Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1256 [Abeceda, hlásky a písmena].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#12443
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Jsou písmena G, Q, W a X souhlásky? Ve školní úloze pro druhou třídu máme rozdělit abecedu na samohlásky a souhlásky, a u těchto si nejsme jisti zařazením.
Klíčové slovo: hláska; písmeno
Odpověď: Nejprve je třeba uvést, že je zásadní rozdíl mezi hláskou a písmenem, zjednodušeně řečeno mezi základní jednotkou zvukové realizace jazyka a jednotkou pro grafické ztvárnění jazyka. Ne vždy je mezi nimi v češtině přímočarý vztah, tj. že např. písmenu R odpovídá hláska [r]. Z uvedených příkladů je relativně neproblematické pouze písmeno G, které obvykle označuje souhlásku [g] (avšak v některých přejatých slovech tomu může být i jinak). Pokud jde o W, tak se jedná výhradně o písmeno, které se většinou čte jako souhláska [v]. Ostatní dvě písmena, tj. Q a X, pak označují dokonce více různých hlásek: [kv], respektive [ks] či [gz]. Vždy se sice jedná o souhlásky, avšak není možné při výuce nebrat ohled na základní rozlišování mezi písmeny a hláskami a matoucím způsobem danou problematiku nesprávně a příliš zjednodušovat. Na závěr bychom ještě chtěli doplnit, že přestože jazyková poradna není didaktické pracoviště, vnímáme mechanické rozdělování celé abecedy jako nevhodný a nepřiměřený úkol pro žáky nižšího stupně ZŠ.
Poslední užití: 2.12.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11260
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Jaké slovo začíná na pč- a končí na -ka? Vnučka dostala tento úkol ve škole.
Klíčové slovo: slovo
Odpověď: Bohužel, ani současné české výkladové slovníky (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Slovník spisovného jazyka českého), ani slovníky starší (Příruční slovník jazyka českého) žádné slovo začínající na pč- neuvádějí. Pouze ve Slovníku česko-německém Josefa Jungmanna nalezneme „pčela“ jakožto variantu slova „wčela“. Můžeme však doplnit, že existuje nespisovné expresivní sloveso pčíkat = ‚kýchat‘, doklady jeho užití lze nalézt na internetu (např. kočka pčíká).
Poslední užití: 20.3.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10509
Užití:
1 0 1
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Při hraní slovního fotbalu jsem si všiml, že málo českých podstatných jmen začíná na samohlásky „a“, „e“ a „i“. Je to vlastně velké úskalí téhle hry. Při bližším zamyšlení jsem musel konstatovat, že i to málo tvoří výhradně slova cizího původu. To je ve velkém kontrastu s ostatními indoevropskými jazyky (přinejmenším s řečtinou, románskými a germánskými jazyky, které se podstatnými jmény začínajícími na tyto hlásky jen hemží). Přitom třeba české spojky na „a“ začínají. Moc by mě zajímalo, jestli to má nějaké vysvětlení.
Klíčové slovo: česká slova začínající na samohlásku
Odpověď: Nejprve je třeba konstatovat, že zde jde o problematiku značně složitou a k úplnému jejímu pochopení jsou zapotřebí hlubší znalosti vývoje jazyka, fonologie atp. Ani tak však nejen podle našeho názoru nelze plně zodpovědět hlavní podstatu problému, tj. proč v hluboké minulosti docházelo k daným jazykovým změnám, z jakého důvodu se některé změny vyskytly např. zrovna ve slovanských jazycích, ale v dalších indoevropských jazycích nikoli atp. Naproti tomu se ví poměrně přesně, jak se změny projevovaly a co je podporovalo. Dále se pokusíme alespoň o stručné a značně zjednodušené vysvětlení. Pokud máte zájem o detailnější informace, o vyložení některých nezbytných termínů apod., můžete využít např. Nový encyklopedický slovník češtiny (on-line: https://www.czechency.org/). Na eliminaci samohlásek na počátcích slov měl ve slovanských jazycích jistě vliv tzv. zákon otevřených slabik (viz https://www.czechency.org/slovnik/PRASLOVAN%C5%A0TINA). Celkově (ve všech jazycích světa) je zjevně nejčastější a nejpřirozenější struktura slabiky CV, tj. souhláska + samohláska. V souladu s tím se ve slovanských jazycích projevovala tendence mít mj. slabiky začínající na souhlásku a zároveň slabiky bez tzv. kody (tj. končící slabičným jádrem, nejčastěji tedy samohláskou, nikoli souhláskou), ideálně šlo tedy právě o strukturu typu CV. Z tohoto důvodu některé koncové souhlásky zanikaly a před počátečními souhláskami se uplatňovala tzv. proteze (tj. předsouvání hlásek, které známe i v současné mluvené češtině, např. „vokno“ místo spisovného „okno“). Díky protezi v domácí slovní zásobě prakticky nenajdeme výrazy začínající na samohlásky „a“, „e“ a „i“. Pro „o“ a „u“ to však neplatí, neboť se u nich (patrně z artikulačních důvodů) proteze v češtině neprosadila, respektive ve spisovném jazyce někdy prosadit nestihla. Dále je třeba dodat, že na samohlásky „o“ a „u“ (na rozdíl od „a“, „e“ a „i“) začínají některé české předpony, čímž se repertoár slov využitelných při slovním fotbale u těchto hlásek pochopitelně zvyšuje. Naopak však máme v češtině spojky/částice typu „a“, „i“, „ani“, „aby“, „asi“, „ano“ atp., v nichž se počáteční hláska „a“ či „i“ uchovala. Důvody jsou opět složitější, zjednodušeně lze říci, že tyto a některé další neplnovýznamové slovní druhy se obecně v jazycích chovají odlišně než prototypická podstatná jména, slovesa apod. a některým jazykovým změnám „odolávají“. Na okraj dotazu lze též dodat, že pokud tzv. ráz (https://www.czechency.org/slovnik/R%C3%81Z) považujeme za jeden z druhů proteze, pak v češtině de facto žádné slovo nezačíná díky tomuto „souhláskovému“ prvku rovnou na samohlásku.
Poslední užití: 27.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10223
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Jaká písmena jsou součástí české abecedy?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Abecedu, tedy množinu písmen sloužící k zápisu textu, lze chápat dvojím způsobem, přičemž v úzkém pojetí se do abecedy zařazují jen prosté grafémy (písmena) dané psací soustavy a za součást abecedy se nepovažují písmena s diakritickými znaménky. Při rozšířeném vymezení abecedy se uvádějí navíc i všechna písmena s diakritikou. Pravidla českého pravopisu v prvním odstavci kapitoly Označování hlásek písmeny pracují s rozšířeným pojetím abecedy a pro označení hlásek uvádějí tato písmena: a, á, b, c, č, d, ď, e, é, ě, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, m, n, ň, o, ó, p, q, r, ř, s, š, t, ť, u, ú, ů, v, y, ý, z, ž.
Poslední užití: 12.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10222
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Patří písmeno ch do české abecedy?
Odpověď: Ano, „ch“ zcela jistě do české abecedy patří (viz výčet písmen pro označování českých hlásek, který uvádějí v prvním odstavci kapitoly Označování hlásek písmeny Pravidla českého pravopisu). Ještě je třeba upřesnit, že v české psací soustavě se „ch“ označuje za tzv. digraf, který někdy bývá považován za jedno písmeno. Z jiného úhlu pohledu pak lze říci, že daná hláska je zapisována dvěma písmeny, tj. c + h. Podrobnější vysvětlení naleznete např. v Novém encyklopedickém slovníku češtiny, který je dostupný i on-line.
Poslední užití: 12.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10086
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Proč v české abecedě není uvedeno e s háčkem?
Klíčové slovo: abeceda
Odpověď: Jak uvádí Nový encyklopedický slovník češtiny, abecedu, tedy množinu písmen sloužící k zápisu textu, lze chápat dvojím způsobem, přičemž v úzkém pojetí se do abecedy zařazují jen prosté grafémy (písmena) dané psací soustavy a za součást abecedy se nepovažují písmena s diakritickými znaménky. Při rozšířeném vymezení abecedy se uvádějí navíc i všechna písmena s diakritikou. Pravidla českého pravopisu v prvním odstavci kapitoly Označování hlásek písmeny pracují s rozšířeným pojetím abecedy a pro označení hlásek uvádějí tato písmena: a, á, b, c, č, d, ď, e, é, ě, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, m, n, ň, o, ó, p, q, r, ř, s, š, t, ť, u, ú, ů, v, y, ý, z, ž.
Poslední užití: 5.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7803
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Je v češtině „ch“ jedna hláska, která se zapisuje dvěma písmeny?
Klíčové slovo: ch
Odpověď: V češtině je zcela určitě „ch“ jedna hláska (v nezjednodušené fonetické transkripci se proto nezapisuje jako [ch], ale v souladu s mezinárodní fonetickou abecedou jako [x]). V české psací soustavě se „ch“ označuje za tzv. digraf, který někdy bývá považován za jedno písmeno. Lze však také (z jiného úhlu pohledu) jistě říci, že daná hláska je zapisována dvěma písmeny, tj. c + h. Podrobnější vysvětlení naleznete např. v Novém encyklopedickém slovníku češtiny, který je dostupný i on-line.
Poslední užití: 28.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: https://www.czechency.org/slovnik/P%C3%8DSMENO; https://www.czechency.org/slovnik/DIGRAF

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6898
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Existuje v češtině zájmeno a předložka od písmene a-?
Odpověď: Akademický slovník současné češtiny (ASSČ) žádné zájmeno od a- neuvádí, ve starším Příručním slovníku jazyka českého je zachyceno zájmeno an (ž. rod ana, stř. rod. ano), které již v době publikování slovníku, tj. ve 30. letech 20. století, bylo hodnoceno jako archaické. Ve zmíněném ASSČ najdeme následující předložky od a-: à, à la, ad. (Všechny jsou však cizího původu.)
Poslední užití: 8.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6759
Užití:
1 1 0
Dotaz: Abeceda, hlásky a písmena
Konkrétní dotaz: Je „ch“ hláska, nebo i písmeno?
Odpověď: V češtině je zcela určitě „ch“ jedna hláska (v nezjednodušené fonetické transkripci se proto nezapisuje jako [ch], ale v souladu s mezinárodní fonetickou abecedou jako [x]). V české psací soustavě se „ch“ označuje za tzv. digraf, který někdy bývá považován za jedno písmeno. Lze však také (z jiného úhlu pohledu) jistě říci, že daná hláska je zapisována dvěma písmeny, tj. c + h. Podrobnější vysvětlení naleznete např. v Novém encyklopedickém slovníku češtiny, který je dostupný i on-line.
Poslední užití: 11.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?