Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #442 [Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/9, položky: 11-20/84
Stav:
#11388
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak označit ocas ryby, který se na konci rozestupuje do čtyř částí, čtyř zakončení? Může to být čtverný ocas?
Klíčové slovo: čtverný, čtyřcípý, čtyřčetný
Odpověď: Ano, rybí ocas, který se na konci rozestupuje do čtyř částí, čtyř zakončení, lze označit jako čtverný. Přídavné jméno čtverný zachycuje jen nejnovější výkladový slovník češtiny – ASSČ, který sice u výrazu čtverný uvádí jen lexikalizovaný význam ‚mající čtyři otáčky‘ (asi proto, že slovo čtverný se vyskytuje zejména ve spojení se slovy skok či salto), nicméně se domníváme, že výraz čtverný lze s úspěchem užít i v jeho slovotvorném významu, tj. že analogicky k číslovkám trojitý, dvojitý bude snadno interpretovatelný i ve významu ‚ze čtyř částí nebo celků složený‘. Kromě výrazu čtverný však pro označení popsaného rybího ocasu přicházejí v úvahu i jiná dvě přídavná jména. První z nich je výraz čtyřcípý. Slovo cíp sice znamená (podle ASSČ) ‚zúžený, špičatý konec, roh něčeho‘ (srov. čtyřcípá hvězda), je však nepravděpodobné, že by vzhled ocasu (který nespecifikujete) mohl být takový, že by čtyři konce v žádném smyslu nepřipomínaly cípy. Užít slovo čtyřcípý by podle našeho názoru bylo možné i v případě, že by jednotlivé úzké části ocasu byly na konci např. výrazně zaoblené nebo s bambulkami atp. Druhým možným přídavným jménem je výraz čtyřčetný. Z dokladů v databázi Českého národního korpusu syn v9 se zdá, že se používá především, nebo výhradně v botanické terminologii (čtyřčetný květ, čtyřčetné okvětí, javor čtyřčetný, lomikámen čtyřčetný), nejspíš však jen proto, že je ho tam potřeba. Rostliny mají na rozdíl od živočichů častěji takovou „rozbíhavou“ stavbu, které užití daného přídavného jména vyžaduje. Rybí ocas, který se na konci rozbíhá do čtyř částí, lze tedy podle našeho názoru označit třemi způsoby – jako čtverný, čtyřcípý nebo čtyřčetný.
Zvažované varianty:
čtverný
Poslední užití: 24.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo trojitý
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky čtverný, čtyřcípý, čtyřčetný
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla cíp, čtverný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11383
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přídavné jméno utvořené od slova zoroastrismus?
Klíčové slovo: zoroastritický
Odpověď: Přídavná jména od podstatných jmen zakončených na -ismus mají pravidelně zakončení -is-tický (srov. např. komunismus > komunistický, idealismus > idealistický, klientelismus > klientelistický atp.). Analogicky (doklady z reálného užívání jsou nedostatečné) tedy doporučujeme utvořit i přídavné jméno zoroastritický.
Poslední užití: 22.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Adaptace cizích přídavných jmen (par. 2.5.3, s. 386)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky zoroastritický, zoroastrický a zoroastrální

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11335
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je správně branněbezpečnostní, branně bezpečnostní nebo branně-bezpečnostní, např. průmysl, technika či prostředí.
Klíčové slovo: branně-bezpečnostní
Odpověď: Správně by se mělo psát branně-bezpečnostní (průmysl, technika, prostředí atp.). Dané přídavné jméno znamená ‚vztahující se k obraně a bezpečnosti státu, zaměřený na obranu a bezpečnost státu‘ (není tedy utvořeno od spojení branná bezpečnost), a mělo by se proto psát se spojovníkem.
Zvažované varianty:
branněbezpečnostní branně bezpečnostní branně-bezpečnostní
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo branně-bezpečnostní
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo heslo branně-bezpečnostní

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10871
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Píše se správně bramborovokapustové pyré, tvarohovojogurtový krém atp. dohromady, nebo bramborovo-kapustové pyré, tvarohovo-jogurtový krém atp. se spojovníkem?
Klíčové slovo: bramborovokapustový, tvarohovojogurtový
Odpověď: Složeniny typu bramborovokapustový (bramborovokapustové pyré) a tvarohovojogurtový (tvarohovojogurtový krém) se správně píšou, jak je uvedeno, tj. dohromady, bez spojovníku.
Zvažované varianty:
bramborovokapustový bramborovo-kapustový tvarohovojogurtový tvarohovo-jogurtový
Poslední užití: 8.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, bod 3.5 Typ tvarohomakový –⁠ tvarohovomakový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10537
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu by mělo mít přídavné jméno utvořené od podstatného jména středohoří? Je to středohorský, nebo středohořský?
Klíčové slovo: středohorský
Odpověď: Podle výkladových slovníků (SSJČ) má přídavné jméno utvořené od podstatného jména středohoří podobu středohorský. Této slovníkové informaci odpovídá i úzus, podle databáze ČNK syn v8 jednoznačně převládá právě podoba středohorský, a to v poměru 155 : 4. Doporučujeme použít podobu středohorský (s -r-).
Zvažované varianty:
středohorský středohořský
Poslední užití: 1.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo středohoří
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky středohorský a středohořský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10247
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je správně jedení, nebo jezení?
Klíčové slovo: jedení
Odpověď: Kodifikována je pouze podoba jedení. Podoba jezení se v korigovaných textech databáze ČNK syn v8 vyskytuje natolik často (poměr jedení : jezení je tu 899 : 218 výskytům), že ji část uživatelů – jak z toho lze soudit – považuje za noremní. Chceme-li být v souladu s kodifikací, je třeba užit podobu jedení, není však nutné vyhýbat se ani podobě jezení – jakkoli je daná změna stále živá, řadu uživatelů tato podoba nejspíš nepřekvapí, nezarazí, nebude je rušit.
Zvažované varianty:
jedení jezení
Poslední užití: 16.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo jíst
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky jedení a jezení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9532
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má zpřídavnělý přechodník minulý utvořený od slovesa provést? (Ten který provedl je provedlší?)
Klíčové slovo: provedší
Odpověď: Zpřídavnělý přechodník minulý utvořený od slovesa provést má (v 1. p. j. č. (r. m. neživ.)) správnou podobu provedší. (Tvoří se od j. č. r. m. přechodníku minulého slovesa provést, který má podobu proved, a to přidáním přípony -š/í.)
Zvažované varianty:
provedlší
Poslední užití: 25.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo provést
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9085
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přídavné jméno od slova Austrálec (‚původní obyvatel Austrálie‘)? Může to být austrálský?
Klíčové slovo: austrálský
Odpověď: Přídavné jméno ke slovu Austrálec (‚původní obyvatel Austrálie‘) by mělo mít opravdu podobu austrálský (srov. např. Somálec > somálský sirotek, somálští piráti; Gruzínec > gruzínský důstojník, gruzínští fotbalisté, tj. nikoliv *somálecký/somálečtí; *gruzínecký/gruzínečtí).
Zvažované varianty:
austrálský
Poslední užití: 28.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8619
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí slovo polyhistor? Může to být polyhistorka, nebo polyhistorička?
Klíčové slovo: polyhistor
Odpověď: Přechýlená podoba slova polyhistor se nepoužívá (podoby *polyhistorka či *polyhistorička nemají ani v miliardové databázi ČNK syn v8 jediný výskyt). I ženu daných kvalit je nutno označit mužským tvarem – Lucie je polyhistor, ona je polyhistor atp.
Zvažované varianty:
polyhistorka polyhistorička
Poslední užití: 17.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo polyhistor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8441
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak označit člověka, který je majitelem několika zřídel (termálních pramenů)? Může to být zřídlař?
Klíčové slovo: zřídlař
Odpověď: Slovo zřídlař je utvořeno v souladu se slovotvornými zásadmi češtiny – příponou -ař/0 lze od základových slov tvořit názvy majitelů a/nebo profesí (srov. sadař, chatař). Potíž s ním je jednak v tom, že podoba zřídlař nedokonale rozlišuje mezi majitelem a vykonavatelem profese (srov sadař jako pracovník v sadu vs. jeho majitel), jednak v tom, že dané slovo se neužívá – databáze ČNK syn v8 neobsahuje jediný jeho výskyt. Slovo zřídlař tedy lze použít, slovotvorně i významově je náležité – je však třeba počítat s výše uvedenou potenciální významovou nejasností (tady může pomoci kontext) a také s tím, že jako nepoužívaný výraz může slovo zřídlař při prvním čtení/zaslechnutí uživatele češtiny zarazit, překvapit.
Zvažované varianty:
zřídlař
Poslední užití: 23.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.