Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #489 [Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/30
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně zábavný, nebo zábavní pořad, program či park?
Klíčové slovo: zábavní
Odpověď: Mezi přídavnými jmény zábavní a zábavný je významový rozdíl. Přídavné jméno zábavní znamená ‚určený, sloužící k zábavě‘, zatímco přídavné jméno zábavný znamená ‚poskytující zábavu‘. Správně je tedy zábavní pořad, program či park, neboť pořad, program či park mají sloužit zábavě, a poskytovat zábavu přitom vůbec nemusí.
Zvažované varianty:
zábavní zábavný
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -ní, -ný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně vyšší územní samosprávný celek, nebo vyšší územní samosprávní celek?
Klíčové slovo: samosprávný
Odpověď: Přídavné jméno samosprávný znamená ‚takový, který se sám spravuje; autonomní‘, zatímco přídavné jméno samosprávní znamená ‚týkající se samosprávy‘. Ve spojení se slovem (vyšší územní) celek je tedy namístě použít podobu samosprávný – vyšší územní samosprávný celek. Jde o celek, který se sám spravuje (prostřednictvím volených zástupců), který má jistou míru autonomie, nikoliv o celek, který nějak souvisí se samosprávou.
Zvažované varianty:
samosprávný samosprávní
Poslední užití: 15.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla samosprávný a samosprávní

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně výstavné usedlosti, výstavné město, nebo výstavní usedlosti, výstavní město?
Klíčové slovo: výstavný
Odpověď: Přídavné jméno výstavný znamená ‚pěkně, úhledně, dokonale vystavěný‘, zatímco přídavné jméno výstavní má význam ‚vztahující se k výstavě‘ či ‚jsoucí jako na výstavu‘. Ve spojení s podstatnými jmény usedlost a město je tedy namístě použít přídavné jméno výstavný – jde jistě o pěkně atp. vystavěné usedlosti, resp. město.
Zvažované varianty:
výstavný výstavní
Poslední užití: 21.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -ní, -ný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně živelní pohroma, nebo živelná pohroma?
Klíčové slovo: živelní
Odpověď: Přídavné jméno živelní znamená ‚vztahující se k přírodním jevům, zejm. zhoubným, ničivým‘, zatímco přídavné jméno živelný má význam ‚neovladatelný, nezkrotný, prudký‘ či ‚neorganizovaný, spontánní‘. Ve spojení s podstatným jménem pohroma je tedy namístě použít přídavné jméno živelní – živelní pohroma.
Zvažované varianty:
živelní živelný
Poslední užití: 15.8.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla živelný a živelní

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně přestupní jízdenka, nebo přestupná jízdenka?
Klíčové slovo: přestupní
Odpověď: Přídavné jméno přestupní znamená ‚týkající se přestupu, související s přestupem‘, přídavné jméno přestupný znamená ‚přesahující jistý počet‘ (Starší slovníky sice uvádějí, že přídavné jméno přestupný může mít i význam ‚týkající se přestupu‘, ale už i ony takové užití označují za řídší.) Ve spojení s podstatným jménem jízdenka je tedy (dnes) namístě užít přídavné jméno přestupní – přestupní jízdenka.
Zvažované varianty:
přestupní přestupný
Poslední užití: 3.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla přestupní a přestupný
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla přestupní a přestupný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně čelní politické funkce, nebo čelné politické funkce?
Klíčové slovo: čelný
Odpověď: Přídavné jméno čelní znamená ‚týkající se čela, jsoucí vepředu‘ (čelní dutina, čelní útok = ‚vedený zepředu‘), zatímco přídavné jméno čelný má význam ‚jsoucí v čele, významný, hlavní‘. Ve spojení s politickými funkcemi je tedy namístě použít jedině přídavné jméno čelný – čelné politické funkce.
Zvažované varianty:
čelní čelný
Poslední užití: 21.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla čelní a čelný
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -ní, -ný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně varní list, nebo varný list (ve významu ‚výrobní protokol piva v pivovarnictví‘)?
Klíčové slovo: varní, varný
Odpověď: Výrazy varní a varný jsou podle výkladových slovníků synonyma, významově se tedy neliší. Podle SSJČ je výraz varní řidší variantou výrazu varný, což velmi jednoznačně potvrzuje i databáze ČNK syn v8. Na základě výskytů ze stejné databáze však už bohužel nelze jednoznačně rozhodnout, která z obou variant se typicky pojí se slovem list, databáze syn v8 obsahuje 15 výskytů spojení varní list a 9 výskytů spojení varný list. Lze tedy použít obě spojení, jak varný, tak varní list.
Zvažované varianty:
varní varný
Poslední užití: 2.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla varný a varní

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně tříradličný pluh, nebo tříradliční pluh?
Klíčové slovo: tříradličný
Odpověď: Podle výkladových slovníků je základní variantou podoba radličný (PSJČ, SSJČ), podobu radliční buď neuvádějí (PSJČ), příp. ji označují za řídkou (SSJČ). Slovníkovým údajům odpovídá i skutečné užití – podle databáze ČNK syn v8 jsou opravdu výrazně častější podoby na -ný, které převažují nad podobami na -ní v poměru 2131 : 37 (vyhledávky: .*radličn.* a .*radliční.*). (Podobu radlicový výkladové slovníky neuvádějí a její užití je ještě řidší než v případě podob na -ní. Databáze ČNK syn v8 uvádí jen 25 dokladů zakončených na -ový (vyhledávka: .*radlicov.*).) Doporučujeme tedy v souladu se slovníky a převažujícím užitím (= normou) používat podobu tříradličný – tříradličný pluh.
Zvažované varianty:
tříradličný tříradliční tříradlicový
Poslední užití: 5.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo radličný
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo radličný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky .*radličn.*, .*radliční.* a .*radlicov.*

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně strážní hrad, nebo strážný hrad?
Klíčové slovo: strážní
Odpověď: Ve spojení se slovem hrad je namístě užít přídavné jméno strážní, které znamená ‚sloužící k střežení‘ – jde o hrad, jehož účelem je (bylo) něco střežit. (Přídavné jméno strážný znamená ‚vykonávající stráž‘ a typicky se pojí s živými entitami, srov. strážný voják, anděl strážný.)
Zvažované varianty:
strážní strážný
Poslední užití: 22.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla strážní a strážný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně rudné, nebo rudní bohatství (Krušných hor)?
Klíčové slovo: rudný, rudní
Odpověď: Podle výkladových slovníků jsou přídavná jména rudný a rudní synonyma (s významem ‚obsahující rudu; souvisící nějak s dobýváním nebo zpracováváním rudy‘). Přídavné jméno rudní je však podle nich "poněkud zastaralé". V zásadě je možné použít obě přídavná jména – vzhledem k informaci ve slovnících (kterou nelze kvůli špatné lemmatizaci snadno ověřit v databázi ČNK syn v8) bychom doporučovali užít spíš podobu rudný – tedy rudné bohatství (Krušných hor).
Zvažované varianty:
rudný rudní
Poslední užití: 27.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rudný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.