Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1113 [Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/13
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13320
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Můžete doplnit do Internetové jazykové příručky, že některé úřady vyžadují zápis adresy, který neodpovídá doporučení v Pravidlech českého pravopisu? Konkrétně, trvají na tom, že jména ulic, která vznikla před rokem 1993, musejí být po předložce zapisována s malým písmenem.
Klíčové slovo: velká písmena
Odpověď: To, že některé úřady nechtějí respektovat doporučení uvedená v Pravidlech českého pravopisu (PČP), je nám známo. Vymáhání či vyžadování dodržování PČP není v pravomocích ani v náplni práce jazykové poradny, respektive Ústavu pro jazyk český. Stejně tak neodpovídá koncepčním zásadám Internetové jazykové příručky, aby uváděla informace o tom, že ne všichni uživatelé češtiny doporučené pravopisné zásady respektují.
Poslední užití: 12.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11325
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Jsou pro zápis určitého slova do slovníku stanovena nějaká pravidla?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Výběr výrazů pro slovníkový heslář podléhá určitým odborným kritériím, kterých je více, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Koncepce slovníkových heslářů se pochopitelně odlišují také v závislosti na typu a rozsahu slovníku. Do slovníků menšího rozsahu se přirozeně dostane méně heslových slov. Nové, dosud nevžité výrazy jsou, opět na základě pevně daných kritérií, zařazovány do slovníků speciálních, neologických.
Poslední užití: 18.12.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11187
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Lze oficiálně zažádat o zařazení určitého slova do slovníku neologismů?
Klíčové slovo: neologismus
Odpověď: Výběr výrazů pro neologické slovníky podléhá určitým odborným kritériím, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Přímo zažádat o zařazení určité lexikální jednotky do slovníku nových slov nelze. Jak práce na neologické databázi probíhá, si můžete přečíst na stránce http://neologismy.cz/.
Poslední užití: 25.4.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11184
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Jakým způsobem je možné zařadit nové slovo do slovníku? Jde mi konkrétně o slovo metroselfiál.
Klíčové slovo: neologismus
Odpověď: Výběr výrazů pro slovníkový heslář podléhá určitým odborným kritériím, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Přímo zažádat o zařazení určité lexikální jednotky do slovníku nelze. Nové, dosud nezaužívané výrazy jsou, opět na základě pevně daných kritérií, zařazovány do slovníků speciálních, slovníků neologických.
Poslední užití: 25.4.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11002
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Slovníky by byly mnohem užitečnější, kdyby popisovaly významový rozdíl mezi jednotlivými výrazy.
Klíčové slovo: příklady užití
Odpověď: Tradiční součástí výkladových slovníků je tzv. část exemplifikační, která postihuje nejen gramatické významy daného výrazu, ale ukazuje i na oblast užití. Při porovnávání významů jednotlivých slov je proto vhodné přihlížet i k uvedeným slovníkovým příkladům užití.
Poslední užití: 28.2.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9784
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Uvítala bych, kdyby byly ve výkladovém slovníku uváděny podrobnější informace ke slovesným vazbám.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: V současné době vzniká nový výkladový slovník s názvem Akademický slovník současné češtiny, který oproti slovníkům starším v tomto směru podává podrobnější informace. Z tištěných publikací vám dále můžeme doporučit Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. On-line lze slovesné vazby vyhledávat ve Valenčním slovníku českých sloves (též VALLEX 3.0) na adrese https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/.
Poslední užití: 3.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Vallex 3.0. Lopatková a kolektiv. 2016.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8846
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné ve výkladovém slovníku češtiny doplnit u hesla činely informace k jednotnému číslu slova činel?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Tvorba výkladového slovníku nespadá do kompetencí jazykové poradny, této činnosti se věnuje oddělení současné lexikologie a lexikografie. Můžeme pouze uvést, že vytváření slovníkových hesel probíhá podle předem stanovených koncepčních zásad.
Poslední užití: 10.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Kam odkazujeme: oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8537
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Můžete přidat do Internetové jazykové příručky heslo přikrývadlo – přikryvadlo?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Bohužel to v tomto případě není možné, přikrývadlo (ve starších slovnících uváděno též jako přikryvadlo) je řídký a zastaralý výraz. Slovníková část IJP nepokrývá celou slovní zásobu češtiny. Vychází především z hesláře školního vydání Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Výběrově jsou do IJP včleněna hesla ze Slovníku spisovného jazyka českého, Nového akademického slovníku cizích slov, slovníků neologismů Nová slova v češtině 1, 2 a z poradenské databáze. Při sestavování slovníkové části byl kladen důraz na frekvenci a problematičnost slov.
Poslední užití: 14.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8027
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Lze zažádat o zařazení určitého slova do slovníku?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výběr výrazů pro slovníkový heslář podléhá určitým odborným kritériím, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Přímo zažádat o zařazení určité lexikální jednotky do slovníku nelze.
Poslední užití: 24.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#7926
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Jak lze dosáhnout toho, aby slovníky uváděly u názvu indického města jako doporučovanou variantu Mumbaí? Momentálně je preferována podoba Bombaj.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny uvádějí varianty zeměpisných názvů na základě jejich oficiální geografické standardizace a podle frekvence v úzu. Nahlédneme-li do databáze Českého národního korpusu, zjistíme, že Bombaj zásadně (přibližně v poměru 60 ku 1) převládá nad podobou Mumbaí. Pokud by však v úzu došlo k zásadnímu nárůstu jejího užívání a získala by převahu nad nyní preferovaným názvem Bombaj, odrazila by se tato skutečnost přirozeně i ve slovníkovém zpracování daného hesla. Na okraj doplňme, že oficiálně standardizované exonymum (tj. domácí podoba cizího názvu) je v češtině Bombaj. Aktuální Index českých exonym pak jako nestandardizovanou variantu uvádí i podobu Mumbaj, která je však v úzu ještě méně frekventovaná než přepis Mumbaí.
Poslední užití: 24.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Index českých exonym. Boháč a kol.. 2019. (platí od 2019)

ID související odpovědi: #8853

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.