Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1054 [Existuje příručka daného typu?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/6, položky: 11-20/57
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11311
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Slyšela jsem, že Ústav pro jazyk český vydává slovník obecné češtiny. Je to pravda?
Klíčové slovo: obecná čeština
Odpověď: Ústav pro jazyk český, respektive jeho oddělení současné lexikologie a lexikografie aktuálně pracuje na novém Akademickém slovníku současné češtiny, jehož součástí budou (výběrově) i slova z nespisovné vrstvy slovní zásoby. V hesláři však s ohledem na koncepci slovníku převažují výrazy spisovné. Máte-li na mysli publikaci Slovník nespisovné češtiny (J. Hugo a kol.), tu vydalo nakladatelství Maxdorf.
Poslední užití: 21.8.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11308
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje v češtině nějaký slovník homonym?
Klíčové slovo: homonymum
Odpověď: Víceznačná slova (jako lexikální homonyma nebo polysémní výrazy) jsou běžnou součástí výkladových slovníků češtiny. Co je nám známo, příručka, která by obsahovala pouze homonyma, dosud vydána nebyla.
Poslední užití: 26.6.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11263
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje retrográdní slovník češtiny?
Klíčové slovo: retrográdní seznam
Odpověď: Ano, existuje Retrográdní slovník současné češtiny, jehož autorkou je Marie Těšitelová s kolektivem. V roce 1986 danou publikaci vydalo nakladatelství Academia.
Poslední užití: 14.9.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11262
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký slovník zabývající se paronomázií nebo homofonií?
Klíčové slovo: homofon
Odpověď: Co je nám známo, speciální slovník zaměřený na homonyma či paronyma vytvořen nebyl. Daná slova je proto nutné vyhledávat v heslářích existujících výkladových slovníků.
Poslední užití: 14.9.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11231
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Je na internetu dostupný slovník goralského nářečí? Slyšel jsem, že existují dva.
Klíčové slovo: nářečí
Odpověď: Co je nám známo, slovník zaměřený na toto nářečí, který by zpracovali lingvisté, na internetu dostupný není. Můžete se však zkusit s dotazem obrátit ještě na naše kolegy z dialektologického oddělení.
Poslední užití: 3.10.2018
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: dialektologické oddělení.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11203
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Je někde dostupný online korpus synonym, který by prohledával výrazy z meziválečného a ranně obrozeneckého období?
Klíčové slovo: synonymie
Odpověď: Co je nám známo, podobný on-line zdroj k dispozici není. Je však možné nahlížet do elektronické podoby Příručního slovníku jazyka českého, který vycházel v letech 1935–1957. Souběžně je možné na stránce https://psjc.ujc.cas.cz prohledávat Kartotéku lexikálního archivu (1911–1991), jež obsahuje excerpční materiál, na jehož základě vznikly všechny reprezentativní výkladové slovníky češtiny. Základní, tzv. 1. materiál archivu, sloužil jako východisko pro zpracování zmíněného Příručního slovníku jazyka českého. Sběr jazykových dat probíhal na základě promyšlených excerpčních pravidel (z r. 1911, 1917). Lístkové výpisky byly pořizovány zejména z umělecké literatury, ale i z literatury odborné, výběrově byly excerpovány noviny, časopisy a překladová literatura. Jako dolní hranice pro excerpci byl stanoven r. 1770, díky čemuž se podařilo zdokumentovat též češtinu z obrozeneckého období. Dále existuje ještě tištěný Český slovník věcný a synonymický, který zpracoval Jiří Haller (3 svazky v letech 1969, 1974 a 1977; rejstřík 1987). Přístup do Slovníku česko-německého Josefa Jungmanna umožňuje Vokabulář webový na adrese https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/slovniky/.
Poslední užití: 21.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Vokabulář webový. oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. (platí od 2006)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11188
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Nikde nemohu najít slovník slov, která mají různý smysl, jako „okno“, „chovat“ atd.
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Víceznačná slova (jako lexikální homonyma nebo polysémní výrazy) jsou běžnou součástí výkladových slovníků češtiny. Co je nám známo, příručka, která by obsahovala pouze slova víceznačná, dosud vydána nebyla.
Poslední užití: 20.3.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10532
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje slovník současných českých vulgarismů?
Odpověď: Existuje speciální Slovník nespisovné češtiny, který obsahuje slangové a další nespisovné výrazy, v roce 2020 vyšlo jeho 4., rozšířené vydání. Dále je k dispozici Velký slovník sprostých slov Karla Jaroslava Obrátila (2015, jde však o reprint knihy z roku 1939). Šmírbuch jazyka českého obsahuje výrazy z argotu, včetně vulgarismů, jednotlivá hesla jsou však z období 1945–1989. Slova za hranicí spisovnosti obsahuje webová stránka Čeština 2.0 (knižní vydání nese název Hacknutá čeština), která se však nezaměřuje pouze na vulgarismy.
Poslední užití: 30.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Šmírbuch jazyka českého. Slovník nekonvenční češtiny. 2015.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10495
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Je někde dostupný seznam světových jazyků?
Klíčové slovo: světový jazyk
Odpověď: Na internetu jsou dostupné různé seznamy a výčty týkající se jazyků, na Wikipedii například najdeme pořadí jazyků podle počtu mluvčích nebo podle jejich poměrného rozšíření. Dále je možné vyhledat soupisy oficiálních jazyků užívaných v různých mezinárodních organizacích (např. OSN) či informace o úředních jazycích (např. v EU), není nám však známo, že by byl někde uveden oficiální seznam velkých jazyků, tedy jazyků, které jsou užívány velkým počtem mluvčích a které jsou zároveň využívány jako mezinárodní dorozumívací prostředek.
Poslední užití: 15.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10477
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Je dostupný novější slovník, než je Slovník spisovného jazyka pro školu a veřejnost?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Aktuálně je oddělením současné lexikologie a lexikografie ÚJČ vytvářen Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím A–Č jsou dostupná online na: www.slovnikcestiny.cz/uvod.php, hesla od dalších písmen jsou připravována a budou postupně zveřejňována.
Poslední užití: 9.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.