Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #481 [Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#11332
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí slovo Čechoslovák? Mám v disertační práci používat pro občanku Československa výraz Čechoslovačka, nebo Čechoslovenka?
Klíčové slovo: Čechoslovačka, Čechoslovenka
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny (konkrétně Příruční slovník jazyka českého, I. díl z let 1935–1937, a Slovník spisovného jazyka českého, sv. I. A–M z r. 1960) uvádějí jako přechýlenou podobu slova Čechoslovák jedině výraz Čechoslovačka. Tato podoba převažuje i v databázi Českého národního korpusu SYN v8, kde najdeme 57 jejích výskytů, zatímco podoba Čechoslovenka se tu vyskytuje jen 15× (dotaz [lemma="Čechoslovačka|Čechoslovenka"]). V disertační práci proto doporučujeme používat slovníkovou i převládající podobu Čechoslovačka. Podoba Čechoslovenka je evidentně ovlivněna přechýlením samotného jména Slovenka, z toho důvodu ji nelze považovat za slovotvorně neústrojnou a její užití striktně nedoporučovat; dáváme-li svým doporučením přednost podobě Čechoslovačka, upřednostňujeme podobu, která – snad i díky (už dobové) kodifikaci – převládá v úzu. Pro úplnost je však namístě dodat dvě věci: Vzhledem k malé frekvenci a nevelké potřebě daný výraz používat můžou být pro uživatele potenciálně rušivé obě probírané podoby – odtud naše obhajoba podoby Čechoslovenka. Jistá zdrženlivost při užívání podoby Čechoslovenka pro občanku Československa, tj. pro Češku i Slovenku, je dále namístě ještě z toho důvodu, že výraz Čechoslovenka by mohl evokovat význam vyjádřitelný zhruba jako ‚etnická Slovenka z Čech/Moravy, např. tam narozená, provdaná, usídlená atp.‘ nebo také ‚žena, jejíž jeden rodič je Čech/Česka a druhý Slovák/Slovenka‘.
Zvažované varianty:
Čechoslovačka Čechoslovenka
Poslední užití: 18.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Čechoslovačka
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Čechoslovačka
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky [lemma="Čechoslovačka|Čechoslovenka"] v SYN v8

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10408
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí obyvatelské jméno Chod? Je správná podoba Chodka? Používá se vůbec?
Klíčové slovo: Chodka
Odpověď: Přechýlená podoba obyvatelského jména Chod je Chodka. Tato podoba dokonale odpovídá slovotvorným zásadám češtiny, uvádějí ji výkladové slovníky a podle dokladů v databázi ČNK syn v8 se poměrně běžně používá (má zde 79 výskytů).
Poslední užití: 10.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Chodsko
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka Chodka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9232
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Je správně Břeclavanka, nebo Břeclavačka?
Klíčové slovo: Břeclavanka
Odpověď: Ve spisovném jazyce je neutrální pouze podoba Břeclavanka, která je utvořena od spisovné (ve spisovném jazyce neutrální) podoby Břeclavan. Podoba Břeclavačka je utvořena od stylově nižší, podle některých zdrojů obecněčeské, podle jiných hovorové podoby Břeclavák. Ve spisovných projevech doporučujeme použít podobu Břeclavanka.
Zvažované varianty:
Břeclavanka Břeclavačka
Poslední užití: 12.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Břeclav
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvoření obyvatelských jmen, bod 1 Obecné poučení
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Pražan

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8521
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Jaká je přechýlená podoba slova Šerpa?
Klíčové slovo: Šerpka
Odpověď: Jako nejvhodnější se jeví přechýlit slovo Šerpa pomocí nejběžnější, jaksi „základní" přechylovací přípony -k/a. Takto vzniklá podoba – Šerpka – se také jako jediná ze zvažovaných podob (Šerpanka, Šerpyně, Šerpice) vyskytuje v úzu, byť zatím velmi řídce – databáze ČNK syn v8 obsahuje jejích pouhých 5 výskytů. Reálná potřeba přechýlit slovo Šerpa se objevuje evidentně až v posledních letech, přechýlená podoba Šerpka proto zatím není ani uzuální, a (tím pádem) ani noremní; jakkoliv je tedy podoba Šerpka náležitá, je nutné počítat s tím, že řadu uživatelů češtiny překvapí, zarazí či vyruší.
Zvažované varianty:
Šerpanka Šerpyně Šerpice Šerpka
Poslední užití: 25.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka Š/šerpka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7917
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Jak se (v 1. p. j. č.) označuje obyvatelka Kyrgyzstánu (a obecně ostatních postsovětských, středoasijských -stánů)?
Klíčové slovo: Kyrgyzka
Odpověď: Obyvatelka Kyrgyzstánu má (v 1. p. j. č.) v češtině správnou podobu Kyrgyzka – název se tvoří příponou -k/a od mužské podoby Kyrgyz. (Výrazy pro obyvatelky ostatních středoasijských -stánů lze pak snadno dohledat v IJP, jde o podoby: Kazachstánka (občanka Kazachstánu, třeba i Ruska) a Kazaška (etnická Kazaška, třeba i žijící v jiném státě), Tádžička, Turkmenka a Uzbečka.)
Zvažované varianty:
Kyrgyně
Poslední užití: 24.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Kyrgyzstán

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7489
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí Uzbek? Jaký je správný výraz pro ženský protějšek Uzbeka?
Klíčové slovo: Uzbečka
Odpověď: Přechýlená podoba od slova Uzbek je Uzbečka. Tuto podobu uvádí IJP a poměrně běžně se vyskytuje i v úzu (databáze ČNK syn v8 obsahuje jejích 46 výskytů).
Poslední užití: 26.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Uzbekistán
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka Uzbečka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3330
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Jaká je správná podoba pro obyvatelku Lucemburska?
Klíčové slovo: Lucemburčanka
Odpověď: Správná podoba pro obyvatelku Lucemburska je Lucemburčanka. Obyvatel Lucemburska je Lucemburčan, přechýlená podoba je pak tedy právě Lucemburčanka.
Zvažované varianty:
Lucemburčanka Lucemburka Lucemburkyně
Poslední užití: 21.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Lucemburčanka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1847
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Jak se označí obyvatelka Iráku?
Klíčové slovo: Iráčanka
Odpověď: Obyvatelka Iráku je Iráčanka.
Zvažované varianty:
Iráčanka Iráčka
Poslední užití: 2.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Irák

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1846
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: přechylování obyvatelských jmen, příponou -ka
Konkrétní dotaz: Jak se označí obyvatelka Íránu?
Klíčové slovo: Íránka
Odpověď: Obyvatelka Íránu je Íránka.
Poslední užití: 2.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Írán

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?