Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #139 [Slovotvorná předpona].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Syn má ve třetí třídě za úkol ke slovu stojný přidat předponu tak, aby vzniklo smysluplné přídavné jméno, a toto přídavné jméno doplnit vhodným podstatným jménem. Nevíme si s úkolem rady – kterou příponu je možné ke slovu stojný za těchto podmínek připojit?
Klíčové slovo: -stojný, důstojný, obstojný, předstojný
Odpověď: Smysluplné slovo vznikne, když k výrazu stojný přidáme předpony dů-: důstojný, ob-: obstojný, příp. před-: předstojný. Uvedená přídavná jména se dají doplnit např. podstatnými jmény pán (důstojný pán), angličtina (obstojná angličtina) a žláza (předstojné žlázy).
Poslední užití: 7.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Ve škole jsme narazili na úkol vybrat ze slov předmět, předpona, přednáška a převýšení takové, které neobsahuje předponu. Je ale mezi uvedenými výrazy nějaké slovo bez předpony?
Klíčové slovo: předmět, předpona, přednáška, převýšení
Odpověď: Každé ze slov předmět, předpona, přednáška a převýšení obsahuje předponu. Ve slově předmět je předpona před- (srov. pod-mět, prů-mět), kořen -mět- souvisí se slovesem metat ‚házet‘. Ve slově předpona je kořen před- (srov. pří-pon-a, pře-pon-a), kořen -pon- souvisí se slovesem pnout (-pínat), přípona je dosl. ‚něco připnutého‘. Ve slově přednáška je přípona před- (srov. do-náš-k-a, vy-náš-k-a), kořen -náš- souvisí se slovesem nést – jde o kalk z německého der Vortrag, které je z vor-, dosl. před, a tragen, dosl. nést. Ve slově převýšení je předpona pře- (srov. na-výš-en-í, po-výš-en-í), kořen -výš- souvisí se slovem výška. Daná školní úloha je tak sestavena špatně, nemá správné řešení.
Poslední užití: 23.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla předmět, podmět, metat, mést, předpona
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Je ve slově zkouška předpona z- (nebo je -z- součást kořene)?
Klíčové slovo: zkouška
Odpověď: Z historického (vývojového, diachronního) hlediska je ve slově zkouška předpona z-. Slovo zkouška je utvořeno od slovesa zkoušet, a to od zkusit, které vzniklo přidáním předpony z- ke slovesu -kusiti (původem z gótského kausjan s významem ‚zkoušet, ochutnávat‘). Z hlediska současné češtiny, a zejména ve školní praxi, je však možné chápat slovo zkouška i jako bezpředponové, s kořenem -zkouš-, a to zejména proto, že dnes neexistuje bezpředponová podoba -kusiti a že kořeni -kus- (který je např. v okusit, pokusit, zakusit) nelze připsat jednotný význam (a pokud ano, tak jen velmi obecný, abstraktní). Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že jako školní úloha je otázka přítomnosti předpony z- ve slově zkouška zcela nevhodná.
Poslední užití: 10.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo -kusit
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Kolik předpon je ve slově nebezpečný, jedna, nebo dvě?
Klíčové slovo: nebezpečný
Odpověď: Historicky jsou ve slově nebezpečný bezpochyby předpony dvě: slovo bezpečí (a tedy i slovo ne-bezpečný) souvisí se slovem péče, které původně znamenalo ‚starost, trápení‘. Bezpečí pak označovalo ‚stav bez starosti, trápení‘. Z tohoto hlediska jsou ve slově nebezpečný dvě předpony ne- a bez-. Vzhledem k tomu, že význam slova péče se proměnil, dané slovo samo o sobě už dnes neznamená ‚starost, trápení‘ (neexistuje např. *bezpéče), ale ‚pečování‘, je z hlediska současné češtiny toto řešení problematické. Ve slově bezpečí (nebezpečný) je sice snadno identifikovatelná předpona bez-, po jejím odtržení však zůstane kořen -peč-, který pro současného uživatele češtiny (a tím spíše žáka ZŠ) znamená jen ‚pečování‘, nikoliv ‚starost, trápení‘. Jednotlivé segmenty -bez- a -peč- pak neodpovídají významu celého -bezpeč- (které neznamená ‚bez pečování‘, ale ‚bez starosti, trápení‘; slovotvorný význam tu dnes neodpovídá významu lexikálnímu, význam celku je nekompozicionální, nelze ho vysoudit z významu jeho částí). Dává proto dobrý smysl vnímat celé -bezpeč- jako kořen. Z hlediska současné češtiny má pak slovo nebezpečný jen jednu přeponu ne-. Jak je snad z uvedeného výkladu zřejmé, tato otázka je zcela nevhodná pro žáky ZŠ; pokud jim už byla zadána, je třeba jako správnou odpověď – vzhledem k uvedeným hlediskům – chápat jak to, že slovo nebezpečný má dvě předpony, tak i to, že má jen předponu jednu.
Poslední užití: 24.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo péče

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Je ve slově zvykat předpona z-?
Klíčové slovo: zvykat
Odpověď: Z historického hlediska je z- ve slově zvykat předpona. Slovo zvykat je utvořeno předponou z- přidanou k starobylému kořeni -vyk-(at), který úzce souvisel se slovem učit (se). Jako předponu bychom z- hodnotili i z hlediska současné češtiny, neboť existují slova jako navykat, přivyklat, odvykat a uvykat.
Poslední užití: 8.10.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla zvyk a -vykat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Je ve slovech vývěska a vyzyvatel předpona vy-/vý-? A pokud ano, jak to zdůvodnit?
Klíčové slovo: vy-
Odpověď: Ano, ve slově vývěska je předpona vý- a ve slově vyzyvatel je předpona vy-. Slovo vývěska je utvořeno od slovesa vyvěsit, které je odvozeno předponou vy- od slovesa věsit. Slovo vyzyvatel je utvořeno od slovesa vyzývat, což je tzv. sekundární imperfektivum od slovesa vyzvat, které je odvozeno předponou vy- od slovesa zvát.
Zvažované varianty:
vy-
Poslední užití: 15.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Jak by se měla psát slova jako nanopovlečení, nanopovlak – dohromady, nebo zvlášť? Je to i v těchto případech stejné jako u slova nanotechnologie, které se píše dohromady?
Klíčové slovo: nanopovlečení, nanopovlak
Odpověď: Segment nano- je tzv. prefixoid, tj. nepravá či falešná předpona, která se píše s následujícím segmentem dohromady. Doporučujeme tedy psát nanopovlečení a nanopovlak (úplně stejně jako nanotechnologie).
Zvažované varianty:
nanopovlečení nanopovlak nano povlečení nano povlak
Poslední užití: 12.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo nano-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Co je tele- ve slově telefon? Je to předpona? Nebo kořen a slovo telefon je kompozitum?
Klíčové slovo: tele-
Odpověď: Podle slovníku afixů užívaných v češtině (viz http://www.slovnikafixu.cz/heslar/tele-) je tele- „první část přejatých i hybridních složených slov“. Z toho podle našeho názoru plynou dokonce až tři možné interpretace. 1) Slovo telefon bylo do češtiny přejato už jako hotový celek, pak by tele- nebylo samostatným morfémem, ale součástí kořene telefon-. 2) Slovo telefon je hybridní slovo (jakoby vytvořené i v češtině) s první částí tele-. Jelikož se v citované definici mluví o první části složeného slova, šlo by v případě segmentu tele- o kořen. 3) Jelikož je tele- umístěno v slovníku afixů (nikoliv kořenů), mělo by jít o afix, pak by ale slovo telefon nebylo složeninou (v rozporu s tím, co se praví v citované definici) a tele- bychom hodnotili jako tzv. prefixoid, tj. nepravou (slovotvornou) předponu.
Poslední užití: 14.5.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Jak se zdůvodní psaní -y- ve slově vyndat? Je -vy- předpona? Co by pak byl kořen? Úsek -ndat-?
Klíčové slovo: vyndat
Odpověď: Písmeno -y- se ve slově vyndat píše proto, že tu jde o předponu vy-. Kořenem slova vyndat je pak -nd- (srov. na-nd-at, za-nd-at, pře-nd-at). Tento kořen pochází ze zástupného slovesa ondat (srov. dnešní uondat), jež původně nahrazovalo příslušné plnovýznamové sloveso. (Jeho původ není úplně jasný, nejspíš pochází od zájmena on, možná ze spojení ono dieti s významem ‚ono dělati‘.)
Poslední užití: 6.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo -ndat

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovotvorná předpona
Konkrétní dotaz: Jaká je předpona ve slově otvírat či otevírat? Když žáci mají dané slovo zapsat, určí ot(e)- jako předponu, a protože se učí mj. jen o existenci předpony od(e)-, píšou pak v daném slově -d-, nikoliv -t-. Je tedy v daném slově předpona ot(e)-? Nebo jen předpona o-? Co by bylo potom zbylé -t(e)-, když kořen je evidentně -vír-? A jak to žákům ZŠ vysvětlit?
Klíčové slovo: otvírat, otevírat
Odpověď: Ve slovese otevírat je – z hlediska historického i z hlediska současné češtiny – předpona ot(e)-. Sloveso otevírat je jedno z mála slov, kde se dodnes udržela předpona od- ve své původní podobě ot-. Tato podoba je původní (srov. praslovanské *otъ-), existuje dodnes v některých slovanských jazycích (např. v ruštině), směrem do nové češtiny se však – vlivem předpon nad-, pod-, před- – až na nečetné výjimky změnila na podobu od-. Mezi tyto nečetné výjimky patří právě sloveso ot(e)vírat, které má tedy předponu ot(e)- (podoby s -e-, ote-, jsou jen z důvodu usnadnění výslovnosti tzv. vokalizovány) a kořen -vír-. Žákům ZŠ je třeba tuto skutečnost podat buď tak, že si daný fakt musí pamatovat jako výjimku, nebo jim příp. nezatajovat existenci přípony ot(e)-. V běžných cvičeních je však samozřejmě uvádění slovesa ot(e)vírat zcela nevhodné.
Poslední užití: 16.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla od- a otevřít

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.