Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #195 [Skloňování – obecná jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 19/19, položky: 181-189/189
Stav:
#1208
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod životný
Konkrétní dotaz: Je správný tvar 1. p. množného čísla syni utvořený od slova syn? Nebo je možné říci jen synové?
Klíčové slovo: syn
Odpověď: Potenciálně tvar syni možný je. Není to však tvar běžný a běžně se neužívá, nenalezneme ho ani v mluvnicích a slovnících. Vyskyty v ČNK jsou spíše sporadické a jeví se podle kontextu jako příznakové, nikoli neutrální. Proto jeho užití ve spisovných, stylově neutrálních textech nedoporučujeme.
Zvažované varianty:
syni synové
Poslední užití: 19.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1189
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ženský rod
Konkrétní dotaz: Jak se skloňuje slovo pragensie? Je to nesklonné?
Klíčové slovo: pragensie
Odpověď: Jde o pomnožné jméno středního rodu: publikace, knihy, které se zabývají Prahou. Např. „nová pragensia budou nabídnuta zákazníkům“. Slovníky uvádějí dosud pouze podobu pragensia, respektive pragenzia, ale v úzu se objevuje i podoba pragensie, v tom případě se však slovo používá v ženském rodě: „nové pragensie budou nabídnuty zákazníkům“.
Zvažované varianty:
pragensia pragensie pragenzia
Poslední užití: 21.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1123
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasný rod, kolísání rodu
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je slovo svízel ve významu překážky a jaký je jeho tvar v 7. pádě jednotného čísla?
Klíčové slovo: svízel
Odpověď: Slovo svízel ve významu překážky se používá v rodě mužském neživotném a pak se skloňuje podle vzoru „stroj“ a také v rodě ženském a pak se skloňuje podle vzoru „píseň“. V 7. pádě jsou tedy možné dva tvary, a to svízelem i svízelí.
Poslední užití: 12.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1069
Užití:
1 1 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar slova katalog v 6. pádě čísla množného?
Klíčové slovo: katalog
Odpověď: V 6. pádě čísla množného má slovo katalog spisovný tvar katalozích. Dochází zde k alternaci g/z a připojuje se koncovka -ích, která je pro mužská neživotná substantiva zakončená g, k, h, ch typická.
Zvažované varianty:
katalogách katalogech katalozích
Poslední užití: 15.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1062
Užití:
1 1 0
Dotaz: Střední rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 7. pádu slova kamna?
Klíčové slovo: kamna
Odpověď: Správný tvar 7. pádu pomnožného podstatného jména kamna je kamny.
Zvažované varianty:
kamny kamnami
Poslední užití: 22.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1021
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ženský rod
Konkrétní dotaz: Jakého rodu je slovo cúda?
Klíčové slovo: cúda
Odpověď: Podle PSJČ je archaické podstatné jméno cúda (lze i cuda) ženského rodu. Jedná se o označení soudu.
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1019
Užití:
2 0 0
Dotaz: Mužský rod neživotný
Konkrétní dotaz: V souvislosti s jídlem se objevuje ženský tvar hranolka. Je to správně? Je spisovné spojení „s hranolkami“, nebo jen „s hranolky“?
Klíčové slovo: hranolek
Odpověď je neaktuální.
Odpověď: Přestože v úzu se občas objevuje ženský tvar hranolka, jediná kodifikovaná podoba je mužský rod hranolek, kterou doporučujeme ve spisovné komunikaci užívat. V 7. p. mn. č. tedy píšeme „s hranolky“.
Zvažované varianty:
hranolek hranolka
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

ID související odpovědi: #13162

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#996
Užití:
1 1 0
Dotaz: Střední rod
Konkrétní dotaz: Jaký je tvar 7. p. mn. č. slova „poledne“?
Klíčové slovo: poledne
Odpověď: Správný tvar 7. p. mn. č. slova „poledne“ je „s poledny“. V komunikaci se však obvykle toto slovo v množném čísle neužívá. Jde o tvar hypotetický.
Poslední užití: 30.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#25
Užití:
1 5 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Je smajlík životné podstatné jméno, nebo neživotné? Měli bychom říkat namalovat smajlík, nebo smajlíka?
Klíčové slovo: smajlík
Odpověď: Podstatné jméno smajlík sice kodifikační příručky neuvádějí (patrně proto, že není plně spisovné), ale na základě významu (grafický symbol vyjadřující úsměv, smích) a analogie s výrazem emotikon hodnotíme smajlík jako neživotné podstatné jméno: namalovat smajlík, všechny smajlíky. V úzu se objevují i životné tvary (namalovat smajlíky, smajlíci), ale to je expresivní užití (srov. najít hřib/hřiba), které bychom v neutrální spisovné komunikaci nedoporučovali.
Poslední užití: 31.1.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: okrajově: Eva Jandová – Jaroslav David – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Diana Svobodová: Čeština na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 262 s..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.