Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #499 [Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/22, položky: 11-20/213
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně judikaturní, nebo judikatorní?
Klíčové slovo: judikaturní, judikatorní
Odpověď: Podoba judikaturní (s -u-) je utvořena zcela pravidelně od slova judikatura. O její (slovotvorné) správnosti tedy nelze mít pochyb. Podoba judikatorní (s -o-) vzniká se vší pravděpodobností počeštěním anglického slova judicatory. Ani tuto podobu nelze (z uvedeného důvodu) odmítat, jednak nejde o izolovaný případ (obdobně máme v češtině např. přídavné jméno molekulový, vzniklé pravidelným slovotvorným postupem, a přídavné jméno molekulární, které je přejímkou z angl. molecular), jednak je častější – databáze Českého národního korpusu SYN v8 obsahuje 38 případů podoby judikaturní (s -u-) a 124 případů podoby judikatorní (s -o-). Použít lze obě podoby, důležité je v jednom textu nebo souboru textů postupovat jednotně.
Zvažované varianty:
judikaturní judikatorní
Poslední užití: 11.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky judikatorní a judikaturní (v SYN v8)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Píše se správně normanský, nebo normandský?
Odpověď: Přídavné jméno normanský je utvořeno od slova Norman, tj. ‚příslušník některé ze skupiny starogermánských kmenů sídlících v severní Evropě, v Skandinávii‘, zatímco slovo normandský (s -d-) se vztahuje ke slovu Normandie, tj. ‚krajina v severozápadní Francii‘. (Formálně-etymologický fakt, že slovo Normandie je utvořeno z podoby Normand, kterou jako řídkou uvádí ještě SSJČ, je z hlediska současné češtiny irelevantní; z pohledu současného jazyka platí uvedené vztahy normanský–Norman a normandský–Normandie, přičemž obyvatel Normandie není Norman(d), ale Normanďan.) V případě spojení těchto přídavných jmen s většinou jmen podstatných přichází v úvahu obojí motivace, tak např. válečník může být jak normanský (tj. etnický Norman), tak normandský (tj. z Normandie), architektura může být jak normanská (architektura Normanů), tak normandská (architektura v Normandii), panovník může být jak normanský (je etnický Norman), tak normandský (vládne v Normandii) atp. Poměrně bezpečně lze bez kontextu usuzovat na motivaci jedním, nebo druhým směrem jen v některých případech. Tak např. pobřeží, pláž nebo břeh jsou mnohem spíš normandské (pobřeží, břeh Normandie, pláž v Normandii), než normanské (*pobřeží Normanů), sýr či camembert jsou evidentně normandské (z Normandie), nikoliv normanské (*vyráběné Normany) a krajina, venkov či departement jsou jistě normandské (jsou v Normandii, z Normandie), nikoliv normanské (*nějak související s Normany). Totéž se týká i termínů: nutně normandský je králík, kůň, vepř či skot a nutně normandská je pšenice (nechceme-li tedy mluvit o normanských koních atp. jako o koních Normanů; pak jde ovšem o homonymii). Naopak např. invaze, vpád, či nájezd jsou jistě normanské (vpád, invaze, nájezd Normanů), nikoliv normandské (*nějak související s Normandií). A totéž se týká i termínu Normanské ostrovy (Jersey, Guernsey atp. v Lamanšském průlivu při pobřeží Francie). Při volbě jednoho, nebo druhého přídavného jména je tedy třeba myslet na to, zda se má/může vztahovat k Normanům, nebo k Normandii (Normanďanům), zda chceme vyjádřit jeden, nebo druhý vztah, příp. jaký vztah plyne z kontextu – v mnoha případech je k tomu nutná věcná znalost.
Zvažované varianty:
normanský normandský
Poslední užití: 18.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky normanský a normandský
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla Norman a normanský, Normandie, normandský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Píše se správně video hovor a video konference, nebo videohovor a videokonference?
Klíčové slovo: videohovor, videokonference
Odpověď: Správně se píše dohromady: videohovor a videokonference. Video- je tzv. prefixoid (nepravá předpona), který se píše s následujícím segmentem dohromady.
Zvažované varianty:
video hovor videohovor video konference videokonference
Poslední užití: 20.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo video-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně čtyřpánvá, nebo čtyřpánvová pec?
Klíčové slovo: čtyřpánvový
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny (PSJČ, SSJČ) uvádějí v hesle pánvový (jako technický, resp. sklářský termín) přímo spojení pánvová pec. V souladu s tím je i úzus – databáze ČNK syn v8 obsahuje 138 příkladů spojení, .*pánvová pec (dotaz [(lemma=".*pánvový")][(lemma="pec")]) a ani jediný výskyt spojení .*pánvá pec (dotaz [(lemma=".*pánvý")][(lemma="pec")]). Doporučujeme proto použít spojení čtyřpánvová pec.
Zvažované varianty:
čtyřpánvý čtyřpánvový
Poslední užití: 21.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pánvový
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pánvový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky .*pánvová pec a .*pánvá pec

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi slovy měřický a měřičský?
Klíčové slovo: měřický, měřičský
Odpověď: Přídavné jméno měřičský je utvořeno od podstatného jména měřič, zatímco přídavné jméno měřický je utvořeno (přímo) od slovesa měřit. Při jejich užití záleží na kontextu, resp. slovu, s nímž se pojí. Např. ve spojení s podstatnými jmény skupina, úředník či značka je namístě přídavné jméno měřičský – jde o skupinu měřičů, uředníka měřiče či značku, kterou udělal měřič; ve spojení s podstatnými jmény přístroje, pomůcky či technika je namístě užít přídavné jméno měřický – jde primárně o přístroje, pomůcky a techniku k měření.
Zvažované varianty:
měřický měřičský
Poslední užití: 4.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla měřičský a měřický

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně třicetiny, nebo třicátiny?
Klíčové slovo: třicetiny, třicátiny
Odpověď: Výkladové slovníky výraz pro 30. narozeniny (jubileum) nezachycují. Výrazy pro příslušná jubilea se systémově tvoří příponou -in/y od základní podoby příslušné číslovky; v případě 30. výročí je tedy systémová podoba třicetiny. Podoba třicátiny vzniká s největší pravděpodobností analogicky k podobám padesátiny, šedesátiny atp. (kde ovšem -á- v označení jubilea odpovídá -á- v základním tvaru číslovky). V úzu se vyskytují obě podoby stejně často (databáze Českého národního korpusu obsahuje 969 výskytů (dotaz [(word="třicetiny")]) systémové podoby třicetiny a 960 výskytů (dotaz [(word="třicátiny")]) "analogické" podoby třicátiny. Z toho důvodu bychom neodmítali ani nesystémovou, "analogickou" podobu třicátiny – z uvedených čísel lze snad bezpečně soudit, že i tato podoba je noremní. Užít lze jak podobu třicetiny, tak i třicátiny.
Zvažované varianty:
třicetiny třicátiny
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky třicetiny a třicátiny

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Lze vedle spojení psovu pozornost použít i spojení psí pozornost, když má jít o pozornost jednoho konkrétního psa (přilákal psí vs. psovu pozornost)?
Klíčové slovo: psův
Odpověď: Podoba psí je tzv. druhově přivlastňovací přídavné jméno, jímž se přivlastňuje celému druhu, tj. všem psům (psí ocas, psí oči, psí žrádlo). Má-li tedy jít o pozornost jednoho konkrétního psa, je třeba použít tzv. individuálně přivlastňovací přídavné jméno psův, kterým se přivlastňuje konkrétním příslušníkům daného druhu – správně je tedy v takovém případě: přilákal psovu pozornost.
Zvažované varianty:
psí psovu
Poslední užití: 23.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo psí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně jablkovohruškový, nebo jablkohruškový?
Klíčové slovo: jablkovohruškový, jablkohruškový
Odpověď: Správné jsou obě podoby – jak jablkovohruškový, tak jablkohruškový.
Zvažované varianty:
jablkovohruškový jablkohruškový
Poslední užití: 10.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, bod 3.5 Typ tvarohomakový –⁠ tvarohovomakový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně zplnoletit, nebo zplnoletnit?
Klíčové slovo: zplnoletit, zplnoletnit
Odpověď: Podle výkladových slovníků je – až na jedinou výjimku (k tomu viz dále) – kodifikována jen podoba zplnoletit. V úzu však převažuje podoba zplnoletnit – v databázi ČNK syn v8 je poměr zplnoletit vs. zplnoletnit 53 : 81. Nejde přitom nejspíš jen o častou chybu ani o nedávnou inovaci (která vzniká nejspíš analogií ke slovesům typu zpoplatnit, osamostatnit, zhmotnit, zkvalitnit, upřednostnit aj.). Podobu zplnoletnit totiž (jako řídkou) zachycuje už Příruční slovník jazyka českého z let 1935–1951. Doplníme-li obrázek z úzu o vlastní jazykové povědomí, můžeme snad považovat za oprávněnou domněnku, že podoba zplnoletnit bude pro některé uživatele češtiny i plně noremní. Vzhledem ke kodifikovanosti (a v neposlední řadě i uzuálnosti a noremnosti) je jistě správné použít podobu zplnoletit. Vzhledem k častému výskytu v úzu (a nejspíš i její noremnosti, aspoň pro část uživatelů češtiny) bychom však rozhodně nezamítali ani podobu zplnoletnit.
Zvažované varianty:
zplnoletit zplnoletnit
Poslední užití: 23.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky zplnoletit a zplnoletnit
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zplnoletniti
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla zplnoletiti a -plnoletiti

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně cvrnkání kuliček, nebo cvrkání kuliček? Je v daném slově (v kořeni) -n-, nebo ne?
Klíčové slovo: cvrnkání
Odpověď: Správně je cvrnkání s -n- (v kořeni). Dané slovo je tvořeno zvukomalebným kořenem cvrnk-. (Slovo cvrkání bez -n- (v kořeni) má jiný význam, označuje ‚zvuky typické pro cvrčky‘.)
Zvažované varianty:
cvrnkání cvrkání
Poslední užití: 21.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla cvrnkat a cvrkat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.