Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1102 [Jaká je koncepce dané příručky?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-20/46
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13314
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jaký vztah má Internetová jazyková příručka ke kodifikaci?
Klíčové slovo: kodifikace
Odpověď: Otázka hodnocení příruček jako kodifikačních je poněkud problematická. Do roku 1989 byly jako kodifikační hodnoceny následující příručky: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost a Česká mluvnice od B. Havránka a A. Jedličky. Po roce 1989 se situace komplikuje: pro jazykovou výchovu jsou stále závazná Pravidla českého pravopisu, avšak některé publikace výslovně uvádějí, že nechtějí být vnímány jako kodifikační, např. Slovník spisovné češtiny uvádí, že je příručkou normativní, nikoli kodifikační (tj. v něm uvedené podoby nejsou závazné). Je však třeba doplnit, že vyjádření autorů je jedna věc, druhá věc je, jak dané příručky laická veřejnost vnímá. Roli rovněž hraje příslušnost autorů k určité instituci, konkrétně například k Ústavu pro jazyk český, příručky, které vznikají na půdě respektovaných institucí, veřejnost zpravidla vnímá jako závazné. Co je nám známo, nemalá část veřejnosti Internetovou jazykovou příručku (IJP) jako kodifikační vnímá a užívá, byť zatím tento status není potvrzen úředně, doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tuto doložku však již má výkladová část IJP – Akademická příručka českého jazyka). Sama IJP obsahuje pojednání k problematice úzu, normy a kodifikace, vizte zde: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=892.
Poslední užití: 21.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13297
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jaká jsou kritéria pro zařazování slov do slovníku?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Výběr výrazů pro slovníkový heslář podléhá určitým odborným kritériím, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Nové, dosud nezaužívané výrazy jsou, opět na základě pevně daných kritérií, zařazovány i do slovníků speciálních (neologických).
Poslední užití: 19.6.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13296
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Lze zařídit zařazení názvu našeho výrobku do slovníku?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Výběr výrazů pro slovníkový heslář podléhá určitým odborným kritériím, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Přímo zažádat o zařazení určité lexikální jednotky do slovníku nelze.
Poslední užití: 19.6.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13251
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Do kterého písmene je zveřejněn Akademický slovník současné češtiny?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: K červenci 2023 byla v rámci Akademického slovníku současné češtiny zveřejněna hesla s náslovím A–G.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13239
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Kolik nových slov je zapsáno do Internetové jazykové příručky za rok?
Klíčové slovo: neologismus
Odpověď: Abychom mohli na danou otázku odpovědět, je nejprve třeba specifikovat, co je míněno doplňováním nových hesel. Ne všechna nová heslová slova v IJP jsou totiž zároveň „novými slovy“, slovy nově utvořenými (např. od základů existujících českých slov) nebo přejatými z jiných jazyků, tedy neologismy. Ptáte-li se na počet všech nově přidaných slov (hesel) do Internetové jazykové příručky (IJP), pak se bude naše odpověď rok rod roku lišit. Slovníková část IJP je totiž rozšiřována výběrově. Nově do příručky přidáváme slova, která jsou běžně užívána (a nelze je tedy z jejich povahy označit za neologismy), ale která nebyla z koncepčních důvodů do IJP zařazena již dříve. To se týká například adjektivních podob již zveřejněných substantiv nebo nově publikovaných zeměpisných názvů, které byly v dřívějších letech do IJP doplňovány systematicky. Další hesla byla zařazena v rámci konkrétních projektů. Například v roce 2021 bylo při práci na projektu TAČR do IJP doplněno přes 2 000 hesel, zejména neologismů. Do IJP jsou také zařazována slova, pro jejichž zachycení a popis vzniká aktuální potřeba, obvykle jde o výrazy spjaté s aktuální situací. (Tak tomu bylo např. v roce 2020, kdy byla během pandemie do IJP zařazena hesla jako koronavirus, covid-19 nebo PES).
Poslední užití: 20.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13160
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Obsahuje kartotéka Novočeského lexikálního archivu lístky jen z beletrie?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Lístkové výpisky uvedené kartotéky byly pořizovány zejména z umělecké literatury, ale i z literatury odborné, výběrově byly excerpovány noviny, časopisy a překladová literatura.
Poslední užití: 13.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12792
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Aktualizujete Internetovou jazykovou příručku? Je možné do ní jazykové jevy i přidávat?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka je průběžně aktualizována i rozšiřována. Nejčastějším typem úprav jsou drobné korekce překlepů, chybně vygenerovaných tvarů apod. V případě, že tvůrčí kolektiv na základě relevantních dat a odborného výzkumu zjistí, že určitá informace již neodpovídá současné normě, jsou tato zjištění zohledněna i ve slovníkové a/nebo výkladové části Příručky. To se týká i přidávání nových informací, například začleňování neologismů do hesláře IJP.
Poslední užití: 18.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12560
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jak je možné prokázat, že nějaké slovo existuje? Je v takovém případě rozhodující jeho zařazení do slovníku?
Klíčové slovo: slovo
Odpověď: Zjednodušeně lze říci, že existence slova je úzce spjatá s jeho užíváním. Výkladové slovníky češtiny jsou vždy limitované svým rozsahem (který je jedním z koncepčních hledisek při vytváření slovníku) a nikdy nemohou obsáhnout celou slovní zásobu. Obvykle jsou do slovníku zařazována slova s vysokou frekvencí, současně je však slovníkový heslář doplňován i o výrazy řidší, avšak důležité z hlediska představení slovní zásoby v její pestrosti a šíři. (Jde např. o termíny, expresivní výrazy či slova vázaná na určité časové období.) Určitou představu o užívání konkrétního výrazu nám může podat i databáze Českého národního korpusu, ani ten však nezahrnuje úplně všechna česká slova, mimo jiné proto, že jsou tvořena stále nová (ne všechna se však v úzu udrží).
Poslední užití: 10.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12077
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Aktualizujete průběžně i slovníky, do nichž lze nahlížet prostřednictvím Internetové jazykové příručky?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny a Nový akademický slovník cizích slov jsou uzavřená díla, která existují primárně v tištěné podobě, až druhotně byl jejich obsah digitalizován a lze ho prohlížet v rámci jednotlivých hesel Internetové jazykové příručky. Tyto slovníky aktualizovat nelze. Průběžně vzniká Akademický slovník současné češtiny, který má elektronickou podobu a údaje v něm obsažené může autorský tým upravovat i rozšiřovat.
Poslední užití: 4.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11429
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je publikace Akademická příručka českého jazyka totéž co Pravidla českého pravopisu?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Nikoli, Akademickou příručku českého jazyka tvoří výkladová část Internetové jazykové příručky. Podrobné informace najdete na: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11425
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Můžete mi říct bližší informace o Internetové jazykové příručce?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka (IJP) je dostupná na adrese https://prirucka.ujc.cas.cz a kromě výkladové části obsahuje i část slovníkovou zahrnující více než 102 000 zveřejněných hesel. Výkladová část IJP má i knižní verzi nazvanou Akademická příručka českého jazyka. Podrobné informace najdete na: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11421
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Co bylo změněno v Pravidlech českého pravopisu v roce 1993 oproti staršímu vydání PČP?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Vydání Pravidel českého pravopisu v roce 1993 přineslo jednak změny v oblasti psaní velkých písmen (např. se rozšířil okruh institucí, u kterých se v češtině píše velké písmeno, byl sjednocen způsob psaní jmen po předložkách – typ ulice Na Příkopě), jednak změny v psaní přejatých slov: u některých slov byly nově připuštěny dubletní tvary se -z- vedle -s- (např. vedle diskuse i diskuze, romantismus i romantizmus), u řady dalších slov se podoba se -z- stala jedinou možnou (např. filozofie, prezident, organizace), dále bylo znovu zavedeno psaní krátkých samohlásek v poslední slabice tvarotvorného základu typu balon, archiv, drogerie. Uvedené změny v PČP rozpoutaly v letech 1993–94 pravopisnou debatu, jejímž výsledkem byl tzv. Dodatek k Pravidlům, který znovu zavedl dříve vyřazené varianty se -s- a v dvojicích dubletních tvarů stanovil variantu základní (neutrální) a stylově příznakovou, tj. nikoli neutrální.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11362
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Vymyslel jsem si slovo, mohu ho nechat někam zapsat?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Bohužel, taková možnost není, zachycování a popis slovní zásoby funguje na jiných principech. Výběr (nových) slov do slovníku podléhá určitým odborným kritériím, kterých je více, jedním z nich je například frekvence daného slova v jazyce. Koncepce slovníkových heslářů se pochopitelně odlišují také v závislosti na typu a rozsahu slovníku. Nové, dosud nevžité výrazy jsou, opět na základě pevně daných kritérií, zařazovány do slovníků speciálních, neologických. Do slovníků se však nedostávají výrazy okazionální, vzniklé příležitostně, obvykle pro jedno konkrétní použití podmíněné kontextem.
Poslední užití: 13.9.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11255
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jakým typem slovníku je technický slovník?
Klíčové slovo: technický slovník
Odpověď: Technický slovník je z hlediska obsahu typem encyklopedického slovníku (oproti s. jazykovým se zaměřuje na mimojazykovou skutečnost), popřípadě bývá technický slovník označován za slovník naučný.
Poslední užití: 10.10.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11254
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jakým typem slovníku jsou Pravidla českého pravopisu?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Pravidla českého pravopisu jsou speciální nevýkladový slovník zaměřený na ortografii (pravopis), resp. jsou označována za ortografický slovník.
Poslední užití: 10.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11186
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jak jsou sestavovány slovníky neologismů?
Klíčové slovo: neologismus
Odpověď: Neologické vrstvě češtiny se věnuje oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ. Jeho pracovníci mají k dispozici patřičné metodologické nástroje a při excerpci nových slov a jejich zařazování do elektronického neologického archivu postupují podle předem daných kritérií. Podrobnosti si můžete přečíst na adrese: http://neologismy.cz/.
Poslední užití: 25.4.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10813
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je možné položit dotaz prostřednictvím Databáze jazykových dotazů (dotazy.ujc.cas.cz)?
Klíčové slovo: Databáze jazykových dotazů
Odpověď: Databáze jazykových dotazů funguje na jiném principu. Jsou do ní ukládány telefonické dotazy, které jsou anonymizovány, tříděny a dále upravovány. Nakonec je jazykový dotaz zpřístupněn veřejnosti. Zasílat jazykové dotazy prostřednictvím této databáze není možné, ke konzultaci jazykových problémů slouží telefonická linka jazykové poradny. Více informací najdete na stránce: https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Poslední užití: 28.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10790
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Myslela jsem, že do Internetové jazykové příručky napíšu větu a ta se mi opraví.
Klíčové slovo: pravopisný korektor
Odpověď: Internetová jazyková příručka je elektronický zdroj poznání o češtině, funguje na jiných principech než pravopisné korektory. Více informací o IJP naleznete zde: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10629
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Proč se ve Slovníku spisovné češtiny a ve Slovníku spisovného jazyka českého liší zpracování slova sice?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Oba výkladové slovníky se liší nejen rozsahem a dobou vzniku (Slovník spisovného jazyka českého je slovník velkého rozsahu, který vycházel v letech 1960–1971, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost se řadí mezi středně rozsáhlé slovníky, vyšel v roce 1978), ale i koncepčním zpracováním jednotlivých hesel. Proto SSJČ uvádí „sice“ jako příslovce a jako spojku pod významy označenými římskými číslicemi, SSJČ užívá pro oddělení jiného slovního druhu téhož heslového slova symbol čtverečku.
Poslední užití: 12.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10599
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Našel jsem v příkladu v Internetové jazykové příručce chybu, mohu vám ji poslat e-mailem?
Klíčové slovo: chyba
Odpověď: Internetovou jazykovou příručku soustavně rozšiřujeme a případné překlepy či nedostatky v uvedených příkladech ap. samozřejmě upravujeme. Pokud jste v IJP našel nějaké opomenutí, budeme rádi, napíšete-li nám na adresu poradna@ujc.cas.cz. Předem děkujeme.
Poslední užití: 12.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.