Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #197 [Psaní u/ú/ů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/27
Stav:
#13435
Užití:
0 0 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Citoslovce vyjadřující bučení krávy píšeme s kroužkem, nebo s čárkou?
Klíčové slovo: bú; bů
Odpověď: Starší jazykové příručky (slovníky i PČP z roku 1993) doporučovaly psát v citoslovcích pouze ú (např. vrkú, bú, cukrú). Nověji se prosadila i varianta s ů – jsou tedy možné obě podoby: bú i bů. Doporučení lze ověřit v IJP, a to jak u hesla bú/bů, tak ve výkladové části v kapitole Psaní ú – ů, popř. v elektronickém ASSČ.
Zvažované varianty:
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů.
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13434
Užití:
0 0 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: V učebnice je psáno vrkú s čárkou. Ale v jedné pohádkové knížce je psáno vrků. Jak je to správně?
Klíčové slovo: vrkú; vrků
Odpověď: PČP z roku 1993 a starší slovníky češtiny doporučovaly psát v citoslovcích pouze ú (např. vrkú, bú, cukrú). Nověji se prosadila i varianta s ů – jsou tedy možné obě podoby: vrkú i vrků. Doporučení lze ověřit v IJP, a to jak u hesla vrkú/vrků, tak ve výkladové části v kapitole Psaní ú – ů.
Zvažované varianty:
vrkú vrků
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13227
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Švagrová se jmenuje Lucie, říkáme jí [lúca] – s dlouhým ú. Jak to správně napsat? S kroužkem, nebo s čárkou? Lůca, nebo Lúca? Myslím si, že kroužkované ů by tam z historických důvodů nemělo být, ale nevím, zda to tak skutečně je.
Klíčové slovo: Lůca; Lúca
Odpověď: V oficiálních situacích se užívají jména v podobě, která je v souladu s matričními seznamy (v tomto případě tedy Lucie). Domácké podoby jmen se uplatňují téměř výhradně v soukromých, důvěrných projevech, a to převážně v mluvené podobě. V písmu se objevují jen v omezené míře, především v neformálních textech (soukromá korespondence, beletrie), nemívají stanovenou závaznou podobu a mohou existovat v různých variantách. Pravidlo o psaní ů uprostřed slova mnozí pisatelé pociťují jako velice silné, proto je pro ně zápis Lůca nezproblémový. Máte pravdu, že pro spisovné výrazy platí doporučení, že užití kroužkovaného ů by mělo mít historické opodstatnění; ů nahradilo původní dvojhlásku uo (dům, kůň, můra). Ve jméně Lucie dvojhláska nebyla – jméno je latinského původu, je odvozeno ze jména Lucius (z lat. lux = světlo). Podoba Lúca je tedy z tohoto hlediska v pořádku. Ve slovech cizího původu se kvantita obvykle zapisuje písmenem ú (túra, ragú, medúza), ale i ve slovech přejatých se někdy prosadilo ů, např. ve zdomácnělých slovech blůza, lůza nebo se jako variantní připouští v neformálním výrazu loser/lůzr/lúzr. Nabízí se rovněž otázka, zda je nutné vyslovovanou kvantitu v neformální podobě jména Lucie zapisovat. Lze si proto představit i psanou variantu Luca. Vzhledem k tomu, že jde o neformální/domáckou podobu jména, lze připustit kteroukoli z uvedených možností zápisu: Lúca, Lůca, Luca. Je-li nositelkou jména osoba, která už umí psát, je nejvhodnější respektovat variantu, kterou si sama zvolí.
Zvažované varianty:
Lúca Lůca
Poslední užití: 19.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Knappová. 2017. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13171
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Můžeme psát štrůdl (s kroužkem nad ů), nebo píšeme štrúdl?
Klíčové slovo: štrúdl; štrůdl
Odpověď: Jde o přejaté slovo (z něm. Strudel), proto ho ve starších jazykových příručkách najdete pouze v podobě štrúdl. S čárkovaným ú píšeme i další přejatá slova, např. skútr, pedikúra, medúza, túje. Synonymní výraz pro závin však v češtině už natolik zdomácněl, že je jeho cizí původ pro mnohé uživatele češtiny již zastřený. V praxi se postupně prosadila i pravopisně počeštěná podoba štrůdl. Je natolik rozšířená, že byla nově zařazena i do IJP. Je tedy možné psát jak štrúdl, tak štrůdl.
Zvažované varianty:
štrúdl štrůdl
Poslední užití: 20.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní ú – ů
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Píše se šúrovat, nebo šůrovat?
Klíčové slovo: šúrovat
Odpověď: Nejde o spisovný výraz, jeho podoba není proto v jazykových příručkách stanovena závazně. Doklady z ČNK ukazují, že v praxi se objevují obě možnosti zápisu: šůrovat i šúrovat. Z historického hlediska je vhodnější psát ú (nejde o původní dvojhlásku uo). Podobu šúrovat zachycuje Slovník nespisovné češtiny, uvádí, že obecněčeský výraz šúrovat vznikl z německého schuren (dnes scheuern). Vzhledem k tomu, že jde o dlouhé u uprostřed slova, mnozí pisatelé upřednostňují zápis s ů.
Zvažované varianty:
šúrovat šůrovat
Poslední užití: 18.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12721
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Kolega v článku záměrně místo Hollywood použil zápis Halyvúd. Já bych dala přednost psaní s ů: Halyvůd. Kolega oponuje, že kroužek (nad ů) signalizuje, že původně se slovo psalo s ou, což ale v tomto případě není pravda. Jak máme slovo psát?
Klíčové slovo: Halyvúd, Halyvůd
Odpověď: Kolegův argument není přesný, ů píšeme v českých slovech s původní dvojhláskou uo (nikoli ou). Kroužek nad u, který dnes vnímáme jako diakritické znaménko, původně reprezentoval o‑ový element zanikající dvojhlásky [uo] (duom > dům, kuoň > kůň). V tomto případě jde však o něco jiného. Protože nejde o náležitou podobu zeměpisného jména, ale o záměrnou zkomoleninu vycházející z výslovnosti, není pravopisná podoba stanovena závazně. Oba zápisy lze přijmout, jako srovnání se nabízejí zápisy neformálního výrazu vyggůglit/vygúglit. Doplňujeme, že v ČNK ani na internetu se ani jedna z uvedených podob nevyskytuje, ve dvou případech je doložen zápis Halywůd (album Ten Halywůd skupiny Kašpárek v rohlíku a píseň Halywůd skupiny Kryštof). Rozhodnutí, jak slovo v článku psát, záleží na vás.
Zvažované varianty:
Halyvúd Halyvůd
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Z historie českého pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12717
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Kolega použil v článku záměrně slovo kultura zapsané s kvantitou, a to v podobě kultúra. Já bych dala přednost psaní kultůra. Kolega oponuje, že kroužek (nad ů) signalizuje, že původně tu bylo ou, což ale ve slově kultura není pravda. Jak máme slovo psát?
Klíčové slovo: kultúra; kultůra
Odpověď: Informace není přesná, ů píšeme ve slovech s původní dvojhláskou uo (nikoli ou). Kroužek nad u, který dnes vnímáme jako diakritické znaménko, původně reprezentoval o‑ový element zanikající dvojhlásky [uo] (duom > dům, kuoň > kůň). Pokud by se slovo kultura v češtině zapisovalo s kvantitou, pak by byla náležitá varianta kultúra. V tomto případě jde však o něco jiného. Kodifikovaná pravopisná podoba kultura (s krátkým u) je v článku záměrně zapsána nepřesně. Protože nejde o spisovnou podobu slova, je v takovýchto případech tolerovatelná jak varianta kultúra, tak i varianta s ů: kultůra. Doklady z praxe ukazují, že příležitostně se objevují obě možnosti.
Zvažované varianty:
kultúra kultůra
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Z historie českého pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9870
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: V televizním pořadu bylo jazykovým odborníkem řečeno, že ve významu rtěnka píšeme slovo rúž s čárkovaným ú, protože jde o cizí slovo. Ale v IJP je slovo uvedeno s kroužkem: růž. Nejde o chybu? Jak to má být?
Klíčové slovo: růž
Odpověď: Je pravda, že slovo není českého původu, do češtiny se dostalo z francouzského výrazu rouge (červeň, červený). Přestože v mnohých přejatých slovech se skutečně uvnitř slova píše čárkované ú (např. fúze, túra, ocún, manikúra, skútr), pro slovo růž to neplatí. Je zcela zdomácnělé a píše se stejně jako výrazy růže, růžový, růžice s ů. Podobu růž (ů s kroužkem) zachycují kromě IJP i slovníky jako NASCS, SSČ a SSJČ; výraz růž (na rty) najdeme i v PČP.
Zvažované varianty:
růž rúž
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9633
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že ve slově mundúr (ve smyslu pracovní oblečení nebo uniforma) by mělo být čárkované ú, přestože je to uvnitř slova. Je to tak?
Klíčové slovo: mundúr
Odpověď: Ano, v expresivním výraze mundúr píšeme ú, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo, ale o přejaté slovo. S čárkovaným ú uvnitř slova jsou i další přejaté výrazy, např. fúze, ocún, kúra apod. Na tom, že jde o přejaté slovo, se jazykové příručky shodují, ale bohužel se liší údaje o původu přejímky. Nový akademický slovník cizích slov uvádí jako zdrojové jazyky angličtinu a španělštinu, ale Slovník spisovného jazyka českého a Český etymologický slovník shodně uvádějí, že jsme výraz převzali prostřednictvím němčiny (Montur) z francouzštiny (monture).
Zvažované varianty:
mundúr mundůr
Poslední užití: 3.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9380
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Učím Číňany česky a nedovedu jim vysvětlit, proč máme ů (s kroužkem) a ú (s čárkou).
Klíčové slovo: písmena ú/ů
Odpověď: Rozdílná grafická podoba písmen ú a ů, která slouží k zachycení výslovnostně totožné hlásky (dlouhého [ú]) je důsledkem historického vývoje češtiny. Původní vyslovované dlouhé [ó] se koncem 14. století postupně měnilo v dvojhlásku uo, která později (v průběhu 15. a v 16. století) pozvolna přešla v dlouhé ů. Grafické zachycení vzniklo vlastně spojením dvou písmen do jednoho: kroužek nad u původně zastupoval o ze zanikající dvojhlásky uo. Do spisovného jazyka byla změna přijata uvnitř domácích slov a na jejich konci, nikoli na začátku (kuoň > kůň, duom >dům). Proto ve slovech domácího původu píšeme na začátku vždy písmeno ú (úkol) a uvnitř slova a na jeho konci vždy písmeno ů (vůl, domů). Výjimkou jsou švy předpon a kořenů slov nebo švy předpon a předpony ú‑ (srov. troj‑úhelník, ne‑úspěch). Přejatá slova mívají ú (fúze, ragú, ocún). Podrobněji viz IJP v kapitole Z historie českého pravopisu.
Zvažované varianty:
ů ú
Poslední užití: 9.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kapitola Z historie českého pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kapitola Z historie českého pravopisu (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=148#nadpis2)
Jazykový zdroj: Historická mluvnice češtiny. Lamprecht – Šlosar. 1986.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.