Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1244 [Existuje jazyková aplikace daného typu?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Stav:
#13242
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký online překladač, který češtinu převede do fonetického zápisu?
Klíčové slovo: transkripce
Odpověď: Co je nám známo, podobná aplikace není k dispozici. Na stránce Fonetického ústavu FF UK je k dispozici pouze tabulka pro fonetickou transkripci IPA (https://fonetika.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/104/2016/05/IPA2015.pdf).
Poslední užití: 28.4.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11309
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký program, který by v online výkladovém slovníku vyhledal pouze homonyma?
Klíčové slovo: homonymum
Odpověď: Bohužel, není nám známo, že by podobný program existoval. Zkuste se obrátit s dotazem např. na programátory Ústavu Českého národního korpusu nebo brněnské Masarykovy univerzity.
Poslední užití: 26.6.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8484
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje na internetu nějaká aplikace, která by uměla dělit konkrétní slova na slabiky?
Klíčové slovo: slabika
Odpověď: O žádné takové volně dostupné aplikaci, která by byla spolehlivá a doporučeníhodná, nevíme. Algoritmům dělení slov na slabiky se však věnovala např. bakalářská práce Ondřeje Kazíka z roku 2007 (https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/45730/). Zatímco členění domácích slov na slabiky nedělá potíže ani malým dětem a počet slabik ve slovech intuitivně bez problémů poznáme, u přejatých slov může nastat situace, že počet slabik u některých výrazů nebývá mluvčími pociťován shodně. Také hranice konkrétních slabik však nejsou vždy dány jednoznačně, zde záleží na každém z nás, kde začátek a konec některých slabik pociťuje, např. slovo „kotva“ lze slabikovat jak [ko-tva], tak i [kot-va]. V těchto případech, kdy jsou možné různé způsoby slabikování, lze pozorovat, že někteří mluvčí inklinují spíše ke slabikám otevřeným, jiní k zavřeným; celkový počet slabik ve slově však zůstává stejný. Daný program by tedy musel umět nejen bezchybně přepsat náležitou výslovnost jednotlivých slov včetně přejímek, ale také zohlednit tyto netriviální skutečnosti. Např. Internetová jazyková příručka sice obsahuje u každého hesla návod na dělení, to se však netýká dělení na slabiky (tj. zvukové charakteristiky slova), ale dělení slov v grafice na koncích řádků. Další informace by mohli k tomuto tématu poskytnout odborníci na počítačovou lingvistiku.
Poslední užití: 4.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kam odkazujeme: počítačoví lingvisté.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8020
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Je na internetu dostupný program, do nějž vložíte text a program ho sám opraví?
Klíčové slovo: pravopisný korektor
Odpověď: K opravě textů slouží tzv. pravopisné korektory, které jsou součástí např. textového procesoru Word. O jiných dostupných nástrojích tohoto typu nám bohužel není nic známo.
Poslední užití: 7.11.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7241
Užití:
1 0 1
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Naše společnost se zabývá tiskem a archivací personalizovaných dokumentů. Pro účely tisku potřebujeme často provádět počítačové transformace daných textů, typicky skloňovat vlastní jména a příjmení, a to především do 5. pádu. Za tímto účelem bychom potřebovali vytvořit algoritmus, který by uměl provádět skloňování do 5. pádu u standardních jmen a příjmení a následně by obsahoval množství výjimek pro nestandardní jména. Existuje již něco takového? Dalo by se toto s vaší pomocí vytvořit? Máte k dispozici zmíněné výjimky?
Klíčové slovo: jazykový nástroj
Odpověď: Nejste první, který se po takové službě či programu poptává. Nic takového však k dispozici nemáme a pro češtinu by bylo velice těžké podobný seznam výjimek vytvořit. Systémový přehled skloňování naleznete v naší Internetové jazykové příručce (http://prirucka.ujc.cas.cz/), v kapitole Skloňování osobních jmen.
Poslední užití: 23.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3921
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Existují jednotná pravidla pro správné oslovení pátým pádem, nejlépe ve formě programu pro počítač?
Klíčové slovo: oslovení 5. pádem
Odpověď: Bohužel nám není známo, že by takový program existoval, doporučujeme řídit se pravidly uvedenými v Internetové jazykové příručce.
Poslední užití: 19.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3899
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje program, který by automaticky opravoval interpunkci?
Klíčové slovo: pravopisný korektor
Odpověď: Některé pravopisné korektory opravují i interpunkci. Bližšími informacemi jazyková poradna bohužel nedisponuje, obvykle je poskytuje distributor.
Poslední užití: 29.11.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?