Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #918 [Slovotvorná přípona].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Dotaz: Slovotvorná přípona
Konkrétní dotaz: Myslím si správně, že -n- ve slově zákeřný je tvarotvorná nefinální přípona a že pochází z příčestí trpného?
Klíčové slovo: zákeřný
Odpověď: Segment -n- ve slově zákeř-n-ý nepochází z příčestí trpného, a nemůže tedy být nefinální tvarotvornou příponou; jde o slovotvornou příponu, neboť slovo zákeřný není odvozeno od slovesa, ale od spojení za keřem – znamenalo původně ‚kdo číhá za keřem‘.
Poslední užití: 23.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zákeřný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná přípona
Konkrétní dotaz: Jaký druh morfému je -ě ve slově viditelně?
Klíčové slovo: viditelně
Odpověď: Segment -ě ve slově viditelně je slovotvorná přípona. Nevyjadřuje, o jaký tvar slova jde, jaké gramatické významy slovo vyjadřuje (jako např. pádové koncovky: žen-A, žen-Y, nebo osobní koncovky:, děl-á-M, děl-á-Š), ale slouží k vytvoření nového slova, příslovce, z přídavného jména viditelný.
Poslední užití: 23.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika, 2.4.2 Slovotvorné přípony

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná přípona
Konkrétní dotaz: Jak se (ve školní výuce) zdůvodní, že ve slově babička se píše měkké -i-?
Klíčové slovo: babička
Odpověď: Psaní slova babička s měkkým -i- se zdůvodní tím, že nejde o vyjmenované slovo ani o slovo s některým vyjmenovaným slovem příbuzné, a to proto, že je tvořeno od slova bába zdrobňující příponou -ičk/a (s měkkým -i-).
Poslední užití: 26.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyjmenovaná slova
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo babička

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná přípona
Konkrétní dotaz: Jsou segmenty -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný/-ečný, -ový, -istý, -ičelý jako součást chemického názvosloví přípony, nebo koncovky? (V chemické didaktické literatuře se běžně označují jako koncovky.)
Klíčové slovo: -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný/-ečný, -ový, -istý, -ičelý
Odpověď: Segmenty -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný/-ečný, -ový, -istý, -ičelý jsou z jazykovědného hlediska – důsledně vztato – spojením slovotvorných přípon -n-, -nat-, -it-, -ičn-/-ečn-, -ov-, -ist- a -ičel- s tzv. finální tvarotvornou příponou – pádovou koncovkou -ý. Jde tedy vlastně o spojení dvou morfémů různých typů. Ve výkladech o slovotvorbě češtiny se však v lingvistické literatuře běžně mluví např. o (slovotvorné) příponě -ka, -ice či -yně, i když jde důsledně vzato o spojení slovotvorné přípony (-k-, -ic- a -yn-) a pádové koncovky (-a, -e, -ě). V některých výkladech se proto mluví např. o příponě -k/a, -ic/e či -yn/ě, čímž se má naznačit právě tato skutečnost. S vědomím uvedeného lze tedy o segmentech -ný, -natý, -itý atd. mluvit z jazykovědného hlediska zjednodušeně jako o příponách, příp. je zapisovat jako -n/ý, -nat/ý, -it/ý atd. Jinou věcí může být – a v tomto případě by bylo nutné konzultovat věc s chemiky, odborníky na terminologii –, zda v chemii není označení koncovka pro tyto segmenty terminologizováno. Pokud ano, je možné o nich – z jazykovědného hlediska ovšem nepřesně – mluvit i jako o koncovkách. Bylo by ovšem dobré to v hodinách chemie (nebo češtiny) komentovat, aby tímto rozdílem nebyli žáci a studenti zmateni.
Poslední užití: 19.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná přípona
Konkrétní dotaz: Je ve slovech jako stínidlo (zrcadlo, umyvadlo, struhadlo aj.) přípona -dlo?
Klíčové slovo: stínidlo
Odpověď: Ve slovech typu stínidlo (zrcadlo, umyvadlo, struhadlo aj.) je důsledně vzato (slovotvornou) příponou jen -dl-, -o je pádová koncovka. (Běžně se lze sice dočíst o příponě -dlo, z hlediska přesného morfematickéko členění je však nutno počítat s uvedeným dělením na morfémy; lze se setkat i se zápisy přípona -dl/o či -dl(o).)
Poslední užití: 22.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná přípona
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi příponou a koncovkou? V jedné učebnici se člení slova truhlářský jako -ář-, -ský, v jiné -ář-, -sk-, -ý. Jak je to správně?
Klíčové slovo: slovotvorná přípona, koncovka
Odpověď: Z hlediska vědeckého popisu morfematické skladby slov jsou ve slově truhlářský dvě slovotvorné přípony -ář- a -sk- a pádová koncovka -ý. Vymezují-li se v některých učebnicích u slova truhlářský jen dvě přípony -ář- a -ský, je to nejspíš kvůli zjednodušení celé problematiky (-ský je na konci, tak je to koncovka). Odlišnost popisů ve školním prostředí nemá jednoduché východisko, v nejasných případech, jak a co učit, je dobré veškeré problémy konzultovat s pedagogickými fakultami.
Poslední užití: 21.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná přípona
Konkrétní dotaz: Proč není slovo vývěva ve vyjmenovaných slovech? Je ve slově vývěva předpona vý-?
Klíčové slovo: vývěva
Odpověď: Ve slově vývěva je předpona vý-, a tak není ve vyjmenovaných slovech explicitně uvedeno, ale schovává se tu pod "slovy s předponou vy-/vý-".
Poslední užití: 2.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Vyjmenovaná slova

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?