Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #95 [Výklad vlastních jmen].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/9, položky: 1-10/81
Stav:
#13164
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Je příjmení Yazigee ukrajinského původu?
Klíčové slovo: Yazigee
Odpověď: Toto konkrétní jméno nezachycují žádné nám dostupné fonetické ani onomastické příručky, jediným možným informačním zdrojem je internet. Je možné, že podoba Yazigee je alternativní formou zápisu příjmení Yaziji, Yazigi atp. arabského či tureckého původu. Tyto informace bohužel nemůžeme nijak relevantně ověřit, nicméně vzhledem k hláskovému/písmennému skladu daného příjmení bychom ukrajinský původ z jazykového hlediska vyloučili.
Poslední užití: 17.1.2023
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13155
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Jaký je původ příjmení Niewiadoma?
Klíčové slovo: Niewiadoma
Odpověď: Toto příjmení je evidentně polského původu. Jde o přechýlenou formu od mužské podoby Niewiadomy. Jak uvádí Internetowy słownik nazwisk w Polsce provozovaný Ústavem polského jazyka Polské akademie věd (https://nazwiska.ijp.pan.pl/), vzniklo toto příjmení z adjektiva s významem ‚neznámý‘.
Poslední užití: 12.9.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12064
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Je příjmení Melo českého, nebo cizího původu?
Klíčové slovo: Melo
Odpověď: Toto příjmení bohužel není v žádné z nám dostupných příruček obsaženo, takže jeho přesný původ jazyková poradna nemůže zjistit. Domníváme se, že pravděpodobně cizího původu je, ale doporučujeme obrátit se s tímto dotazem na specialisty, např. z oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR.
Poslední užití: 28.3.2018
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Kam odkazujeme: oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10404
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Jak vzniklo příjmení Vydlák? Zaráží mě, proč se píše s ypsilon. Jde o chybu? Znám případ obce, kde se vyskytuje jak příjmení Vydlák, tak i Vidlák, přičemž zápis toho druhého je z mého hlediska dobře pochopitelný.
Klíčové slovo: Vydlák
Odpověď: Máte pravdu, že existuje jak příjmení Vidlák, tak Vydlák. Domníváme se, že původ obou dvou je totožný, čemuž nasvědčuje i zpracování příslušných hesel v příručce Naše příjmení (dodejme, že tato pojmenování vznikla z obecného jména vidlák s významy ‚výrobce vidlí; mladý jelen s jednoduchým parožím; dospívající výrostek‘, případně z místního jména Vidlák). Je pravděpodobné, že podoba Vydlák souvisí s dávným chybným matričním zápisem (jeho autor nemusel umět dobře česky, mylně považoval vy- za předponu, přehlédl se atp.). Existují totiž analogické dvojice příjmení, např. Zima – Zyma, případně naopak Lysý – Lisý. Z dnešního pohledu však již nelze tvrdit, že daní nositelé mají ve svých příjmení „chybu“, kterou by bylo záhodno opravit.
Poslední užití: 15.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše příjmení. Moldanová. 2004. (platí od 2004)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8934
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Jaký je výklad a původ příjmení Koziel? Souvisí s polštinou a s názvem zvířete kozel?
Klíčové slovo: Koziel
Odpověď: Toto příjmení opravdu pravděpodobně souvisí s obecným jménem kozel. Vzhledem k jeho hláskové skladbě a k tomu, že naprostá většina jeho současných nositelů žije na Ostravsku, je souvislost s polštinou více než pravděpodobná. Polsko-český slovník od K. Olivy a kol. (2012) u hesla kozieł uvádí, že jde o zastaralé slovo s významem kozel (zvíře) či kozlík (na voze), v dnešní polštině se užívá podoba kozioł. Doplňme, že v současnosti se v Česku vyskytuje rovněž příjmení Kozieł či Koziol, která jsou stejného původu.
Poslední užití: 6.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše příjmení. Moldanová. 2004. (platí od 2004)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8932
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Jaký je výklad názvu potoka Hořima v okresu Domažlice? V mapách apod. se nyní objevuje výhradně pod názvem Hořina, jméno Hořima užívají snad již jen starousedlíci a stodští rybáři. Domnívám se, že název Hořina se k potoku nehodí, protože asi souvisí s horami; jde však o lužní potok, u něhož se nacházejí archeologická naleziště z doby bronzové, mohylové hroby a pozůstatky po těžbě měděné rudy.
Klíčové slovo: Hořina; Hořima
Odpověď: Název tohoto potoka je oficiálně standardizován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jako Hořina, viz veřejně přístupnou aplikaci Geoportál. Tamtéž lze také zjistit, že potok před tím, než se vlije do Radbuzy, protéká stejnojmennou lesní lokalitou. Souhlasíme, že název Hořina jistě souvisí s obecným jménem hora, což potvrzuje i publikace „Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest“ (1995, s. 264). Jméno však nemuselo nutně souviset přímo s horským terénem, ale např. právě s těžbou rudy (srov. město Kutná Hora, které své jméno dostalo podle těžby stříbra, ale také výraz horník pro důlního pracovníka), mohlo také jít o slovo hora v dřívějším významu ‚les‘. Potok Hořina pak ke svému názvu přišel zjevně tak, že protékal stejnojmennou lokalitou. Ve výše citované publikaci se na s. 298 totiž lze rovněž dočíst: „Jména motivovaná charakterem terénu, kterým voda protéká, tvoří další velkou skupinu říčních jmen. Velmi často dostává voda jméno podle svého okolí. Naši předci nerozlišovali totiž vodní tok od přilehlého území, nýbrž obojí chápali jako jedno a označovali i jedním jménem.“ Není bez zajímavosti, že s totožnou situací se setkáváme na zcela odlišném místě v Česku, a to v okrese Opava. Také zde (u Brumovic) protéká potok Hořina lesním pozemkem stejného jména. Ke změně Hořina na Hořima mohlo v běžné mluvě na Holýšovsku dojít vlivem nejrůznějších faktorů.
Poslední užití: 7.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Olivová-Nezbedová – Knappová – Malenínská – Matúšová. 1995. (platí od 1995)
Jazykový zdroj: Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8856
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Jaký je původ a výklad názvu vodního toku Kocába?
Klíčové slovo: Kocába
Odpověď: V tomto případě bohužel není výklad příliš jistý. J. Malenínská v kapitole „K hydronymii Čech. O jménech tekoucích vod“, která je součástí knihy kolektivu autorek „Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest“ (1995), zařazuje název Kocába mezi jména s nejasnou (neprokázanou) motivací, která vznikla už ve starých dobách. Předpokládá, že původní podoba názvu byla *Chocava (zde by se pravděpodobně ukrývalo u hydronym časté zakončení -ava, které etymologicky souvisí mj. s latinským aqua), první část by byla nejasná. Hydronymum Kocába vykládá i A. Profous ve 2. svazku svého díla „Místní jména v Čechách“ (1949), a to v souvislosti s názvem zaniklé vsi Kocába, která se nacházela nad stejnojmennou říčkou někde východně od Dobříše. Na základě nejstarších písemných dokladů předpokládá, že název říčky zněl původně Chocova, což byl tvar přivlastňovacího přídavného jména od osobního jména Choc, které i dnes existuje jako příjmení (vzniklo jako zkrácenina složeného osobního jména Chotěbor nebo Chotimír). Název by označoval Chocovu vodu.
Poslední užití: 26.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Místní jména v Čechách. Profous. 1954-1960. (platí od 1954)
Jazykový zdroj: Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Olivová-Nezbedová – Knappová – Malenínská – Matúšová. 1995. (platí od 1995)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8840
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Jaký je původ názvu kopce Perčulák u Sedlice na Strakonicku?
Klíčové slovo: Perčulák
Odpověď: Tento dotaz lze zodpovědět díky konzultaci s onomastiky. V soupisu pomístních jmen pro obec Sedlice (z roku 1966), který je uložen v Ústavu pro jazyk český, je uvedeno pomístní jméno Na Perčuláku. Ze soupisu není patrné, k jakému geografickému objektu se tento název vztahuje. Z řady různých obcí v Čechách máme doložena zeměpisná jména jako Perčula, Perčule, Percule apod. Tato jména vznikla nepochybně z německého Pferdschule ‚jízdárna‘. V některých obcích zpracovatelé soupisů uvádějí, že v místě byla „jízdárna“, ohrazený prostor, kde byli prováděni hřebci. V případě Sedlice takový výklad soupis neuvádí, ale pravděpodobně i tam se jízdárna kdysi nacházela. Je tedy možné, že jméno Perčulák označovalo kopec nad jízdárnou. Souvislost s přítomností koní dokládá i následující citace diplomové práce A. Ježkové: „Jelikož je okolí Blatenska poměrně kopcovité, nebyla přeprava většího nákladu, jako bylo třeba dřevo, vůbec jednoduchá. Docházelo tedy k tzv. přípřežím. Ty se prováděly vždy u vršků, kde k zapřaženým koním byli přivedeni koně další, kteří byli taktéž zapřaženi a pomohli náklad vyvézt nahoru. Jeden z takových vršků byl hned nedaleko obce Sedlice a jednalo se o vršek zvaný Perčulák.“ (Ježková, Anna: Ferdinand Hildprant a kulturní a ekonomický rozvoj Blatné. Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, s. 51).
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8838
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Zajímám se o výklad názvu obce Věštín. Domnívám se, že slovník Místní jména v Čechách Antonína Profouse uvádí nesmysly. Nezdá se mi zejména to, že by název vycházel ze jména vlastníka Vieška a že by v češtině nastala změna kmenové souhlásky -k- na -t-.
Klíčové slovo: Věštín
Odpověď: Domníváme se, že Profousův výklad názvu Věštín je z jazykového hlediska zcela v pořádku a nic nesmyslného na něm nespatřujeme. Přivlastňovací příponou -ín vznikaly názvy obcí z osobních jmen zcela běžně. Profous uvádí, že majitelem mohla být osoba jména Vieška či Věsta (a upozorňuje na paralely s názvy obcí Věšín či Věstín). Změnu -k- na -ť- (nikoli -t-) lze vysvětlit zcela jednoduše pravidelným hláskoslovným vývojem: při odvozování příponou -ín se -k- měkčilo na -č- (tj. Věščín). Následně se souhlásková skupina -šč- změnila na -šť- (srov. obdobný proces např. ve slově ščestie = štěstí).
Poslední užití: 10.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Místní jména v Čechách. Profous. 1954-1960. (platí od 1954)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8837
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výklad jména
Konkrétní dotaz: Jak vznikl název příbramské lokality Hatě?
Klíčové slovo: Hatě
Odpověď: Tento název zcela jistě souvisí s obecným jménem hať, tj. svazek proutí k zpevňování břehů, cest atp. či stezka v močálu apod. upravená z klestí.
Poslední užití: 11.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Místní jména v Čechách. Profous. 1954-1960. (platí od 1954)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.