Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #197 [Skloňování – přídavná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Stav:
#12650
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavné jméno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Když je spojení s přivlastňovacím přídavným jménem Putinovo Rusko, jaké jsou tvary 3. a 6. p.?
Klíčové slovo: Putinův
Odpověď: Přivlastňovací přídavné jméno Putinův se skloňuje podle vzoru „otcův“. Tvar záleží na tom, s jakým podstatným jménem se pojí. Starší mluvnice uváděly, že pokud jde o spojení s podstatným jménem středního rodu (Rusko), pak je podle tohoto vzoru ve třetím pádě jednotného čísla koncovka -u: k Putinovu Rusku. V 6. p. je dubleta: o Putinovu/Putinově Rusku. To se týká přivlastňovaného podstatného jména středního, ale i mužského rodu. Pokud bychom Putinovi přivlastňovali podstatné jméno ženského rodu, např. Putinova sestra, byla by v obou případech koncovka -ě: k Putinově sestře, o Putinově sestře. Od té doby se však ve spisovném úzu začaly objevovat dubletní tvary i ve 3. p. a spojení typu k/proti Putinově Rusku tak dnes nejsou nijak ojedinělá (sankce proti Putinově Rusku, vztah k Putinově Rusku apod.). To se pochopitelně týká i jakéhokoli jiného přivlastňovacího přídavného jména ve spojení s podstatným jménem středního či mužského rodu (k otcovu/otcově rozhodnutí, proti synovu/synově přání, díky chlapcovu/chlapcově otci). Zmiňuje to už Mluvnice češtiny 2 z r. 1986, kde se uvádí, že v 3. p. „je též analogická varianta na -ě (podle Lsg), je však dosud nespisovná”. R. Adam v článku v NŘ z roku 2005 konstatuje, že „šíření koncovky -ě v dativu sg. m. a n. posesívních adjektiv je proto třeba chápat jako takřka nezbytný důsledek výrazné preference -ě a ústupu -u v lokálu. Je to projev systémového vyrovnávání a ze systémového hlediska ho nelze odmítat.” Nejnovější Velká akademická gramatika současné češtiny (Fr. Štícha a kol., Praha, Academia 2021) už tento posun ve spisovném úzu reflektuje a uvádí v 3. p. j. č. obě koncovky, přestože podotýká, že koncovka -u je ve spisovných textech stále ještě méně častá.
Zvažované varianty:
Putinovu Putinově
Poslední užití: 12.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12039
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavné jméno tvrdé
Konkrétní dotaz: Proč je v oslovení „Milý Ježíšku“ v koncovce přídavného jména -ý?
Klíčové slovo: milý
Odpověď: Přídavné jméno milý se skloňuje podle tvrdého vzoru „mladý“, proto v 1. a 5. p. muž. rodu bude stejné zakončení, tedy -ý: milý jako „mladý“.
Poslední užití: 22.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8120
Užití:
1 0 1
Dotaz: Přídavné jméno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Ráda bych se zeptala, odkud se vzalo zvláštní používání přivlastňovacího přídavného jména, které v poslední době slýcháme a vídáme - bez Strouhalovo chalupy (seriál Policie Modrava), Pokáčovo kanál, s Novákovo dcerou ... neskloňované přivlastňovací přídavné jméno. Jde o nářečí?
Odpověď: Jde o znak jihozápadočeských nářečí, v nichž u přivlastňování ustrnula přípona -ovo. Více se dočtete například v časopise Naše řeč: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4181.
Zvažované varianty:
Strouhalovo Strouhalova Pokáčovo Pokáčův Novákovo Novákova
Poslední užití: 27.4.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4181

Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách: Naše řeč: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4181.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5331
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavné jméno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Jak bych měla vytvořit 7. p. od spojení Bedřichova mateřština? S Bedřichovou mateřštinou, nebo Bedřichovo mateřštinou?
Klíčové slovo: Bedřichova mateřština
Odpověď: Spisovný tvar 7. p. je s Bedřichovou mateřštinou. Tvar Bedřichovo mateřštinou je nářeční.
Zvažované varianty:
Bedřichovo mateřštinou Bedřichovou mateřštinou
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5277
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní i-y v koncovce
Konkrétní dotaz: Jestliže máme spojení poměrový ukazatel, pak je v koncovce přídavného jména -ý jako "mladý". A jak je to v množném čísle? Poměroví ukazatelé jeko "mladí"?
Klíčové slovo: poměrový
Odpověď: Pokud se jedná o tvar ukazatelé (mužský životný), pak tvar přídavného jména je poměroví jako „mladí“. Ukazatel však může být i neživotný a pak je v množném čísle tvar ukazatele, který se pojí s tvarem přídavného jména poměrové: poměrové ukazatele.
Zvažované varianty:
poměroví ukazatelé poměrové ukazatele
Poslední užití: 25.1.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5228
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavné jméno přivlastňovací
Konkrétní dotaz: Je správně tvar jména Fransově ve spojení „naproti Fransově bytu“?
Klíčové slovo: Fransův
Odpověď: Přivlastňovací přídavná jména mužská mají ve 3. p. koncovku -u, proto doporučujeme napsat „naproti Fransovu bytu“.
Zvažované varianty:
Fransovu Fransově
Poslední užití: 30.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4449
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavné jméno měkké
Konkrétní dotaz: Našel jsem na internetu tvary 7. p. mn. čísla přídavného jména způsobilými i způsobilýma. Jsou skutečně oba tvary spisovné?
Klíčové slovo: způsobilý
Odpověď: Základní tvar množného čísla v 7. p. je způsobilými (např. se způsobilými lidmi), ale pokud přídavné jméno pojíme s párovými orgány těla jako oči, uči, ruce, nohy, užijeme tzv. duálový tvar, který má koncovku -ma: (způsobilýma rukama).
Zvažované varianty:
způsobilými způsobilýma
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3726
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavné jméno měkké
Konkrétní dotaz: V zadání úkolu je určit vzor pro skloňování přídavného jména větší. Jaký to je?
Klíčové slovo: větší
Odpověď: Větší je 2. stupeň přídavného jména velký, které se skloňuje podle vzoru „mladý“. Pokud bychom však určovali vzor skloňování přímo tohoto konkrétního tvaru větší, ne jeho základního tvaru v 1. stupni, jako jeho vzor bychom měli určit „jarní“.
Poslední užití: 9.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3366
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní i-y v koncovce
Konkrétní dotaz: Jaké i-y napsat ve spojení „skladníkovy/skladníkovi volné ruce“?
Klíčové slovo: skladníkův
Odpověď: Při volbě koncovky přivlastňovacího přídavného jména se řídíme rodem toho, co je přivlastněno. Vzhledem k tomu, že slovo ruce je rodu ženského, bude v koncovkce -y: skladníkovy volné ruce.
Zvažované varianty:
skladníkovi skladníkovy
Poslední užití: 7.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3131
Užití:
1 1 0
Dotaz: Přídavné jméno tvrdé
Konkrétní dotaz: Měla jsem v textu „s mastnýma rukama“ a opravili mi to na „s mastnými rukama“. Jak je to správně?
Klíčové slovo: mastný
Odpověď: Tvar 7. pádu množného čísla rukama je duálový tvar a používá se pro označení částí těla, a jestliže toto podstatné jméno rozvíjí jméno přídavné, zájmeno nebo číslovka, i ony budou zakončeny v 7. p. mn. č. na -a. Je tedy správně „s mastnýma rukama“.
Zvažované varianty:
mastnýma rukama mastnými rukama
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí)

Kde popsáno: IJP: Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí).

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.