Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #2 [Číselný zápis].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/18, položky: 1-10/178
Stav:
#13096
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění specifických čísel
Konkrétní dotaz: V hlavičce faxu, která vznikla v roce 1999, mám uvedeno telefonní číslo +420/325/612/284, zatímco v těle samotného faxu mám uvedeno telefonní číslo v klasickém formátu, tzn. je členěno po trojčíslích. Je nutné formát čísla v hlavičce faxu upravovat?
Klíčové slovo: telefonní číslo
Odpověď: Úpravu formátu telefonního čísla v hlavičce faxu bychom rozhodně doporučovali. Formát s lomítky by totiž mohl být pro příjemce faxu velmi matoucí. Česká telefonní čísla, jež obsahují šest nebo devět číslic, se v současnosti doporučuje členit po třech číslicích, tedy např. +420 257 531 793.
Poslední užití: 3.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.9 Telefonní a faxová čísla (s. 27)

ID související odpovědi: #6162

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12926
Užití:
1 1 0
Dotaz: Exponenty a indexy
Konkrétní dotaz: V textu uvádím citaci vloženou do věty, která se skládá z několika vět (např. TEXT „CITACE. CITACE“.), za níž následuje odkaz na poznámku pod čarou. Bude horní index odkazující na poznámku pod čarou uveden za horními uvozovkami, nebo za koncovou tečkou?
Klíčové slovo: horní index; poznámka pod čarou
Odpověď: Česká státní norma doporučuje umístit horní index bezprostředně za výraz, k němuž se poznámka vztahuje. Pokud se tedy poznámka vztahuje pouze k citaci, doporučovali bychom umístit horní index za uvozovky, pokud k celé větě, bude horní index až za koncovým interpunkčním znaménkem.
Poslední užití: 10.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12925
Užití:
1 2 0
Dotaz: Exponenty a indexy
Konkrétní dotaz: V textu uvádím citaci (např. TEXT „CITACE“.), za níž následuje odkaz na poznámku pod čarou. Bude horní index odkazující na poznámku pod čarou uveden za horními uvozovkami, nebo za koncovou tečkou?
Klíčové slovo: horní index; poznámka pod čarou
Odpověď: Česká státní norma doporučuje umístit horní index bezprostředně za výraz, k němuž se poznámka vztahuje. Pokud se tedy poznámka vztahuje pouze k citaci, doporučovali bychom umístit horní index za uvozovky, pokud k celé větě, bude horní index až za koncovým interpunkčním znaménkem.
Poslední užití: 10.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.10 Poznámky pod čarou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12914
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Jak by se mělo správně zapisovat spojení „minus dvacet procent“, pokud volíme číselný zápis a užití znaků pro minus a procento? Má se psát mezi číslicí a znakem minus mezera, nebo ne?
Klíčové slovo: minus
Odpověď: Vyjadřují‑li znaménka + nebo − kladnou nebo zápornou hodnotu čísla, přiléhají k číslici bez mezer (např. +24 °C, −1 °C). Protože daný příklad můžeme chápat právě jako vyjádření záporné hodnoty, náležitý je zápis bez mezery, tedy v podobě −20 %. Značku procenta naopak od číselné hodnoty mezerou oddělujeme.
Zvažované varianty:
−20 % − 20 %
Poslední užití: 20.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 4 Čísla a matematické znaky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12911
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat datum, pokud chceme zapsat jen měsíc a rok číslicemi? Lze použít lomítko (např. 05/2022)?
Klíčové slovo: datum; lomítko
Odpověď: Jak zapsat číslicemi měsíc a rok žádná norma ani kodifikace neuvádí (věnují se jen zápisu celého data, tj. včetně dne). Zápis pomocí lomítka není příliš obvyklý, pokud však bude z dokumentu srozumitelné, co tímto zápisem chcete vyjádřit, je přípustný. Pokud by byla ohrožena srozumitelnost, doporučili bychom vám raději datum vyjádřit číselně-slovně, tj. měsíc vypsat slovy a rok číslicí (např. květen 2022).
Poslední užití: 3.10.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12878
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní tečky po číslici
Konkrétní dotaz: Pokud zapíšeme slovo čtrnáctapůltý ve spojení čtrnáctapůltý kilometr číslicí, bude za ním stát tečka?
Klíčové slovo: řadová číslovka; desetinné číslo; 14,5. kilometr
Odpověď: Výjimky z pravidla o psaní tečky po řadových číslovkách nejsou. Pokud tedy potřebujeme desetinné číslo vyjádřit jako řadovou číslovku, tečka za číslicí stát musí. Správně je tedy 14,5. kilometr.
Poslední užití: 19.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – sekce 5 Psaní číslic a číslovek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12834
Užití:
1 1 0
Dotaz: Členění čísel – obecné zásady
Konkrétní dotaz: Oddělují se trojice číselných řádů v peněžních částkách tečkou nebo mezerou?
Klíčové slovo: řády; peněžní částka
Odpověď: V textech administrativní povahy lze oddělovat trojice číselných řádů v peněžních částkách jak mezerou, tak tečkou. V ostatních případech doporučujeme oddělovat trojice číselných řádů jen mezerou.
Poslední užití: 25.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12825
Užití:
1 1 0
Dotaz: Datum zapsané číselně
Konkrétní dotaz: Ve výroční zprávě se objevují data zapsaná jednomístně i dvoumístně. Měl by být zápis dat sjednocen? A jak je to s psaním mezer po tečkách?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: V rámci jednoho textu by měl být zápis dat určitě sjednocen. Vzhledem k tomu, že se jedná o výroční zprávu, je přípustné zvolit jak jednomístný, tak dvoumístný zápis dat. Pokud zvolíte jednomístný zápis dat, např. 5. 6. 2019, 10. 12. 2019, budou se po tečkách psát vždy mezery bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci. Pokud zvolíte dvoumístný zápis, např. 05.06.2019, který je přípustný jako varianta v obchodní a úřední korespondenci, mezery se po tečkách psát nebudou.
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Kalendářní datum a místo původu
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data (s. 25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12712
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: V textu mám spojení „získal pozemek o 27 000 m²“. Měla by se mezi značkou pro metr čtvereční a číselnou hodnotou psát mezera?
Klíčové slovo: číslice; značka; m²; metr čtvereční
Odpověď: Značky se od číselné hodnoty oddělují mezerou, číslo a značka se zároveň umísťují na stejný řádek. Náležitý je tedy zápis s mezerou, tj. „pozemek o 27 000 m²“.
Zvažované varianty:
27 000 m² 27 000m²
Poslední užití: 14.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11510
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis základní číslovky číslicí (typ od 13 let)
Konkrétní dotaz: Píše se mezi číslem a značkou jednotky, např. 19 metrů krychlových, mezera?
Klíčové slovo: číslice; značka; m³; metr krychlový
Odpověď: Zápis pomocí číslic a značek odpovídá zápisu slovnímu, tzn. spojení se píše s mezerou: 19 m³.
Zvažované varianty:
19m³ 19 m³
Poslední užití: 22.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.