Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #269 [Terminologie].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-10/49
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#13312
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Může být slovo zároveň plnovýznamové i gramatické?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Z hlediska terminologie nikoli. Plnovýznamové slovo je slovo, které má samo o sobě nějaký (věcný) význam, gramatická, neplnovýznamová, slova sama o sobě (věcný) význam nemají a svůj význam získávají až ve spojení se slovem plnovýznamovým. Existují však například slova, která se shodují v tvaru, nikoli však ve své funkci a původu. Např. slovo „jen“ může označovat ‚jednotku japonské měny‘ a pak jde o slovo plnovýznamové, nebo částici (např. ve větě Jak to jen mohl udělat!), které bývá řazeno mezi slova gramatická. Tvarová shoda je v daném případě způsobena odlišným původem slov.
Poslední užití: 7.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#13309
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Co je to gramatické slovo?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Jako gramatická, neplnovýznamová, se označují slova, která sama o sobě nemají (věcný) význam a která svůj význam získávají až ve spojení se slovem plnovýznamovým. Obvykle jsou do této kategorie řazeny předložky, spojky, většinou i částice a někdy též zájmena.
Poslední užití: 7.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#13307
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Co to je plnovýznamové slovo?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Plnovýznamové slovo je slovo, které má samo o sobě nějaký (věcný) význam. Taková slova pojmenovávají např. osoby, děje, vlastnosti apod. Mezi plnovýznamová slova se obvykle řadí podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce.
Poslední užití: 7.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#13306
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Co to je gramatický význam slova?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Mluvnický (gramatický) význam slova zahrnuje mluvnické kategorie, které dané slovo vyjadřuje, např. u podstatných jmen jde o rod, číslo a pád.
Poslední užití: 7.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#13305
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Co to je věcný význam slova?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Věcný (lexikální) význam slova označuje, co dané slovo (samo o sobě, bez dalšího kontextu) znamená. (Některá slova mají i více významů.) Např. věcný význam slova „voda“ je ‚bezbarvá, čirá tekutina‘.
Poslední užití: 7.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#13247
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Znamená zastaralý a archaický totéž?
Klíčové slovo: historie
Odpověď: V nejširším pojetí ano. Teorie spisovného jazyka a stylistika však v rámci archaismů (tj. zastaralých jazykových prostředků v širším slova smyslu) rozlišuje tzv. historismy (tj. výrazy označující reálie a jevy již zaniklé, spjaté s minulostí) a zastaralé jazykové prostředky (tj. prostředky vyšlé z běžného současného užívání). Více informací najdete v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/slovnik/ARCHAISMUS).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#13119
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Odkdy je užíván pro skloňování podstatných jmen rodu ženského vzor růže? Já se učila jen vzor nůše.
Klíčové slovo: vzory podstatných jmen
Odpověď: Změna vzoru pro podstatná jména ženského rodu nůše → růže byla uveřejněna v 17. vydání Stručné mluvnice české (Havránek–Jedlička), tj. v roce 1981.
Poslední užití: 11.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Česká mluvnice. Havránek – Jedlička. 1981. (platí od 1981)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#12631
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Co jsou to fázová slovesa?
Klíčové slovo: sloveso
Odpověď: Jako fázová slovesa jsou nazývána neplnovýznamová (pomocná) slovesa, která označují fáze události, tj. začátek a konec (např. slovesa „začít“ a „přestat“).
Poslední užití: 22.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#12504
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Co je to nominativ jmenovací?
Klíčové slovo: nominativ jmenovací
Odpověď: Nominativ jmenovací je druh neshodného přívlastku (příkladem může být „Mělník“ ve spojení „ve městě Mělník“), který se klade za tzv. opěrné jméno („město“). Více se dočtete v Internetové jazykové příručce, v kapitole Spojení typu „ve městě Olomouc“.
Poslední užití: 23.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Terminologie
Stav:
#11304
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecná lingvistická terminologie
Konkrétní dotaz: Co je převrácený slovosled?
Klíčové slovo: slovosled
Odpověď: Inverzní pořádek slov, inverze, je změna gramaticky obvyklého slovosledu (např. Dala květiny do vázy malované).
Poslední užití: 26.3.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.