Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #499 [Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 7/22, položky: 61-70/213
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně zdola, nebo (též) zezdola?
Klíčové slovo: zdola, zezdola
Odpověď: Správná je jak varianta zdola, tak varianta zezdola – s reduplikovanou (zdvojenou) a vokalizovanou předponou ze-, tj. ze-z-dol-a.
Zvažované varianty:
zdola zezdola
Poslední užití: 26.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla zdola a zezdola

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně benefitní, nebo benefitový portál a systém?
Klíčové slovo: benefitní, benefitový
Odpověď: Výkladové slovníky neuvádějí (překvapivě) ani podobu benefitní, ani podobu benefitový. Oba výrazy jsou však utvořeny v souladu se slovotvornými zásadami češtiny a mají snadno identifikovatelný význam ‚týkající se benefitu/benefitů‘ (jsou tedy synonyma). Podle databáze ČNK syn v8 se přídavné jméno benefitní užívá zhruba 3krát častěji než přídavné jméno benefitový. Pro spojení benefitní/benefitový portál nejsou doklady v korpusu syn v8 průkazné (najdeme tu 5 výskytů spojení benefitní portál, 0 výskytů spojení benefitový portál), v případě spojení benefitní/benefitový systém však doklady v korpusu syn v8 svědčí o tom, že obě podoby se používají víceméně stejně často (najdeme zde 47krát spojení benefitní systém a 49krát spojení benefitový systém). Obecně lze tedy používat obě přídavná jména. Ve spojení s podstatnými jmény portál a systém lze doporučit spíš užití přídavného jména benefitní – benefitní portál, benefitní systém –, ovšem s tím, že nesprávná či vyloučená není, zejm. v případě podstatného jména systém, ani podoba benefitový – benefitový systém.
Zvažované varianty:
benefitní benefitový
Poslední užití: 16.4.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky benefitní a benefitový, benefitní a benefitový portál a benefitní a benefitový systém

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně vytipovat, nebo vytypovat? Existují-li obě slovesa, jaký je mezi nimi (významový) rozdíl?
Klíčové slovo: vytipovat
Odpověď: Sloveso vytipovat je zcela náležité a znamená ‚odhadem vybrat z více možností; doporučit; navrhnout‘. Pravidla českého pravopisu a výkladové slovníky češtiny sice zaznamenávají též sloveso vytypovat, které má podle slovníků význam ‚vybrat/stanovit jako (vhodný) typ‘, ale ani přes zachycení v příručkách bychom sloveso vytypovat k užívání nedoporučovali. Lze totiž pochybovat o tom, zda se zmíněný význam v současných českých textech vůbec uplatňuje. Je pravděpodobné, že se sloveso vytypovat (a také *typni si, kdo vyhraje apod.) často objevuje mylně místo náležitého vytipovat, tipnout si.
Zvažované varianty:
vytipovat vytypovat
Poslední užití: 10.4.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo vytipovat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně epidemická situace, nebo epidemiologická situace?
Klíčové slovo: epidemický, epidemiologický
Odpověď: Přídavné jméno epidemický znamená ‚mající znaky epidemie, zasahující celé množství jedinců‘, zatímco přídavné jméno epidemiologický má význam ‚týkající se epidemiologie (lékařského oboru zabývajícího se epidemiemi)‘. Ve spojení s podstatným jménem situace by se tedy – vzhledem k významům obou přídavných jmen – mělo použít přídavné jméno epidemický. V souvislosti s koronavirem nechceme říct, že jsme v situaci epidemiologie, ale v situaci epidemie, máme na mysli stav, v němž se nachází epidemie, nikoliv obor, který se jí zabývá. Jakkoliv se často (podle dokladů v databázi ČNK syn v8 dokonce častěji) užívá i spojení epidemiologická situace, doporučovali bychom užívat – v souladu s reálným významem daného slova – jen spojení epidemická situace.
Zvažované varianty:
epidemický epidemiologický
Poslední užití: 27.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla epidemický a epidemiologický

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně kulinární, nebo kulinářský workshop?
Klíčové slovo: kulinární, kulinářský
Odpověď: Přídavná jména kulinární a kulinářský jsou podle českých výkladových slovníků (SSJČ, NASCS) synonyma, obě znamenají ‚kuchařský‘. Častější je podle databáze ČNK syn v8 přídavné jméno kulinářský, a to jak jako takové, tak i ve spojení s podstatným jménem workshop. Lze užít obě spojení, vzhledem k jeho větší obvyklosti je však namístě dát přednost spíš spojení kulinářský workshop.
Zvažované varianty:
kulinární kulinářský
Poslední užití: 27.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla kulinářský a kulinární
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky kulinářský a kulinární a kulinářský workshop a kulinární workshop

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně krojový, nebo krojovaný ples (tj. ples, kde se tančí v krojích)?
Klíčové slovo: krojový, krojovaný
Odpověď: Přídavné jméno krojový má podle českých výkladových slovníků (PSJČ, SSJČ) význam ‚týkající se kroje‘. Přídavné jméno krojovaný má pak podle českých výkladových slovníků (PSJČ, SSJČ, SSČ) význam ‚oděný v krojích‘. Je-li tomu opravdu tak (tj. nežije-li uvedený význam přídavného jména krojovaný jen na papíře, ale i mezi uživateli češtiny), je ve spojení s podstatným jménem ples možné užít jen přídavné jméno krojový, které má obecnější význam, díky němuž pak lze celé spojení vykládat jako ‚ples s kroji‘, ‚ples (s lidmi) v krojích‘. (Spojení krojovaný ples by totiž muselo mít význam ‚ples oblečený v kroji‘, který je nesmyslný – i když reálně by asi toto spojení bylo srozumitelné a daný význam by mu nejspíš mnoho uživatelů češtiny nakonec nepřisoudilo – dovtípili by se, o co jde.) Doklady z databáze ČNK syn v8 tento obecný výklad založený na slovníkových významech ne nijak jednoznačně, ale spíš podporují: najdeme zde 493 výskytů spojení krojovaný ples, a 1445 výskytů spojení krojový ples (při ARF jde už ale jen o poměr 102,6 : 222,92, tj. nikoliv zhruba 1 : 3, ale jen zhruba 1 : 2). Doporučujeme tedy užít spojení krojový ples (ovšem s tím, že ke spojení krojovaný ples je zcela namístě být tolerantní).
Zvažované varianty:
krojový krojovaný
Poslední užití: 5.3.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla krojový a krojovaný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky krojový ples a krojovaný ples

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně ječný, nebo ječmenný slad?
Klíčové slovo: ječný, ječmenný
Odpověď: Jak přídavné jméno ječný, tak přídavné jméno ječmenný je utvořeno v souladu se slovotvornými zásadami češtiny; obě přídavná jména jsou utvořena od podstatného jména ječmen a obě mají tentýž význam ‚související s ječmenem‘ – jde o synonyma. V obdobných případech však bývá obvyklé, že ve spojení s konkrétními podstatnými jmény se používá buď výhradně, nebo převážně jen jedna z variant. V případě podstatného jména slad/y je podle databáze ČNK syn v8 zhruba 2,7krát častější varianta ječný – doporučujeme tedy použít spíš spojení ječný slad / ječné slady (s tím, že nevhodné, natož vyloučené nebo nesprávné nejsou ani podoby ječmenný slad / ječmenné slady).
Zvažované varianty:
ječný ječmenný
Poslední užití: 8.3.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla ječný a ječmenný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky ječný slad a ječmenný slad

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně franská i francká říše? A je správné, když se v textu téže učebnice objevují podoby franští kupci i frančtí kupci?
Klíčové slovo: franská, francká; franští, frančtí
Odpověď: Od slov Frank, Franky (z něm. Franken) lze v češtině utvořit jak podstatné jméno franský, tak i francký – obě podoby se používají víceméně stejně často (databáze ČNK syn v8 obsahuje 958 výskytů podoby franský a 942 výskytů podoby francký), lze tedy bez obtíží použít jak spojení franská říše, tak francká říše. Od podoby franský se tvoří tvar 1. p. mn. č. franští, od podoby francký pak 1. p. mn. č. frančtí – správné je tedy jak spojení franští kupci, tak frančtí kupci. V jednom textu je však samozřejmě namístě používat vždy jen jednu podobu, a to jak v jednotném, tak v množném čísle.
Zvažované varianty:
franská francká franští frančtí
Poslední užití: 13.4.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla franský a francký
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky franský a francký

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně arteritida, nebo arteriitida?
Klíčové slovo: arteritida, arteriitida
Odpověď: Správné jsou obě podoby – jak arteritida, tak arteriitida. (A kromě nich lze použít ještě i podoby arteritis, arteriitis.)
Zvažované varianty:
arteritida arteriitida
Poslední užití: 4.6.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo arteritida

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně finanční výdaj, nebo finanční výdej?
Klíčové slovo: výdaj
Odpověď: Slovo výdaj a výdej nejsou synonyma. Slovo výdaj znamená ‚vydání – souhrn peněz vynaložených k hospodářské činnosti, opak příjmu; náklad/y – peněžité výdaje, útraty‘, zatímco slovo výdej má význam ‚vydávání; výdejna‘. Ve spojení s přídavným jménem finanční je tedy namístě použít podstatné jméno výdaj – finanční výdaj.
Zvažované varianty:
výdaj výdej
Poslední užití: 9.5.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla výdaj a výdej
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla výdaj a výdej

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.