Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #732 [Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#10195
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jak by se měl skloňovat pařížský chrám Notre-Dame a jakého je rodu?
Klíčové slovo: Notre-Dame
Odpověď: Je možné podle zakončení zařadit Notre-Dame (v českých textech i Notre Dame) k rodu mužskému a skloňovat podle vzoru „hrad“ (Notre-Damu, Notre-Damem). Je však možné ho zařadit i pod rod ženský (v tom případě je název nesklonný) analogicky podle výrazu katedrála. Obě řešení jsou možná a obě se v úzu objevují.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10184
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je jméno města Chemnitz?
Klíčové slovo: Chemnitz
Odpověď: V případě jména německého města Chemnitz (česky Saská Kamenice) se příručky rozcházejí. Slovník spisovné češtiny hodnotí tento název jako podstatné jméno nesklonné rodu středního (to Chemnitz). Pravidla českého pravopisu uvádějí rod mužský. Rod mužský odpovídá zakončení na souhlásku, ale především odpovídá i tomu, jak je se jménem většinově zacházeno v úzu. Doporučujeme tedy používat název Chemnitz v soulasu s PČP v rodě mužském.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9970
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Mám v textu spojení v Glasgowě. Je to tak možné napsat?
Klíčové slovo: Glasgow
Odpověď: jméno města Glasgow může být v češtině rodu mužského (ten Glasgow) a v 6. p. pak bude mít tvar podle vzoru „hrad“: Glasgowě. Zároveň je však možné ho na základě zakončení ve výslovnosti zařadit ke střednímu rodu (to Glasgow) a ponechat nesklonné: v Glasgow. Podle Českého národního korpusu v úzu převažuje střední rod a nesklonnost.
Zvažované varianty:
Glasgowě Glasgow
Poslední užití: 18.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Glasgow; Zeměpisná jména středního rodu - 4. Jména zakončená ve výslovnosti na [u], [ú], [ou], [au]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9811
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je název kopce Žuráň?
Klíčové slovo: Žuráň
Odpověď: Rod tohoto názvu není v dostupných příručkách uveden. Z hlediska zakončení na měkkou souhlásku by přicházel v úvahu rod ženský i mužský. Doklady v Českém národním korpusu ukazují, že v úzu se objevuje častěji rod mužský, snad i vlivem analogie se slovem kopec, vrch.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7993
Užití:
1 0 1
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Prosím o informaci, jaké je správné použití čísla u názvu Hostivice. Byla ta Hostivice, ale nejsem si jistá, zda tvar ty Hostivice není již spisovný.
Klíčové slovo: Hostivice
Odpověď: Gramatická kategorie čísla u Hostivice/Hostivic kolísá, spisovné je tedy užití jak v jednotném, tak množném čísle. K přechodu jmen obcí zakončených na -ice od jednotného čísla k množnému obvykle dochází vlivem analogie s jinými zeměpisnými jmény. Většina jmen na -ice má totiž kodifikovány tvary množného čísla. O gramatickém čísle jednotlivých obcí se více dozvíte v Internetové jazykové příručce, heslo Hostivice.
Zvažované varianty:
ta Hostivice ty Hostivice
Poslední užití: 22.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3394
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Potřebuji v textu použít místní jméno Radvoŕ v 6. pádě, vyslovuje se -ř na konci.
Klíčové slovo: Radvoŕ
Odpověď: Slovník pomístních jmen tento název neuvádí, proto je nejednoznačný rod tohoto jména. Ovšem ať už je rodu mužskho neživotného nebo ženského, v 6. pádě má tvar Radvoŕi.
Poslední užití: 20.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku; IJP: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

Kde popsáno: IJP: Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku; IJP: Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2391
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 2. pádu jména Konstantinopol?
Klíčové slovo: Konstantinopol
Odpověď: Název Konstantinopol může být rodu mužského neživotného nebo rodu ženského a má ve 2. pádě dvě koncovky: -u, -e. Je tedy možné říct do Konstantinopolu i Konstantinopole.
Poslední užití: 18.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Kde popsáno: SSJČ.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je v češtině polské město Přemyšl? Podle jakého vzoru skloňovat?
Klíčové slovo: Přemyšl
Odpověď: Příručky název Přemyšl neuvádějí. Podle zakončení ho lze přiřadit jak k rodu ženskému, tak mužskému, v úzu rod kolísá. V případě užití mužského rodu lze skloňovat podle vzoru „hrad“ i „stroj“, ale v úzu převažuje tvrdé skloňování: 2. p. Přemyšlu. Přestože na základě dostupných dat z úzu bychom doporučili spíše skloňování podle vzoru „hrad“, je třeba počítat s jistou mírou kolísání a především sjednotit rod a skloňování v jednom textu.
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#977
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zeměpisná jména: kolísání v rodě nebo v čísle
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je Olomouc?
Odpověď: Olomouc je primárně rodu ženského, ale v místním úzu se užívá i v rodě mužském.
Poslední užití: 24.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?