Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1052 [Zápis přejatého slova].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/11, položky: 1-20/211
Stav:
#13481
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebuju napsat [a la], třeba kuřecí prsa a la bažant. Jak se píše to a, je krátké, dlouhé?
Klíčové slovo: à la
Odpověď: Náležitý zápis původní francouzské předložky vyjadřující přirovnání, podobnost, užívané často v oblasti kulinářství pro vyjádření významu ‚na způsob‘, je à la. Písmeno à by mělo mít „obrácenou čárkou“. Píšeme tedy kuřecí prsa à la bažant.
Zvažované varianty:
à la a la á la
Poslední užití: 10.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13479
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebuju vědět, která z variant psané podoby slova [franšízink] je stylově neutrální.
Klíčové slovo: franšízing; franchising; franšízink
Odpověď: Nový elektronický ASSČ toto slovo bohužel nezachycuje, v souladu s IJP a ASSC lze doporučit zápis franšízing, ten je v textech nejfrekventovanější. Podoby franchising a franšízink jsou rovněž v pořádku, jejich frekvence je však nižší; nejméně je využívána varianta franšízink.
Zvažované varianty:
franšízing franchising franšízink
Poslední užití: 28.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13455
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá pravopisem přejatého slova offsetový/ofsetový v technickém kontextu. Našla jsem pouze termín z oblasti tiskařství: ofsetový tisk (tedy s jedním f). V našem případě se nejedná o tisk, ale o pojmenování přejaté z angličtiny: offsetové antény. Ponechala bych dvě ff kvůli rozlišení významů.
Klíčové slovo: offsetový; ofsetový
Odpověď: Polygrafické termíny ofset, ofsetový, s významem technika tisku z plochy, mají rovněž původ v angličtině, ale jejich pravopis v češtině (s jedním f) je již řadu desetiletí ustálený. Zachycuje je nejenom IJP a NASCS, ale už i SSJČ, a dokonce i PSJČ. NASCS zachycuje nadto i výrazy offset, offsetový, užívané v ekonomii pro popis formy průmyslové kooperace mezi výrobcem a odběratelem. Tento slovník vyšel v roce 2007, proto nemůže zaznamenat případné novější významy, tedy např. užití v technickém prostředí. V ČNK (korpus syn v12) najdeme cca 1500 dokladů užití výrazu offsetový, a to převážně ve spojení se slovy program, hypotéka, projekt, což odpovídá významu uváděnému v NASCS. Spojení adjektiva ofsetový/offsetový se slovem antény v ČNK zachyceno není. Internetové doklady ukazují, že ve spojení se slovem anténa má jednoznačnou převahu zápis se dvěma f: offsetová anténa. S vaším řešením proto souhlasíme a doporučujeme podobu offsetová anténa.
Zvažované varianty:
offsetový ofsetový
Poslední užití: 13.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13432
Užití:
0 0 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je správně kardamom, kardamon, nebo oboje?
Klíčové slovo: kardamom; kardamon
Odpověď: Až dosud české výkladové slovníky počítaly jen s podobou kardamom. Tímto výrazem se podle nich označuje jednak rostlina kardamovník obecný, jednak koření vyráběné z plodů této rostliny (že se kromě tzv. pravého či zeleného kardamomu užívá také černý kardamom získávaný z jiné rostliny, nechme stranou). Přestože kardamon nenajdeme ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost ani v jeho předchůdcích, v autentických česky psaných veřejných textech „existuje“. V korpusu ČNK SYN v8 je poměr výskytů kardamonu proti kardamomu 1 : 4,3 (nebo jen 1 : 2,25 – pokud použijeme citlivější výpočet mírnící vliv několika málo textů s mnoha výskyty téže podoby). To je dost kardamonu na to, abychom ho brali jako spisovně užívanou podobu, jelikož se objevuje v korigovaných textech. Navíc nevíme, kolik bylo původně napsáno kardamonů a teprve pak korektorem opraveno na kardamom. Jinak řečeno, v textech, v nichž lze očekávat spisovnost, je kardamon výrazem užívaným nezřídka. Nemusí být divu. V češtině je mnoho přejatých slov končících na -on (např. akordeon, balkon, balon, beton, biatlon, bonbon, demižon, dron, emotikon, faraon, fejeton, chameleon, karton, lampion, lexikon, milion, panteon, plankton, region, salon, šampon, šanon, teflon, telefon a jiné -fony, vagon, žeton), z nich některá i na -mon (např. démon, hormon, mamon, mormon), ale znatelně méně na -om (astronom, atom, autodrom, brom, diplom, fantom, chrom, chromozom, melanom) a téměř žádné na -mom (snad jen velmi exkluzivní ependymom, mezenchymom, tymom). Vliv analogie je tedy třeba brát přinejmenším v úvahu. Proti odmítání kardamonu hovoří i pohled do jiných jazyků – variantu s koncovým -n uvádí např. pro angličtinu i Cambridge Dictionary nebo oxfordské Lexico.
Zvažované varianty:
kardamom kardamon
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách: 2021; 15. 7. 2021.
Kde popsáno: Zajímavé dotazy: https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/210715-zajimave-dotazy-kardamon.html.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13414
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V anglicko-české knížce potřebujeme napsat slovo [rokenrol]. V originálu nacházíme dvě podoby, jednou s mezerou kolem apostrofů (rock 'n' roll), podruhé bez mezer (rock'n'roll). Nevím, kterou z nich zvolit.
Klíčové slovo: rokenrol; rock-and-roll; rock 'n' roll
Odpověď: V češtině je doporučováno psát buď počeštěně rokenrol, nebo volit variantu se spojovníky: rock-and-roll. Tyto možnosti najdete např. v IJP a výkladových slovnících češtiny. Pokud chcete v knize z určitých důvodů zachovat zápis s apostrofy, který jste našli v anglickém textu, považujeme za vhodné vycházet z anglické verze internetové Wikipedie. Zde je uvedena podoba s mezerami kolem apostrofů: rock 'n' roll.
Zvažované varianty:
rokenrol rock-and-roll
Poslední užití: 19.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13353
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme v textu o opravě památek větu „klenba znázorňující lva, orla a adoranta". Opravila jsem to na adoranda, podle slova adorovat. Chápu to tak, že je to člověk, který někoho adoruje. Ale váhám, jak je to správně.
Klíčové slovo: adorant
Odpověď: Jde o velice málo užívané slovo, výkladové slovníky češtiny výraz adorant/adorand nezachycují. ASSČ a rovněž NASCS, SSJČ a PSJČ uvádějí výraz adorátor s významem 1. kdo někoho obdivuje, uctívá; kdo (přehnaně) vyzdvihuje přednosti něčeho, někoho (adorátoři houslisty Pavla Šporcla); 2. kdo modlitbou, obřadním způsobem ap. projevuje úctu k Bohu (adorátor Ježíše v Nejsvětější svátosti). V ČNK (korpus SYN v11) výraz adorand doložen není, varianta adorant se objevuje 26x (např. jedním z největších adorantů Jezulátka byl sv. František z Assisi; k velkým světcům připojuje menší postavy adorantů, skupiny pečlivě komponuje; kostelní betlémy se doplňovaly o tři nové a vzácné adoranty s doprovodem a dary). Doporučujeme proto v textu ponechat variantu adorant.
Zvažované varianty:
adorant adorand
Poslední užití: 19.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13352
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, zda psát tinitus, nebo tinnitus. Velký lékařský slovník uvádí tinitus s jedním n, ale v různých textech vidím spíše dvě n: tinnitus.
Klíčové slovo: tinnitus; tinitus
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny výraz neuvádějí, medicínské slovníky nejsou jednotné. Rovněž v ČNK (korpus SYN v11) jsou doloženy obě podoby, a to jak v publicistických, tak odborných textech, zápis tinnitus poněkud převažuje (275 : 192). Volba pravopisné podoby záleží na tom, komu je určen text, v němž je slovo užíváno. Pro odborné texty doporučujeme volit spíše původní podobu tinnitus, v textech určených širší veřejnosti je vhodnější užít zjednodušený zápis tinitus.
Zvažované varianty:
tinnitus tinitus
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13311
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Píše se [departmán] normálně foneticky departmán?
Klíčové slovo: departement
Odpověď: Nepíše, podle IJP i nového elektronického ASSČ se pojmenování územní a správní jednotky ve Francii a v některých dalších zemích píše v češtině původním pravopisem: departement. Počeštěná podoba departmán se v praxi objevuje jen výjimečně, např. v korpusu SYN v11 jsou pouhé 3 doklady, zatímco varianta departement je doložena 2743x.
Zvažované varianty:
departement departmán
Poslední užití: 4.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13301
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Mám dotaz na slovo [emodži]. Píšu odbornou práci a zajímá mě, jestli psát emoji, nebo emodži. Podobu emodži jsem našla ve Wikipedii, jinak marně slovo hledám ve slovnících. A dále mě zajímá i rod.
Klíčové slovo: emoji; emodži
Odpověď: Slovníky, včetně nového elektronického ASSČ, slovo nemají, ale najdete ho v IJP. Můžete užít obě varianty. Počeštěná podoba emodži, která odpovídá výslovnosti, je v pořádku, prosazuje se ale zatím poměrně málo, původní anglický přepis emoji je v současnosti výrazně frekventovanější. Proto je tato podoba jako základní uvedena v IJP. Slovo je nesklonné, převládá užití v rodě středním, nelze však odmítat ani rod mužský (v něm kolísá mezi neživotností a životností), který je v úzu rovněž doložen. Další informace najdete v drobnosti A. Černé Emoji neboli emodži v časopise Naše řeč: ročník 104 (2021), číslo 4.
Zvažované varianty:
emoji emodži
Poslední užití: 6.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Anna Černá: Emoji neboli emodži Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 4.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13279
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jsme firma poskytující online marketing a nabízíme firmám bidovací/biddovací automat. Nejsem si jistá, jestli psát jedno, nebo dvě d. Vídám různé způsoby psaní tohoto přejatého výrazu, setkávám se např. se zápisy biddování, ale bidovat. Kterou z možností doporučujete?
Klíčové slovo: bidovat
Odpověď: Jde o nové pojmenování, jazykové příručky (včetně nově vznikajícího ASSČ) bohužel toto slovo nezachycují. Počešťování přejatých slov není přímočarý proces, roli v něm má mnoho faktorů. Lze proto jen těžko odhadnout, zda se při zapojování tohoto přejatého výrazu do češtiny bude spíše zachovávat původní pravopisný základ, nebo dojde ke zjednodušení. Rozhodující je uživatelská praxe. Při odpovědi můžeme v tomto případě vycházet z dokladů užití, těch je však (a to jak v ČNK, tak na internetu), relativně málo. Doklady v korpusu SYN v11 i internetu (vyhledavač Google) ukazují, že dvě d bývají zachována ve slově bidding (tj. přihazování) – velmi často jde o přejímku pojmenování real time bidding, popř. header bidding. Naopak u odvozených výrazů bidovat, bidování vídáme pouze jedno d (např. u většiny předmětů už bidování (aukční přihazování) nefunguje, zákazníci nakupují za pevně stanovenou cenu; získali certifikát, bez něhož nelze bidovat na produkty). Je zřejmé, že v praxi se poměrně rychle prosadilo zjednodušení pravopisného základu. Vzhledem k tomu, že běžnější jsou podoby bidovat, bidování, doporučujeme psát jedno d rovněž v přídavném jméně bidovací (automat, nástroje, strategie).
Zvažované varianty:
bidovat biddovat
Poslední užití: 26.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13275
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V bakalářské práci užívám slovo metylace/methylace. Nevím, jestli je vhodnější psát methylace, nebo metylace.
Klíčové slovo: metylace; methylace
Odpověď: Souhlásková skupina -th- se obvykle ve zdomácnělých přejatých slovech píše jako t. Platí to pro slova jako etan, metan (a jejich odvozeniny), dále jsou to např. antologie, aritmetika, estetika, étos, katedra, mytologie, patos, teze, syntéza, patologie. Doporučení je uvedeno v IJP v kapitole Počešťování přejatých slov (bod 1.3). Jak IJP ve slovníkové části, tak PČP i další slovníky uvádějí často pouze jednu (a to počeštěnou) pravopisnou podobu, ale podle obecných pravopisných zásad uvedených ve výkladové části lze v určitých typech textů tato slova psát pravopisem původním. Původní pravopisná podoba bývá tradičně upřednostňována např. v chemickém názvosloví (ethan, methyl). Při volbě pravopisné podoby doporučujeme přihlédnout k tomu, komu je text určen. Původní pravopisné podoby mají své opodstatnění v úzce odborných textech, v ostatních typech textů (obvykle určených širší veřejnosti) doporučujeme volit podoby bez th. V případě bakalářské práce je vhodné poradit se s vedoucím práce.
Zvažované varianty:
metylace methylace
Poslední užití: 3.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov (bod 1.3)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov (bod 1.3)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13272
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jak se v češtině píše slovo [bretariánství]? Potřebujeme tak pojmenovat jeden díl dokumentu.
Klíčové slovo: breathariánství
Odpověď: Pravopis není zatím ustálený, žádné příručky (včetně ASSČ) toto slovo nezachycují. Podle dokladů v korpusu SYN v11 a na internetu se počeštěný zápis (bretariánství) objevuje jen výjimečně, nejčastěji slovo zachovává původní anglický základ, k němu se pak připojují česká zakončení: breathariánství, breatharián(ka), breatharianismus.
Zvažované varianty:
breathariánství bretariánství
Poslední užití: 31.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: ČNK, Google.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13258
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme užít původní pravopis paddleboard, nebo je možné psát už zjednodušeně počeštěně pedlbord?
Klíčové slovo: paddleboard
Odpověď: Podle dokladů z ČNK se počeštěná ani jakkoli zjednodušená podoba zatím v praxi neprosazuje, v IJP je proto uvedena pouze původní anglická podoba paddleboard. Pro ilustraci: v korpusu SYN v11 je 1357x doložen zápis paddleboard, 3x padleboard (s jedním d). Podoby padlbord, pedlbord doloženy nejsou. Je značně pravděpodobné, že k počeštění nemusí vůbec dojít, nabízí se srovnání se slovem skateboard, které také stále zachovává původní pravopisnou podobu.
Zvažované varianty:
paddleboard pedlbord
Poslední užití: 29.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13228
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jsem zvyklá říkat parmezán, ale někteří lidé mě opravují, že prý mám říkat parmazán. Kdo má pravdu?
Klíčové slovo: parmazán; parmezán
Odpověď: Pravdu mají obě strany. NASCS uvádí obě podoby jako rovnocenné: parmazán i parmezán. Podle dokladů z korpusu SYN v11 je varianta parmazán frekventovanější (poměr variant je cca 12 000 : 4 700).
Zvažované varianty:
parmazán parmezán
Poslední užití: 7.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13213
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je ke slovu extrovertní přípustná i verze extravertní? My jsme se to ve škole nikdy neučili.
Klíčové slovo: extrovertní; extravertní
Odpověď: Ano, jsou možné obě varianty: extrovertní i extravertní. Obě zachycuje Nový akademický slovník cizích slov, Internetová jazyková příručka i nově vznikající Akademický slovník současné češtiny. Varianta extrovertní se užívá běžně, varianta extravertní je výrazně méně častá, např. v korpusu SYN v 11 je poměr variant 2037 : 80.
Zvažované varianty:
extrovertní extravertní
Poslední užití: 18.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13210
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je možné používat obě varianty slova existencialismus; existencionalismus?
Klíčové slovo: existencialismus; existencionalismus
Odpověď: Ano, obě možnosti – existencialismus i existencionalismus – jsou v pořádku, obě zachycuje jak IJP, tak nově vznikající elektronický Akademický slovník současné češtiny. V IJP je uvedeno, že podoba existencialismus je frekventovanější než podoba existencionalismus. Příklady z korpusu SYN v 11 dokládají, že kratší varianta je 10x častější (1289x existencialismus, 120x existencionalismus).
Zvažované varianty:
existencialismus existencionalismus
Poslední užití: 24.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13209
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je ve slově [sekurity] ve smyslu ochrana, ochranka po r měkké i, nebo y? A může se slovo psát s k, nebo se píše s c?
Klíčové slovo: security
Odpověď: Slovníky tento přejatý výraz nezachycují, doklady z korpusu SYN v 11 ukazují zcela jednoznačnou převahu původní pravopisné podoby security (po r je i, slovo se píše s c). Varianta sekurity se objevuje jen výjimečně.
Zvažované varianty:
security securyty sekurity
Poslední užití: 23.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13208
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak mám v české větě napsat [šoubiznys]? Píše se to počeštěně? Nebo jinak? Našla jsem na internetu nejrůznější varianty: showbusiness, showbyznys, šoubyznys.
Klíčové slovo: showbyznys
Odpověď: Náležitou podobu je možné ověřit v IJP. Jako základní doporučujeme podobu showbyznys. Ta je v českých textech nejfrekventovanější. Nepočeštěná varianta showbusiness se vyskytuje výrazně méně často, užití podoby šoubyznys je spíše ojedinělé.
Zvažované varianty:
showbyznys showbusiness šoubyznys
Poslední užití: 23.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: showbyznys
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme psát termoprádlo, nebo thermoprádlo? Je varianta s -h- vysloveně špatně? Na stránkách s oblečením vidím podobu thermo- docela často.
Klíčové slovo: termoprádlo
Odpověď: Pro české texty rozhodně doporučujeme volit počeštěnou podobu termoprádlo. Skupina th se ve slovech řeckého původu nebo utvořených od řeckého základu píše již řadu desetiletí jako t (např. antologie, estetika, metoda, patos, teorie, téma, metan); psaní th se může zachovávat jen v úzce odborných textech (např. paramythie, methan).
Zvažované varianty:
termoprádlo thermoprádlo
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13116
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebuji se poradit o psaní výrazu [ala prima]. Setkala jsem se v textu se psaním à la prima, jako se třeba píše kuře à la bažant, ale nikde jinde jsem to nenašla. Na internetu jsem dohledala, že alla prima znamená malba napřímo, bez předmaleb, a odvozuju, že přeneseně to může znamenat, že se něco dělá přímo.
Klíčové slovo: alla prima
Odpověď: Nový ASSČ tento výraz bohužel neuvádí. Podle Wikipedie má výraz alla prima původ v italštině a znamená ‚na první pokus‘. Termín z oblasti výtvarného umění je zachycen v NASCS; slovník rovněž odkazuje k původu v italštině a vysvětluje označení alla prima slovy „(malba) definitivními tóny přímo na podklad bez podmaleb a postupného překrývání vrstev". V ČNK (syn v11) je zachyceno necelých 60 dokladů, jednoznačně převažují kontexty z výtvarného prostředí, výjimečně se objevuje i užití v literárním prostředí (psaní „alla prima“, rovnou a bez oprav, nanejvýš s dodatečným použitím nůžek nebo škrtů).
Zvažované varianty:
alla prima à la prima
Poslední užití: 16.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.