Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/1216, položky: 1-10/12151
Stav:
#13491
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Je správně tvar „8,5 milionů“, nebo „8,5 milionu“?
Klíčové slovo: desetinné číslo; počítaný předmět
Odpověď: Shoda počítaného předmětu po desetinných číslech se řídí podle desetin, setin atd., tvar počítaného předmětu je proto ve 2. p. j. č. Náležitá podoba je tedy „8,5 milionu“. V méně oficiálních textech se počítaný předmět často objevuje právě ve tvaru 2. p. mn. č., případně se shoda řídí číslovkou umístěnou za desetinnou čárkou („8,5 milionů“). Pro kultivovaný text však doporučujeme pouze první uvedený způsob.
Zvažované varianty:
8,5 milionů 8,5 milionu
Poslední užití: 9.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách, sekce 2 – Počítaný předmět po desetinných číslech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Lexikologie
Kategorie: Význam
Stav:
#13490
Užití:
1 1 0
Dotaz: Význam slova
Konkrétní dotaz: Znamená slovo vposledku (psáno též jako dvě slova „v posledku“) ‚nakonec‘ nebo ‚v poslední době‘?
Klíčové slovo: vposledku
Odpověď: Spojení podstatného jména posledek a předložky v uvádí v rámci heslového odstavce (posledek) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Vykládá je pomocí výrazů ‚ke konci na konec‘. Tři záznamy pro spřežku vposledku pak zachycuje ještě Novočeský lexikální archiv (jde o výskyty z novin a díla V. Havla z let 1967, 1969 a 1989). Výskyty v korpusu KonText (řada syn, verze12) pak dokládají, že v současnosti se spřežka a dané slovní spojení užívají jak ve významu časovém, tj. stejně jako příslovce nakonec vyjadřuje vposledku význam ‚v závěreční fázi‘ (např. připravit národ na zřejmě dlouhou a nákladnou operaci , která nemá jen vojensky svrhnout Saddáma , ale vposledku zrekonstruovat Irák jako stát i politický národ), tak ve funkci modální částice s významem ‚konečně, celkem‘ (např. Veškerá askeze je vposledku láska k sobě).
Poslední užití: 19.12.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Lexikologie
Kategorie: Význam
Stav:
#13489
Užití:
1 1 0
Dotaz: Význam slova
Konkrétní dotaz: Jaký je význam slova viabilita? Je to ‚schopnost přežít‘ jako v angličtině?
Klíčové slovo: anglicismus
Odpověď: Současné výkladové slovníky heslo viabilita neobsahují. Patrně proto, že jde o úzce odborný výraz, který se užívá zejména v medicínských oborech, konkrétně v prenatální medicíně (častými spojeními jsou pak např. viabilita plodu nebo viabilita těhotenství), popřípadě v biologii (viabilita viru). V kontextech, které nalezneme v korpusu KonText (řada syn, verze12) se někdy uvádí jako význam slova ‚životaschopnost‘. Vhodnost takového českého ekvivalentu pro zmiňovaný původem cizí odborný termín potvrzuje Velký lékařský slovník online, který sice nezachycuje slovo viabilita, ale u přídavného jména viabilní uvádí výklad ‚životný, schopný života‘.
Poslední užití: 5.9.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13488
Užití:
1 1 0
Dotaz: Synonymie
Konkrétní dotaz: Lze v češtině užívat namísto slova vitalita výraz viabilita?
Klíčové slovo: synonymie
Odpověď: Abychom na vaši otázku mohli odpovědět, je třeba zjistit, zda jde v případě slov viabilita a vitalita o synonyma. Současné výkladové slovníky heslo viabilita neobsahují. Patrně proto, že jde o úzce odborný výraz, který se užívá zejména v medicínských oborech, konkrétně v prenatální medicíně (častými spojeními jsou pak např. viabilita plodu nebo viabilita těhotenství), popřípadě v biologii (viabilita viru). V kontextech, které nalezneme v korpusu KonText (řada syn, verze12) se někdy uvádí jako význam slova ‚životaschopnost‘. Připojování výkladu významu tak svědčí o tom, že i v odborném prostředí bude slovo pravděpodobně hodnoceno jako méně známý výraz. Význam slova vitalita české výkladové slovníky vykládají jako ‚životní síla, životní schopnost, životaschopnost, životnost‘. Přestože by se tak mohlo zdát, že jsou slova viabilita a vitalita synonymní, není tomu tak. Vzhledem k tomu, že je výraz viabilita užíván v úzce odborných kontextech a má charakter termínu, jeho nahrazování slovem vitalita nelze doporučit.
Poslední užití: 5.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13487
Užití:
0 0 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Máme psát „smát se z plna hrdla“ (zvlášť), nebo „smát se zplna hrdla“ (dohromady)? Na internetu jsou obě možnosti.
Klíčové slovo: z plna hrdla
Odpověď: Obojí způsob zápisu nacházíme i v Českém národním korpusu. Zápis zplna hrdla je v korpusu syn v 12 doložen 332krát, z plna hrdla 1046krát. Spřežka zplna vyjadřuje podle SSČ, SSJČ i PSJČ význam ‚vrcholnou, plnou, vyčerpávající měrou, naplno, úplně, zcela‘. Nejnovější SSČ připojuje poznámku, že jde o knižní výraz. Spřežka zplna se uplatňuje ve vyjádřeních jako např. být zplna zaujatý prací, zplna se něčemu oddat, zplna se uzdravit. V současných textech běžněji: být zcela zaujatý, naplno se oddat, úplně se uzdravit. Zamyslíme-li se nad uvedeným frazémem, vidíme, že spřežka významově úplně neodpovídá jeho obsahu. Jde sice v jistém smyslu o význam ‚naplno‘, ale při užití spřežky by formulace musela být smát se zplna. Pro vyjádření významu ‚z plného hrdla, celým hrdlem‘ je namístě volit předložkové spojení smát se (křičet, volat, zařvat, zpívat) z plna hrdla. To, že se rozdílným zápisem vyjadřuje rozdílný význam, není v oblasti spřežek nic výjimečného. Rozdíly můžeme sledovat např. u dvojic na večer máme program (= na večerní čas) x přijdeme navečer (= v pozdním odpoledni), stůj na místě (= na určeném místě) x tvoje řeči nejsou namístě (= vhodné), nezapomeň na to (= na tu věc) x hned nato se odstěhovala (= vzápětí).
Zvažované varianty:
smát se z plna hrdla smát se zplna hrdla
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13486
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava nadpisu a podnadpisu
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem mohu oddělit nadpis a podnadpis knihy? Jde mi jak o situaci na přebalu knihy, tak o situaci, kdy se o knize píše v textu.
Klíčové slovo: nadpis; podnadpis; oddělení
Odpověď: Pokud jsou nadpis a podnadpis na přebalu knihy, píšou se na samostatných řádcích. Podnadpis bývá obvykle odlišen jinou velikostí, příp. typem písma. Pokud o knize píšeme v textu, odděluje se podnadpis od nadpisu různými způsoby. Způsob oddělení není nikde popsán a praxe je různorodá. Často se objevuje oddělení podnadpisu dvojtečkou, příp. pomlčkou. Velikost počátečního písmene podnadpisu v těchto případech kolísá. Vedle toho se lze také setkat s oddělením podnadpisu tečkou, tento způsob zápisu se však objevuje typicky v citacích nebo v případech, kdy název knihy stojí na samostatném řádku a není začleněn do textu. V takovém případě je počáteční písmeno podnadpisu vždy velké. Doporučujeme se seznámit s interními normami redakce či vydavatelství.
Poslední užití: 25.10.2023
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13485
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava titulku a popisku
Konkrétní dotaz: Řeším grafickou/pravopisnou podobu legendy obrázků. V legendě uvádím pod čísly jednotlivé části obrázku (např. 1. čočka, 2. stativ atd.). Měl bych jednotlivé části legendy oddělovat čárkami, nebo postačí jejich grafické oddělení větší mezerou? Ukončuje se legenda tečkou?
Klíčové slovo: legenda obrázku; čárka; tečka
Odpověď: Tato problematika není nikde kodifikována (ani popsána), v úzu se objevují různá řešení. Podle našeho názoru postačí jedno z navržených řešení, tzn. buď oddělovat jednotlivé části legendy čárkami, nebo je oddělovat většími mezerami. Legendu tečkou obvykle neukončujeme.
Poslední užití: 13.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce → Tečka → 5 Nadpisy, nápisy a popisky

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13484
Užití:
1 1 0
Dotaz: Grafická úprava titulku a popisku
Konkrétní dotaz: Řeším pravopisnou podobu popisků obrázků. Uvádí se za popiskem obrázku tečka?
Klíčové slovo: popisek obrázku; tečka
Odpověď: Pokud stojí popisky na samostatném řádku nebo jsou‑li dostatečně grafickou úpravou odlišeny od ostatního textu, tečku nepíšeme. Tečky píšeme v popiscích, které obsahují více vět; poslední věta může být i bez tečky.
Poslední užití: 13.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – interpunkce → Tečka → 5 Nadpisy, nápisy a popisky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13483
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výraz na konci řádku
Konkrétní dotaz: Může být spojení „zákon č. 1/2023 Sb.“ na konci řádku zalomeno s tím, že by zkratka Sb. stála na řádku následujícím?
Klíčové slovo: konec řádku; Sb.
Odpověď: V uvedeném spojení zalomení řádku nedoporučujeme. Je to spojení ustálené, jehož rozdělením by mohla být narušena plynulost čtení.
Poslední užití: 16.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku (s. 38)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13482
Užití:
1 1 0
Dotaz: Možnosti vyznačování v textu
Konkrétní dotaz: Lze psát celý text dopisu verzálkami?
Klíčové slovo: verzálky
Odpověď: Při psaní souvislého textu je za základní považováno psaní minuskami, tedy malými písmeny abecedy. Verzálky jsou obecně hůře čitelné, měly by se proto používat jen tam, kde mají svou funkci (velké počáteční písmeno, zkratka apod.), příp. při vyznačování v textu.
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Typokniha. Filip Blažek. 2022. (platí od 2023)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Varianty písma (s. 50)
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyznačování (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.