Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #744 [Vlastní jména ostatní: kolísání v rodě nebo v čísle].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#11930
Užití:
0 0 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo zacházet s novým názvem firmy Meta, původně Facebook? Jakého je rodu? A skloňuje se?
Klíčové slovo: Meta
Odpověď: Nové jméno společnosti Meta odkazuje na metaverzum (metaverse), tedy virtuální internetový svět, který společnost vytváří. V češtině má meta dvojí užití: jako samostatné slovo a jako první část složenin. Jako samostatné podstatné jméno se meta užívá ve dvou významech: 1. vytčený cíl; 2. značka pro cvičence při hromadných tělocvičných vystoupeních (viz Nový akademický slovník cizích slov). Jako první část složených slov je meta- řeckého původu a užívá ve významu „přes, za, po, s, mezi, vně, mimo“, např. metateze, metalingvistický, metakarpální apod. (viz Slovník spisovného jazyka českého). Nový název Meta odkazuje právě k tomuto druhému užití ve významech „za, mimo“, jde tedy o internetový svět, který je ještě za tím naším, mimo něj, jde dál než dosud. Pokud vycházíme z formy názvu, je řešení jednoduché. Název je zakončen na -a, tudíž jej lze bez problémů přiřadit k ženskému rodu a skloňovat podle vzoru „žena“ (2. p. j. č. Mety). Podobně jako názvy Billa, Kika či Tesla. Tento způsob zacházení se v úzu skutečně objevuje: Např. „Metu tak teď čeká vývoj dlouhé řady sociálních technologií, pro který chce v Evropě najmout bezmála 10 tisíc pracovníků. Nové logo Mety má mimo jiné reprezentovat ležatou osmičku, tedy symbol nekonečna“. Zároveň se však objevuje i nesklonná podoba. U ní z kontextu nelze rod zjistit: Např. „Kromě sociální sítě Facebook ponesou původní název také další služby, které pod Meta spadají. Facebook se mění v Meta. Facebook zveřejnil stránku, která jeho pojetí Meta s pomocí celé řady videí vysvětluje.“ Nesklonné užívání může být dáno jednak původem názvu, kterým je část složeniny s funkcí předložky, jež sama o sobě nemá gramatický rod a mluvčí to intuitivně promítají do nesklonnosti odvozeného názvu, jednak mylným předpokladem, že názvy firem a obchodních značek se neskloňují. V každém případě je zjevné, že gramatická charakteristika názvu zatím kolísá. To lze ilustrovat i na faktu, že v jednom textu se občas objevují oba způsoby užití: „Facebook už převlékl své aplikace do Mety … Všimli jste si této miniaturní novinky v aplikacích od Meta, nebo vůbec?“ Prozatím nelze říci, která varianta užití nakonec převáží, případně která je noremní, protože výskytů v úzu je zatím příliš málo na to, abychom to mohli posoudit. Většina dokladů je navíc v nominativu jmenovacím, tzn. název se pojí s opěrnými obecnými jmény typu firma, společnost, koncern, které se skloňují, ale samotné jméno zůstává nesklonné („Metaverse je nyní jádrem strategie společnosti Meta“). Teprve až bude k dispozici více dokladů užití názvu, bude možné říci, která varianta se stane noremní, případně zda budou obě podoby i nadále kolísat. Z praktického hlediska se však jeví jako výhodnější řídit se formálními aspekty a skloňovat výraz podle vzoru „žena“ jako jiné názvy firem, společností či obchodních značek: bez Mety, pro Metu, s Metou apod.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5322
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Vím, že Akropolis v Athénách je ženského rodu, ale můžu napsat, že popíjeli v Akropolisu, když jde o název kavárny?
Klíčové slovo: Akropolis
Odpověď: Akropolis v Athénách je skutečně ženského rodu a v 6. p. by tedy byl správný tvar (na) Akropoli. Pokud se název, který je původně osobní nebo zeměpisné jméno, použije pro pojmenování něčeho jiného, např. veřejné provozovny nebo výrobku, může dojít ke změně rodu, případně skloňovacího paradigmatu, srov. osobní ženské jméno Mercedes - automobil Mercedes. Proto pro pojmenování kavárny považujeme spojení „popíjeli v Akropolisu“ (ten Akropolis) za bezproblémové.
Zvažované varianty:
Akropoli Akropolisu Akropolis
Poslední užití: 6.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2998
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jak určím vzor pro rod názvu Bankyou? Je to společnost Bankyou, tak je to ženský rod?
Klíčové slovo: Bankyou
Odpověď: Cizí názvy přiřazujeme k českým deklinačním vzorům, pokud je k nim lze přirozeně přiřadit podle jejich zakončení. Jestliže jméno přiřadit přirozeně nejde, máme tendenci jej řadit ke střednímu rodu. Často se také stává, že název přejímá rod řídícího jména, v tomto případě společnost Bankyou, byla by tedy rodu ženského. Doporučujeme v sousloví společnost Bankyou používat ženský rod, V samostatně stojícím výrazu Bankyou vzhledem k neobvyklému zakončení rod střední. Nelze však vyloučit, že název postupně přejme i rod ženský.
Poslední užití: 14.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování názvů institucí a firem

Kde popsáno: IJP: Skloňování názvů institucí a firem.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1371
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vlastní jména ostatní: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Mohl byste mi říct, jakého rodu je jméno Škvorec? Je to název městyse za Prahou.
Klíčové slovo: Škvorec
Odpověď: Podle kodifikace je název Škvorec rodu mužského, v Místních jménech v Čechách je rovněž uveden jako základní rod mužský, avšak v místním úzu se jméno používá i v rodu ženském. Pro spisovné, oficiální texty určené širší veřejnosti bychom doporučovali kodifikovanou podobu.
Poslední užití: 29.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Místní jména v Čechách. Profous. 1954-1960. (platí od 1954)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?