Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #194 [Určování slovních druhů a kategorií].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/10, položky: 1-10/98
Stav:
#12659
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Jaký slovní druh nebo větný člen je spolu?
Klíčové slovo: spolu
Odpověď: Z hlediska slovních druhů je spolu příslovce. A toto slovo se pak vyskytuje v určité větě ve funkci nějakého větného členu. Větný člen tedy nelze určit bez větného kontextu, ale v případě příslovce spolu by mohlo jít o příslovečné určení (odpověď na otázku „jak?“).
Poslední užití: 30.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12195
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Mám ve cvičení pro devátou třídu větu „lesk vycházel především z bílých tašek“. Jaký slovní druh je především? Je to příslovce, nebo částice? Můžou to děti v deváté třídě vůbec poznat?
Klíčové slovo: především
Odpověď: Slovník spisovné češtiny uvádí, že výraz především lze hodnotit jako příslovce (ve významu „zvláště, hlavně, zejména“: především jde o čas; „nejprve, nejdříve, předně, napřed“: především chci zdůraznit, že ...), ale zároveň je možné ho chápat i jako částici zdůrazňovací (ve významu „hlavně, zvláště“: myslí především na sebe). Rozdíl mezi oběma slovními druhy je zde velmi malý a významově se překrývají. Obě charakteristiky jsou tedy obhajitelné.
Poslední užití: 9.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12191
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Když máme spojení „nade mnou“, tak nade je předložka?
Klíčové slovo: nade
Odpověď: Ano, výraz nade je předložka. Častější je varianta nad. Nade je pouze vokalizovaná varianta s -e na konci, které se přidává kvůli pohodlnější výslovnosti.
Poslední užití: 9.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12106
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Jaký slovní druh je jako ve větě „...který pracoval jako lékař na frontě“?
Klíčové slovo: jako
Odpověď: Výraz jako je v této větě spojka podřadicí a má zde identifikační význam.
Poslední užití: 20.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12021
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vzor
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych vědět, podle kterého slovesného vzoru se časuje sloveso hubnout.
Klíčové slovo: hubnout
Odpověď: Sloveso hubnout patří ke 2. slovesné třídě, k slovesnému vzoru „tisknout“.
Poslední užití: 18.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12020
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vzor
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych vědět, podle kterého slovesného vzoru se časuje sloveso pršet.
Odpověď: Sloveso pršet patří ke 4. slovesné třídě, k slovesnému vzoru „trpět“.
Poslední užití: 18.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Jaký slovní druh je mnohem?
Klíčové slovo: mnohem
Odpověď: Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého hodnotí výraz mnohem jako příslovce.
Poslední užití: 5.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: mnohem
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: mnohem
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: mnohem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11960
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: Jaký slovní druh je například?
Klíčové slovo: například
Odpověď: Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého hodnotí výraz například jako příslovce.
Poslední užití: 5.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: například
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: například
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: například

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11959
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovní druh
Konkrétní dotaz: V testu měl syn určit slovní druh u „směrem k“. Měli to tam uvedené jako předložku. Je to možné?
Klíčové slovo: směrem k
Odpověď: Slovník spisovné češtiny skutečně klasifikuje spojení „směrem k“ jako předložku. Podobně jako směrem proti, směrem na, směrem do, směrem od. Jde o předložky tzv. sekundární, nepůvodní, které mohou být i víceslovné. Patří mezi ně např. spojení vzhledem k, na základě apod.
Poslední užití: 5.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: směrem k
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: předložka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11952
Užití:
1 1 0
Dotaz: Slovesné tvary
Konkrétní dotaz: Připravuju se se synem na přijímací zkoušky a nevíme, jak má určovat slovnědruhově "se" u zvratných sloves typu smát se, obléci se. Kdy je to zvratné zájmeno a kdy je to celé sloveso a samostatně se to neurčuje?
Klíčové slovo: zvratná slovesa
Odpověď: My bohužel nejsme didaktické pracoviště, takže nevíme, jak se tato problematika pojímá ve škole a jak by se tedy měly řešit úlohy tohoto typu. Z čistě jazykového hlediska se rozlišují slovesa pouze zvratná (reflexiva tantum), která mají volný morfém "se" jako nedílnou součást (smát se, bát se), od sloves, která mohou být i v nezvratné podobě, tedy bez zvratného zájmena "se" (zlobit - zlobit se, mýt - mýt se). Pomocí "se" tvoříme také tzv. zvratné pasivum: dům se opravuje, dárky se rozdaly dětem apod.
Poslední užití: 5.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zvratná a nezvratná slovesa - 2.1 Se, si

Kam odkazujeme: Umíme odpovědět částečně - bez zohlednění didaktického aspektu.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.