Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #153 [Jména dokumentů, uměleckých, náboženských aj. děl].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/7, položky: 1-10/68
Dotaz: Rejstříky, registry, průkazy, kupní smlouvy, dohody o provedení práce aj.
Konkrétní dotaz: Zvolila jsem podobu stabilní katastr, korektorka toto spojení opravila na Stabilní katastr. Která z nich je správná?
Klíčové slovo: stabilní katastr
Odpověď: Názvy katastrů (z historického hlediska je asi nejznámější tereziánský katastr), se řadí k obecným pojmenováním a píšou se s malým písmenem, proto je náležitá podoba stabilní katastr. Tento způsob psaní jednoznačně převažuje, jak dokládá Český národní korpus, i v praxi.
Zvažované varianty:
stabilní katastr Stabilní katastr
Poslední užití: 23.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.1 Rejstříky, registry, průkazy, potvrzení, kupní smlouvy atp.
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo registr

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Malířská díla
Konkrétní dotaz: V IJP je uvedena podoba Mistr vyšebrodského oltáře. Národní galerie i jiné zdroje však uvádějí podobu Mistr Vyšebrodského oltáře. Píšu zprávu o návštěvě Anežského kláštera, který spadá pod Národní galerii, a váhám, zda mám psát Mistr vyšebrodského oltáře, nebo Mistr Vyšebrodského oltáře, tedy se mám řídit jazykovými příručkami, nebo publikací Národní galerie.
Klíčové slovo: vyšebrodský oltář
Odpověď: Doporučujeme Vám řídit se platnou kodifikací, tj. psát Mistr vyšebrodského oltáře. Spojení vyšebrodský oltář považujeme za obecné, nikoli za vlastní jméno uměleckého díla. Toto spojení jen signalizuje, kde se daný oltář nachází.
Zvažované varianty:
Mistr vyšebrodského oltáře mistr vyšebrodského oltáře
Poslední užití: 22.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo oltář

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Malířská díla
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova madona ve spojení „jeho nejbližším stylovým protějškem je Madona z Olomouce“?
Klíčové slovo: Madona z Olomouce
Odpověď: Jak jsme zjistili, jde o oficiální název sochařského díla z 15. st., uloženého v Moravské galerii v Brně, a proto doporučujeme psát Madona z Olomouce.
Poslední užití: 2.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Malířská díla
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova madona ve větě „Kostel ve Starém Svojanově byl obohacen sochou madony“?
Klíčové slovo: socha madony
Odpověď: Jde pouze o druh uměleckého díla, nikoli o vlastní jméno, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 2.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení s/Sbírka zákonů slovo sbírka s malým písmenem?
Klíčové slovo: s/Sbírka zákonů
Odpověď: Spojení sbírka zákonů je od původu obecné označení. Bylo však zvoleno i jako název publikace, v níž se zveřejňují české právní předpisy. Pokud máme na mysli tuto publikaci, je pochopitelně namístě velké písmeno. Totéž platí i pro její zkratku, která bývá připojována za číslo zákonů, např. zákon č. 285/2020 Sb.
Poslední užití: 21.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sbírka
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sbírka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píšou zákoníky, např. zákoník práce, občanský zákoník?
Klíčové slovo: zákoníky
Odpověď: Názvy jako zákoník práce, občanský zákoník atp. nejsou oficiální názvy dokumentů. Těmi jsou příslušné zákony, v případě zákoníku práce to je zákon č. 285/2020 Sb., v případě občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. Spojení zákoník práce, občanský zákoník označují pouze předmět příslušného zákona, proto je třeba psát je s malým písmenem (např. podle občanského zákoníku ustavující schůzi řídí svolavatel nebo jím pověřená osoba; podle zákoníku práce musí být dohoda o rozvázání pracovního poměru písemná). Protože jsou tyto zákony často novelizovány, vznikají publikace, které všechny změny uvádějí a vysvětlují. Je pochopitelné, že pokud se publikace jmenuje Zákoník práce nebo Občanský zákoník je v těchto spojeních velké písmeno namístě (např. do knihovny jsme si pořídili knihu Občanský zákoník).
Poslední užití: 21.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše výraz facebookový ve spojení facebookový příspěvek?
Klíčové slovo: facebookový příspěvek
Odpověď: Uvedené spojení je obecné pojmenování, stejně jako např. novinový článek, diskusní příspěvek, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má psát u přídavného jména centrální ve spojení centrální evidence obyvatel? Psala bych malé písmeno, ale vídám i písmeno velké.
Klíčové slovo: centrální evidence obyvatel
Odpověď: Tento typ pojmenování pouze označuje druh dokumentu, a proto je třeba ve větné souvislosti psát výraz centrální s malým písmenem.
Zvažované varianty:
centrální evidence obyvatel Centrální evidence obyvatel
Poslední užití: 14.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.1 Rejstříky, registry, průkazy, potvrzení, kupní smlouvy atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Ceníky, sazebníky, stanovy, výroční zprávy
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má psát u přídavných jmen ve spojeních: vstupní zpráva, průběžná zpráva, závěrečná zpráva?
Klíčové slovo: vstupní zpráva, průběžná zpráva, závěrečná zpráva
Odpověď: Tento typ pojmenování pouze označuje druh dokumentu, a proto je třeba uvedené názvy psát ve větné souvislosti s malým písmenem.
Poslední užití: 16.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.1 Rejstříky, registry, průkazy, potvrzení, kupní smlouvy atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Mezinárodní smlouvy, dohody, úmluvy
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova mnichovský ve spojení mnichovská dohoda?
Klíčové slovo: mnichovská dohoda
Odpověď: Přestože mnohé jiné názvy dohod či smluv, v jejichž názvu je přídavné jméno utvořené od názvu města, v němž byla dohoda podepsána, lze psát jak s malým, tak s velkým písmenem, např. m/Maachstritská smlouva, mnichovská dohoda se v češtině tradičně píše s malým písmenem. Důvodem je bezesporu její obsah (někdy se mluví o mnichovském diktátu) a její negativní důsledky pro naši republiku.
Poslední užití: 18.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.3 Ústavy, smlouvy, dohody, úmluvy, listiny atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.