Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1102 [Jaká je koncepce dané příručky?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/5, položky: 11-20/46
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11425
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Můžete mi říct bližší informace o Internetové jazykové příručce?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka (IJP) je dostupná na adrese https://prirucka.ujc.cas.cz a kromě výkladové části obsahuje i část slovníkovou zahrnující více než 102 000 zveřejněných hesel. Výkladová část IJP má i knižní verzi nazvanou Akademická příručka českého jazyka. Podrobné informace najdete na: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11421
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Co bylo změněno v Pravidlech českého pravopisu v roce 1993 oproti staršímu vydání PČP?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Vydání Pravidel českého pravopisu v roce 1993 přineslo jednak změny v oblasti psaní velkých písmen (např. se rozšířil okruh institucí, u kterých se v češtině píše velké písmeno, byl sjednocen způsob psaní jmen po předložkách – typ ulice Na Příkopě), jednak změny v psaní přejatých slov: u některých slov byly nově připuštěny dubletní tvary se -z- vedle -s- (např. vedle diskuse i diskuze, romantismus i romantizmus), u řady dalších slov se podoba se -z- stala jedinou možnou (např. filozofie, prezident, organizace), dále bylo znovu zavedeno psaní krátkých samohlásek v poslední slabice tvarotvorného základu typu balon, archiv, drogerie. Uvedené změny v PČP rozpoutaly v letech 1993–94 pravopisnou debatu, jejímž výsledkem byl tzv. Dodatek k Pravidlům, který znovu zavedl dříve vyřazené varianty se -s- a v dvojicích dubletních tvarů stanovil variantu základní (neutrální) a stylově příznakovou, tj. nikoli neutrální.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11362
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Vymyslel jsem si slovo, mohu ho nechat někam zapsat?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Bohužel, taková možnost není, zachycování a popis slovní zásoby funguje na jiných principech. Výběr (nových) slov do slovníku podléhá určitým odborným kritériím, kterých je více, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Koncepce slovníkových heslářů se pochopitelně odlišují také v závislosti na typu a rozsahu slovníku. Nové, dosud nevžité výrazy jsou, opět na základě pevně daných kritérií, zařazovány do slovníků speciálních, neologických. Do slovníků se však nedostávají výrazy okazionální, vzniklé příležitostně, obvykle pro jedno konkrétní použití podmíněné kontextem.
Poslední užití: 13.9.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11255
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jakým typem slovníku je technický slovník?
Klíčové slovo: technický slovník
Odpověď: Technický slovník je z hlediska obsahu typem encyklopedického slovníku (oproti s. jazykovým se zaměřuje na mimojazykovou skutečnost), popřípadě bývá technický slovník označován za slovník naučný.
Poslední užití: 10.10.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11254
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jakým typem slovníku jsou Pravidla českého pravopisu?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Pravidla českého pravopisu jsou speciální nevýkladový slovník zaměřený na ortografii (pravopis), resp. jsou označována za ortografický slovník.
Poslední užití: 10.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11186
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jak jsou sestavovány slovníky neologismů?
Klíčové slovo: neologismus
Odpověď: Neologické vrstvě češtiny se věnuje oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ. Jeho pracovníci mají k dispozici patřičné metodologické nástroje a při excerpci nových slov a jejich zařazování do elektronického neologického archivu postupují podle předem daných kritérií. Podrobnosti si můžete přečíst na adrese: http://neologismy.cz/.
Poslední užití: 25.4.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10813
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je možné položit dotaz prostřednictvím Databáze jazykových dotazů (dotazy.ujc.cas.cz)?
Klíčové slovo: Databáze jazykových dotazů
Odpověď: Databáze jazykových dotazů funguje na jiném principu. Jsou do ní ukládány telefonické dotazy, které jsou anonymizovány, tříděny a dále upravovány. Nakonec je jazykový dotaz zpřístupněn veřejnosti. Zasílat jazykové dotazy prostřednictvím této databáze není možné, ke konzultaci jazykových problémů slouží telefonická linka jazykové poradny. Více informací najdete na stránce: https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Poslední užití: 28.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10790
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Myslela jsem, že do Internetové jazykové příručky napíšu větu a ta se mi opraví.
Klíčové slovo: pravopisný korektor
Odpověď: Internetová jazyková příručka je elektronický zdroj poznání o češtině, funguje na jiných principech než pravopisné korektory. Více informací o IJP naleznete zde: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10629
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Proč se ve Slovníku spisovné češtiny a ve Slovníku spisovného jazyka českého liší zpracování slova sice?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Oba výkladové slovníky se liší nejen rozsahem a dobou vzniku (Slovník spisovného jazyka českého je slovník velkého rozsahu, který vycházel v letech 1960–1971, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost se řadí mezi středně rozsáhlé slovníky, vyšel v roce 1978), ale i koncepčním zpracováním jednotlivých hesel. Proto SSJČ uvádí „sice“ jako příslovce a jako spojku pod významy označenými římskými číslicemi, SSJČ užívá pro oddělení jiného slovního druhu téhož heslového slova symbol čtverečku.
Poslední užití: 12.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10599
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Našel jsem v příkladu v Internetové jazykové příručce chybu, mohu vám ji poslat e-mailem?
Klíčové slovo: chyba
Odpověď: Internetovou jazykovou příručku soustavně rozšiřujeme a případné překlepy či nedostatky v uvedených příkladech ap. samozřejmě upravujeme. Pokud jste v IJP našel nějaké opomenutí, budeme rádi, napíšete-li nám na adresu poradna@ujc.cas.cz. Předem děkujeme.
Poslední užití: 12.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.