Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/611, položky: 21-40/12216
Stav:
#13557
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylová charakteristika slova
Konkrétní dotaz: Při poslechu Českého rozhlasu jsem zaznamenala slovo účin (ve významu ‚účinek‘). Jak toto slovo hodnotíte?
Klíčové slovo: účin
Odpověď: Slovník spisovné češtiny i Slovník spisovného jazyka českého uvádějí u slova účin stylový příznak knižní. Zvlášť v mluveném projevu proto tento výraz může u posluchače vzbudit pozornost. Dodejme, že slovo účin je navíc v současné češtině velmi málo frekventované. Zatímco synonymní výraz účinek má v ČNK syn v12 přes 245 000 výskytů užití, výraz účin má pouhých 1 040 výskytů užití.
Poslední užití: 28.6.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: syn v12

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13556
Užití:
0 0 0
Dotaz: Slovesa: příčestí
Konkrétní dotaz: Existuje nějaké pravidlo na to, která slovesa vzoru „tisknout“ můžou mít v příčestí činném -nu-?
Klíčové slovo: vzor „tisknout“, přípona -nu-
Odpověď: Jednoduché pravidlo bohužel neexistuje. Dosavadní příručky (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny) uváděly, že v mužském rodě jednotného čísla můžou mít tvary příčestí činného s kmenotvornou příponou -nu- jednak slovesa expresivní (štrejchnul, hecnul, čutnul), jednak slovesa onomatopoická (bouchnul, cinknul). Hranice těchto kategorií sloves jsou ovšem neostré (v řadě případů není jasné, je-li sloveso ještě expresivní či onomatopoické). Kromě toho ve spisovných textech proniká kmenotvorná přípona -nu- i ke slovesům, která evidentně nepatří ani do jedné z uvedených kategorií. Z toho důvodu se autoři Internetové jazykové příručky (IJP) rozhodli údaje o uplatnění přípony -nu- v příčestích činných od sloves vzoru „tisknout“ založit na skutečném používání těchto tvarů, jak je odráží korpus psané češtiny SYN v12. K červenci 2024 tak do IJP byly doplněny tvary příčestí činného s příponou -nu- u sloves s následujícími slovotvornými základy (pokud základové sloveso bez předpony IJP nezachycuje, je před něj umístěn spojovník): bloknout, cuknout, čichnout, -čísnout, čutnout, dáchnout, -dřímnout, -háknout, hecnout, hloupnout, hopsnout, -houpnout, hrábnout, hryznout, hubnout, hupnout, hupsnout, hýbnout, chladnout, -chromnout, chřadnout, jihnout, kleknout, kliknout, kopnout, kousnout, krotnout, kýchnout, kysnout, kývnout, lehnout, -lípnout, loknout, loupnout, lupnout, -máčknout, máchnout, mávnout, máznout, měknout, -míchnout, -mknout, mládnout, moknout, -nuknout, páchnout, pinknout, plivnout, prahnout, pustnout, -pychnout, reznout, rudnout, říhnout, -řknout, seknout, skřípnout, stárnout, střihnout, škrábnout, škubnout, škytnout, šlehnout, šlohnout, štípnout, štrejchnout, tíhnout, típnout, tloustnout, tuhnout, vadnout, vrhnout, vrznout, zívnout, zobnout, žasnout. Ne všechna slovesa s těmito základy splňovala kritéria pro zařazení tvarů s příponou -nu-, což je mj. i případ slovesa tisknout, u něhož tvar tisknul kvůli své nízké frekvenci být do IJP přidán nemohl. Hledisko empirické (užívání tvarů v korpusu) bylo ovšem kombinováno s hlediskem systémovým. Pokud empirická kritéria pro zařazení do IJP splňovalo alespoň jedno sloveso s uvedeným slovotvorným základem, byly do IJP tvary s příponou -nu- doplněny i ke všem dalším slovesům se stejným slovotvorným základem.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13555
Užití:
1 0 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: V jedné výzvě jsem četla: „Vyhlašte referendum.“ Je tvar vyhlašte náležitý? Nemá být vyhlaste?
Klíčové slovo: vyhlásit
Odpověď: Všechna slovesa, která patří do 4. slovesné třídy ke vzoru „prosit“, mají ve všech tvarech rozkazovacího způsobu stejnou kořenovou souhlásku jako infinitiv, přítomné tvary i příčestí činné (pros, prosme, proste; hlas, hlasme, hlaste; (ne)kaz, (ne)nekazme, (ne)kazte; raz, razme, razte). Už delší dobu bylo možné pozorovat, že se v praxi, a to i v textech, které prošly jazykovou revizí, stále častěji objevují podoby vyhlašte, dokažte, doražte atp., tedy podoby se změkčenou kořenovou souhláskou (s → š, z → ž). Např. v korpusu SYN v12 mají tvary vyhlas, vyhlasme, vyhlaste 415 výskytů, vyhlaš, vyhlašme, vyhlašte 181 výskytů; doraz, dorazme, dorazte 882 výskytů, doraž, doražme, doražte 301 výskytů. U slovesa kazit dokonce tvary se ž převládají: 512 podob se ž, 74 se z. K měkčení dochází u sloves hlásit, kazit, razit a předponových sloves od nich odvozených taktéž v příčestí trpném a při odvozování slovesných podstatných jmen (hlášen, hlášení; nakažen, nakažení; vyražen, vyražení). To byl patrně důvod, proč tyto hlásky pronikly i do tvarů rozkazovacího způsobu, a varianty s nimi proto zařazujeme do IJP. U dalších sloves, např. hasit (uhasit, dohasit atd.), mrazit (zmrazit, rozmrazit atd.) se tvary se změkčenou souhláskou také objevují, ale stále jednoznačně převažují podoby se s (uhas, uhasme, uhaste atd.) a se z (zmraz, zmrazme, zmrazte), proto podoby se š a ž do IJP zaneseny nebyly.
Zvažované varianty:
vyhlašte vyhlaste
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Rozkazovací způsob 4. slovesné třídy (leč – léči)

Kde popsáno: IJP: vyhlásit; IJP: Rozkazovací způsob 4. slovesné třídy (leč – léči).

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#13554
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Posílám e-mail kolegům a kolegyním. S některými z nich si tykám, s jinými vykám. Mohu začít e-mail pozdravem „Dobrý den / Ahoj“?
Klíčové slovo: ahoj; dobrý den
Odpověď: Na tuto otázku nelze poskytnout jednoduchou odpověď, do volby vhodné formy pozdravu, ale též oslovení se totiž promítají pragmatické faktory. Obecně lze říci, že čím je komunikace oficiálnější, formálnější, tím spíše se užívá zdvořilejší oslovení, a to i tehdy, když si s některými z adresátů tykáme. V takových případech bychom doporučili kontaktovou formuli „Vážené kolegyně, vážení kolegové“ nebo familiárnější „Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové“. V běžné, každodenní, méně oficiální a méně formální komunikaci s kolegy však považujeme za vhodný i samotný pozdrav „Dobrý den“, jenž není v současné e-mailové korespondenci nijak neobvyklý, a vyloučit samozřejmě nelze ani vámi zmiňovanou kombinaci pozdravů „Dobrý den / Ahoj“, přikláněli bychom se však raději k jejich spojení pomocí spojky „a“: „Dobrý den a ahoj“.
Poslední užití: 26.8.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13553
Užití:
1 1 0
Dotaz: Rozporné případy v určování větných členů ve školském pojetí
Konkrétní dotaz: Zajímalo by nás, kterým větným členem je výraz „skořicí“ ve větě „Perník voněl skořicí“. Jde o příslovečné určení, nebo předmět?
Klíčové slovo: předmět vs. příslovečné určení
Odpověď: Řešení této problematiky není zcela jednoznačné. Určování větných členů u jmen v 7. pádě, která se vážou ke slovesům smyslového vnímání, jako například „znít zpěvem“, „zářit hvězdným jasem“, „zapáchat dehtem“ apod., bylo v odborné literatuře několikrát popsáno, ale názory jednotlivých autorů nejsou jednotné. M. Grepl a P. Karlík v publikaci Skladba spisovné češtiny (1986) zmiňují, že výrazy tohoto typu stojí na hranici mezi předmětem a příslovečným určením, a odkazují na práce starších autorů. Vladimír Šmilauer (Novočeská skladba, 1966) píše, že případy 7. pádu po „slovesech jevů smyslem vnímaných“ jsou předmětem, a podle sloves označujících jednotlivé smysly (resp. vnímání jimi) zde vyjmenovává např. věty „Léto svítí živými barvami“; „Všecek hájek zvučel jásavým zpěvem“; „Stojaté vody páchly rybinou“ apod. Naopak František Trávníček (Mluvnice spisovné češtiny, 1951) ve spojeních typu „voní to růžemi“, „páchne to česnekem“ upřednostňuje příslovečný význam a kloní se k názoru, že jde o určení původu. Ať už tedy určíte výraz „skořicí“ jako příslovečné určení, nebo předmět, nedopustíte se „chybného“ vyhodnocení. Jestliže však jde o školní úkol, doporučujeme zkonzultovat s didaktickými odborníky, jaké řešení převažuje v učitelské praxi, případně nakolik je vůbec vhodné úkol této obtížnosti zařadit do výuky.
Poslední užití: 12.6.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice spisovné češtiny. František Trávníček. 1951.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 611-612
Jazykový zdroj: Skladba spisovné češtiny. Grepl – Karlík. 1986.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 277, 299
Jazykový zdroj: Novočeská skladba. Šmilauer. 1966. (platí od 1966)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 200-201

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13552
Užití:
0 0 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Můžeme psát slovo mínus s dlouhým í, nebo se má psát jen krátce minus?
Klíčové slovo: minus; mínus
Odpověď: Přejaté slovo minus (z latinského minus) se podle dosavadní kodifikace psalo jen s krátkým i, přestože ve slovnících (NASCS, SSČ, SSJČ) bylo doporučováno vyslovovat ho s dlouhým í [mínus]. Pravopisná podoba mínus odpovídající výslovnosti je v současnosti ve spisovných textech natolik rozšířená (v korpusu SYN v12 je poměr cca 90 000 : 12 000), že byla v roce 2024 do IJP doplněna jako variantní. Můžete tedy psát jak minus, tak nově i mínus.
Zvažované varianty:
minus mínus
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13551
Užití:
0 0 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Zajímá mě, zda se může psát jen stadium, nebo i stádium.
Klíčové slovo: stadium; stádium
Odpověď: Je možné zvolit jak pravopisnou podobu stadium, tak stádium. Přejaté slovo stadium (z latinského stadium) se podle starší kodifikace psalo jen s krátkým a, přestože se ve slovníkových zdrojích (NASCS, SSČ, SSJČ i PSJČ) vždy doporučovalo vyslovovat s dlouhým á, tj. [stádyjum]. V korpusu SYN v12 najdeme 15 640 dokladů různých tvarů podoby stádium (vedle 73 333 dokladů zápisu stadium) – což je v podstatě pětina výskytů. Pravopisná podoba stádium reflektující výslovnost dlouhé samohlásky je v současnosti ve spisovných textech natolik rozšířená, že byla v roce 2024 do IJP doplněna jako variantní.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13550
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jde mi o psaní slov papričky [chalapeňo] v textu receptu, kde je uvedeno: ... můžete posypat papričkami [chalapeňo]. Vím, že původní pravopisná podoba je jalapeño, ale pro potřeby receptů bych dala přednost psaní s ň, tedy jalapeňo. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: jalapeňo; jalapeño
Odpověď: Přestože pro textové procesory obvykle není problém zapsat ñ (n s vlnovkou), není nutné na původní španělské podobě jalapeño trvat. Při zápisu slov z cizích jazyků (obvykle jde o vlastní jména) se připouští nahradit písmeno, které v české abecedě není, písmenem s nejbližší zvukovou platností (např. Piątek –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Piontek), popř. příslušným písmenem bez rozlišovacího znaménka (Ernö –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Erno, Białystok – Bialystok). V tomto případě je vzhledem k výslovnosti [chalapeňo] vhodné užít první z možností a místo ñ napsat ň (n s háčkem). Stejně jako píšeme např. Buñuel i⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buňuel, El Niño i El Niňo, je možné psát jalapeño i jalapeňo. Doklady ukazují, že tato možnost je v praxi využívána běžně; plně počeštěná podoba chalapeňo se zatím objevuje jen zřídka. Variantu jalapeno, s níž se v praxi rovněž setkáváme, v českých textech nedoporučujeme (kvůli již zmíněné výslovnosti). Při rozhodování, zda dát přednost zápisu jalapeño, nebo částečně počeštěnému jalapeňo, je vhodné zvážit, v jakém kontextu se bude slovo objevovat. Jde-li o nápis na sklenici či plechovce s nakládanými papričkami, popř. o slovní spojení s opěrným podstatným jménem obecného významu papri(č)ka, za nímž následuje tzv. nominativ jmenovací, nečiní původní pravopisná podoba žádné potíže: posypat papričkami jalapeño. Ve větném kontextu však obvykle potřebujeme užít slovo v různých pádech. Vzhledem k zakončení na -o jde v češtině o slovo středního rodu, skloňujeme ho podle vzoru „město“: 2. p. jalapeňa. Španělské ñ může představovat při zápisu tvarů některých pádů problém. O podobách jalapeña, jalapeñu, jalapeñům jistě pochybovat nebudeme. Jak ale zapíšeme třeba 7. p. jed. čísla? Je vhodné zachovat ñ a psát s jalapeñem, nebo postupujeme stejně jako u slov s ň a napíšeme s jalapeněm? V těchto případech je řešením preferovat částečně počeštěnou podobu jalapeňo a v příslušných pádech psát s jalapeněm, o jalapeněch, s jalapeni. Doklady užití na internetu a v ČNK ukazují, že se slovo užívá často v množném čísle, a to v původním španělském tvaru množného čísla: papričky jalapeños – jalapeňos. V této podobě je slovo nesklonné (např. přidáme lžičku nakrájených jalapeňos). Nepovažujeme za vhodné používat tvar jalapeňos pro jednotné číslo (*přidáme jedno jalapeňos). Pokud to shrneme, tak lze doporučit, aby se slovo jalapeňo skloňovalo v jednotném i množném čísle podle vzoru „město“, v množném čísle lze jako variantní užít i nesklonnou podobu jalapeňos: přidáme jedno jalapeňo; posypeme nakrájeným jalapeněm; překvapilo mě, že ta jalapeňa/jalapeňos vůbec nepálila; lžička nakrájených jalapeň/ jalapeňos; s jalapeni/jalapeňos mám dobré zkušenosti.
Zvažované varianty:
jalapeňo jalapeño chalapeňo
Poslední užití: 22.1.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Kde popsáno: Rubrika Zajímavé dotazy na stránkách ÜJČ.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13549
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebujeme na etiketu prodávaného výrobku napsat papričky [chalapeňo]. Našel jsem na internetu několik verzí zápisu, jde mi především o to, zda v češtině zachovat původní španělské ñ (n s vlnovkou), nebo psát ň (n s háčkem). A také mě zajímá, jestli by v případě psaní s ň nemělo být na začátku ch: chalapeňo.
Klíčové slovo: jalapeňo; jalapeño
Odpověď: Doklady z ČNK a internetu ukazují, že způsob zápisu je zatím poněkud rozkolísaný. Pro textové procesory obvykle není problém ñ (n s vlnovkou) zapsat. Výhodou původní španělské podoby jalapeño je to, že neobvyklý znak čtenáři signalizuje, že výslovnost slova nemusí být v souladu s pravopisnou podobou. Na původní podobě však není nutné lpět, protože při zápisu slov z cizích jazyků (obvykle jde o vlastní jména) se připouští nahradit písmeno, které v české abecedě není, písmenem s nejbližší zvukovou platností (např. Piątek –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Piontek), popř. příslušným písmenem bez rozlišovacího znaménka (Ernö –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Erno, Białystok – Bialystok). V tomto případě je vzhledem k výslovnosti [chalapeňo] vhodné užít první z možností a místo ñ napsat ň (n s háčkem). Stejně jako je možné psát např. Buñuel –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buňuel, El Niño – El Niňo, píšeme jalapeño – jalapeňo. Doklady ukazují, že tato možnost je v praxi využívána běžně; plně počeštěná podoba chalapeňo se zatím objevuje jen zřídka. Můžete tedy volit buď původní podobu jalapeño, nebo částečně počeštěnou variantu jalapeňo. Doplňujeme, že v českých textech se objevuje i varianta jalapeno, tu však (s ohledem na výslovnost) za vhodnou nepovažujeme.
Zvažované varianty:
jalapeňo jalapeño chalapeňo
Poslední užití: 25.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Kde popsáno: Rubrika Zajímavé dotazy na stránkách ÜJČ.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13548
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Nikde jsem nenašel, jestli psát video shrnutí, video-shrnutí, nebo videoshrnutí. Umělá inteligence mi tvrdí pokaždé něco jiného.
Klíčové slovo: videoshrnutí
Odpověď: Psaní se spojovníkem se pro češtinu nedoporučuje. Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, ale za jednoznačně nejvhodnější považujeme psaní dohromady: videoshrnutí. Komponent video- tvoří běžnou součást složených slov, např. videohra, videocentrum, videodokumentace, videoklub, videokazeta. Pokud nechcete použít složené slovo, pak lze volit formulaci shrnutí na videu.
Poslední užití: 21.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13547
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát video trénink zvlášť, nebo se spojovníkem video-trénink, nebo dohromady videotrénink?
Klíčové slovo: videotrénink
Odpověď: Doporučujeme psát videotrénink dohromady jako jedno slovo. Část video- je běžnou součástí mnohých složených slov, z běžně užívaných je to např. videocentrum, videodokumentace, videoklub, videokazeta.
Zvažované varianty:
videotrénink video trénink video-trénink
Poslední užití: 21.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13546
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Zajímá mě, jestli psát euroobal, euro obal, nebo euro-obal. Nenašla jsem ho ve slovníku, jde o spisovné slovo?
Klíčové slovo: euroobal
Odpověď: Slovo euroobal je v pořádku, do slovníku se dostane jen malá část slovní zásoby. Doporučujeme psát dohromady euroobal, komponent euro- tvoří první část složených slov, k běžněji užívaným výrazům tvořeným stejným způsobem patří např. eurokomisař(ka), europoslanec, euroregion, euroskeptik, eurozóna.
Zvažované varianty:
euroobal euro obal euro-obal
Poslední užití: 28.5.2024
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13545
Užití:
1 1 0
Dotaz: S, nebo z?
Konkrétní dotaz: Jde mi o slovo metabolismus. Předpokládám, že je možné psát oboje: s i z. Nejsem příliš postaru, když preferuju podobu metabolismus?
Klíčové slovo: metabolismus
Odpověď: Máte pravdu, že je možné psát metabolismus i metabolizmus, podoby však nejsou rovnocenné. Ve slovech s příponou vyslovovanou [-izmus] se v souladu s tzv. Dodatkem k PČP považují za základní podoby se -s-, stylově neutrální je tedy zápis metabolismus. Tato podoba je uvedena např. v IJP. Rozhodně nejste postaru, naopak užíváte doporučovanou variantu.
Zvažované varianty:
metabolismus metabolizmus
Poslední užití: 16.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z, sekce 1. 4 – Přípona -ismus/-izmus (typ optimismus – optimizmus) a slova zakončená ve výslovnosti na [-zmus], [-zma] (typ spasmus – spazmus, charisma – charizma)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dodatek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13544
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Potřebuji si ověřit, jestli se při skloňování příjmení Staňo (n s háčkem) háček přesouvá nad e: Staněm.
Klíčové slovo: Staňo
Odpověď: Je to naprosto správný postup. Sedmý pád příjmení Staňo je Staněm, háček nad ň se neopakuje, měkčení je signalizováno písmenem ě.
Zvažované varianty:
Staněm Staňem
Poslední užití: 29.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#13542
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Je vhodnější použít pozdrav „Dobrý den“, nebo adresáty oslovit v dopise informujícím o vánoční nabídce?
Klíčové slovo: dobrý den
Odpověď: V dopisové korespondenci nadále doporučujeme užívat tradiční formu navázání kontaktu, tj. oslovení. (Naproti tomu v e-mailové komunikaci se běžně můžeme setkat s pozdravem, oslovením i jejich kombinací, všechny tyto typy kontaktových formulí jsou většinově považovány za zdvořilé.)
Poslední užití: 15.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#13541
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Posíláme dopisy do firem, ale konkrétní adresáty neznáme. Můžeme použít pozdrav „Dobrý den“? Nebo by bylo lepší oslovení „Vážení představitelé firmy“? Ale co když si dopis přečte někdo, kdo není v jejím vedení? Co třeba „Vážená paní, vážený pane“?
Klíčové slovo: dobrý den
Odpověď: V této situaci jistě můžete zvolit neutrální oslovení „Vážená paní, vážený pane“, chcete-li však být konkrétnější, doporučujeme oslovení typu „Vážené zástupkyně a vážení zástupci firmy“. Pozdrav „Dobrý den“ se sice užívá při kontaktu s neznámým či nekonkrétním adresátem, ale v e-mailové korespondenci. V dopise je vhodné nadále užívat oslovení.
Poslední užití: 28.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13540
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V IJP uvádíte, že se píše rokenrol nebo rock-and-roll. Musí se tam ty spojovníky psát? Viděla jsem to i bez nich a taky to někdy vídám s apostrofy. Co byste doporučili?
Klíčové slovo: rokenrol; rock-and-roll
Odpověď: V češtině je obvyklé psát buď počeštěně rokenrol, nebo volit variantu se spojovníky: rock-and-roll. Tyto možnosti najdete např. v IJP a výkladových slovnících češtiny. Doklady z korpusu SYN v12 ukazují, že zjednodušený zápis rokenrol v českých textech jednoznačně převládá (11 135 dokladů), varianta se spojovníky je doložena 477krát.
Zvažované varianty:
rokenrol rock-and-roll
Poslední užití: 30.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#13534
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Mohu použít místo oslovení pozdrav „dobrý den“, když píšu méně oficiální e-mail?
Odpověď: Z článku H. Mžourkové a K. Dvořákové „Většina z nás používá prosté Dobrý den“, jenž vyšel v roce 2023 v časopisu Slovo a slovesnost, vyplývá, že samotný pozdrav se užívá jednak při komunikaci s neznámým adresátem, jednak v situacích charakterizovaných nižší mírou oficiálnosti a formálnosti (např. při každodenní komunikaci s kolegy). Vaše řešení je tedy zcela v pořádku.
Poslední užití: 2.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#13533
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Když píšu e-maily, začínám je oslovením (Vážený pane Nováku; Vážený pane inženýre). Většina e-mailů, co dostávám, však začíná pozdravem „Dobrý den“. Tak teď nevím – nedělám to špatně?
Klíčové slovo: dobrý den
Odpověď: Oslovení adresáta e-mailu je naprosto v pořádku, nedopouštíte se žádného prohřešku. V oficiální e-mailové komunikaci se však vedle tradiční formy oslovení (např. Vážený pane Nováku) užívá i spojení pozdravu a oslovení (Dobrý den, pane Nováku), které je v současnosti většinově vnímáno taktéž jako zdvořilé. Samotný pozdrav pak nachází uplatnění zejména při komunikaci s neznámým adresátem či v situacích charakterizovaných nižší mírou oficiálnosti a formálnosti (např. při každodenní komunikaci s kolegy).
Poslední užití: 10.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#13532
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pozdravy
Konkrétní dotaz: Je chyba začínat e-mailovou korespondenci spojením pozdravu a jména, např. „Dobrý den, Aleno“?
Klíčové slovo: dobrý den
Odpověď: V tomto případě je namístě mluvit spíše o (ne)vhodnosti užití než o chybě. Ačkoliv se můžeme s kombinací pozdravu a rodného jména v e-mailech setkat stále častěji (pravděpodobně vlivem angličtiny), tato kontaktová formule může působit na některé adresáty nezdvořile. V oficiální, formální komunikaci proto považujeme za vhodnější použít kombinaci pozdravu s oslovením ve formě příjmení (Dobrý den, paní Nováková) či samotné oslovení (Vážená paní Nováková).
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.