Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #499 [Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/22, položky: 31-40/213
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně dlouhaletý, nebo dlouholetý?
Klíčové slovo: dlouholetý
Odpověď: Správně je jedině dlouholetý. Podobu *dlouhaletý neuvádějí ani slovníky, ani se reálně neužívá (databáze ČNK syn v8 neobsahuje jediný její výskyt).
Zvažované varianty:
dlouhaletý dlouholetý
Poslední užití: 16.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo dlouholetý
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka *dlouhaletý

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně emoční, nebo emocionální koučink?
Klíčové slovo: emoční, emocionální
Odpověď: Slova emoční a emocionální jsou synonyma s významem ‚týkající se emoce, emocí (na emoci, emocích založený; emoci, emoce vyjadřující)‘. Z dokladů v databázi ČNK syn v8 bohužel nelze vyčíst, které přídavné jméno se ve spojení se slovem koučink používá častěji – najdeme tu jediný výskyt spojení emoční koučink a žádný výskyt spojení emocionální koučink. Nezbývá nám tedy než říct, že lze použít obě spojení – emoční koučink i emocionální koučink. Dané spojení se buď terpve začne ustalovat, resp. pokud už k nějakému takovému ustálení dochází, dostupná data nám to v daný okamžik neumožňují zjistit či potvrdit (a doporučit tak jen jednu, ustalující se variantu).
Poslední užití: 24.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla emoční a emocionální

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně plazmatické úpravy (polyetylenových povrchů), nebo plazmové úpravy (polyetylenových povrchů)?
Klíčové slovo: plazmový, plazmatický
Odpověď: Podle výkladových slovníků jsou přídavná jména plazmový a plazmatický synonyma. Existují ovšem dva homonymní výrazy: jednak ta plazma (bez plazmy) s významem ‚tekutá složka krve‘, jednak to plazma (bez plazmatu) s významem ‚vysoce ionizovaný plyn vznikající vysokou teplotou, zářením ap.‘. Jakkoliv se přídavná jména plazmatický a plazmový můžou pojit s oběma výrazy (a významy), podle výkladových slovníků češtiny i podle dokladů z databáze ČNK je obvyklejší, že s výrazem o významu ‚vysoce ionizovaný plyn‘, o který tu jde (jde o úpravu povrchů plazmatem), se pojí přídavné jméno plazmový, srov. typicky nikoliv plazmatická, ale plazmová televize, obrazovka, technologie, lampa, fyzika, typicky nikoliv plazmatický, ale plazmový displej, panel, generátor, přístroj, hořák, monitor, reaktor atd. Ve spojení s úpravami (polyetylenových povrchů) proto doporučujeme použít přídavné jméno plazmový – plazmové úpravy (polyetylenových povrchů).
Zvažované varianty:
plazmatický plazmový
Poslední užití: 7.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo plazma
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla plazmový a plazmatický

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně kopaničářská nářečí, nebo kopaničarská nářečí?
Klíčové slovo: kopaničářský
Odpověď: Jde o termín, který má ve spisovném jazyce správnou, ustálenou podobu kopaničářská nářečí (s -ř- a dlouhým -á-). Podoba kopaničarský (s -r- a s krátkým -a-) je označení daných nařečí v jazyce těchto nářečí, do spisovných projevů je tedy nevhodná. Kromě toho SSJČ uvádí též podobu kopaničárský (s -r- a s dlouhým -á-), kterou označuje za řídkou. Doklady z databáze SYN v8 to sice nepotvrzují, svědčí naopak o tom, že tato podoba se používá vcelku hojně (poměr kopaničářský : kopaničárský = 786 : 411), jde však o doklady vyskytující se nejen, ale převážně v regionálním tisku (Deníky Moravia, Regionální týdeník aj.) a pojící se typicky s podstatnými jmény slavnosti, písně, kroj atp. Ve spojení s podstatným jménem nářečí doporučujeme jednoznačně použít frekventovanější, jaksi celonárodně "platnější", a hlavně terminologizovanou podobu kopaničářský – kopaničářská nářečí.
Zvažované varianty:
kopaničářská kopaničarská
Poslední užití: 6.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo kopaničářský
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo kopaničářský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně rozsvěcení, nebo rozsvícení vánočního stromku?
Klíčové slovo: rozsvěcení, rozsvícení
Odpověď: Správně je jak rozsvěcení, tak rozsvícení vánočního stromku. Podstatné jméno rozsvěcení je utvořeno od nedokonavého slovesa rozsvěcet, a akcentuje tak průběh celé akce, podstatné jméno rozsvícení je utvořeno od dokonavého slovesa rozsvítit, a akcentuje tak jednorázový akt rozsvícení – stromek je zhasnutý a – blik – najednou svítí.
Zvažované varianty:
rozsvěcení rozsvícení
Poslední užití: 26.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně lesní bioekonomika, nebo lesnická bioekonomika? Které slovo má obecnější význam (tak, aby zahrnovalo nejen pěstování lesa, ale i těžbu dřeva, jeho následené zpracování atp.) – lesní, nebo lesnický? Existuje ještě nějaké obecnější přídavné jméno vztahující se k lesu a všemu s ním spojenému?
Klíčové slovo: lesní
Odpověď: Slovo lesní je odvozeno od slova les, znamená tedy ‚týkající se lesa, související s lesem‘, zatímco slovo lesnický je odvozeno od slova lesník, a znamená tedy ‚týkající se lesníka, lesníků, související s lesníkem, lesníky‘. Z toho je vidět, že obecnější význam, schopný zahrnout nejen pěstování lesa, ale i těžbu dřeva a jeho následné zpracování – a vůbec vše, co s lesem nějak může souviset, má přídavné jméno lesní. Obecnější slovo pro daný význam už v češtině neexistuje. Doporučujeme tedy (pro naznačený význam) používat spojení lesní bioekonomika.
Zvažované varianty:
lesní lesnický
Poslední užití: 11.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla lesní a lesnický

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně odpočítávací, nebo odpočitávací (pro hodinky, které odpočítávají)? Má být -i- po -č- krátké, nebo dlouhé? Jde o dějové, nebo účelové přídavné jméno?
Klíčové slovo: odpočítávací
Odpověď: Přídavné jméno odpočítávácí nemá nic společného s problematikou krátkého vs. dlouhého -i- v účelových vs. dějových přídavných jménech, která se týká jen přídavných jmen tvořených od sloves 4. prézentní třídy s kmenotvornou příponou -í- (pros-í-0). Sloveso odpočítávat, od něhož je utvořeno přídavné jméno odpočítávací, však patří do jiné, konkrétně 5. prézentní slovesné třídy s kmenotvornou příponou a (od-po-čít-á-v-a-t), takže daný problém se odvozeného přídavného jména odpočítávací vůbec netýká. Při jeho odvození se dlouhé -í- z kořene -čít- zachová, a jeho správná podoba tak je odpočítávací (s dlouhým -í-).
Zvažované varianty:
odpočítávací odpočitávací
Poslední užití: 22.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně trojnásobek, nebo třínásobek?
Klíčové slovo: trojnásobek
Odpověď: Výkladové slovníky uvádějí pouze podobu trojnásobný a trojnásobek. S tím jsou plně v souladu i doklady z databáze ČNK syn v8, kde drtivě převažuje právě podoba trojnásobek. Doporučujeme tedy jednoznačně použít podobu trojnásobek a podobě třínásobek se vyhnout (působila by na uživatele češtiny překvapivě, rušivě).
Zvažované varianty:
trojnásobek třínásobek
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo trojnásobný
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo trojnásobek
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky trojnásobek a třínásobek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně trávový papír, nebo travní papír (jako označení pro papír, který je vyráběn s příměsí luční trávy)?
Klíčové slovo: trávový, travní
Odpověď: Slova travní (trávní) a trávový jsou podle výkladových slovníků synonyma, obě mají význam ‚týkající se trávy, vztahující se k trávě‘. Liší se ovšem v tom, že s některým slovy se pojí spíš jedno, s některými spíš druhé přídavné jméno (srov. např. travní semeno vs. trávová barva). Pro spojení se slovem papír bohužel ani 2,5miliardová databáze ČNK syn v8 neuvádí dostatek dokladů – dosud tedy k naznačenému ustálení nedošlo, a za vhodné je tak možné/nutné považovat obě podoby: jak travní prapír, tak trávový papír.
Zvažované varianty:
trávový travní
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo tráva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně automobilová móda, nebo automobilistická móda?
Klíčové slovo: automobilistický, automobilový
Odpověď: Přídavné jméno automobilový je utvořeno od slova automobil, zatímco přídavné jméno automobilistický je utvořeno přímo od slova automobilista. Má-li jít tedy o módu (přilbu, rukavice, úbor atp.), nebudou se do ní oblékat auta, ale automobilisté, z toho důvodu by bylo přesnější použít přídavné jméno automobilistický. Zcela běžně se však ve spojení s módou (resp. konkrétními oděvními produkty a doplňky) používá i přídavné jméno automobilový, to je sice významově méně přesné, nikoliv však vyloučené, stále jde o módu, která nějak souvisí s automobily. Preferovali bychom tedy spojení automobilistická móda, spojení automobilová móda však rozhodně nelze označit za nesprávné.
Zvažované varianty:
automobilistický automobilový
Poslední užití: 28.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla automobilistický a automobilový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.