Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #308 [Činnost Ústavu pro jazyk český].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/8, položky: 1-10/74
Stav:
#13303
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravomoci Ústavu pro jazyk český
Konkrétní dotaz: Někdo by měl upozornit politiky na špatnou úroveň jejich mluveného projevu, například na nedodržování shody přísudku s podmětem středního rodu.
Klíčové slovo: stížnost
Odpověď: Proti danému problému nelze dělat nic jiného než se snažit působit ve prospěch kultivovaného projevu. Ústav pro jazyk český tak činí formou doporučení, ať už v podobě popularizačních textů, či vystoupení v médiích, prostřednictvím přednášek pro veřejnost, v neposlední řadě vydáváním jazykových příruček. Členové oddělení stylistiky rovněž dlouhodobě spolupracují s veřejnoprávní televizí a vytvářejí pro ni pravidelné analýzy.
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13243
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravomoci Ústavu pro jazyk český
Konkrétní dotaz: Může Ústav pro jazyk český zajistit, aby Parlament České republiky odhlasoval, že nepřechylovat ženská příjmení je nečeské a odporuje to jazykovému systému?
Klíčové slovo: přechylování ženských příjmení
Odpověď: Ústav pro jazyk český nezahajuje legislativní jednání a předmětem jeho činnosti nejsou podněty k vytváření zákonů. Česká republika navíc nemá jazykový zákon, Pravidla českého pravopisu, doporučení v mluvnicích a dalších zdrojích poučení o jazyce, které pracovníci ÚJČ vytvářejí, nejsou závazná v legislativním smyslu, mají pouze doporučující charakter, závazná jsou jen pro školy.
Poslední užití: 3.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12603
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kdy došlo k následující změně jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Odkdy je přípustný tvar „(oni) umí“?
Klíčové slovo: umět
Odpověď: U sloves 4. slovesné třídy vzoru „sází“, k níž náleží i sloveso „umět“, je od roku 1993, v souladu s tehdy vydanými Pravidly českého pravopisu, vedle původního tvaru „sázejí“ („umějí“) i nově kodifikovaný tvar „sází“ („umí“). Změna je odrazem sklonu jazyka k vyrovnávání tvarů –⁠ koncovku ‑í ve 3. os. mn. č. mají totiž oba další vzory této třídy „prosit“ i „trpět“ („oni prosí, trpí“).
Poslední užití: 28.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12389
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oddělení Ústavu pro jazyk český, jejich činnosti a specifika
Konkrétní dotaz: Doporučili byste mi odborníka pro starou češtinu?
Odpověď: Bohužel vám nemůžeme doporučit konkrétní osobu, můžete však zkusit oslovit s prosbou o radu naše kolegy z oddělení vývoje jazyka. Veškeré kontaktní informace jsou zveřejněny na webových stránkách ÚJČ.
Poslední užití: 23.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12378
Užití:
1 1 0
Dotaz: Lze očekávat v konkrétní oblasti jazyka změnu kodifikace?
Konkrétní dotaz: Proč se nemohou zavést výrazy Pólsko a Protipólsko jako česká pojmenování Arktidy a Antarktidy?
Klíčové slovo: Antarktida
Odpověď: O úpravu kodifikační příručky, např. výkladového slovníku, nelze „zažádat“, neboť příručky tohoto typu by v ideálním případě měly zachycovat široce sdílenou jazykovou normu, tedy jak jsou jednotlivé jazykové prostředky akceptovány v jazykovém společenství. Proto změnám kodifikace vždy předchází vědecký výzkum. Jazykové příručky v současné době výrazy Pólsko a Protipólsko neuvádějí, neboť tato (uměle vytvořená) slova nejsou v češtině v uvedených významech užívána.
Poslední užití: 15.12.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12074
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vzdělávací a popularizační aktivity ÚJČ
Konkrétní dotaz: Píší pracovníci Ústavu pro jazyk český jazykové koutky pro tisk? Vím jen o textech v Týdeníku Rozhlas.
Klíčové slovo: jazykový koutek
Odpověď: Pracovníci Ústavu pro jazyk český publikují popularizační texty ještě například v příloze Orientace Lidových novin a v časopise Vesmír. Na vyžádání také poskytují různá vyjádření a rozhovory pro mnoho dalších tištěných i online periodik. Kromě popularizačních výstupů v televizním vysílání jsou pracovníci ÚJČ pravidelnými hosty Českého rozhlasu (pořad Káva o čtvrté).
Poslední užití: 14.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11361
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kdy došlo k následující změně jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Odkdy platí pravidlo, že před spojovacím výrazem „a tím“ není nutné psát čárku? Kdy došlo k této změně?
Klíčové slovo: interpunkce
Odpověď: Aktuálně platná Pravidla českého pravopisu (vydání od 1993) se k psaní čárky před víceslovnými spojovacími výrazy se spojkou a vyjadřují v paragrafu 120, v němž uvádějí, že čárku před těmito výrazy píšeme, vyjadřují-li jiný významový vztah než prostě slučovací. Do uvedených příkladů však spojovací výraz „a tím“ nezahrnují. Toto pravidlo zpřesňuje a doplňuje Internetová jazyková příručka (od 2008, v tištěné podobě Akademická příručka českého jazyka 2014, 2019), která ke spojovacímu výrazu „a tím“ uvádí: „Stojí-li spojka a ve spojení se zájmenem tím, zpravidla lze větu chápat také tak, že jde o zájmeno odkazující na obsah předchozí věty, a zvolit i psaní bez čárky: Člověk přírodu přetváří(,) a tím ji přizpůsobuje svým potřebám.“ Není to tedy tak, že by se v posledních letech změnilo dříve vytvořené pravidlo, avšak v rámci kodifikačních příruček (mezi nimiž mají PČP i IJP své místo) bylo dané pravidlo zpracováno podrobněji s ohledem na typ spojovacích výrazů a jejich rozdílné hodnocení.
Poslední užití: 15.9.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11339
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak probíhají změny jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Jak se nějaké slovo stane kodifikovaným?
Klíčové slovo: kodifikace
Odpověď: Zjednodušeně řečeno je slovo uživateli jazyka vnímáno jako kodifikované poté, co je zařazeno do kodifikačního zdroje, obvykle výkladového slovníku, v němž je kvalifikováno jako spisovné. Tomu, aby byl určitý jazykový prostředek ohodnocen autory slovníku jako spisovný, předchází analýza jazykového materiálu a následná odborná diskuse, obvykle v recenzovaném časopise. Podrobnější vhled do problematiky nabízí Nový encyklopedický slovník češtiny v heslech věnujících se kodifikaci a spisovnosti.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11337
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vzdělávací a popularizační aktivity ÚJČ
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká možnost doučování češtiny?
Klíčové slovo: školení
Odpověď: Ústav pro jazyk český je vědecké pracoviště, jeho primární činností je vědecký výzkum. Z kapacitních důvodů podobné služby nenabízíme, na různé kurzy a doučování češtiny se zaměřují různé školicí instituty. Na vyžádání však ÚJČ pořádá přednášky a školení zaměstnanců jiných institucí (ministerstev, úřadů ap.). ÚJČ zároveň průběžně pořádá přednášky pro veřejnost, například v rámci vědeckých festivalů, jako je Týden vědy a techniky AV ČR.
Poslední užití: 26.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11327
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kdy došlo k následující změně jazykových pravidel?
Konkrétní dotaz: Nevím, kdy naposledy došlo ke změnám pravopisu.
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Pravidla českého pravopisu byla naposledy vydána v roce 1993, s tzv. Dodatkem v roce 1994. Zmíněné vydání PČP v roce 1993 přineslo změny zejména v oblasti psaní velkých písmen, především však změny v psaní přejatých slov. Uvedené změny v PČP rozpoutaly pravopisnou debatu, jejímž výsledkem byl tzv. Dodatek k Pravidlům, který znovu zavedl dříve vyřazené varianty se -s- a v dvojicích dubletních tvarů stanovil variantu základní (neutrální) a stylově příznakovou, tj. nikoli neutrální.
Poslední užití: 29.11.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.