Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #442 [Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-20/84
Stav:
#12188
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Proč se ve slově výjimka píše v předponě dlouhé -ý- (když je vyjímat s -y- krátkým)?
Klíčové slovo: výjimka
Odpověď: Slovo výjimka je utvořeno od slovesa vyjímat. U takto tvořených názvů od sloves s předponou vy- se v řadě případů po odvození předpona dlouží, srov. vymínit si > výminka, vyčítat > výčitka, vytknout > výtka, vyvěsit > vývěska, vyhýbat > výhybka, vyšívat > výšivka, vypustit > výpustka, a obdobně tedy i vyjímat > výjimka. (U některých slov však předpona i po odvození zůstává krátká, např. vyhlížet > vyhlídka, někdy jsou možné obě varianty, krátká i dlouhá, např. vyhrožovat > výhrůžka i vyhrůžka.)
Poslední užití: 7.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka [(lemma="[vy|vý].*ka")&(tag=".*N.*")]

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12187
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Syn dostal v rámci distanční výuky za úkol vytvořit přídavné jméno od spojení za sklem. Jakou má takové přídavné jméno podobu? Může to být přídavné jméno zasklený?
Klíčové slovo: za sklem, *záskelný, *záskelní
Odpověď: Jako řešení úlohy „vytvořte přídavné jméno od spojení za sklem“ se sice velmi nabízí přídavné jméno zasklený, a je pravděpodobné, že paní učitelka, příp. klíč či metodická příručka toto přídavné jméno uvádějí jako řešení dané úlohy, toto řešení nicméně nelze považovat za správné. Slovo zasklený není vytvořeno od spojení za sklem, ale jde o zpřídavnělé příčestí trpné, viz sklít > zasklít > zasklen (např. okno bylo zaskleno) > zasklený (např. zasklené okno). Možná je sporné, zda tu předpona za- má čistě vidový („zdokonavující“) význam, Slovník afixů užívaných v češtině uvádí u předpony za-/zá- jediný takový příklad, sloveso zaplatit (pak by bylo sklít > zasklít jako platit > zaplatit); je však jisté, že předpona za- v přídavném jméně zasklený nevyjadřuje význam ‚jsoucí na druhé straně (skla), na takovém místě, že mezi mnou a danou věcí je sklo‘. Řešením této úlohy by mohla být jedna z uměle vtvořených variant *záskelný, *záskelní, *zaskelný, *zaskelní (možná též *zásklový či *zasklový), které jsou tvořeny na základě analogií a slovotvorných zásad češtiny, srov. následující přídavná jména, která jsou skutečně tvořena z dvouslovného předložkového výrazu, přičemž se původní předložka za přehodnocuje v předponu za-/zá-, pádový tvar jména je rozšířen o slovotvornou příponu (-n-) a pomocí adjektivní pádové koncovky (v 1. p. j. č. r. m. živ. i neživ.) -í/-ý celý změněn v přídavné jméno: zánártní (< za nártem), zahraniční (< za hranicí), zákulisní (< za kulisami), zákeřný (< za keřem) atp. Problém je, že ani jedna z uvedených variant – přestože by šlo uvažovat o jejich slovotvorné náležitosti – se reálně nepoužívá; v databázi Českého národního korpusu nelze dohledat žádný výskyt ani jedné z nich. To je také důvod, proč není jasná konkrétní podoba přídavného jména vytvořeného ze spojení za sklem. Jak je vidět z uvedených příkladů, v některých případech se předpona dlouží (zákulisní, zákeřný), v některých nikoliv (zahraniční), v některých případech má nově vzniklý tvar po příponě -n- (v 1. p. j. č. r. m. živ. i neživ.) koncovku -í (zánártní, zákulisní), v některých však -ý (zákeřný) – kromě toho v úvahu připadají i jiné slovotvorné přípony, např. -ov- (*zásklový, *zasklový). Správným řešením úlohy by tedy musela být některá z uvedených variant, nikoliv však přídavné jméno zasklený. Z celého rozboru je snad dobře patrné, že tento úkol je nedomyšlený, nešťastný, a pro školní praxi tedy zcela nevhodný.
Zvažované varianty:
zasklený
Poslední užití: 21.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo za-/zá-
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 2.4 Přídavná jména odvozená z příslovcí, z příslovečných a jiných určení, 2.4.1.2 Adjektiva odvozená z příslovečných a jiných určení, zvláště vyjádřených předložkovým pádem substantiv (s. 383–384)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla sklo, skelný, za

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12171
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Syn dostal v rámci distanční výuky za úkol vytvořit přídavné jméno od slovesa červenat se. Jakou má takové přídavné jméno podobu?
Klíčové slovo: červenající se
Odpověď: Od slovesa červenat se lze vytvořit např. přídavné jméno červenající se.
Poslední užití: 21.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přídavná jména zakončená na -icí, -ící

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12128
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Vnuk dostal ve škole za úkol vytvořit příslovce od slovesa čekat – jak takové příslovce vypadá?
Klíčové slovo: čekat
Odpověď: Od slovesa čekat nelze utvořit příslovce. Příslovce se přímo od sloves tvoří zřídka (např. ležmo). V našem případě bychom tedy museli počítat s mezičlánkem a řadou sloveso čekat > od něj odvozené přídavné jméno > od něj odvozené příslovce. Od slovesa čekat lze utvořit přídavná jména čekací a čekající, ani z jednoho z nich ovšem nelze utvořit příslovce. Školní zadání tedy podle našeho názoru nemá uspokojivé řešení. (V případě negovaného slovesa nečekat by šlo uvažovat o řadě nečekat > nečekaný > nečekaně; sloveso nečekat však není v žádném smyslu tvarem či variantou slovesa čekat, nýbrž samostatným slovesem).
Poslední užití: 12.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12094
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak se správně vytvoří přídavné jméno v 1. p. mn. č. r. m. živ. od obyvatelského jména Malgaš (obyvatel Madagaskaru)? Píše se správně malgaští s jedním -š-, nebo malgašští se dvěma -šš-?
Klíčové slovo: malgašští
Odpověď: Přídavné jméno utvořené od obyvatelského jména Malgaš má v 1. p. j. č. r. m. (živ. i neživ.) podobu malgašský. V 1. p. mn. č. r. m. živ. má pak toto přídavné jméno podobu se dvěma -šš-: malgašští. První -š-, které je už v malgašský, zůstane a -s-, které po něm následuje, se změní v -š-, srov. např. Lotyš > lotyšský > lotyšští. Správně je tedy jedině malgašští.
Zvažované varianty:
malgaští malgašští
Poslední užití: 1.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo lotyšský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12093
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak se správně označí osoba, která poskytuje koni pobyt ve stáji? Je správná podoba ustajovatel, ustájovatel, nebo ustájitel?
Klíčové slovo: ustajovatel, ustájovatel, ustajitel, ustájitel
Odpověď: U podstatných jmen, která jsou odvozena od sloves příponou -tel, dochází často ke krácení kořenové samohlásky. V minulosti bylo toto krácení pravidelné a u starých odvozenin je pevné, např. hlásat – hlasatel, tázat – tazatel, dobývat – dobyvatel, pořádat – pořadatel, páchat – pachatel. Postupně se však začala prosazovat tendence, aby odvozená slova měla kořenovou samohlásku stejnou jako základové slovo. Protože však jde pouze o tendenci, nikoli o pravidlo, můžeme se u novějších odvozenin setkat buď se zachovanou délkou samohlásky, např. dohlížet – dohlížitel, léčit – léčitel, vábit – vábitel, nebo s kolísáním: odesílat – odesílatel i odesilatel, vymáhat – vymáhatel i vymahatel. Všechny uvedené příkladové výrazy lze nalézt ve slovnících, odvozené podstatné jméno od slovesa ustájit ani ustájovat bohužel ne. Nepomohl nám ani Český národní korpus; v něm se též tyto výrazy nevyskytují. Pár dokladů jsme nalezli ve vyhledávači Google. Pokud jde o dvojici ustájitel – ustajitel, poměr je vyrovnaný, u dvojice ustajovatel – ustájovatel přesvědčivě vítězí podoba ustajovatel. Protože jde, zdá se, o novou odvozeninu, je v tuto chvíli nutné přijmout všechny podoby: ustajovatel, ustájovatel, které více signalizují pravidelnou, opakovanou činnost, i ustajitel, ustájitel, jež naznačují spíš činnost jednorázovou.
Zvažované varianty:
ustajovatel ustájovatel ustájitel
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo tel-
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo ustájit

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11984
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Proč se ve slově měkoučký píše jen jedno -k-, když je nejen měkký, ale i měkkost, měkkota, měkkýš s dvěma -kk-?
Klíčové slovo: měkoučký
Odpověď: Slovo měkký je tvořeno kořenem měk- a příponou -k/ý. Při odvození slov měkoučký a měkounký přípona -k/ý odpadá a přípony -oučk/ý a -ounk/ý se připojují přímo ke kořeni měk-, srov. obdobné případy jako heb-k/ý > heb-oučk/ý, hlad-k/ý > hlaď-oučk/ý, slad-k/ý > slaď-oučk/ý atp., kde se tento typ tvoření projeví výrazněji, neboť kořen končí na jinou souhlásku než -k-. (U slov měkkost, měkkota, měkkýš atp. se přípony -ost/0, -ot/a a -ýš/0 nepřipojují k holému kořeni, ale ke kořeni rozšířenému o příponu -k-, která je v měk-k/ý.)
Poslední užití: 6.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslou -oučký

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11846
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Mělo by se správně psát nano kosmetika zvlášť, nebo nanokosmetika dohromady?
Klíčové slovo: nanokosmetika
Odpověď: Nano- je (stejně jako eko-, bio-, poly- atp.) tzv. nepravá předpona neboli prefixoid (nebo též první část přejatých složených slov) a píše se s následující částí dohromady, připojuje se k ní stejně jako předpona těsně, bez mezery – správně je tedy nanokosmetika.
Zvažované varianty:
nano kosmetika nanokosmetika
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo nano-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11759
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je možné – jak to prosazuje mezinárodní organizace pro hendikepované sportovce kvůli odlišení sportů hendikepovaných a zdravých sportovců – přidávat před názvy jednotlivých sportů komponent para-?
Klíčové slovo: paraatletika atp.
Odpověď: Ano, přidání prefixoidu, resp. tzv. nepravé předpony para- před názvy jednotlivých sportů je možné – jde o běžný slovotvorný postup, který je plně v souladu se slovotvornými zásadami češtiny. Nově vzniklé výrazy typu paraatletika, paraplavání atp. budou srozumitelné, dobře poslouží požadované funkci (lišit označení sportů hendikepovaných a zdravých sportovců), a je tak šance, že se v jazyce ujmou. Vzniklé tvary se píšou dohromady, bez mezery či spojovníku, jako jedno slovo – paraatletika atp.
Zvažované varianty:
paraatletika
Poslední užití: 18.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo prefixoid

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11486
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přídavné jméno vytvořené od obyvatelského jména bosenský Srb? Píše se správně bosenskosrbský dohromady?
Klíčové slovo: bosenskosrbský
Odpověď: Ano, přídavné jméno vytvořené od obyvatelského jména bosenský Srb se správně píše dohromady – bosenskosrbský.
Zvažované varianty:
bosenskosrbský
Poslední užití: 25.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo bosenskosrbský
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, bod 1.1 První složka je zakončena na ‑sko, ‑cko, ‑ně nebo ‑ově

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11388
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak označit ocas ryby, který se na konci rozestupuje do čtyř částí, čtyř zakončení? Může to být čtverný ocas?
Klíčové slovo: čtverný, čtyřcípý, čtyřčetný
Odpověď: Ano, rybí ocas, který se na konci rozestupuje do čtyř částí, čtyř zakončení, lze označit jako čtverný. Přídavné jméno čtverný zachycuje jen nejnovější výkladový slovník češtiny – ASSČ, který sice u výrazu čtverný uvádí jen lexikalizovaný význam ‚mající čtyři otáčky‘ (asi proto, že slovo čtverný se vyskytuje zejména ve spojení se slovy skok či salto), nicméně se domníváme, že výraz čtverný lze s úspěchem užít i v jeho slovotvorném významu, tj. že analogicky k číslovkám trojitý, dvojitý bude snadno interpretovatelný i ve významu ‚ze čtyř částí nebo celků složený‘. Kromě výrazu čtverný však pro označení popsaného rybího ocasu přicházejí v úvahu i jiná dvě přídavná jména. První z nich je výraz čtyřcípý. Slovo cíp sice znamená (podle ASSČ) ‚zúžený, špičatý konec, roh něčeho‘ (srov. čtyřcípá hvězda), je však nepravděpodobné, že by vzhled ocasu (který nespecifikujete) mohl být takový, že by čtyři konce v žádném smyslu nepřipomínaly cípy. Užít slovo čtyřcípý by podle našeho názoru bylo možné i v případě, že by jednotlivé úzké části ocasu byly na konci např. výrazně zaoblené nebo s bambulkami atp. Druhým možným přídavným jménem je výraz čtyřčetný. Z dokladů v databázi Českého národního korpusu syn v9 se zdá, že se používá především, nebo výhradně v botanické terminologii (čtyřčetný květ, čtyřčetné okvětí, javor čtyřčetný, lomikámen čtyřčetný), nejspíš však jen proto, že je ho tam potřeba. Rostliny mají na rozdíl od živočichů častěji takovou „rozbíhavou“ stavbu, které užití daného přídavného jména vyžaduje. Rybí ocas, který se na konci rozbíhá do čtyř částí, lze tedy podle našeho názoru označit třemi způsoby – jako čtverný, čtyřcípý nebo čtyřčetný.
Zvažované varianty:
čtverný
Poslední užití: 24.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo trojitý
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky čtverný, čtyřcípý, čtyřčetný
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla cíp, čtverný

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11383
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přídavné jméno utvořené od slova zoroastrismus?
Klíčové slovo: zoroastritický
Odpověď: Přídavná jména od podstatných jmen zakončených na -ismus mají pravidelně zakončení -is-tický (srov. např. komunismus > komunistický, idealismus > idealistický, klientelismus > klientelistický atp.). Analogicky (doklady z reálného užívání jsou nedostatečné) tedy doporučujeme utvořit i přídavné jméno zoroastritický.
Poslední užití: 22.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Adaptace cizích přídavných jmen (par. 2.5.3, s. 386)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky zoroastritický, zoroastrický a zoroastrální

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11335
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je správně branněbezpečnostní, branně bezpečnostní nebo branně-bezpečnostní, např. průmysl, technika či prostředí.
Klíčové slovo: branně-bezpečnostní
Odpověď: Správně by se mělo psát branně-bezpečnostní (průmysl, technika, prostředí atp.). Dané přídavné jméno znamená ‚vztahující se k obraně a bezpečnosti státu, zaměřený na obranu a bezpečnost státu‘ (není tedy utvořeno od spojení branná bezpečnost), a mělo by se proto psát se spojovníkem.
Zvažované varianty:
branněbezpečnostní branně bezpečnostní branně-bezpečnostní
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo branně-bezpečnostní
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo heslo branně-bezpečnostní

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10871
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Píše se správně bramborovokapustové pyré, tvarohovojogurtový krém atp. dohromady, nebo bramborovo-kapustové pyré, tvarohovo-jogurtový krém atp. se spojovníkem?
Klíčové slovo: bramborovokapustový, tvarohovojogurtový
Odpověď: Složeniny typu bramborovokapustový (bramborovokapustové pyré) a tvarohovojogurtový (tvarohovojogurtový krém) se správně píšou, jak je uvedeno, tj. dohromady, bez spojovníku.
Zvažované varianty:
bramborovokapustový bramborovo-kapustový tvarohovojogurtový tvarohovo-jogurtový
Poslední užití: 8.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, bod 3.5 Typ tvarohomakový –⁠ tvarohovomakový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10537
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu by mělo mít přídavné jméno utvořené od podstatného jména středohoří? Je to středohorský, nebo středohořský?
Klíčové slovo: středohorský
Odpověď: Podle výkladových slovníků (SSJČ) má přídavné jméno utvořené od podstatného jména středohoří podobu středohorský. Této slovníkové informaci odpovídá i úzus, podle databáze ČNK syn v8 jednoznačně převládá právě podoba středohorský, a to v poměru 155 : 4. Doporučujeme použít podobu středohorský (s -r-).
Zvažované varianty:
středohorský středohořský
Poslední užití: 1.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo středohoří
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky středohorský a středohořský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10247
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je správně jedení, nebo jezení?
Klíčové slovo: jedení
Odpověď: Kodifikována je pouze podoba jedení. Podoba jezení se v korigovaných textech databáze ČNK syn v8 vyskytuje natolik často (poměr jedení : jezení je tu 899 : 218 výskytům), že ji část uživatelů – jak z toho lze soudit – považuje za noremní. Chceme-li být v souladu s kodifikací, je třeba užit podobu jedení, není však nutné vyhýbat se ani podobě jezení – jakkoli je daná změna stále živá, řadu uživatelů tato podoba nejspíš nepřekvapí, nezarazí, nebude je rušit.
Zvažované varianty:
jedení jezení
Poslední užití: 16.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo jíst
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky jedení a jezení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9532
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má zpřídavnělý přechodník minulý utvořený od slovesa provést? (Ten který provedl je provedlší?)
Klíčové slovo: provedší
Odpověď: Zpřídavnělý přechodník minulý utvořený od slovesa provést má (v 1. p. j. č. (r. m. neživ.)) správnou podobu provedší. (Tvoří se od j. č. r. m. přechodníku minulého slovesa provést, který má podobu proved, a to přidáním přípony -š/í.)
Zvažované varianty:
provedlší
Poslední užití: 25.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo provést
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9085
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přídavné jméno od slova Austrálec (‚původní obyvatel Austrálie‘)? Může to být austrálský?
Klíčové slovo: austrálský
Odpověď: Přídavné jméno ke slovu Austrálec (‚původní obyvatel Austrálie‘) by mělo mít opravdu podobu austrálský (srov. např. Somálec > somálský sirotek, somálští piráti; Gruzínec > gruzínský důstojník, gruzínští fotbalisté, tj. nikoliv *somálecký/somálečtí; *gruzínecký/gruzínečtí).
Zvažované varianty:
austrálský
Poslední užití: 28.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8619
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí slovo polyhistor? Může to být polyhistorka, nebo polyhistorička?
Klíčové slovo: polyhistor
Odpověď: Přechýlená podoba slova polyhistor se nepoužívá (podoby *polyhistorka či *polyhistorička nemají ani v miliardové databázi ČNK syn v8 jediný výskyt). I ženu daných kvalit je nutno označit mužským tvarem – Lucie je polyhistor, ona je polyhistor atp.
Zvažované varianty:
polyhistorka polyhistorička
Poslední užití: 17.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo polyhistor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8441
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak označit člověka, který je majitelem několika zřídel (termálních pramenů)? Může to být zřídlař?
Klíčové slovo: zřídlař
Odpověď: Slovo zřídlař je utvořeno v souladu se slovotvornými zásadmi češtiny – příponou -ař/0 lze od základových slov tvořit názvy majitelů a/nebo profesí (srov. sadař, chatař). Potíž s ním je jednak v tom, že podoba zřídlař nedokonale rozlišuje mezi majitelem a vykonavatelem profese (srov sadař jako pracovník v sadu vs. jeho majitel), jednak v tom, že dané slovo se neužívá – databáze ČNK syn v8 neobsahuje jediný jeho výskyt. Slovo zřídlař tedy lze použít, slovotvorně i významově je náležité – je však třeba počítat s výše uvedenou potenciální významovou nejasností (tady může pomoci kontext) a také s tím, že jako nepoužívaný výraz může slovo zřídlař při prvním čtení/zaslechnutí uživatele češtiny zarazit, překvapit.
Zvažované varianty:
zřídlař
Poslední užití: 23.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.