Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #197 [Psaní u/ú/ů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-20/27
Stav:
#13435
Užití:
0 0 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Citoslovce vyjadřující bučení krávy píšeme s kroužkem, nebo s čárkou?
Klíčové slovo: bú; bů
Odpověď: Starší jazykové příručky (slovníky i PČP z roku 1993) doporučovaly psát v citoslovcích pouze ú (např. vrkú, bú, cukrú). Nověji se prosadila i varianta s ů – jsou tedy možné obě podoby: bú i bů. Doporučení lze ověřit v IJP, a to jak u hesla bú/bů, tak ve výkladové části v kapitole Psaní ú – ů, popř. v elektronickém ASSČ.
Zvažované varianty:
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů.
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13434
Užití:
0 0 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: V učebnice je psáno vrkú s čárkou. Ale v jedné pohádkové knížce je psáno vrků. Jak je to správně?
Klíčové slovo: vrkú; vrků
Odpověď: PČP z roku 1993 a starší slovníky češtiny doporučovaly psát v citoslovcích pouze ú (např. vrkú, bú, cukrú). Nověji se prosadila i varianta s ů – jsou tedy možné obě podoby: vrkú i vrků. Doporučení lze ověřit v IJP, a to jak u hesla vrkú/vrků, tak ve výkladové části v kapitole Psaní ú – ů.
Zvažované varianty:
vrkú vrků
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13227
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Švagrová se jmenuje Lucie, říkáme jí [lúca] – s dlouhým ú. Jak to správně napsat? S kroužkem, nebo s čárkou? Lůca, nebo Lúca? Myslím si, že kroužkované ů by tam z historických důvodů nemělo být, ale nevím, zda to tak skutečně je.
Klíčové slovo: Lůca; Lúca
Odpověď: V oficiálních situacích se užívají jména v podobě, která je v souladu s matričními seznamy (v tomto případě tedy Lucie). Domácké podoby jmen se uplatňují téměř výhradně v soukromých, důvěrných projevech, a to převážně v mluvené podobě. V písmu se objevují jen v omezené míře, především v neformálních textech (soukromá korespondence, beletrie), nemívají stanovenou závaznou podobu a mohou existovat v různých variantách. Pravidlo o psaní ů uprostřed slova mnozí pisatelé pociťují jako velice silné, proto je pro ně zápis Lůca nezproblémový. Máte pravdu, že pro spisovné výrazy platí doporučení, že užití kroužkovaného ů by mělo mít historické opodstatnění; ů nahradilo původní dvojhlásku uo (dům, kůň, můra). Ve jméně Lucie dvojhláska nebyla – jméno je latinského původu, je odvozeno ze jména Lucius (z lat. lux = světlo). Podoba Lúca je tedy z tohoto hlediska v pořádku. Ve slovech cizího původu se kvantita obvykle zapisuje písmenem ú (túra, ragú, medúza), ale i ve slovech přejatých se někdy prosadilo ů, např. ve zdomácnělých slovech blůza, lůza nebo se jako variantní připouští v neformálním výrazu loser/lůzr/lúzr. Nabízí se rovněž otázka, zda je nutné vyslovovanou kvantitu v neformální podobě jména Lucie zapisovat. Lze si proto představit i psanou variantu Luca. Vzhledem k tomu, že jde o neformální/domáckou podobu jména, lze připustit kteroukoli z uvedených možností zápisu: Lúca, Lůca, Luca. Je-li nositelkou jména osoba, která už umí psát, je nejvhodnější respektovat variantu, kterou si sama zvolí.
Zvažované varianty:
Lúca Lůca
Poslední užití: 19.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Knappová. 2017. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13171
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Můžeme psát štrůdl (s kroužkem nad ů), nebo píšeme štrúdl?
Klíčové slovo: štrúdl; štrůdl
Odpověď: Jde o přejaté slovo (z něm. Strudel), proto ho ve starších jazykových příručkách najdete pouze v podobě štrúdl. S čárkovaným ú píšeme i další přejatá slova, např. skútr, pedikúra, medúza, túje. Synonymní výraz pro závin však v češtině už natolik zdomácněl, že je jeho cizí původ pro mnohé uživatele češtiny již zastřený. V praxi se postupně prosadila i pravopisně počeštěná podoba štrůdl. Je natolik rozšířená, že byla nově zařazena i do IJP. Je tedy možné psát jak štrúdl, tak štrůdl.
Zvažované varianty:
štrúdl štrůdl
Poslední užití: 20.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Píše se šúrovat, nebo šůrovat?
Klíčové slovo: šúrovat
Odpověď: Nejde o spisovný výraz, jeho podoba není proto v jazykových příručkách stanovena závazně. Doklady z ČNK ukazují, že v praxi se objevují obě možnosti zápisu: šůrovat i šúrovat. Z historického hlediska je vhodnější psát ú (nejde o původní dvojhlásku uo). Podobu šúrovat zachycuje Slovník nespisovné češtiny, uvádí, že obecněčeský výraz šúrovat vznikl z německého schuren (dnes scheuern). Vzhledem k tomu, že jde o dlouhé u uprostřed slova, mnozí pisatelé upřednostňují zápis s ů.
Zvažované varianty:
šúrovat šůrovat
Poslední užití: 18.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12721
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Kolega v článku záměrně místo Hollywood použil zápis Halyvúd. Já bych dala přednost psaní s ů: Halyvůd. Kolega oponuje, že kroužek (nad ů) signalizuje, že původně se slovo psalo s ou, což ale v tomto případě není pravda. Jak máme slovo psát?
Klíčové slovo: Halyvúd, Halyvůd
Odpověď: Kolegův argument není přesný, ů píšeme v českých slovech s původní dvojhláskou uo (nikoli ou). Kroužek nad u, který dnes vnímáme jako diakritické znaménko, původně reprezentoval o‑ový element zanikající dvojhlásky [uo] (duom > dům, kuoň > kůň). V tomto případě jde však o něco jiného. Protože nejde o náležitou podobu zeměpisného jména, ale o záměrnou zkomoleninu vycházející z výslovnosti, není pravopisná podoba stanovena závazně. Oba zápisy lze přijmout, jako srovnání se nabízejí zápisy neformálního výrazu vyggůglit/vygúglit. Doplňujeme, že v ČNK ani na internetu se ani jedna z uvedených podob nevyskytuje, ve dvou případech je doložen zápis Halywůd (album Ten Halywůd skupiny Kašpárek v rohlíku a píseň Halywůd skupiny Kryštof). Rozhodnutí, jak slovo v článku psát, záleží na vás.
Zvažované varianty:
Halyvúd Halyvůd
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Z historie českého pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12717
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Kolega použil v článku záměrně slovo kultura zapsané s kvantitou, a to v podobě kultúra. Já bych dala přednost psaní kultůra. Kolega oponuje, že kroužek (nad ů) signalizuje, že původně tu bylo ou, což ale ve slově kultura není pravda. Jak máme slovo psát?
Klíčové slovo: kultúra; kultůra
Odpověď: Informace není přesná, ů píšeme ve slovech s původní dvojhláskou uo (nikoli ou). Kroužek nad u, který dnes vnímáme jako diakritické znaménko, původně reprezentoval o‑ový element zanikající dvojhlásky [uo] (duom > dům, kuoň > kůň). Pokud by se slovo kultura v češtině zapisovalo s kvantitou, pak by byla náležitá varianta kultúra. V tomto případě jde však o něco jiného. Kodifikovaná pravopisná podoba kultura (s krátkým u) je v článku záměrně zapsána nepřesně. Protože nejde o spisovnou podobu slova, je v takovýchto případech tolerovatelná jak varianta kultúra, tak i varianta s ů: kultůra. Doklady z praxe ukazují, že příležitostně se objevují obě možnosti.
Zvažované varianty:
kultúra kultůra
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Z historie českého pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9870
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: V televizním pořadu bylo jazykovým odborníkem řečeno, že ve významu rtěnka píšeme slovo rúž s čárkovaným ú, protože jde o cizí slovo. Ale v IJP je slovo uvedeno s kroužkem: růž. Nejde o chybu? Jak to má být?
Klíčové slovo: růž
Odpověď: Je pravda, že slovo není českého původu, do češtiny se dostalo z francouzského výrazu rouge (červeň, červený). Přestože v mnohých přejatých slovech se skutečně uvnitř slova píše čárkované ú (např. fúze, túra, ocún, manikúra, skútr), pro slovo růž to neplatí. Je zcela zdomácnělé a píše se stejně jako výrazy růže, růžový, růžice s ů. Podobu růž (ů s kroužkem) zachycují kromě IJP i slovníky jako NASCS, SSČ a SSJČ; výraz růž (na rty) najdeme i v PČP.
Zvažované varianty:
růž rúž
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9633
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že ve slově mundúr (ve smyslu pracovní oblečení nebo uniforma) by mělo být čárkované ú, přestože je to uvnitř slova. Je to tak?
Klíčové slovo: mundúr
Odpověď: Ano, v expresivním výraze mundúr píšeme ú, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo, ale o přejaté slovo. S čárkovaným ú uvnitř slova jsou i další přejaté výrazy, např. fúze, ocún, kúra apod. Na tom, že jde o přejaté slovo, se jazykové příručky shodují, ale bohužel se liší údaje o původu přejímky. Nový akademický slovník cizích slov uvádí jako zdrojové jazyky angličtinu a španělštinu, ale Slovník spisovného jazyka českého a Český etymologický slovník shodně uvádějí, že jsme výraz převzali prostřednictvím němčiny (Montur) z francouzštiny (monture).
Zvažované varianty:
mundúr mundůr
Poslední užití: 3.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9380
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Učím Číňany česky a nedovedu jim vysvětlit, proč máme ů (s kroužkem) a ú (s čárkou).
Klíčové slovo: písmena ú/ů
Odpověď: Rozdílná grafická podoba písmen ú a ů, která slouží k zachycení výslovnostně totožné hlásky (dlouhého [ú]) je důsledkem historického vývoje češtiny. Původní vyslovované dlouhé [ó] se koncem 14. století postupně měnilo v dvojhlásku uo, která později (v průběhu 15. a v 16. století) pozvolna přešla v dlouhé ů. Grafické zachycení vzniklo vlastně spojením dvou písmen do jednoho: kroužek nad u původně zastupoval o ze zanikající dvojhlásky uo. Do spisovného jazyka byla změna přijata uvnitř domácích slov a na jejich konci, nikoli na začátku (kuoň > kůň, duom >dům). Proto ve slovech domácího původu píšeme na začátku vždy písmeno ú (úkol) a uvnitř slova a na jeho konci vždy písmeno ů (vůl, domů). Výjimkou jsou švy předpon a kořenů slov nebo švy předpon a předpony ú‑ (srov. troj‑úhelník, ne‑úspěch). Přejatá slova mívají ú (fúze, ragú, ocún). Podrobněji viz IJP v kapitole Z historie českého pravopisu.
Zvažované varianty:
ů ú
Poslední užití: 9.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kapitola Z historie českého pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kapitola Z historie českého pravopisu (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=148#nadpis2)
Jazykový zdroj: Historická mluvnice češtiny. Lamprecht – Šlosar. 1986.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8892
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Uvědomil jsem si, že ve slově blůza píšeme ů, ale v jiných přejatých slovech (např. túra) je ú. Je to proto, že blůza je tak běžné slovo, že jeho cizost nepociťujeme?
Klíčové slovo: blůza
Odpověď: Slovo blůza se podle etymologického slovníku do češtiny dostalo prostřednictvím němčiny (Bluse) z francouzštiny (blouse). Původně se psalo krátce bluza – takto slovo zaznamenává např. PSJČ a stará vydání PČP (do roku 1941). Změnu přinesla až PČP z roku 1957, v nichž je uvedena pravopisná podoba blůza (blůzička, blůzka). Kroužkované ů bylo zavedeno jako dubletní varianta i u slov lůza, přezůvka. Proč se autoři PČP rozhodli pro podobu s ů, když v jiných přejatých slovech (túra, manikúra, fúze, ocún, túje...) píšeme ú, se nám bohužel nepodařilo zjistit. Domněnka, že slovo se stalo natolik běžným, že ztrátě vnímání cizosti se přizpůsobil i pravopis slova, je značně pravděpodobná.
Zvažované varianty:
blůza blúza
Poslední užití: 14.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: F. Váhala (1956): Vyjde nové vydání Pravidel českého pravopisu (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4499) a F. Váhala (1958): Délka samohlásek v domácích slovech (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4605)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8890
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Může se psát expresivní výraz čúza i s ů: čůza?
Klíčové slovo: čúza; čůza
Odpověď: Vulgární výraz přejatý do češtiny z německého argotu označující (nepříjemnou) ženu, případně prostitutku, dozorkyni atp. výkladové slovníky češtiny nezachycují. Slovník nespisovné češtiny uvádí podobu čúza, v Českém etymologickém slovníku je užita podoba čůza. Protože nejde o původní staročeskou dvojhlásku uo, je logičtější psát čúza (ú užíváme v přejatých spisovných slovech, jako např. skútr, ragú, múza). Varianta čůza se prosazuje na základě zvyklosti psát uprostřed slov ů s kroužkem (např. dům, půl, krůta). Doklady z ČNK ukazují, že zápis čůza je v úzu výrazně častější, proto IJP připouští u tohoto expresivního výrazu obě možnosti: čúza i čůza.
Zvažované varianty:
čúza čůza
Poslední užití: 14.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8886
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Slovo loser jsem našel pouze v databázi Neomat, kde je uvedeno s čárkou i s kroužkem. Osobně bych preferoval podobu lúzr, protože ů nemá historické opodstatnění. Jak je to?
Klíčové slovo: lúzr; lůzr
Odpověď: Neomat zachycuje užívané podoby, ale nekomentuje jejich vhodnost. Příklady užití z praxe svědčí o tom, že se vedle anglické podoby loser stále častěji a stále více i bez uvozovek signalizujících pisatelův odstup užívá varianta lúzr, proti níž nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Zápis lúzr zachycuje i Slovník nespisovné češtiny. Podoba lůzr s kroužkem nad ů (užívaná pisateli nejspíš proto, že jde o samohlásku uvnitř slova) skutečně z historických důvodů není vhodná, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však toto slovo nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto lze připustit jak počeštěný zápis lúzr, tak i lůzr. Upozorňujeme, že někdy užívaná podoba looser je nesprávná (looser znamená v angličtině volnější, je to 2. stupeň přídavného jména), náležitá původní podoba slova je loser.
Zvažované varianty:
lúzr lůzr
Poslední užití: 14.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině. 1998. (platí od 1998)
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině 2. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6312
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Jak se píše slovo kúra/kůra? Mám na mysli léčebnou.
Klíčové slovo: kúra
Odpověď: Léčebná kúra se píše s čárkovaným ú, jde o přejaté slovo. Písmeno ů píšeme v domácím slově kůra s významem ochranná povrchová vrstva, např. kůra stromu, kůra na pomeranči. Kůra některých stromů a keřů (např. dubová, březová, bezová kůra) se může používat i k léčení. Pokud bychom chtěli vyjádřit, že léčí, neužili bychom přídavné jméno léčebná, ale léčivá (léčivá dubová kůra).
Zvažované varianty:
kúra kůra
Poslední užití: 21.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6310
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Jde o vymyšlené citoslovce kabúm/kabům, které má evokovat zvuk, kdy něco vybouchlo v autě. Překladatelka slovo zapsala s ů, ale nezdá se mi to, psala bych kabúm (s čárkou).
Klíčové slovo: kabúm
Odpověď: Souhlasíme s vámi. Historické důvody pro psaní ů v tomto případě nejsou, písmeno ů nahradilo původní dvojhlásku uo. Kabúm je navíc i citoslovečný výraz, proto doporučujeme kvantitu zapisovat písmenem ú s čárkou.
Zvažované varianty:
kabúm kabům
Poslední užití: 6.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6309
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Potřebuji si ujasnit, zda v nářečním výrazu píšeme čárku, nebo kroužek, jde mi konkrétně o slovo fěrtůšek/fěrtúšek.
Klíčové slovo: fěrtušek, fěrtúšek; fěrtůšek
Odpověď: Pro spisovné výrazy platí pro psaní ú/ů poměrně jednoduché pravidlo, jehož kořeny souvisejí s historickým vývojem češtiny: ve slovech domácího původu píšeme na začátku slova písmeno ú, uvnitř slova písmeno ů (mimo švy předpon a kořenů nebo švy předpon a předpony ú‑(troj‑úhelník, nej‑úspěšnější). Pro zápis nářečních výrazů však toto pravidlo neplatí vždy důsledně, bývá obvyklé, že se pro zápis kvantity používá ú (ú s čárkou). Zastaralé a nářeční podstatné jméno fěrtoch podle SSJČ a NASCS obvykle zapisujeme jako fěrtoch, popř. fěrtuch, zdrobněliny pak fěrtošek/fěrtušek (tedy s krátkým u). Pokud chcete slovo zapsat s kvantitou, pak doporučujeme preferovat zápis fěrtúšek, přestože i podoba fěrtůšek je v ČNK doložena. Jednoznačnou odpověď by vám poskytli spíše dialektologové, doporučujeme, abyste se obrátili např. na dialektologické oddělení ÚJČ v Brně.
Zvažované varianty:
fěrtůšek fěrtúšek fěrtušek
Poslední užití: 5.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5718
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Potřebuji potvrdit, že se dříve mohlo psát slovo bůvol s ů. Když jsem chodila do školy, tak jsme se to tak učili.
Klíčové slovo: buvol
Odpověď: Učebnice nemáme, abychom do nich mohli nahlédnout a vaši domněnku ověřit, ale všechny dostupné výkladové slovníky češtiny, a to jak současné (NASCS, SSČ), tak i starší (SSJČ, PSJČ), zachycují jen podobu buvol, varianta bůvol v nich uvedena není. Doklad nenajdeme ani v PČP z roku 1957. Slovo není užíváno ani ve slovenštině (v ní je to byvol). Domníváme se proto, že jste se ve škole s podobou bůvol setkat nemohla. Protože se však tato pravopisná podoba občas v textech objevuje (viz ČNK a internet), není vyloučené, že jste se s ní mohla setkat třeba v nějaké knize, časopise, popř. třeba v pexesu apod.
Zvažované varianty:
buvol bůvol
Poslední užití: 25.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5466
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Mám psát skútr s čárkou, nebo skůtr s kroužkem?
Klíčové slovo: skútr
Odpověď: Kroužek nad ů z historických důvodů není vhodný, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Skútr je přejaté slovo, píšeme v něm proto čárkované ú.
Zvažované varianty:
skútr skůtr
Poslední užití: 13.12.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5465
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Když chci psát slovo lúzr česky, mám ho psát s čárkou, nebo kroužkem (lůzr)?
Klíčové slovo: lúzr; lůzr
Odpověď: Slovník nespisovné češtiny výraz zachycuje v podobě lúzr (neúspěšný člověk) a odkazuje (ale nesprávně!) na anglický výraz looser (který vysvětluje slovy ‚kdo prohrává‘). Doklady z ČNK ukazují, že zatím v českých textech převládá zápis v původní podobě loser, ale nikoli ojediněle je doložen i počeštěný přepis lúzr. Proti zápisu lúzr nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Podoba lůzr s kroužkem nad ů je užívána patrně proto, že jde o dlouhé u uvnitř slova. Z historických důvodů tato podoba vhodná není, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však slovo lůzr nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto lze vedle původní podoby loser připustit jak počeštěný zápis lúzr, tak i lůzr.
Zvažované varianty:
lúzr lůzr
Poslední užití: 17.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině. 1998. (platí od 1998)
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině 2. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5464
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Píšeme lúzr (s čárkou), nebo lůzr (s kroužkem)?
Klíčové slovo: lúzr; lůzr
Odpověď: Příklady užití z praxe svědčí o tom, že se vedle anglické podoby loser stále častěji a stále více i bez uvozovek signalizujících pisatelův odstup užívá varianta lúzr, proti níž nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Podoba lůzr s kroužkem nad ů (užívaná pisateli nejspíš proto, že jde o samohlásku uvnitř slova) z historických důvodů není vhodná, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však slovo lůzr nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto lze připustit jak zápis lúzr, tak i lůzr.
Zvažované varianty:
lúzr lůzr
Poslední užití: 6.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině. 1998. (platí od 1998)
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině 2. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.