Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #499 [Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/11, položky: 1-20/213
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně farní, nebo farská zahrada?
Klíčové slovo: farský, farní
Odpověď: Přídavné jméno farní má podle SSJČ dva významy: 1. ‚souvisící s farou jako správní institucí; kolaturní‘, např. farní úřad, obvod, kostel (u něhož je fara), ves (v níž je fara), škola (zřízená při faře); 2. ‚vztahující se nebo patřící k faře jako domu a hospodářství; farský‘, např. farní pole, dvůr, budova. Přídavné jméno farský má pak podle stejného slovníku tyto dva významy také, primární je tu však podle slovníku význam ‚vztahující se nebo patřící k faře jako domu a hospodářství‘, např. farská zahrada, kuchařka, zatímco význam ‚souvisící s farou jako institucí, farní‘ slovník označuje za řidší a uvádí k němu jediný příklad z díla Jana Nerudy – farský chrám. Tuto slovníkovou informaci lze číst tak, že slova farní a farský se používala sice záměnně, nicméně s tendencí (kterou se autoři slovníku možná snažili posílit, jistě ne ale ustavit) k vyrovnání farní = ‚souvisící s farou jako správní institucí‘ – farský = ‚vztahující se nebo patřící k faře jako domu a hospodářství‘. Novější SSČ toto vyrovnání svým zpracováním hesla fara důsledně nepotvrzuje; přídavná jména farní a farský vztahuje k podstatnému jménu fara a uvádí příklady farní úřad, farní obvod, farní zahrada a farská kuchařka (doklad farní zahrada, jako jediný, jde proti výše popsanému vyrovnání). Ještě novější NASCS však oba významy explicitně odlišuje – přídavné jméno farní významově váže na faru jako instituci, zatímco přídavné farský na faru jako hospodářství. Letmá sonda do dokladů v databázi Českého národního korpusu syn v9 naznačuje, že k popsanému odlišení významu slov farní a farský sice důsledně nedošlo, ale že tendence k němu je značná. Slovo farní se obecně používá výrazně častěji (v poměru 39 502 : 4 487), nicméně obě slova mají tendenci vyskytovat se v jiných spojeních – jejich pravé kolokáty se příliš nekryjí. Mezi 15 nejčastějších pravých kolokátů přídavného jména farní skutečně patří spíš výrazy vztahující se k faře jako instituci (hvězdičkou označujeme zřejmé odchylky od této tendence), srov. charita, kostel, úřad, *zahrada, sbor, ples, *budova, kronika, *dvůr, škola, rada, sál (může sloužit faře jako instituci), vikář, společenství. Mezi 15 nejčastějších pravých kolokátů přídavného jména farský pak skutečně patří spíš výrazy vztahující k faře jako budově a hospodářství (hvězdička opět označuje zřejmé výjimky), srov. zahrada, humno, louka, náměstí, rybník, potok, les, stodola, dvůr, kopec, kuchařka, ulice, kyselka, *republika, hospodyně. Jak ale nejlépe dokládá (navíc k protipříkladům s hvězdičkami) právě spojení se slovem zahrada, není tato tendence důsledná – nad spojením farská zahrada převládá spojení farní zahrada (v poměru 2 053 : 1 449). Z daného rozboru obecně plyne to, že přídavné jméno farský lze užívat a užívá se v obou významech – lze ho vztáhnout k faře jako instituci i k faře jako budově a hospodářství, zatímco přídavné jméno farský se vztahuje k faře jako budově a hospodářství. Jako konkrétní závěr lze pak říct následující: Ve spojení se slovem zahrada lze použít jak přídavné jméno farní (není to v rozporu se slovníky ani s územ), tak přídavné jméno farský (je to v souladu s tendencí lišit přídavné jméno utvořené od fary jakožto instituce a od fary jakožto hospodářství). O něco vhodnější je snad kvůli popsané – výrazné, nicméně nedůsledné – tendenci tyto významy lišit a použít ve spojení se slovem zahrada přídavné jméno farský; nutné to však není, i spojení farní zahrada bude dokonale srozumitelné a nebude na sebe strhávat pozornost.
Zvažované varianty:
farní farská
Poslední užití: 11.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla farní a farský
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo fara
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo fara
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky [lemma="fara|farní"], jejich frekvenční a kolokační analýza, vyhledávka [lemma="farní|farský"][lemma="zahrada"]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi slovy pruhatý, pruhovatý a pruhovaný?
Klíčové slovo: pruhatý, pruhovatý, pruhovaný
Odpověď: Podle výkladových slovníků jsou slova pruhatý, pruhovatý a pruhovaný synonyma, všechna mají tentýž význam ‚mající pruhy, zdobený pruhy‘. Liší se pouze způsobem tvoření (ke kořeni pruh- jsou přidány přípony -at/ý, -ovat/ý, tvar pruhovaný je zpřídavnělé příčestí trpné), a hlavně svou stylovou charakteristikou. Slovo pruhatý je podle Příručního slovníku jazyka českého (PSJČ, z let 1935–1957) i Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ, z let 1960–1969) zastaralé, vyšlé z užívání, slovo pruhovatý je podle PSJČ neutrální, ale podle mladšího SSJČ už poněkud zastaralé a řidší, tj. zastarávající, zatímco slovo pruhovaný je podle obou citovaných slovníků (a také podle Slovníku spisovné češtiny) neutrální. Podle slovníků je tedy dnes jedinou neutrální podobou slovo pruhovaný, před ním vyšla z užívání podoba pruhovatý, a ještě před ní podoba pruhatý. Tomu v zásadě odpovídají i doklady z databáze syn v10 Českého národního korpusu: podoba pruhatý se tu vyskytuje 55krát, podoba pruhovatý 0krát, zatímco podoba pruhovaný 16596krát. Pro úplnost můžeme dodat, že výkladové slovníky (PSJČ, SSJČ) uvádějí také zastaralé podoby prouhovatý a prouhovaný (korpus syn v10 neobsahuje jediný jejich výskyt).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla pruhatý, pruhovatý, pruhovaný
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla pruhatý, pruhovaný
Jazykový zdroj: Skladba spisovné češtiny. Grepl – Karlík. 1986.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pruhovaný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Jako chemik ve své praxi používám podobu zplynovat, někteří mí kolegové ale podobu zplyňovat. Protože toto sloveso souvisí s podstatným jménem plyn, myslím, že podoba zplyňovat je chybná. Je to pravda?
Klíčové slovo: zplynovat, zplyňovat
Odpověď: Kdybychom považovali za chybnou podobu zplyňovat, museli bychom stejně hodnotit i výrazy ochraňovat (příbuzné slovo ochrana), oceňovat (cena), uveřejňovat (veřejný) atp. Při odvozování slov dochází totiž k různým hláskovým změnám, např. ke krácení kořenové samohlásky (dívat se > divadlo, prodávat > prodavač), naopak k jejímu dloužení (list > lístek, stihnout > stíhat), ke změně kořenové souhlásky (snaha > snažit se, ruch > rušit), a dokonce ke změně samohlásky i souhlásky (kniha > knížka). Podobu zplyňovat tedy nelze označit jako chybnou. Existuje však i podoba zplynovat. Obě lze najít ve výkladových slovnících češtiny. Příruční slovník jazyka českého obě slovesa označuje jako synonymní, a to jako obouvidá, kdežto novější Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) výraz zplynovat považuje za dokonavé a zplyňovat jako nedokonavé. Dokonavá podoba zplynovat je částečně synonymní s podobou zplynit. Podle SSJČ se oba výrazy užívají ve významu ,změnit v plyn‘; ve významu ,získat užitečné plynné složky ložiska přímo pod zemí‘ a také jako dokonavý protějšek ke slovesu plynovat ,usmrcovat v plynových komorách‘ jen sloveso zplynovat. Dvojice zplynovat – zplyňovat se tedy liší videm, viz např. Uhlí se nejprve zplynuje a vyfiltruje a posléze přemění v elektřinu vs. Samotná štěpka se neskladuje, zplyňuje se v hermeticky uzavřených nádobách. Záleží proto na tom, zda autor chce vyjádřit dokončení děje, pak by měl použít podobu zplynovat, nebo proces časově neohraničený, pak je namístě podoba zplyňovat.
Zvažované varianty:
zplynovat zplyňovat
Poslední užití: 21.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zplynovati
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zplyňovati

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Jaké i/y po -r- se píše ve slově psychiatryně? Píše se opravdu psychiatryně s -y-, když ve slově psychiatrička se po -r- píše měkké -i-?
Klíčové slovo: psychiatrička, psychiatryně
Odpověď: Ve slově psychiatryně se po -r- píše -y-, jelikož dané slovo je utvořeno příponou -yn/ě. Ve slově psychiatrička se naopak po -r- píše měkké -i-, neboť toto slovo je utvořeno příponou -ičk/a. Identita přípon je v obou slovech zachována i po tzv. pravopisně tvrdém souhláskovém písmeni, jelikož základové slovo psychiatr je cizího, řeckého původu.
Zvažované varianty:
psychiatryně
Poslední užití: 17.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla psychiatryně a psychiatrička
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla -yně/-kyně a -ičk/a

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně pražicí linka, nebo pražící linka?
Klíčové slovo: pražicí
Odpověď: Jelikož jde o linku určenou k pražení (která nemusí neustále pražit, např. v noci může být odstavena), je namístě se slovem linka použít tzv. účelové přídavné jméno pražicí s krátkým -i- po -ž-. Správně je tedy pražicí linka.
Zvažované varianty:
pražicí pražící
Poslední užití: 25.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně bezdýmné nikotinové výrobky, nebo bezdýmé nikotinové výrobky?
Klíčové slovo: bezdýmný, bezdýmý
Odpověď: Správná je jak podoba bezdýmný, tak bezdýmý. V kontextu spojení nikotinové výrobky (tabák, produkt, výrobek, cigareta, kouření, technologie, zařízení atp.) však doporučujeme použít přídavné jméno bezdýmný, uvádí ho Slovník spisovného jazyka českého a ve spojení s podstatnými jmény vztahujícími se ke kouření je (podle databáze Českého národního korpusu syn v9) výrazně frekventovanější než podoba bezdýmý.
Zvažované varianty:
bezdýmný bezdýmý
Poslední užití: 6.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo bezdýmný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky [lemma="bezdýmý|bezdýmný"] + pravé kolokáty

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Dá se říct rozsvícení i rozsvěcení vánočního stromu, nebo je rozsvěcení vánočního stromu chyba?
Klíčové slovo: rozsvícení, rozsvěcení
Odpověď: Je možné říct jak rozsvěcení, tak rozsvícení vánočního stromu. Podstatné jméno rozsvěcení je utvořeno od nedokonavého slovesa rozsvěcet, zachovává si nedokonavý vid, a akcentuje tedy průběh celé akce (že jde o akci, která nějakou dobu trvá, lidé se sejdou, někdo promluví, zazpívá, strom se rozsvítí, lidé si popovídají a pak se teprve rozejdou atp.), zatímco podstatné jméno rozsvícení je odvozeno od dokonavého slovesa rozsvítit, zachovává si dokonavý vid, a akcentuje tak završenost, dokončenost daného děje (někdo zmáčkne tlačítko a blik – strom svítí, byl rozsvícen). Záleží tedy na tom, jaký aspekt celé akce chcete zdůraznit.
Zvažované varianty:
rozsvícení rozsvěcení
Poslední užití: 8.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla rozsvítit a rozsvěcet

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Jaké přídavné jméno je správné užít ve spojení s podstatným jménem dovednosti – je lepší komunikační dovednosti, nebo komunikativní dovednosti?
Klíčové slovo: komunikační, komunikativní
Odpověď: Přídavné jméno komunikační má podle výkladových slovníků obecný význam ‚týkající se, související s komunikací‘. Přídavné jméno komunikativní má pak podle výkladových slovníků význam ‚sdělovací, sdělný, dorozumívací, prostředkovací‘. (Ve spojení s podstatným jménem člověk ve významu ‚osoba, s níž se dobře jedná‘ je podle Nového akademického slovníku cizích slov přídavné jméno komunikativní hovorové.) Podle slovníkových definic je tedy možné s podstatným jménem dovednosti spojit jak přídavné jméno komunikační (jde o dovednosti související s komunikací), tak přídavné jméno komunikativní (jde o sdělovací, dorozumívací dovednosti). Podle databáze Českého národního korpusu syn v8 převládá ve spojení se slovem dovednosti jednoznačně (v poměru 1381 : 170) přídavné jméno komunikační nad přídavným jménem komunikativní. Doporučovali bychom proto použít spojení komunikační dovednosti. (Tím spíš, že uvedená definice přídavného jména komunikativní se již nezdá odpovídat jeho současnému významu; podaný význam je dnes nejspíš už jen odborný, mimo odborný jazyk přídavné jméno komunikativní nejspíš znamená zhruba ‚dobře a/nebo rád komunikující‘, je-li tomu tak, bylo by se slovem dovednosti nespojitelné).
Zvažované varianty:
komunikační komunikativní
Poslední užití: 27.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla komunikační a komunikativní
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky komunikační dovednosti a komunikativní deovednosti

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně třínásobek, nebo trojnásobek?
Klíčové slovo: trojnásobek
Odpověď: Podle výkladových slovníků se s komponentem -násobek, -násobný pojí ve významu ‚3‘ pouze komponent troj- (jakkoliv s jinými komponenty se pojí jak tří-, tak troj- a s některými jen tří-). Doklady z úzu to jasně potvrzují, databáze Českého národního korpusu syn v8 totiž obsahuje 15 479 výskytů podoby trojnásobek (a jen 53 výskytů podoby třínásobek). V souladu s těmito slovníkovými i korpusovými doklady tedy doporučujeme používat jen podobu trojnásobek.
Poslední užití: 11.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo troj⁓
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo trojnásobný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka [lemma="trojnásobek|třínásobek"]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně familiérní, nebo familiární?
Klíčové slovo: familiární
Odpověď: Podle výkladových slovníků češtiny (SSČ, SSJČ, PSJČ, NASCS) je správná pouze podoba familiární. SSJČ sice uvádí i podobu familiérní, ovšem s poznámkou „méně vhodně“; PSJČ uvádí v exemplifikaci, nikoliv však v záhlaví hesla, podobu familierní: Navykl si hned asi po třetím obědě i vůči mně zcela familierní tón. Podoba familierní/familiérní je tak v nejlepším případě vyšlá, nebo vycházející z užívání – to potvrzují i doklady z databáze Českého národního korpusu syn v8, kde se nachází 1293 výskytů podoby familiární, zatímco jen 367 výskytů varianty familiérní a 24 výskytů podoby familierní. Doporučujeme jednoznačně použít podobu familiární.
Zvažované varianty:
familiární familiérní
Poslední užití: 4.7.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo familiární
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo familiární
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo familiární
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka [lemma="famili[áée]rní"]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně judikaturní, nebo judikatorní?
Klíčové slovo: judikaturní, judikatorní
Odpověď: Podoba judikaturní (s -u-) je utvořena zcela pravidelně od slova judikatura. O její (slovotvorné) správnosti tedy nelze mít pochyb. Podoba judikatorní (s -o-) vzniká se vší pravděpodobností počeštěním anglického slova judicatory. Ani tuto podobu nelze (z uvedeného důvodu) odmítat, jednak nejde o izolovaný případ (obdobně máme v češtině např. přídavné jméno molekulový, vzniklé pravidelným slovotvorným postupem, a přídavné jméno molekulární, které je přejímkou z angl. molecular), jednak je častější – databáze Českého národního korpusu SYN v8 obsahuje 38 případů podoby judikaturní (s -u-) a 124 případů podoby judikatorní (s -o-). Použít lze obě podoby, důležité je v jednom textu nebo souboru textů postupovat jednotně.
Zvažované varianty:
judikaturní judikatorní
Poslední užití: 11.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky judikatorní a judikaturní (v SYN v8)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Píše se správně normanský, nebo normandský?
Odpověď: Přídavné jméno normanský je utvořeno od slova Norman, tj. ‚příslušník některé ze skupiny starogermánských kmenů sídlících v severní Evropě, v Skandinávii‘, zatímco slovo normandský (s -d-) se vztahuje ke slovu Normandie, tj. ‚krajina v severozápadní Francii‘. (Formálně-etymologický fakt, že slovo Normandie je utvořeno z podoby Normand, kterou jako řídkou uvádí ještě SSJČ, je z hlediska současné češtiny irelevantní; z pohledu současného jazyka platí uvedené vztahy normanský–Norman a normandský–Normandie, přičemž obyvatel Normandie není Norman(d), ale Normanďan.) V případě spojení těchto přídavných jmen s většinou jmen podstatných přichází v úvahu obojí motivace, tak např. válečník může být jak normanský (tj. etnický Norman), tak normandský (tj. z Normandie), architektura může být jak normanská (architektura Normanů), tak normandská (architektura v Normandii), panovník může být jak normanský (je etnický Norman), tak normandský (vládne v Normandii) atp. Poměrně bezpečně lze bez kontextu usuzovat na motivaci jedním, nebo druhým směrem jen v některých případech. Tak např. pobřeží, pláž nebo břeh jsou mnohem spíš normandské (pobřeží, břeh Normandie, pláž v Normandii), než normanské (*pobřeží Normanů), sýr či camembert jsou evidentně normandské (z Normandie), nikoliv normanské (*vyráběné Normany) a krajina, venkov či departement jsou jistě normandské (jsou v Normandii, z Normandie), nikoliv normanské (*nějak související s Normany). Totéž se týká i termínů: nutně normandský je králík, kůň, vepř či skot a nutně normandská je pšenice (nechceme-li tedy mluvit o normanských koních atp. jako o koních Normanů; pak jde ovšem o homonymii). Naopak např. invaze, vpád, či nájezd jsou jistě normanské (vpád, invaze, nájezd Normanů), nikoliv normandské (*nějak související s Normandií). A totéž se týká i termínu Normanské ostrovy (Jersey, Guernsey atp. v Lamanšském průlivu při pobřeží Francie). Při volbě jednoho, nebo druhého přídavného jména je tedy třeba myslet na to, zda se má/může vztahovat k Normanům, nebo k Normandii (Normanďanům), zda chceme vyjádřit jeden, nebo druhý vztah, příp. jaký vztah plyne z kontextu – v mnoha případech je k tomu nutná věcná znalost.
Zvažované varianty:
normanský normandský
Poslední užití: 18.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky normanský a normandský
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla Norman a normanský, Normandie, normandský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Píše se správně video hovor a video konference, nebo videohovor a videokonference?
Klíčové slovo: videohovor, videokonference
Odpověď: Správně se píše dohromady: videohovor a videokonference. Video- je tzv. prefixoid (nepravá předpona), který se píše s následujícím segmentem dohromady.
Zvažované varianty:
video hovor videohovor video konference videokonference
Poslední užití: 20.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo video-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně čtyřpánvá, nebo čtyřpánvová pec?
Klíčové slovo: čtyřpánvový
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny (PSJČ, SSJČ) uvádějí v hesle pánvový (jako technický, resp. sklářský termín) přímo spojení pánvová pec. V souladu s tím je i úzus – databáze ČNK syn v8 obsahuje 138 příkladů spojení, .*pánvová pec (dotaz [(lemma=".*pánvový")][(lemma="pec")]) a ani jediný výskyt spojení .*pánvá pec (dotaz [(lemma=".*pánvý")][(lemma="pec")]). Doporučujeme proto použít spojení čtyřpánvová pec.
Zvažované varianty:
čtyřpánvý čtyřpánvový
Poslední užití: 21.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pánvový
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pánvový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky .*pánvová pec a .*pánvá pec

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi slovy měřický a měřičský?
Klíčové slovo: měřický, měřičský
Odpověď: Přídavné jméno měřičský je utvořeno od podstatného jména měřič, zatímco přídavné jméno měřický je utvořeno (přímo) od slovesa měřit. Při jejich užití záleží na kontextu, resp. slovu, s nímž se pojí. Např. ve spojení s podstatnými jmény skupina, úředník či značka je namístě přídavné jméno měřičský – jde o skupinu měřičů, uředníka měřiče či značku, kterou udělal měřič; ve spojení s podstatnými jmény přístroje, pomůcky či technika je namístě užít přídavné jméno měřický – jde primárně o přístroje, pomůcky a techniku k měření.
Zvažované varianty:
měřický měřičský
Poslední užití: 4.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla měřičský a měřický

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně třicetiny, nebo třicátiny?
Klíčové slovo: třicetiny, třicátiny
Odpověď: Výkladové slovníky výraz pro 30. narozeniny (jubileum) nezachycují. Výrazy pro příslušná jubilea se systémově tvoří příponou -in/y od základní podoby příslušné číslovky; v případě 30. výročí je tedy systémová podoba třicetiny. Podoba třicátiny vzniká s největší pravděpodobností analogicky k podobám padesátiny, šedesátiny atp. (kde ovšem -á- v označení jubilea odpovídá -á- v základním tvaru číslovky). V úzu se vyskytují obě podoby stejně často (databáze Českého národního korpusu obsahuje 969 výskytů (dotaz [(word="třicetiny")]) systémové podoby třicetiny a 960 výskytů (dotaz [(word="třicátiny")]) "analogické" podoby třicátiny. Z toho důvodu bychom neodmítali ani nesystémovou, "analogickou" podobu třicátiny – z uvedených čísel lze snad bezpečně soudit, že i tato podoba je noremní. Užít lze jak podobu třicetiny, tak i třicátiny.
Zvažované varianty:
třicetiny třicátiny
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky třicetiny a třicátiny

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Lze vedle spojení psovu pozornost použít i spojení psí pozornost, když má jít o pozornost jednoho konkrétního psa (přilákal psí vs. psovu pozornost)?
Klíčové slovo: psův
Odpověď: Podoba psí je tzv. druhově přivlastňovací přídavné jméno, jímž se přivlastňuje celému druhu, tj. všem psům (psí ocas, psí oči, psí žrádlo). Má-li tedy jít o pozornost jednoho konkrétního psa, je třeba použít tzv. individuálně přivlastňovací přídavné jméno psův, kterým se přivlastňuje konkrétním příslušníkům daného druhu – správně je tedy v takovém případě: přilákal psovu pozornost.
Zvažované varianty:
psí psovu
Poslední užití: 23.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo psí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně jablkovohruškový, nebo jablkohruškový?
Klíčové slovo: jablkovohruškový, jablkohruškový
Odpověď: Správné jsou obě podoby – jak jablkovohruškový, tak jablkohruškový.
Zvažované varianty:
jablkovohruškový jablkohruškový
Poslední užití: 10.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, bod 3.5 Typ tvarohomakový –⁠ tvarohovomakový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně zplnoletit, nebo zplnoletnit?
Klíčové slovo: zplnoletit, zplnoletnit
Odpověď: Podle výkladových slovníků je – až na jedinou výjimku (k tomu viz dále) – kodifikována jen podoba zplnoletit. V úzu však převažuje podoba zplnoletnit – v databázi ČNK syn v8 je poměr zplnoletit vs. zplnoletnit 53 : 81. Nejde přitom nejspíš jen o častou chybu ani o nedávnou inovaci (která vzniká nejspíš analogií ke slovesům typu zpoplatnit, osamostatnit, zhmotnit, zkvalitnit, upřednostnit aj.). Podobu zplnoletnit totiž (jako řídkou) zachycuje už Příruční slovník jazyka českého z let 1935–1951. Doplníme-li obrázek z úzu o vlastní jazykové povědomí, můžeme snad považovat za oprávněnou domněnku, že podoba zplnoletnit bude pro některé uživatele češtiny i plně noremní. Vzhledem ke kodifikovanosti (a v neposlední řadě i uzuálnosti a noremnosti) je jistě správné použít podobu zplnoletit. Vzhledem k častému výskytu v úzu (a nejspíš i její noremnosti, aspoň pro část uživatelů češtiny) bychom však rozhodně nezamítali ani podobu zplnoletnit.
Zvažované varianty:
zplnoletit zplnoletnit
Poslední užití: 23.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky zplnoletit a zplnoletnit
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zplnoletniti
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla zplnoletiti a -plnoletiti

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné (nepředvídatelné) konkrétní případy (typ letecký vs. letový, létající vs. letový atp.)
Konkrétní dotaz: Je správně cvrnkání kuliček, nebo cvrkání kuliček? Je v daném slově (v kořeni) -n-, nebo ne?
Klíčové slovo: cvrnkání
Odpověď: Správně je cvrnkání s -n- (v kořeni). Dané slovo je tvořeno zvukomalebným kořenem cvrnk-. (Slovo cvrkání bez -n- (v kořeni) má jiný význam, označuje ‚zvuky typické pro cvrčky‘.)
Zvažované varianty:
cvrnkání cvrkání
Poslední užití: 21.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla cvrnkat a cvrkat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.