Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #489 [Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/32
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Ve spojení účinkoval v zábavn*ch pořadech je správně zábavních, nebo zábavných (nebo obojí)?
Klíčové slovo: zábavní
Odpověď: Přídavné jméno zábavní znamená ‚určený, sloužící k zábavě‘, zatímco přídavné jméno zábavný má význam ‚poskytující zábavu‘. Přídavné jméno zábavní tedy vyjadřuje účel či záměr (pořad má být zábavný, má bavit), zatímco přídavné jméno zábavný vyjadřuje hodnocení (pořad někoho baví, je ve svém cíli či záměru úspěšný). Ve spojení s podstatným jménem pořad a ve větě účinkoval v zábavn*ch pořadech je tedy se vší pravděpodobností správné použít přídavné jméno zábavní (nevíme, jestli všechny pořady byly opravdu zábavné, ale můžeme soudit, že jejich cílem či záměrem bylo bavit).
Zvažované varianty:
zábavní zábavný
Poslední užití: 15.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -ní, -ný
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla zábavní a zábavný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně výpustných, nebo výpustních potrubí?
Klíčové slovo: výpustný, výpustní
Odpověď: Podle výkladových slovníků (SSJČ, PSJČ) jsou slova výpustní a výpustný synonyma s významem ‚vypouštěcí‘; podoba výpustní je však podle obou slovníků řidší. SSJČ pak přímo uvádí souslovné technické termíny výpustné potrubí, výpustný kohout, ventil. Se slovníkovými údaji jsou ovšem v rozporu doklady z databáze Českého národního syn v9, a to obecně i konkrétně. Obecně v korpusu syn v9 lehce převažuje (v poměru 809 : 774) podoba výpustní, kterou slovníky označují za řidší. Ale i konkrétně je v témže korpusu ve spojení s podstatným jménem potrubí častější (v poměru 56 : 26) podoba výpustní, kterou – jak už uvedeno – slovníky označují za řidší. (V případě spojení s podstatným jménem kohout je tomu ale naopak, podoba výpustný tu převažuje nad podobou výpustní v poměru 41 : 13, a stejně je tomu i ve spojení s podstatným jménem ventil – podoba výpustný tu nad podobou výpustní převažuje v poměru 126 : 53). Vzhledem k uvedenému – užívání obou podob důsledně neodpovídá slovníkům, je rozkolísané a závislé na spojení s tím kterým podstatným jménem – je podle našeho názoru ve spojení s podstatným jménem potrubí možné použít obě přídavná jména – jak výpustný (na základě slovníku, zejm. SSJČ), tak výpustní (na základě úzu; doklady v korpusu syn v9). Správně je tedy jak výpustných potrubí, tak i výpustních potrubí – doporučujeme ovšem v jednom textu vždy používat jen jednu podobu.
Zvažované varianty:
výpustných výpustních
Poslední užití: 25.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo výpustný
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo výpustný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky [lemma="výpustný|výpustní"] a [lemma="výpustný|výpustní"][lemma="potrubí"], [lemma="výpustný|výpustní"][lemma="kohout"], [lemma="výpustný|výpustní"][lemma="ventil"]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně zábavný, nebo zábavní pořad, program či park?
Klíčové slovo: zábavní
Odpověď: Mezi přídavnými jmény zábavní a zábavný je významový rozdíl. Přídavné jméno zábavní znamená ‚určený, sloužící k zábavě‘, zatímco přídavné jméno zábavný znamená ‚poskytující zábavu‘. Správně je tedy zábavní pořad, program či park, neboť pořad, program či park mají sloužit zábavě, a poskytovat zábavu přitom vůbec nemusí.
Zvažované varianty:
zábavní zábavný
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -ní, -ný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně vyšší územní samosprávný celek, nebo vyšší územní samosprávní celek?
Klíčové slovo: samosprávný
Odpověď: Přídavné jméno samosprávný znamená ‚takový, který se sám spravuje; autonomní‘, zatímco přídavné jméno samosprávní znamená ‚týkající se samosprávy‘. Ve spojení se slovem (vyšší územní) celek je tedy namístě použít podobu samosprávný – vyšší územní samosprávný celek. Jde o celek, který se sám spravuje (prostřednictvím volených zástupců), který má jistou míru autonomie, nikoliv o celek, který nějak souvisí se samosprávou.
Zvažované varianty:
samosprávný samosprávní
Poslední užití: 15.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla samosprávný a samosprávní

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně výstavné usedlosti, výstavné město, nebo výstavní usedlosti, výstavní město?
Klíčové slovo: výstavný
Odpověď: Přídavné jméno výstavný znamená ‚pěkně, úhledně, dokonale vystavěný‘, zatímco přídavné jméno výstavní má význam ‚vztahující se k výstavě‘ či ‚jsoucí jako na výstavu‘. Ve spojení s podstatnými jmény usedlost a město je tedy namístě použít přídavné jméno výstavný – jde jistě o pěkně atp. vystavěné usedlosti, resp. město.
Zvažované varianty:
výstavný výstavní
Poslední užití: 21.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -ní, -ný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně živelní pohroma, nebo živelná pohroma?
Klíčové slovo: živelní
Odpověď: Přídavné jméno živelní znamená ‚vztahující se k přírodním jevům, zejm. zhoubným, ničivým‘, zatímco přídavné jméno živelný má význam ‚neovladatelný, nezkrotný, prudký‘ či ‚neorganizovaný, spontánní‘. Ve spojení s podstatným jménem pohroma je tedy namístě použít přídavné jméno živelní – živelní pohroma.
Zvažované varianty:
živelní živelný
Poslední užití: 15.8.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla živelný a živelní

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně přestupní jízdenka, nebo přestupná jízdenka?
Klíčové slovo: přestupní
Odpověď: Přídavné jméno přestupní znamená ‚týkající se přestupu, související s přestupem‘, přídavné jméno přestupný znamená ‚přesahující jistý počet‘ (Starší slovníky sice uvádějí, že přídavné jméno přestupný může mít i význam ‚týkající se přestupu‘, ale už i ony takové užití označují za řídší.) Ve spojení s podstatným jménem jízdenka je tedy (dnes) namístě užít přídavné jméno přestupní – přestupní jízdenka.
Zvažované varianty:
přestupní přestupný
Poslední užití: 3.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla přestupní a přestupný
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla přestupní a přestupný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně čelní politické funkce, nebo čelné politické funkce?
Klíčové slovo: čelný
Odpověď: Přídavné jméno čelní znamená ‚týkající se čela, jsoucí vepředu‘ (čelní dutina, čelní útok = ‚vedený zepředu‘), zatímco přídavné jméno čelný má význam ‚jsoucí v čele, významný, hlavní‘. Ve spojení s politickými funkcemi je tedy namístě použít jedině přídavné jméno čelný – čelné politické funkce.
Zvažované varianty:
čelní čelný
Poslední užití: 21.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla čelní a čelný
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -ní, -ný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně varní list, nebo varný list (ve významu ‚výrobní protokol piva v pivovarnictví‘)?
Klíčové slovo: varní, varný
Odpověď: Výrazy varní a varný jsou podle výkladových slovníků synonyma, významově se tedy neliší. Podle SSJČ je výraz varní řidší variantou výrazu varný, což velmi jednoznačně potvrzuje i databáze ČNK syn v8. Na základě výskytů ze stejné databáze však už bohužel nelze jednoznačně rozhodnout, která z obou variant se typicky pojí se slovem list, databáze syn v8 obsahuje 15 výskytů spojení varní list a 9 výskytů spojení varný list. Lze tedy použít obě spojení, jak varný, tak varní list.
Zvažované varianty:
varní varný
Poslední užití: 2.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla varný a varní

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Časté konkrétní případy/typy – přídavná jména zakončená na -ní/-ný
Konkrétní dotaz: Je správně tříradličný pluh, nebo tříradliční pluh?
Klíčové slovo: tříradličný
Odpověď: Podle výkladových slovníků je základní variantou podoba radličný (PSJČ, SSJČ), podobu radliční buď neuvádějí (PSJČ), příp. ji označují za řídkou (SSJČ). Slovníkovým údajům odpovídá i skutečné užití – podle databáze ČNK syn v8 jsou opravdu výrazně častější podoby na -ný, které převažují nad podobami na -ní v poměru 2131 : 37 (vyhledávky: .*radličn.* a .*radliční.*). (Podobu radlicový výkladové slovníky neuvádějí a její užití je ještě řidší než v případě podob na -ní. Databáze ČNK syn v8 uvádí jen 25 dokladů zakončených na -ový (vyhledávka: .*radlicov.*).) Doporučujeme tedy v souladu se slovníky a převažujícím užitím (= normou) používat podobu tříradličný – tříradličný pluh.
Zvažované varianty:
tříradličný tříradliční tříradlicový
Poslední užití: 5.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo radličný
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo radličný
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky .*radličn.*, .*radliční.* a .*radlicov.*

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.