Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #298 [Porušení jazykové normy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-10/42
Stav:
#13393
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přípustnost porušení normy
Konkrétní dotaz: Jak mám zacházet s názvy ateliérů, které ve svých názvech záměrně užívají podobu s krátkým e, tedy „atelier“? Mám je opravit?
Klíčové slovo: ateliér
Odpověď: České výkladové slovníky, Internetová jazyková příručka i Pravidla českého pravopisu uvádějí pouze podobu s dlouhým é, ateliér. To, co jazykové příručky uvádějí, jsou však jen doporučení, za jejich nedodržování nehrozí z hlediska legislativy žádné sankce. Není nijak neobvyklé, že se v názvech určitých typů organizací, jako jsou např. restaurace, prodejny, divadla apod., z různých důvodů (které jsou často nejazykové, ale jde o motivaci např. marketingovými důvody) objevují i slova, která mají nepočeštěnou podobu (např. restaurante, boutique, music hall aj.). Lze očekávat, že úprava takových způsobů zápisu bude ve výsledku působit komplikace, jelikož počeštěná podoba názvu již nebude odpovídat oficiálnímu jménu organizace.
Poslední užití: 1.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13388
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nerespektování normy
Konkrétní dotaz: Jak mám zacházet s názvy ateliérů, které mají ve svých názvech záměrně malé počáteční písmeno? Mám je opravit?
Klíčové slovo: ateliér
Odpověď: Podle českých pravopisných zásad jsou vlastní jména, tedy i názvy organizací (jako jsou např. divadla, galerie, ateliéry apod.) psána s velkým počátečním písmenem. Tato pravidla však mají charakter doporučení, a rozhodne-li se je někdo nerespektovat, nehrozí mu z právního hlediska žádná sankce. Je však velmi pravděpodobné, že takový způsob zápisu nezůstane nepovšimnut a že na něj ostatní uživatelé češtiny budou určitým způsobem reagovat, lze očekávat, že tyto reakce budou i negativní. Otázka, zda takový název v textu opravit, nemá snadné řešení. Pokud bude pisatel respektovat organizací užívanou podobu názvu, může být následně tento způsob zápisu vnímán jako jeho pravopisná chyba. Pokud pisatel podobný název „opraví“, může se naopak dočkat nežádoucí reakce ze strany dané organizace.
Poslední užití: 1.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12319
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jde v daném případě o chybu?
Konkrétní dotaz: Je chyba neužít za slovem „děkujeme“ tečku?
Klíčové slovo: interpunkce
Odpověď: Přestože dané vyjádření tvoří pouze jediné slovo, jde zároveň o větný celek a absentující tečka je uživateli jazyka vnímána jako interpunkční chyba.
Poslední užití: 5.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12306
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Je užití předložky mimo s druhým pádem hrubá chyba?
Klíčové slovo: chyba
Odpověď: Předložka mimo se podle normativních jazykových příruček pojí se 4. pádem, užití se 2. pádem není vnímáno jako spisovné. Míru závažnosti tohoto pochybení je obtížné stanovovat, jde spíše o záležitost didaktickou, která danou věc reflektuje prostřednictvím pedagogické klasifikace (evaluace).
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12133
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přípustnost porušení normy
Konkrétní dotaz: Jsou dnes skutečně pravidla psaní velkých písmen tak rozvolněná, že si může psát kdo chce co chce?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Pravidla psaní velkých písmen jsou shrnuta v Pravidlech českého pravopisu (PČP). Je pravda, že tato příručka má závazný charakter pouze pro školní jazykovou výchovu, respektive podávaná pravidla jsou závazná pro výuku na základních a středních školách. (PČP jsou označena doložkou MŠMT, která školní užívání povoluje, a pravopisné podoby uvedené v PČP musí respektovat i autoři dalších učebnic, kteří žádají o udělení doložky MŠMT.) Pro ostatní uživatele mají PČP charakter doporučení a při jejich porušování nehrozí právní sankce (Česká republika nemá jazykový zákon), avšak lze očekávat sankce, jež jsou svou povahou společenské a které v důsledku znamenají například menší komunikační úspěšnost.
Poslední užití: 7.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11316
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jde v daném případě o chybu?
Konkrétní dotaz: Je neužívání spisovné češtiny chyba?
Klíčové slovo: spisovná čeština
Odpověď: Je obtížné tento jev klasifikovat jako chybu, to je spíše záležitost školního hodnocení, jisté je, že neužívání spisovných jazykových prostředků v oficiálních, formálních komunikátech je vnímáno jako nevhodné, výrazně snižující komunikační úspěšnost mluvčího/pisatele a může být postihováno nejrůznějšími společenskými sankcemi (ve školním prostředí pak snížením známky).
Poslední užití: 21.8.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11175
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám zacházet s textem, který se řídí staršími pravopisnými zásadami?
Konkrétní dotaz: Mají se v textu, v němž jsou užity dobové názvy z 50. a 60. let, psát tyto názvy dobovým pravopisem? Konkrétně jde o filozofickou fakultu na Masarykově univerzitě.
Klíčové slovo: oficiální název
Odpověď: Zápis podle tehdejších Pravidel českého pravopisu (z r. 1957) je pochopitelně možný. Podle tehdejší kodifikace se názvy fakult, pokud to nebyly samostatné vysoké školy (např. Pedagogická fakulta v Hradci Králové), psaly s malým písmenem, náležitá podoba proto byla filosofická fakulta Masarykovy univerzity. Jako chybnou však nelze označit ani podobu podle současných PČP (z r. 1993), tj. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
Poslední užití: 17.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11131
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Když se budou ve výčtu, který je dílem český, dílem anglický, střídat velká a malá počáteční písmena (velká pro angličtinu, malá pro češtinu), bude to velká chyba?
Klíčové slovo: angličtina
Odpověď: V tomto případě je obtížné hovořit o jazykové chybě. Navíc v případě daného typu textu, který není v českém prostředí běžný a není upraven žádnou normou, nelze z uvedených důvodů hovořit o porušení (neexistující) normy. Jisté však je, že střídání grafické úpravy (byť s ohledem na konkrétní jazyk) není z hlediska doporučené jednotnosti textu vhodné a na některé čtenáře může působit rušivě.
Poslední užití: 11.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11108
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jde v daném případě o chybu?
Konkrétní dotaz: Je chyba, když ve slově „zatemnění“ chybí čárka nad „í“?
Klíčové slovo: chyba
Odpověď: Ano, v takovém případě jde o pravopisnou chybu.
Poslední užití: 28.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10336
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Je hrubá chyba, když ve spojení „dobrý den, paní Nováková“ nenapíšu čárku za pozdravem, tj. za slovem „den“?
Klíčové slovo: oslovení
Odpověď: Tento způsob zápisu neodpovídá pravidlům pro správné užívání interpunkce, proto je pravděpodobné, že bude vnímán jako chyba. Míru její závažnosti je obtížné stanovovat, to je spíše záležitost školní klasifikace.
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.