Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #200 [Časování – slovesa].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/11, položky: 1-10/105
Stav:
#13368
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Nevím, jak správně napsat „společnost nab_de do svého majetku nemovitost“. Nevím, zda to má být nabide, nebo nabyde, nebo jestli by se mohlo použít i nabude.
Klíčové slovo: nabýt
Odpověď: Zápis nabide není správný. Můžete napsat nabyde i nabude. Obě podoby jsou spisovné. Tvary s -y- se však hodnotí jako hovorové; ve stylově vyšších projevech se obvykle dává přednost tvarům s -u-: společnost nabude do svého majetku nemovitost.
Zvažované varianty:
nabyde nabude nabide
Poslední užití: 19.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Předponová slovesa odvozená od být – bít

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13202
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: V pokynu je uvedeno: nahla_ závadu. Je správně nahlas, nebo nahlaš?
Klíčové slovo: nahlásit
Odpověď: Rozkazovací tvar slovesa nahlásit je nahlas, nahlaste. Náležitý pokyn tedy je: nahlas závadu.
Zvažované varianty:
nahlas nahlaš
Poslední užití: 10.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Rozkazovací způsob 4. slovesné třídy (leč – léči)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: nahlásit

Kde popsáno: IJP: přihlásit; IJP: Rozkazovací způsob 4. slovesné třídy (leč – léči).

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12660
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Jaký tvar slovesa by měl být ve větě „všichni, kdo prokáží/prokážou, že jsou schopni se vrátit“?
Klíčové slovo: prokázat
Odpověď: Varianty s koncovkou -í jsou u tohoto typu sloves považovány spíše za knižní. Stylově neutrální varianta je s koncovkou -ou. Záleží tedy na typu textu, který tvar by v něm byl považován za adekvátní. Pokud by šlo o např. o text úřední povahy, doporučovali bychom použít spíše stylově neutrální podobu prokážou.
Zvažované varianty:
prokáží prokážou
Poslední užití: 22.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesa vzorů „mazat“, „brát“, „krýt“, „kupovat“ - 1.1 Slovesa vzorů „mazat“ a „brát“

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12194
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: vid
Konkrétní dotaz: Mám větu: „Jde o to, že se obě strany budou zapřísahat jménem někoho jiného.“ Přijde mi zvláštní spojení budou a dokonavého slovesa. Nemělo by být, že se zapřísahají?
Klíčové slovo: zapřísahat
Odpověď: Sloveso zapřísahat je nedokonavé, viz např. Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého. Budoucí čas se tedy skutečně tvoří kombinací pomocného slovesa být a infinitivu významového slovesa. Dokonavá varianta je zapřisáhnout. Tvar slovesa je tedy v pořádku.
Poslední užití: 15.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12116
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Měla bych napsat v knize obléct, nebo obléci?
Klíčové slovo: obléci
Odpověď: Oba tvary infinitivu - obléct i obléci - jsou spisovné. Infinitiv zakončený na ‑ct je novější, vznikl analogicky podle infinitivů ostatních sloves (péct, obléct jako např. nést) a nabyl postupně ve spisovném jazyce platnosti neutrální. Tvar na ‑ci je jím vytlačován do vrstvy prostředků knižních. Ve spisovném textu jsou však oba přijatelné.
Zvažované varianty:
obléct obléci
Poslední užití: 11.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesa vzoru „péci“ - 1. Infinitiv

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12046
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přechodníky
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar přechodníku ve větě „žena šla, rozhlížejíc/rozhlížejíce se“?
Klíčové slovo: rozhlížet, přechodník
Odpověď: Pokud se jedná o ženu, pak tvar přechodníku je rozhlížejíc se: žena šla, rozhlížejíc se. Tvar rozhlížejíce patří k množnému číslu, např. lidé šli, rozhlížejíce se.
Zvažované varianty:
rozhlížejíc rozhlížejíce
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechodníky - 2. Přechodník přítomný (od sloves nedokonavých)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12022
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: rod
Konkrétní dotaz: „Bábovka už se peče“: Je ta věta v rodě činném, nebo trpném?
Klíčové slovo: péct
Odpověď: Tato věta patří k těm, které jsou z hlediska rodu činného a trpného sporné a lze je interpretovat oběma způsoby. Proto bychom považovali obě řešení za odůvodnitelná a (především ve školním prostředí) nevyžadovali jednoznačné řešení.
Poslední užití: 18.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11948
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Když mám sloveso sázet, tak ve 3. osobě množného čísla je správně oni sází, nebo sázejí? Je na to nějaké pravidlo?
Klíčové slovo: sázet
Odpověď: Podle současné jazykové kodifikace jsou spisovné oba tvary: oni sází i sázejí. Jedná se právě o slovesa 3. slovesné třídy vzoru „sázet“, která mohou mít oba tvary (vrací i vracejí, chybí i chybějí apod.). Pouze tam, kde je vhodné, aby z důvodu srozumitelnosti byly odlišeny tvary jednotného a množného čísla, se doporučuje volit pro 3. os. množného čísla delší tvar: kolo pohání řemeny –⁠ kolo pohánějí řemeny.
Zvažované varianty:
sází sázejí
Poslední užití: 20.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesa vzoru „sázet“

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11947
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Došlo k nějaké kodifikační změně v poslední době, že jsou možné tvary dokáží, háží apod.? Došlo ke změně u tvarů jako vrací, sází apod.?
Klíčové slovo: dokázat, vracet
Odpověď: Tvary typu dokáží, háží apod. byly kodifikované vždycky. Tvary 3. os. mn. č., které byly kodifikovány při poslední aktualizaci morfologických pravidel v r. 1993, jsou zakončené na -ou: dokážou, hážou apod. Někteří lidé už vnímají tvary s koncovkou -í, tedy tvary původní, jako knižní nebo zastaralé, ale kodifikované jsou. U 3. slovesné třídy vzoru „sázet“ došlo při poslední aktualizaci ke zrovnoprávnění koncovek -ejí a -í ve 3. os. mn. č. Spisovné jsou tedy tvary oni sází i sázejí, vrací i vracejí.
Zvažované varianty:
dokáží dokážou vrací vracejí
Poslední užití: 25.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesa vzoru „sázet“; Slovesa vzorů „mazat“, „brát“, „krýt“, „kupovat“

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11341
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesa: časování
Konkrétní dotaz: Politici a novináři říkají v televizi „chtěl bych říci“ nebo „chtěl bych říct“. Je to správně obojí?
Klíčové slovo: říct
Odpověď: Obě varianty infinitivu jsou spisovné. U sloves vzoru „péci“ je infinitiv zakončený na -ci původní a infinitiv na ‑ct je novější. Vznikl analogicky podle infinitivů ostatních sloves (říct jako jíst). Postupně se stal tvarem neutrálním a původní infinitivy na -ci jsou u většiny těchto sloves dnes vnímány spíše jako knižní.
Zvažované varianty:
říct říci
Poslední užití: 11.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Slovesa vzoru „péci“ (infinitiv -ci – -ct)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.