Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #199 [Skloňování – číslovky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/25
Stav:
#12034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi číslovou oboje a obojí? Jak by to bylo ve větě „Slavil narozeniny a přijali ho na fakultu. Slavili jsme oboje/obojí“?
Klíčové slovo: oboje, obojí
Odpověď: Číslovka oboje má především význam souborový a používá se ve spojení s pomnožným podstatným jménem. Podoba obojí se používá především ve spojení s abstrakty, kde má význam druhový nebo význam číslovky základní. Ve spojení s pomnožnými a hromadnými jmény lze číslovku obojí užít ve významu druhovém. K tomu je třeba doplnit, že rozlišení významu druhového a základního není v češtině zcela striktní, takže mohou nastat situace, kdy budou obě možnosti přijatelné. V uvedené větě bychom preferovali variantu obojí, ale vzhledem k uvedenému výkladu nelze ani variantu oboje zavrhovat.
Zvažované varianty:
oboje obojí
Poslední užití: 3.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: oboje, obojí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10952
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Narazil jsem při korekturách na spojení několik dveří. Platí nutnost použití druhových číslovek ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény i v případě neurčitých číslovek? Je špatně napsat několik dveří místo několikery dveře?
Klíčové slovo: několik, několikery, několikero
Odpověď: Jazykové příručky doporučují ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény použít druhové číslovky (několikery dveře, tolikery dveře). Proto pokud chcete být v souladu s příručkami doporučujeme použít druhovou číslovku. To bude z hlediska gramatického v pořádku a bude to i v souladu s dosavadní kodifikací. Je ovšem pravda, že spojení s neurčitými číslovkami obvykle jazykové příručky neřeší a nezmiňují se o nich. Stejně tak ponechávají stranou i vyšší základní číslovky typu osmdesatery dveře / osmdesát dveří. pouze příruční mluvnice češtiny uvádí informaci, že v nepřímých pádech bývají číslovky dvoje, oboje, troje... nahrazeny tvary číslovek dva, oba, tři...: Přilož do obou kamen; Po všech třech dveřích stékala barva. Doklady v ČNK ukazují, že ani v 1. pádě nevnímají uživatelé jazyka spojení s neurčitými a s vyššími základními číslovkami jako agramatické nebo nenoremní (tolik dveří, několik dveří). Zdá se tedy, že čím vyšší číslovka, tím vyšší pravděpodobnost, že dojde k relativizaci pravidla týkajícího se spojení pomnožných substantiv a druhových číslovek. Ještě doplňujeme, že vedle spojení několikery dveře by bylo možné použít i spojení několikero dveří. Tento typ číslovek má v sobě obvykle odstín konečnosti počtu a je častější u určitých číslovek: čtvero ročních období, desatero přikázání apod.
Zvažované varianty:
několik několikery několikero
Poslední užití: 3.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: paragraf 477 a 478

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8134
Užití:
1 0 1
Dotaz: Číslovka základní
Konkrétní dotaz: Slyšel jsem z úst ministryně zajímavý tvar číslovky „jsme na devětseti případech“, slyšel jsem podobné patvary i od pana premiéra. Správně je snad „devíti stech, pěti stech, dvou tisících atp.“, ne? Nebo je ten první výraz jako hovorový povolen ve spisovné češtině?
Klíčové slovo: devět set
Odpověď: Náležitý tvar je devíti stech, pěti stech, dvou tisících. U složitějších číslovkových výrazů je možné skloňovat jen jméno počítaného předmětu a část číslovkového výrazu (obvykle řád desítek a jednotek) ponechat nesklonný. V Internetové jazykové příručce uvádíme jako příklad: „Výraz před 365 lety můžeme také přečíst před tři sta šedesáti pěti (pětašedesáti) lety a obdobně bez 1 847 Kč –⁠ bez tisíc osm set čtyřiceti sedmi (sedmačtyřiceti) korun; o 1 358 423 dokladech –⁠ o milion tři sta padesát osm tisíc čtyři sta dvaceti třech (třiadvaceti) dokladech.“ (viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=785&id=791).
Poslední užití: 28.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8099
Užití:
1 0 1
Dotaz: Číslovka základní
Konkrétní dotaz: Jak je to správně? Teď poslouchám paní ministryni a ona říká „V důsledku třech opatření...“ Je tento tvar vůbec spisovný? Nás učili 2. p. číslovek tři a čtyři v tvaru „tří, čtyř“ a 6. p. „třech, čtyřech“ .
Klíčové slovo: tři; čtyři
Odpověď: Podoba třech a čtyřech je v 2. p. spisovná. Jen je hodnocena ve slovnících jako hovorová, což znamená vhodná spíše pro méně formální (např. častěji mluvené než psané) projevy. Viz Internetová jazyková příručka (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=t%C5%99i).
Zvažované varianty:
tří třech čtyř čtyřech
Poslední užití: 27.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7380
Užití:
1 0 1
Dotaz: Číslovka základní
Konkrétní dotaz: Syn dostal ve škole za úkol nastudovat skloňování číslovek sto a tisíc. K tomu dostal vypracovaný pracovní list, jehož obsahem bylo také: Číslovka STO – máme dvě možnosti. Skloňujeme podle vzoru „město“ nebo neskloňujeme vůbec: = sto korun, – sta korun, sto korun – stu korun, sto korunám – sto korun – stu korun, sto korunách – stem korun, sto korunami. Podobně – k pěti tisíci lidem NEBO k pěti tisícům lidí – s tisíci lidmi NEBO s tisícem lidí. Měla jsem za to, že číslovka tisíc se skloňovat musí. Jak to tedy je?
Klíčové slovo: tisíc
Odpověď: Jak se uvádí v Internetové jazykové příručce, ve spojení číslovek sto, tisíc, milion, miliarda s počítaným předmětem je vedle 2. p. možná i shoda pádu počítaného předmětu s pádem číslovky: s třemi tisíci diváků/diváky, před třemi sty tisíci let/lety. Číslovka sto se skloňuje podle vzoru „město“, ale ve spojení s počítaným předmětem někdy zůstává nesklonná, např. bez sto korun, ke sto korunám, o sto korunách, se sto korunami (vedle pravidelně skloňovaných tvarů bez sta korun, ke stu korun/korunám, o stu korun/korunách, se stem korun), k dvě stě lidem, o dvě stě lidech (vedle pravidelně skloňovaných tvarů k dvěma stům lidem/lidí, o dvou stech lidech/lidí). Je‑li číslovka sto ve spojení s jinou číslovkou, která po ní následuje, zpravidla se neskloňuje, např. ve sto dvaceti případech, po sto padesáti letech. Číslovka tisíc se skloňuje ve všech pádech i ve spojení s počítaným předmětem: bez tisíce lidí, k tisíci lidí/lidem, o tisíci lidí/lidech. V 7. p. se vlivem číslovky pět používá vedle tvaru s tisícem lidí i tvar s tisíci lidmi.
Poslední užití: 27.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počítaný předmět po číslovkách - 1. Počítaný předmět po celých číslech
Jazykový zdroj: Příspěvky k české morfologii. Miroslav komárek. 1978.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7314
Užití:
1 0 1
Dotaz: Číslovka druhová
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat na skloňování číslovek: zda je správný tvar "s pěti set korunou".
Klíčové slovo: pět set
Odpověď: Spisovné tvary jsou s pětisetkorunou nebo pěti sty korunami/korun.
Zvažované varianty:
pěti set korunou pětisetkorunou pěti sty
Poslední užití: 25.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7313
Užití:
0 0 0
Dotaz: Duál
Konkrétní dotaz: Chtěla bych se zeptat na skloňování číslovek: zda je správný tvar s jejími dvěma nejlepšími kamarádkami? S těma dvěma ? bychom si promluvili. S těma dvěma těžkými příklady?
Klíčové slovo: dvě
Odpověď: spisovné tvary jsou následující: s jejími dvěma nejlepšími kamarádkami; s těmi dvěma bychom si promluvili; s těmi dvěma těžkými případy; Číslovka dvě má tvar duálu (dvěma), zájmena mají tvar množného čísla (těmi).
Zvažované varianty:
dvěma
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5065
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka základní
Konkrétní dotaz: Používá se „před třemi roky“, nebo „před třema rokama“?
Klíčové slovo: tři roky
Odpověď: Obě spojení jsou používaná, ale pouze spojení „před třemi roky“ je spisovné, a tedy vhodné např. pro formální projevy. Spojení „před třema rokama“ hodnotíme jako nespisovné, obvykle se objevuje v neformálních mluvených projevech.
Zvažované varianty:
před třemi roky před třema rokama
Poslední užití: 29.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka řadová
Konkrétní dotaz: Jak by měl znít tvar číslovky, pokud chci vyjádřit, že odměněna bude každá šestistá tisící platba, nebo šestistá tisícátá platba, nebo šestsettisící platba? Nebo jinak?
Klíčové slovo: šestistý tisící
Odpověď: Gramaticky korektní tvar je šestistá tisící platba, ale vzhledem k tomu, že jde o málo frekventovaný, a proto neobvyklý tvar (vysoké řadové číslovky jsou obecně problematické), mohl by být pro posluchače méně průhledný. Nevylučovali bychom proto ani podobu šestsettisící (podobně vedle stý padesátý lze říci i stopadesátý).
Poslední užití: 24.2.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3813
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslovka základní
Konkrétní dotaz: Je správně se třemi, nebo se třema?
Klíčové slovo: tři
Odpověď: Jediný spisovný tvar v 7. pádu číslovky tři je třemi. Koncovku -ma mají pouze číslovky dva a oba (dvěma, oběma), které se zachovávají tzv. duálové tvary.
Zvažované varianty:
třemi třema
Poslední užití: 20.9.2017
Atributy odpovědi
Kde popsáno: IJP: tři.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.