Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #157 [Kompletní rozbor slova X].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/11
Stav:
#12002
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Jak se morfematicky člení slovo rybička? Je celé -ička přípona, nebo je koncové -a koncovka? A je-li -a koncovka, jaký druh přípony je -ičk-?
Klíčové slovo: rybička
Odpověď: Slovo rybička se skládá z následujicích morfémů: kořene ryb-, slovotvorné přípony -ičk- a tzv. finální tvarotvorné přípony – pádové koncovky -a. Koncové -a je tedy opravdu koncovka a přípona -ičk- je příponou slovotvornou.
Poslední užití: 18.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo -ička

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11733
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Jak morfematicky rozebrat slovo lavička?
Klíčové slovo: lavička
Odpověď: Z hlediska vývoje češtiny je kořenem slova lavička jen lav- (v církevní slovanštině existovalo a v českých nářečích existuje slovo lava, od nějž je slovo lavička formálně zdrobnělinou). Z tohoto pohledu vývoje jazyka je pak slovo lavice dále tvořeno příponami -ic-, -k- a pádovou koncovkou -a. Z hlediska současné spisovné češtiny je však kvůli zániku církevněslovanské podoby lava, resp. neexistenci podoby lava ve spisovném jazyce nutno považovat za kořen celé lavič-, jelikož neexistuje komponent lav-, který by u sebe neměl zároveň -ic/-ič. Z pohledu současné spisovné češtiny je pak tedy slovo lavička kromě kořene lavič- tvořeno zdrobňující příponou -k- (srov. lavice vs. lavička) a pádovou koncovkou -a.
Poslední užití: 1.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo lavice

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11498
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Co je kořenem, předponou a příponovou částí slova převlékárna? Paní učitelka tvrdí, že kořenem je -lék-, je to pravda?
Klíčové slovo: převlékárna
Odpověď: Slovo převlékárna se morfematicky člení takto: předpona pře-, kořen -vlék-, slovotvorná přípona -árn- a pádová koncovka -a. (Paní učitelka tedy nemá pravdu, kořenem slova převlékárna není -lék-, ale -vlék-.)
Poslední užití: 26.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo -árna

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10735
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Z čeho pochází slovo vyndat? Jak je utvořeno?
Klíčové slovo: vyndat
Odpověď: Slovo vyndat je tvořeno předponou vy- a kořenem -nd-, jehož původ je nejspíš v zástupném slovese ondat, které nahrazovalo náležité plnovýznamové sloveso (obdobně je tomu se slovy jako nandat, zandat, sundat atp.). Sloveso ondat pak souvisí se zájmenem on, resp. ono, ale konkrétní souvislosti jsou nejasné (podle Českého etymologického slovníku J. Rejzka se uvažuje o spojení ono dieti ve významu ‚ono dělati‘ a kontaminaci se slovesem dát).
Poslední užití: 19.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo -ndat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10427
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Jak se morfematicky člení slovo nejneobhospodařovávatelnějšími?
Klíčové slovo: nejneobhospodařovávatelnějšími
Odpověď: Slovo nejneobhospodařovávatelnějšími se člení na tyto morfémy: nej- (slovotvorná předpona), -ne- (slovotvorná předpona), -ob- (slovotvorná předpona), -hospod- (kořen), -ař- (slovotvorná přípona), -ová- (kmenotvorná přípona), -v- (slovotvorná přípona (slovesná)), -a- (kmenotvorná přípona), -tel- (slovotvorná přípona), -n- (slovotvorná přípona), -ěj- (slovotvorná přípona), -š- (slovotvorná přípona), -ími (pádová koncovka).
Poslední užití: 23.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9939
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Jak se morfematicky člení slovo vyhřívala?
Klíčové slovo: vyhřívala
Odpověď: Slovo vyhřívala se skládá ze slovotvorné přípony vy-, kořene -hří-, (první) kmenotvorné přípony -0-, slovotvorné přípony -v-, (druhé) kmenotvorné přípony -a-, nefinální tvarotvorné přípony – přípony příčestí činného -l- a finální tvarotvorné přípony – rodové koncovky -a. (Sloveso vyhřívala je iterativum, sloveso opakovací, které se tvoří (u sloves netypicky) pomocí slovotvorné přípony -v-, která se připojuje za (první) kmenotvornou příponu (zde -0-) a po které následuje další kmenotvorná přípona (zde -a-), za níž se teprve řadí tvarotvorné přípony rozhodující o gramatických významech daného tvaru.)
Poslední užití: 10.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9584
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Jak morfematicky rozebrat slovo rozzlobený (je kořenem celé zlob, když existuje slovo zlo)?
Klíčové slovo: rozzlobený
Odpověď: Slovo rozzlobený se skládá ze: slovotvorné předpony roz-, kořene -zl-, slovotvorné přípony -ob-, slovotvorné přípony (původně nefinální tvarotvorné přípony příčestí trpného) -en- a z finální tvarotvorné přípony – pádové koncovky -ý.
Poslední užití: 23.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9563
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Jak se slovo vzdálenost rozdělí na předponu, kořen a příponu?
Klíčové slovo: vzdálenost
Odpověď: Slovo vzdálenost se skládá ze (slovotvorné) předpony vz-, kořene -dál-, ze (slovotvorné) přípony -en- (která je ovšem od původu nefinální tvarotvornou příponou příčestí trpného: vzdálit > vzdál-en-0), ze (slovotvorné) přípony -ost- a z (finální tvarotvorné) přípony – pádové koncovky -0. (Jde-li o školský rozbor, je možné, že z didaktických důvodů se ve slově vzdálenost bude rozeznávat méně morfémů, nejspíš se nebude vydělovat nulová pádová koncovka -0 a možná ani původně participiální přípona -en-.)
Poslední užití: 3.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7394
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Co je kořenem ve slově zahradník? Je to -hrad-, nebo zahrad-? A co je to -ník?
Klíčové slovo: zahradník
Odpověď: Kořenem slova zahradník je -hrad-, za- je slovotvorná předpona, -n- a -ík- jsou slovotvorné přípony a -0 je pádová koncovka.
Zvažované varianty:
-hrad- -zahrad-
Poslední užití: 26.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kompletní rozbor slova X
Konkrétní dotaz: Jaký je morfematický rozbor slova vedla?
Klíčové slovo: vedla
Odpověď: Slovo vedla je složeno z kořene ved-, nefinální tvarotvorné přípony – přípony příčestí činného -l- a finální tvarotvorné přípony – rodové koncovky -a.
Poslední užití: 30.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.