Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #179 [Shoda přísudku s podmětem].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/39, položky: 21-30/383
Stav:
#12801
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký bude správný tvar přísudku ve spojení „analýza a studium nemůže/nemohou být...“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Přísudek v uvedené větě následuje až za několikanásobným podmětem a jednotlivá jména tohoto podmětu jsou v různém rodě, proto se přísudek musí shodovat s oběma složkami podmětu. Bude mít tedy tvar množného čísla: „analýza a studium nemohou být“. Pokud by tvar přísudku obsahoval příčestí, napsali bychom tvrdé y, protože součástí několikanásobného podmětu zde není jméno rodu mužského životného, např. „analýza a studium nemohly být“.
Poslední užití: 7.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12800
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – j. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Narazil jsem na větu „Bylo podáno dostatek informací“. Neměl by být správný tvar přísudku „byl podán“? Nebo mohu chápat „dostatek“ jako příslovce, a volit tak tvar přísudku s -o?
Klíčové slovo: dostatek
Odpověď: Výraz „dostatek“ (zde ve funkci podmětu) je jméno rodu mužského neživotného a tomuto tvaru musí odpovídat i přísudek, který se s podmětem shoduje. Proto je náležité pouze znění „Byl podán dostatek informací“. Pokud bychom chtěli zachovat tvar přísudku zakončený na -o, museli bychom podstatné jméno „dostatek“ nahradit příslovcem „dostatečně“ (Bylo podáno dostatečně informací) nebo do funkce podmětu dosadit podstatné jméno rodu středního (např. Bylo podáno dostatečné množství informací).
Poslední užití: 4.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 1.1 – Podmět je rodu mužského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Jaké i/y mám napsat v přísudku ve spojení „kolektivy pracoval_“?
Klíčové slovo: kolektivy
Odpověď: Protože „kolektiv“ je jméno rodu mužského neživotného, je náležité napsat v přísudku tvrdé y, správně tedy „kolektivy pracovaly“.
Poslední užití: 18.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12743
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Platí stále pravidlo, že ve shodě přísudku s podmětem „děti“ se píše tvrdé y, např. „děti si hrály“?
Klíčové slovo: děti
Odpověď: Ano, podstatné jméno „děti“ je v množném čísle rodu ženského (skloňujeme jej podle vzoru „kost“), proto je v přísudku náležitý tvar s tvrdým y: „děti si hrály“.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12742
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Platí stále pravidlo, že ve shodě přísudku se jmény „rodiče, koně“ se má psát tvrdé y, tedy „rodiče přišly“, „koně se pásly“ apod.?
Klíčové slovo: rodiče, koně
Odpověď: Takové pravidlo neplatilo a neplatí – podstatná jména „rodiče, lidičky, koně“, ačkoli mají v množném čísle neživotnou koncovku -e a -y, jsou rodu mužského životného, proto je náležité napsat v přísudku měkké i, tedy „rodiče přišli“, „koně se pásli“ apod. Pouze pokud podstatné jméno „kůň“ označuje neživou věc podobající se koni, bude ve shodě u množného čísla tvrdé y, např. „dřevěné koně stály“.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1.3 – Rodiče, lidičky, koně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12692
Užití:
1 1 0
Dotaz: Věta bezpodmětná
Konkrétní dotaz: Objevila jsem větu „Všechna skladiště bylo zapotřebí vyklidit“. Není náhodou správný tvar „byla“, tedy „Všechna skladiště byla zapotřebí vyklidit“?
Klíčové slovo: věta bezpodmětná
Odpověď: Uvedená věta je tzv. bezpodmětnou větnou strukturou, to znamená, že neobsahuje podmět. Výraz „skladiště“ není podmětem, nýbrž předmětem, který závisí na infinitivu „vyklidit“. Přísudkem je zde pak celé spojení „bylo zapotřebí vyklidit“ (sponové sloveso + modální predikativum + infinitiv). Přísudek bezpodmětných větných struktur má tzv. impersonální (neosobní) formu, která zpravidla odpovídá tvaru 3. os. j. č. rodu středního (Prší. Je chladno.). Proto je věta „Všechna skladiště bylo zapotřebí vyklidit“ v pořádku. Podle staršího pojetí (V. Šmilauer, 1966) by bylo možno větu klasifikovat jako větu dvojčlennou s inifinitivním podmětem „vyklidit“ a přísudkem „bylo zapotřebí“, avšak i v takovém případě bychom vyhodnotili výraz „skladiště“ jako předmět. Proto je znění věty „Všechna skladiště bylo zapotřebí vyklidit“ v pořádku.
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Skladba spisovné češtiny. Grepl – Karlík. 1986.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: s. 117 (Typy bezpodmětých vět se slovesem sponovým)
Jazykový zdroj: Novočeská skladba. Šmilauer. 1966. (platí od 1966)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12676
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Je správně věta „Jak je získáván glykogen a tuk“, nebo „Jak jsou získávány glykogen a tuk“?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Pokud přísudek předchází podmětu, máme zpravidla dvě možnosti. Buď můžeme shodu řídit všemi složkami několikanásobného podmětu, a tedy v tomto případě uplatnit pravidlo o nepřítomnosti jména rodu mužského životného: „Jak jsou získávány glykogen a tuk“. Druhou možností ale je shodovat přísudek pouze s nejbližší složkou několikanásobného podmětu: „Jak je získáván glykogen a tuk“. Obě řešení jsou tedy v pořádku.
Poslední užití: 16.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – Složkou několikanásobného podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12667
Užití:
1 1 0
Dotaz: Shoda ve větách s přístavkem (přístavek tvoří osoba, např. hvězda zápasu Jaromír Jágr)
Konkrétní dotaz: Jaký je správný tvar přísudku v následující větě? „Oběť útoku(,) Jan Tomášek(,) přežil/přežila.“
Klíčové slovo: vlastní jméno v pozici přístavku
Odpověď: Jestliže se v textu vyskytne vlastní jméno (zde „Jan Tomášek“) v pozici přístavku, obvykle řídíme shodu podle něj, tedy „Oběť útoku(,) Jan Tomášek(,) přežil“. Pokud bychom v uvedené větě oddělili tento přístavek z obou stran čárkami, je vedle shody s vlastním jménem přípustná také shoda podle obecného jména v pozici podmětu: „Oběť útoku, Jan Tomášek, přežila“.
Poslední užití: 15.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 13 – Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12665
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jaké i/y mám napsat v přísudku následující věty? „Aby se žalovaní (povinný subjekt a kraj) zdrželi/zdržely uzavření smlouvy.“
Klíčové slovo: žalovaní
Odpověď: Podmět uvedené věty (žalovaní) je rodu mužského životného, proto je třeba napsat v přísudku měkké i: „Aby se žalovaní (povinný subjekt a kraj) zdrželi uzavření smlouvy“. Výrazy v závorce zde nevstupují do predikačního vztahu.
Poslední užití: 7.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12664
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, zda bude mít přísudek následující věty tvar jednotného, nebo množného čísla? „Libuš a Písnice má/mají na víc.“
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem
Odpověď: Přísudek v uvedené větě následuje až za několikanásobným podmětem, proto se musí shodovat s oběma složkami tohoto podmětu. Bude mít tedy tvar množného čísla: „Libuš a Písnice mají na víc“. Pokud by tvar přísudku obsahoval příčestí, napsali bychom tvrdé y, protože součástí několikanásobného podmětu zde není jméno rodu mužského životného, např. „Libuš a Písnice měly na víc“.
Poslední užití: 14.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 1.3.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.