Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #249 [Popis gramatických kategorií].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/34
Stav:
#13378
Užití:
1 1 0
Dotaz: Rod jmenný
Konkrétní dotaz: Platí stále, že když napíšu „studenti jsou povinni“, zahrnuje toto vyjádření jak studenty, tak studentky?
Klíčové slovo: generické maskulinum
Odpověď: Ano, toto vyjádření je z jazykového hlediska zcela v pořádku a jeho interpretace je adekvátní. Jev, na nějž se ptáte, se nazývá generické maskulinum (název osoby v mužském rodě tedy zahrnuje všechny osoby nehledě na jejich pohlaví či gender). V češtině je generické maskulinum stále běžně užíváno. Naproti tomu se v současnosti užívají i prostředky tzv. genderově senzitivního vyjadřování. V jeho rámci se upouští od generického maskulina ve prospěch uvádění tvarů rodu ženského (např.: studenti/studentky jsou povinni/povinny). Oba tyto přístupy mají své výhody a nevýhody. Čeština jakožto flektivní jazyk vyjadřuje jmenný rod nejen v příponách či koncovkách podstatných jmen, ale i ve všech dalších ohebných slovních druzích: přídavných jménech, zájmenech, číslovkách a slovesech – z toho důvodu může být těžké neopomenout v (delších) textech všechny náležité tvary rodu mužského i ženského. Nadto mohou být psané texty, které tyto tvary důsledně zaznamenávají, graficky přetížené a v důsledku toho hůře čitelné. Ve srovnání s tím lze generické maskulinum hodnotit jako úsporné a přehledné. Avšak pro zviditelnění zastoupení žen v různých funkcích, rolích apod. je výhodné pojmenovat je explicitně. Navíc ne ve všech formulacích je třeba (striktně) uvádět tvary obou rodů, je možné využít např. několikanásobný podmět typu „studenti a studentky (jsou povinni)“. V některých situacích a textech je vyjádření obou rodů dokonce očekávané a (do jisté míry) ustálené, např. v oslovení v dopise (Vážená paní, vážený pane), ve formulářích (Já, níže podepsaný/podepsaná prohlašuji…) či v dotaznících (Koho jste volil/a v roce 2023?). Do genderově senzitivního vyjadřování se dále řadí jazykové prostředky, které neimplikují žádnou genderovou identitu. Jedná se především o různá opisná vyjádření, která na jednu stranu nevyžadují uvádění slovních tvarů dvou rodů, na druhou stranu podobně jako doplňování přechýlených podob text prodlužují (např.: studující osoby jsou povinny; osoby zapsané ke studiu jsou povinny).
Poslední užití: 13.7.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Generické makulinum

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7573
Užití:
1 0 1
Dotaz: Rod jmenný
Konkrétní dotaz: V praxi se často setkávám s tím, že lidé přiřazují rod cizojazyčných názvů podle významu v původním jazyce. Velmi se tak děje v popkultuře, především názvů her. Uvedu příklad: hra „Crysis“ má podle některých shodu v ženském rodě, protože je to v překladu přece „ta krize“. Pokud jim dám námitku, že mně to jaksi nejde přes hubu („Víš, že vyšla nová Crysis?“ versus „Víš, že vyšel nový Crysis?“), je zde ještě druhý argument protistrany: Crysis je vlastně hra, takže její shoda bude podle ženského rodu. Případně ještě oponenti operují s konceptem nějakého „nevyjádřeného podmětu“. „Hrál jsem Crysis. Je skvělá.“ aka dosaď si do druhé věty „hra“ a máš jasný ženský rod. To je ale podle mého názoru hloupost, nevyjádřený podmět v té druhé větě je „Crysis“, tak přece nemůžu tento větný člen, ač nepsaný, vynechat a uvažovat, že budu shodu řídit podle nějakého logicky příbuzného slova. Existují samozřejmě slova, jejichž rod bude zřejmý, protože už vstoupila do úzu, a mají navíc i tvar, který umožňuje jasnější přiřazení ke vzoru, například jako v případě her Doom nebo Dota. „Vyšel nový Doom. Zahráli jsme si nový Doom / nového Dooma. Vyšla nová Dota. Zahráli jsme si novou Dotu.“ Koncovka, respektive její výslovnost přiřadila slova k nějakému vzoru a podle toho se ustálil rod, chápu to správně? Zakopaný pes je u těch jmen, u kterých se většina lidí neshodne, jakého rodu by měla být. U „Crysis“ mohou podle kolegů fungovat všechny tři rody. Jak tedy určit rod, potažmo shodu u takových slov? A pokud by to bylo rozporováno („mně to nějak nezní“), jaký dát důkaz, že rod podle významu slova v originálním jazyce ani berlička s čímsi jako nevyjádřeným podmětem se použít nedají? Jazykovou intuicí nebo převahou většiny argumentovat nechci.
Klíčové slovo: Crysis
Odpověď: Nová slova se do češtiny adaptují různými způsoby a neexistuje žádné jednoduché pravidlo, které by předem určilo, jakého rodu nové slovo bude. Lze samozřejmě vypozorovat určité tendence, avšak není to něco, co by bylo pevně dané, zejména mluvíme-li o (cizích) vlastních jménech. Jednou z tendencí je skutečně vycházet z rodu obecného jména, které vyjadřuje podstatu daného vlastního jména – v tomto případě „hra“. Všechny skutečnosti však nelze tak snadno zaškatulkovat a pojmenovat nadřazeným výrazem. Pokud je název pro českého mluvčího průhledný, pak se rod skutečně často kloní k rodu českého překladu (což je zřejmě případ i hry Crysis – tam je ale ženský rod motivován nejen překladem „ta krize“, ale i nadřazeným pojmem „hra“). Pokud název průhledný není, většinou se do českého morfologického systému začlení podle hláskového zakončení. To jsou Vámi zmíněné případy her Doom a Dota. V případě Crysis si nepomůžeme, připadal by v úvahu jak ženský rod (podobně jako syfilis), tak i mužský rod (jaspis). U neprůhledných jmen, která hláskovým zakončením přirozeně neinklinují k žádnému vzoru, je běžné, že se přiřadí k neutrálnímu střednímu rodu. Argument s nevyjádřeným podmětem není vhodný. Zatímco „nevyjádřený podmět“ je syntaktický pojem, určení rodu je záležitostí morfologie. To, jestli je podmět vyjádřený, či nevyjádřený, tedy s rodem jména vůbec nesouvisí. U nových slov v češtině je skutečně nutné počítat s velkou mírou rozkolísanosti a zejména u vlastních jmen většinou nelze jednotlivé varianty razantně odmítat. Některá se k rodu přiřadí přirozeně a bez strkanic, u jiných je situace obtížnější. Důležitým faktorem je zde čas. Kodifikace může nastoupit až v případě, že se něco zažije v úzu, a případně pak může podpořit jedno nebo druhé stanovisko.
Poslední užití: 14.4.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7520
Užití:
1 0 1
Dotaz: Rod jmenný
Konkrétní dotaz: Má čeština (nebo je v budoucnosti alespoň pravděpodobné, aby měla) genderově neutrální zájmena (podobně jako má např. angličtina zájmeno they, popř. xer, sie)?
Klíčové slovo: bezrodé zájmeno
Odpověď: Čeština má vedle zájmen rodových (ten/ta/to; on/ona/ono; můj/má/moje apod.) i tzv. bezrodá zájmena, která mají pro rod mužský, ženský a střední tytéž tvary. Patří k nim osobní zájmena: já, ty, my, vy a zvratné se. Zda se v budoucnu utvoří bezrodá varianta i pro zájmena, která dnes rod vyjadřují (on, ona, ono apod.), nedokážeme v tuto chvíli předvídat.
Poslední užití: 31.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5294
Užití:
1 1 0
Dotaz: Rod jmenný
Konkrétní dotaz: Jaká jsou pravidla pro určení rodu?
Odpověď: Rod podstatných jmen se přiřazuje jednotlivým slovům obvykle na základě zakončení (souhláska znamená obvykle rod mužský, -a, -e rod ženský, -o, -u, -i, -y rod střední). Někdy může mít na rod vliv i blízký český ekvivalent (whisky jako pálenka). Označují-li se muži a ženy, pak bez ohledu na zakončení jsou tato označení přiřazena k rodu mužskému a ženskému (např. guru).
Poslední užití: 11.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5129
Užití:
1 1 0
Dotaz: Způsob
Konkrétní dotaz: Jaký je slovesný způsob u spojení „úkol by byl rozdělen“? Přítomný, nebo minulý?
Klíčové slovo: byl by rozdělen
Odpověď: Ve spojení „úkol by byl rozdělen“ je použit slovesný způsob přítomný. Minulý způsob by zněl "„úkol by byl býval rozdělen“. Je však třeba upozornit, že se nejedná o určování času minulého a přítomného. Podmiňovací způsob přítomný vyjadřuje děj nebo stav, který se ještě nestal, ale mohl by se za určitých podmínek stát. Podmiňovací způsob vyjadřuje, že děj se mohl stát v minulosti, ale nestal se, protože k tomu nebyly splněny podmínky.
Poslední užití: 3.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4642
Užití:
1 1 0
Dotaz: Životnost
Konkrétní dotaz: Životnost skutečná a gramatická není totéž, např. sněhuláci jsou neživí, ale gramaticky životní. Chci si ověřit, že je výjimka podstatného jména reálně životného a gramaticky s neživotnou koncovkou: rodiče, lidičky, koně a děti.
Klíčové slovo: rodiče, lidičky, koně, děti
Odpověď: Trojice podstatných jmen rodiče, lidičky koně má skutečně v množném čísle neživotnou koncovku -e, respektive -y. Přesto se ve shodě zachovává jejich životnost a píše se rodiče/lidičky/koně přišli. Podstatné jméno děti je odlišné. V množném čísle se skloňuje podle ženského vzoru „kost“, proto má v 1. p. koncovku -i a ve shodě přísudku zase koncovku -y: děti přišly.
Poslední užití: 13.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3818
Užití:
1 1 0
Dotaz: Čas
Konkrétní dotaz: Určuje se kategorie času u sloves v podmiňovacím způsobu?
Klíčové slovo: podmiňovací způsob
Odpověď: Rozlišuje se podmiňovací způsob přítomný a minulý, ale nejde o určení kategorie času. Označení „přítomný“ a „minulý“ rozlišuje dvojí různé tvary podmiňovacího způsobu. Také podle Encyklopedického slovníku češtiny (NLN 2002) je kondicionál (podmiňovací způsob) přítomný co do času nepříznakový.
Poslední užití: 18.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kondicionál
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Kde popsáno: Mluvnice češtiny 2.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3496
Užití:
1 1 0
Dotaz: Způsob
Konkrétní dotaz: Lze určit u slovesa v rozkazovacím způsobu slovesný čas? Třeba vyskočte nebo napiš, je to čas budoucí?
Klíčové slovo: rozkazovací způsob
Odpověď: U sloves ve tvaru rozkazovacího způsobu slovesný čas neurčujeme.
Poslední užití: 17.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Kde popsáno: MLuvnice češtiny 2.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3380
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslo
Konkrétní dotaz: Zajímalo by mě, jestli je slovo brusle pomnožné.
Klíčové slovo: brusle
Odpověď: Slovníky nehodnotí toto slovo jako pomnožné, pouze v charakteristrice uvádějí množné číslo, jelikož se většinou vyskytují v páru, ale zároveň lze hovořit také o jednotlivině. Například Slovník spisovné češtiny uvádí u slova brusle množné číslo a zároveň příklad „připevnit brusli“.
Poslední užití: 20.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kde popsáno: IJP: brusle; SSČ: brusle.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3373
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pády a vzory
Konkrétní dotaz: Učili jsme se ve škole skloňování podstatných jmen podle vzorů pán, muž, hrad, stroj, předseda, soudce, žena, růže, píseň, kost, město, moře, kuře a znamení, ale přitom můžu jmenovat asi 50 slov, která se od těch vzorů odchylují, která se neskloňují přesně podle nich.
Klíčové slovo: podstatná jména
Odpověď: Takovýchto slov byste v jazyce našel mnohem víc, jelikož jazyk je živý a na jeho utváření se podílíme všichni, kdo ho používáme. Proto existují slova, která se od základního vzoru odchylují, přecházejí mezi dvěma vzory či mají třeba dvojí rod atd. Soustava skloňovacích vzorů, která se učí ve škole, je zjednodušený nástroj pro orientaci v tvarosloví podstatných jmen, v žádném případě nemůže postihnout veškeré možné obměny slovních tvarů. A naopak není možné vytvořit soustavu vzorů, která by tyto obměny zachycovala a zároveň by bylo praktické ji vyučovat a běžně používat.
Poslední užití: 20.10.2017
Atributy odpovědi
Kde popsáno: Mluvnice češtiny 2.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.