Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #195 [Skloňování – obecná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/19, položky: 21-30/189
Stav:
#10254
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ženský rod
Konkrétní dotaz: Paní učitelka určila slovo boty jako pomnožné. Je to tak? Podle mě je jednotné číslo bota a množné boty.
Klíčové slovo: bota
Odpověď: Pro školní praxi doporučujeme určovat výraz boty jako podstatné jméno, které má jak jednotné, tak množné číslo. Např. Slovník spisovné češtiny ho uvádí jako standardně počitatelné podstatné jméno. Kdybychom se na tento problém podívali do hloubky, pak bychom museli konstatovat, že existují určitá podstatná jména, která jsou na pomezí pomnožných jmen a u kterých jednotné číslo je příznakové a v úzu převažuje množné číslo, např. části těla (vlasy, vousy, vrásky), obuvi a oděvu (boty, ponožky, rukávy) a další (viz Nový encyklopedický slovník češtiny).
Poslední užití: 8.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Číslo podstatných jmen - 2.2 Jména, která mají pouze nebo převážně tvary množného čísla –⁠ podstatná jména pomnožná
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: plurale tantum

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10221
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Jak skloňovat jméno zvířete dronte?
Klíčové slovo: dronte
Odpověď: Jsou dva možné způsoby řešení: 1. Je možné skloňovat název podle vzoru „pán“ a koncovky přidávat místo koncového -e: 2. p. dronta. 2. Je možné přidávat zájmenné koncovky za celé jméno: 2. p. dronteho. Frekvence tohoto pojmenování je příliš nízká na to, abychom mohli prohlásit jednu variantu za noremní či alespoň častěji užívanou. Z toho mála vyskytů, které lze v úzu najít, můžeme pouze konstatovat, že se objevují oba způsoby skloňování. Oba lze považovat ze systémového hlediska za přijatelné.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10213
Užití:
0 0 0
Dotaz: Střední rod
Konkrétní dotaz: Jak by se měl skloňovat název DEPO2015?
Klíčové slovo: DEPO2015
Odpověď: Pokud vycházíme z vyslovované podoby názvu, pak jde o podstatné jméno rodu středního (vzor „město“) ve spojení s letopočtem. Z tohoto hlediska je tedy skloňování názvu jednoduché [v depu dva ťisíce patnáct] a v mluvené komunikaci by nemělo uživatelům jazyka činit potíže. Problematickým se název stává v souvislosti s grafickou podobou, ve které je název psán velkými písmeny a navíc bez mezery spojený s letopočtem. Pokud musí být grafická podoba zachována (tzn. není např. možné napsat název s počátečním písmenem velkým a ostatními malými a letopočet oddělit mezerou, což by skloňování jednodušilo), pak doporučujeme raději název ponechat grafické podobě v základním tvaru a použít tzv. nominativ jmenovací, např. v zóně DEPO2015.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10212
Užití:
0 0 0
Dotaz: Nejasný rod, kolísání rodu
Konkrétní dotaz: Podle jakého vzoru se skloňují kalamáry?
Klíčové slovo: kalamáry
Odpověď: Slovo kalamáry (jídlo z některého živočicha z třídy hlavonožců) v českých výkladových slovnících uvedeno není. Slovníky obsahují pouze podstastné jméno kalmar (rod mužský životný), které označuje živočicha, ze kterého se pokrm vyrábí. Samotný výraz kalamáry byl převzat z cizích jazyků (snad z it. calamari). Tímto výrazem a jeho tvaroslovnou charakteristikou se podrobně zabývá M. Beneš v článku Kalamáry v časopise Naše řeč (roč. 2018, č. 4). Autor usuzuje, že lze chápat toto podstatné jméno jako pomnožné s převahou souborových číslovek (jedny/dvoje/troje kalamáry = jedna/dvě/tři porce kalamárů) nad číslovkami prostými (jeden/jedna kalamár/a, tři kalamáry). Z hlediska rodu přichází v úvahu rod mužský neživotný a rod ženský. V úzu se podle Českého národního korpusu objevují obě varianty, ale převažuje chápání tohoto substantiva jako mužského neživotného (pokrm z kalamárů spíše než z kalamár). K tomu lze ještě dodat, že vlivem názvu pokrmu se zpětně výraz kalamár objevuje i jako varianta pojmenování živočicha (vedle původního kalmar) a v tom případě jde o jméno mužského rodu životného.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: M. Beneš (2018): Kalamáry. Naše řeč 101, č. 4, s. 238 - 243

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10199
Užití:
0 0 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: V našem technickém oboru se skloňuje pouze rádius - rádiusu, ale slyšel jsem, že je možné jen rádius - rádiu. Je to pravda? Plete se to se slovy rádio a rádium.
Klíčové slovo: rádius
Odpověď: Podstatné jméno rádius je rodu mužského neživotného, kromě 1. a 4. pádu jednotného čísla se zakončení -us odtrhává: rádia, rádiu, rádie, rádiu, rádiem, v množném čísle rádie, rádiů, rádiům, rádie, rádie, rádiích, rádii. Na tom se příručky shodují. Pokud je zažitá oborová norma pro určitý termín jiná, např. zde skloňování mechanickým připojováním koncovek za celé slovo, pak je možné odchylku od kodifikace přijmout. Vzhledem k tomu, že odlišení tvarů rádio, radium a rádius je funkční a odborná literatura v oboru to důsledně dělá, je tato odchylka od kodifikace odůvodnitelná.
Zvažované varianty:
rádiu rádiusu
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10198
Užití:
0 0 0
Dotaz: Střední rod
Konkrétní dotaz: Je správné v jednotném čísle použít tvar prso, nebo je možný jen tvar prs?
Klíčové slovo: prs, prso
Odpověď: Kodifikační příručky kromě IJP neobsahují tvar prso, ale pouze prs (pl. prsy) a pomn. prsa. Podoba stř. rodu prso se však vyskytuje v současnosti i ve spis. textech. Tvar prs, prsy je v souvislosti s tím patrně vnímán jako zastaralý a užívá se hlavně v medicíně (operace prsu). V IJP už je uveden jako spisovný hovorový i tvar j. č. prso, a to nejen ve spojení s masem (krůtí prso apod.), ale i ve významu části lidského těla (v úzu se patrně začal tento tvar objevovat jako zpětně odvozený z pomnožného prsa).
Zvažované varianty:
prs prso
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10197
Užití:
0 0 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jak by se měl skloňovat omnibus? Odtrhává se při skloňování -us?
Klíčové slovo: omnibus
Odpověď: Doporučujeme mechanické připojování koncovek za celé slovo: 2. p. omnibusu. Je to i v souladu s tím, jak se zachází s analogicky zakončenými podstatnými jmény trolejbus, autobus a jak vypadá adjektivum v ustálených spojeních: omnibusové dotazování.
Zvažované varianty:
omnibusu omnibu
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10196
Užití:
0 0 0
Dotaz: Víceslovné pojmenování
Konkrétní dotaz: Jak by se měl skloňovat název plemene Nova Scottia duck tolling retrívr?
Klíčové slovo: Nova Scottia duck tolling retrívr, Nova Scottia duck tolling retriever
Odpověď: V případě tohoto víceslovného pojmenování doporučujeme přední část ponechat nesklonnou a skloňovat pouze výraz retrívr: 2. p. Nova Scottia duck tolling retrívra. K tomu dodáváme, že Nový akademický slovník cizích slov uvádí variantu retriever (2. p. retrievra/retrievera).
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10194
Užití:
0 0 0
Dotaz: Střední rod
Konkrétní dotaz: Je možná utvořit tvar metadatum jako jednotné číslo od metadata?
Klíčové slovo: metadata
Odpověď: V češtině jsou data (a analogicky i metadata) jen pomnožné podstatné jméno. Jednotné číslo metadatum doloženo není, proto bychom jej ve spisovném textu nedoporučovali užívat. Nemuselo by být jasné, co se jím míní, a bude patrně pro čtenáře či posluchače vnímáno jako příznakové.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: data

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10193
Užití:
0 0 0
Dotaz: Nejasný rod, kolísání rodu
Konkrétní dotaz: Má se používat tvar lingvokulturém, nebo lingvokulturéma? A jakého rodu toto podstatné jméno je?
Klíčové slovo: lingvokulturéma, lingvokulturém
Odpověď: Jde o termín, který označuje kulturně specifické lexikální jednotky (v tomto významu se výraz užívá ve slovenských textech). V dostupných českých textech jsme tento výraz nenalezli, nelze tedy říci, v jaké formě se v češtině užívá. V úvahu přichází mužský rod neživotný (ten lingvokulturém) a rod střední (to lingvokulturéma). Dokud se frekvence výrazu nezvýší, nelze jednoznačně říci, která forma se stane noremní.
Zvažované varianty:
lingvokulturéma lingvokulturém
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.