Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #179 [Shoda přísudku s podmětem].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/39, položky: 11-20/383
Stav:
#13176
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu není jméno r. muž. živ. (slovosled podmět – přísudek)
Konkrétní dotaz: Napsala jsem větu „Židle a křesla jsou důležitá“, ale korektor mi opravil tvar v přísudku na „důležité“? Opravil mi to správně?
Klíčové slovo: shoda s několikanásobným podmětem; židle a křesla
Odpověď: Součástí několikanásobného podmětu je jméno rodu ženského („židle“), které má „přednost“ před jménem rodu středního („křesla“). Náležité znění věty je tedy skutečně „Židle a křesla jsou důležité“. Tvar „důležitá“ by byl namístě pouze v případě, že by složkami několikanásobného podmětu byla jména rodu středního v množném čísle, např. „Svítidla a křesla jsou důležitá“.
Poslední užití: 21.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.2 – V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13151
Užití:
1 1 0
Dotaz: Součástí několikanásobného podmětu je jméno r. muž. živ. (slovosled přísudek – podmět)
Konkrétní dotaz: Máme větu „V jejich práci jim pomáhali koně i krávy.“ V práci se dohadujeme, jestli by ve slově „pomáhali“ nemělo být spíše tvrdé y. Můžete nám poradit?
Klíčové slovo: koně i krávy
Odpověď: Jestliže je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného, píšeme v přísudku měkké i. V uvedené větě je jménem rodu mužského životného slovo „koně“, proto je tvar „pomáhali“ v pořádku. Ve větách, v nichž přísudek předchází několikanásobnému podmětu, můžeme vedle základního pravidla uplatnit také shodu podle členu, který stojí nejblíže přísudku. Ovšem vzhledem k tomu, že je zde slovo „koně“ na prvním místě, nic se v tomto ohledu nemění a i v takovém případě by bylo namístě pouze řešení s měkkým i: „V jejich práci jim pomáhali koně i krávy.“ Pouze pokud by v této větě na prvním místě stály „krávy“, byl by vedle tvaru s měkkým i („V jejich práci jim pomáhali krávy i koně“) v pořádku také tvar s tvrdým y („V jejich práci jim pomáhaly krávy i koně“).
Poslední užití: 13.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 2.1 – Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Gramatická shoda (typ Rychlé šípy byly)
Konkrétní dotaz: Mám větu „Raabovi Lidé kolem stolu potěšili...“. Je prosím měkké i v přísudku správně, když „Lidé kolem stolu“ je kniha?
Klíčové slovo: shoda přísudku s podmětem; gramatická shoda
Odpověď: Ano, přísudek se řídí gramatickou formou podmětu. V uvedené větě je podmětem slovo „lidé“, které je rodu mužského životného, proto v přísudku napíšeme měkké i. Skutečnost, že jde o název knihy, zde nehraje roli. Pouze pokud by názvu knihy předcházelo obecné (opěrné) jméno, pak by toto jméno bylo podmětem, např. „Kniha Lidé kolem stolu potěšila...“, a spojení „Lidé kolem stolu“ by pak mělo funkci přívlastku neshodného ve tvaru tzv. nominativu jmenovacího. Ve vaší větě se ale přísudek skutečně musí shodovat s „lidmi“.
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 3 – Typ Rychlé šípy závodily, Tři sestry zahrály, Wanastowi Vjecy vydaly (gramatická shoda)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13080
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. živ.
Konkrétní dotaz: V jednom textu mám větu „V písku se honil_ stepní běžci“. V následující větě je vysvětleno, že „stepní běžci“ jsou rostliny. Jaké i/y bude v přísudku?
Klíčové slovo: stepní běžci
Odpověď: Tvar přísudku je třeba řídit formální podobou podmětu. V uvedeném případě je podmět „běžci“ rodu mužského životného, proto je náležité napsat v přísudku měkké i, tj. „V písku se honili stepní běžci“.
Poslední užití: 21.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.1 – Podmět je rodu mužského životného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13076
Užití:
1 1 0
Dotaz: Spojení X je Y (např. změna byl/byla šok)
Konkrétní dotaz: Je správně věta „Maximální výška palet je tři metry“, nebo „Maximální výška palet jsou tři metry“?
Klíčové slovo: podmět a jmenná část přísudku
Odpověď: Ve větách se jmenným přísudkem obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu. Ovšem je-li jmenná část přísudku v množném čísle a podmět v jednotném, což je i tento případ, řídíme obvykle shodu naopak podle jména v přísudku: tedy „Maximální výška palet jsou tři metry“. Nutno však poznamenat, že syntax číslovek je specifická a málo probádaná oblast. Data z Českého národního korpusu dokládají, že stojí-li v roli přísudkového jména číslovkové spojení „dva/tři/čtyři metry“, je užití spony v jednotném čísle zcela běžné; neodmítáme tedy ani podobu „Maximální výška palet je tři metry“. Nad rámec dotazu ještě podotýkáme, že na tvar přísudku ve větách, v nichž je podmět i přísudkové jméno v prvním pádě, může mít vliv i slovosled. Průzkumy ukazují, že pokud stojí na prvním místě jméno v jednotném čísle (je přitom lhostejno, zda je řeč o podmětu, nebo o jmenné části přísudku), je častá obojí shoda (zde „Maximální výška palet je tři metry“ i „Maximální výška palet jsou tři metry“), zatímco pokud stojí na prvním místě jméno v čísle množném, výrazně převažuje shoda s množným číslem (tedy „Tři metry jsou maximální výška palet“).
Poslední užití: 14.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složitější případy shody přísudku s podmětem, sekce 18 – Typ Čas jsou peníze
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12994
Užití:
1 1 0
Dotaz: Několikanásobný podmět a několikanásobný přívlastek (česká a německá strana)
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký je správný tvar přísudku v následující větě? „Základový a výběrový soubor je pravidelně aktualizován / jsou pravidelně aktualizovány.“
Klíčové slovo: soubor; několikanásobný podmět; přívlastek
Odpověď: Pokud jsou složkami několikanásobného podmětu dvě stejná podstatná jména a každé z nich je rozvito jiným shodným přívlastkem, první podstatné jméno se často vypouští: „základový [soubor] a výběrový soubor“. V takovém případě je pak v přísudku obvykle přijatelná dvojí shoda (tvar množného čísla chápeme jako základní), např. „Zahraniční i tuzemská firma se zúčastnily/zúčastnila jednání“. Z tohoto hlediska by tedy připadala v úvahu obě řešení: „Základový a výběrový soubor jsou pravidelně aktualizovány“ i „Základový a výběrový soubor je pravidelně aktualizován“. Z důvodu srozumitelnosti však v dané větě doporučujeme spíše shodu v množném čísle, neboť v případě, že přísudek bude mít tvar jednotného čísla, čtenář neznalý kontextu a problematiky by mohl pochopit obsah tak, že jde o jeden soubor, který je „základový“ a zároveň „výběrový“, nikoli o dva různé soubory.
Poslední užití: 25.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem několikanásobným, sekce 4 – Několikanásobný podmět a několikanásobný přívlastek (česká a německá strana)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12985
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Můžete mi prosím poradit, jaký je správný tvar přísudku v následující větě? „Obě části vojska se sešla/sešly.“
Klíčové slovo: části
Odpověď: Podmětem uvedené věty je výraz „části“, tedy jméno rodu ženského v množném čísle. Proto bude náležitý tvar přísudku s tvrdým y: „Obě části vojska se sešly“. Pokud by byl podmětem výraz „vojska“ v množném čísle, byl by samozřejmě namístě tvar přísudku končící na -a, např. „Obě vojska se sešla“. Ve vaší větě je ovšem výraz „vojska“ ve 2. pádě jednotného čísla a plní funkci přívlastku neshodného (Jaké části? Části vojska).
Poslední užití: 24.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.3 – Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12961
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. ž.
Konkrétní dotaz: Nevím si, rady, jaké i/y napsat v přísudku ve větě „Zaměřil jsem se na lidi, shodou okolností, které mě sem k vám přivedl_“. Jaké je prosím správné řešení?
Klíčové slovo: který
Odpověď: Vzhledem k tomu, že podmět vedlejší věty – zájmeno „který“ – je ve tvaru množného čísla rodu ženského, neboť odkazuje na podstatné jméno „okolnosti“ v hlavní větě, je namístě tvar přísudku s tvrdým y, tedy „přivedly“. Pokud bychom chtěli v přísudku vedlejší věty napsat měkké i, musel by být podmět, tj. vztažné zájmeno, ve tvaru rodu mužského životného, tj. „kteří mě sem k vám přivedli“. To by pak znamenalo, že se vedlejší věta vztahuje nikoli k „okolnostem“, ale k „lidem“. Takové řešení ovšem nedoporučujeme, protože vedlejší věta následuje bezprostředně za výrazem „okolností“ – větný celek by pak vyzněl nepřehledně a nesrozumitelně. Za jediné náležité tedy považujeme řešení „Zaměřil jsem se na lidi, shodou okolností, které mě sem k vám přivedly“.
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým – sekce 2.3 Podmět je rodu ženského

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12905
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. neživ.
Konkrétní dotaz: Píšu větu „Mrzelo by mě, kdyby se k vám nedostaly mé řádky“. Nemělo by být ve slově „nedostaly“ měkké i, jestliže to píšu jako muž?
Klíčové slovo: řádky
Odpověď: Nikoli. Tvar přísudku se řídí podmětem. Podmětem vedlejší věty „kdyby se k vám nedostaly mé řádky“ jsou „řádky“, tedy jméno rodu mužského neživotného v množném čísle. V přísudku tudíž musí být ypsilon. To, jestli dané řádky napsal muž, na shodu přísudku s podmětem nemá žádný vliv.
Poslední užití: 30.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.2 – Podmět je rodu mužského neživotného

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12802
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. stř.
Konkrétní dotaz: Je správně pouze shoda „ta čísla byla“ a „ta opatření byla“, nebo je dnes spisovné i „ty čísla byly“ a „ty opatření byly“?
Klíčové slovo: čísla; opatření; rod střední
Odpověď: Ve spisovném projevu je u jmen rodu středního v množném čísle náležitá pouze shoda na -a (ta čísla/opatření byla). Mnoho lidí má s touto shodou potíže, protože v běžné komunikaci většina lidí spisovně nemluví, tudíž pak mohou tento spisovný prostředek vnímat jako nepřirozený. Tím těžší je pro ně správné tvary v mluveném projevu (např. i v médiích) uhlídat, přestože pravidlo o shodě často znají.
Poslední užití: 10.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, sekce 2.4 – Podmět je rodu středního

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.