přívlastek (česká a německá strana)
Oblast: Úprava písemností
Kategorie: Abecední seznam
  Prvky řazení
Oblast: Syntax
Kategorie: Vztahy ve větě – obecně
  Nominativ jmenovací
Oblast: Syntax
Kategorie: Shoda přísudku s podmětem
  Věta bezpodmětná
Oblast: Ostatní
Kategorie: Obecné informace o češtině
  Vývoj pravopisu

Anotované odpovědiNejčastěji užívané odpovědi

Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – dvojité spojovací výrazy (čárka mezi složkami)
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: jak – tak
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před výrazem „tak“ v následující větě? „Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti automotive i nadále daří jak na severní Moravě(,) tak celostátně.“
  Jsou-li složky několikanásobného větného členy spojeny dvojitými spojovacími výrazy, píše se před spojovacím výrazem u druhé složky čárka (viz „konkrétní případ“).
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Souvýskyt interpunkce
Dotaz: Pořadí různých interpunkčních znamének
Klíčové slovo: přímá řeč
Zvažované varianty:
," ",
Konkrétní dotaz: Když je přímá řeč následována uvozovací větou, píše se čárka před koncovou uvozovkou, nebo za ní?
  Když je přímá řeč následována uvozovací větou, interpunkční znaménko se píše před koncovou uvozovku přímé řeči.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Tečka
Dotaz: Tečka za graficky samostatným celkem
Klíčové slovo: tečka
Konkrétní dotaz: Je potřeba napsat tečku za výpovědí, která je graficky oddělena od svého okolí?
  Pokud je výpověď svou grafickou úpravou dostatečně odlišena od svého okolí (např. stojí na samostatném řádku), tečku na konci nepíšeme. Jde-li však např. o nápis větné povahy, tečka za ním být může.
Oblast: Pravopis – ostatní interpunkce
Kategorie: Pomlčka
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Klíčové slovo: pomlčka
Konkrétní dotaz: Jak se pravopisně signalizuje vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy?
  Chceme-li vyjádřit vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy, spojujeme tyto výrazy pomlčkou psanou natěsno, bez mezer.
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – slučovací poměr
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: stejně jako
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před výrazem „stejně jako“ v následující větě? „S kartou [anonymizováno] můžete navštívit vybraná golfová odpaliště a seznámit se s úplnými základy golfu, stejně jako s pravidly odpalu.“
  Jestliže je konstrukce se "stejně jako" užita coby výrazový prostředek slučovacího poměru, píšeme před ní čárku (viz „konkrétní případ“).


Nejnovější odpovědi

Oblast: Pravopis – dělení slov
Kategorie: Dělení slov
Dotaz: Skupiny tří souhlásek v blízkosti přípony nebo předpony
Klíčové slovo: moravský
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo moravský?
  Slovo moravský se na konci řádku správně dělí takto: mo-rav-ský. V případě skupiny tří (případně i více) souhlásek v blízkosti přípony nebo předpony (zde -vsk-) respektujeme morfematický šev (a to i příponový). Kořenem slova moravský je morav-, -sk/ý je slovotvorná přípona, odtud tedy dělení morav-ský. (Mezi částmi mo- a -rav- je evidentní slabičná hranice, odtud pak dělení mo-ravský.)
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Podřadné spojení vět – spojení s podřadicími spojkami
Dotaz: Píše se dané spojení s čárkou?
Klíčové slovo: když
Konkrétní dotaz: Píše se čárka v následující větě? „Když jsem byla mladší(,) musela jsem užívat rybí tuk.“
  Vedlejší větu, která je uvozena podřadicí spojkou nebo podřadicím spojovacím výrazem, je potřeba oddělit od řídící věty čárkou (viz „konkrétní případ“).
Oblast: Pravopis – psaní interpunkční čárky
Kategorie: Souřadné spojení složek několikanásobných větných členů – odporovací poměr
Dotaz: Píše se v daném spojení čárka?
Klíčové slovo: ale
Konkrétní dotaz: Píše se čárka před spojkou „ale“ ve větě „Tahle cesta je strmější(,) ale zato kratší“?
  Složky několikanásobného větného členu spojené souřadně v odporovacím poměru oddělujeme čárkou (viz „konkrétní případ“). Za poslední složkou se čárka nepíše.
Oblast: Pravopis – dělení slov
Kategorie: Dělení slov
Dotaz: Skupina s/š + souhláska
Klíčové slovo: propouštěcí
Zvažované varianty:
propouš-těcí propou-štěcí
Konkrétní dotaz: Jak se správně na konci řádku dělí slovo propouštěcí? Dělí se správně propouš-těcí, nebo propou-štěcí?
  Slovo propouštěcí se na konci řádku správně dělí takto: pro-pou-š-tě-cí. Spojení samohláska + -š‑ + souhláska + samohláska (zde -ouště-) je možné dělit buď po -š-, nebo před -š-. Odtud tedy dělení propouš-těcí (dělení po -š-) i propou-štěcí (dělení před -š-).
Oblast: Pravopis – dělení slov
Kategorie: Dělení slov
Dotaz: Skupina s/š + souhláska
Klíčové slovo: důležitosti
Zvažované varianty:
důležitos-ti důležito-sti
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo důležitosti? Dělí se důležitos-ti, nebo důležito-sti?
  Slovo důležitosti se na konci řádku správně dělí takto: dů-le-ži-to-s-ti. Spojení samohláska + -s- + souhláska + samohláska (zde -osti) je možné dělit buď po -s-, nebo před -s-. Odtud tedy jak dělení důležitos-ti (dělení po -s-), tak důležito-sti (dělení před -s-).