Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #129 [Délka samohlásky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/17, položky: 1-10/163
Stav:
#13552
Užití:
0 0 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Můžeme psát slovo mínus s dlouhým í, nebo se má psát jen krátce minus?
Klíčové slovo: minus; mínus
Odpověď: Přejaté slovo minus (z latinského minus) se podle dosavadní kodifikace psalo jen s krátkým i, přestože ve slovnících (NASCS, SSČ, SSJČ) bylo doporučováno vyslovovat ho s dlouhým í [mínus]. Pravopisná podoba mínus odpovídající výslovnosti je v současnosti ve spisovných textech natolik rozšířená (v korpusu SYN v12 je poměr cca 90 000 : 12 000), že byla v roce 2024 do IJP doplněna jako variantní. Můžete tedy psát jak minus, tak nově i mínus.
Zvažované varianty:
minus mínus
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13551
Užití:
0 0 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Zajímá mě, zda se může psát jen stadium, nebo i stádium.
Klíčové slovo: stadium; stádium
Odpověď: Je možné zvolit jak pravopisnou podobu stadium, tak stádium. Přejaté slovo stadium (z latinského stadium) se podle starší kodifikace psalo jen s krátkým a, přestože se ve slovníkových zdrojích (NASCS, SSČ, SSJČ i PSJČ) vždy doporučovalo vyslovovat s dlouhým á, tj. [stádyjum]. V korpusu SYN v12 najdeme 15 640 dokladů různých tvarů podoby stádium (vedle 73 333 dokladů zápisu stadium) – což je v podstatě pětina výskytů. Pravopisná podoba stádium reflektující výslovnost dlouhé samohlásky je v současnosti ve spisovných textech natolik rozšířená, že byla v roce 2024 do IJP doplněna jako variantní.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Vím, že se může psát rozváděč i rozvaděč, ale dohadujeme se, zda to platí i pro slovo napáječ. Psala bych jen dlouze, ale kolega prosazuje podobu napaječ.
Klíčové slovo: napáječ
Odpověď: IJP, PČP a SSJČ uvádějí pouze variantu napáječ. Podoba napaječ se v praxi sice objevuje, ale zatím se neprosadila. Doklady z korpusu SYN v12 ukazují jednoznačnou převahu doporučované podoby napáječ (poměr je 2 435 : 300).
Zvažované varianty:
napáječ napaječ
Poslední užití: 14.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13351
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Píšu odborný text, v němž používám výraz, který se v angličtině píše halocline. Jde o vrstvu vody v podzemních prostorách – na dně je mořská voda, nad ní sladkovodní. Tyto vody se nemísí a mají mezi sebou určité rozhraní, vrstvu. V češtině se výraz halocline překládá obvykle jako haloklina, ale setkal jsem se i s podobou haloklína. V IJP bohužel toto slovo nevidím. Jak ho psát?
Klíčové slovo: haloklina
Odpověď: IJP zachycuje běžnější slovní zásobu, v tomto případě jde o úzce odborný termín, který není doložen ani v ČNK (SYN v11). Podle internetových zdrojů jednoznačně převažuje varianta haloklina. Např. Wikipedie haloklinu definuje jako přechod mezi dvěma vrstvami vody s rozdílnou salinitou; krátké „i“ je užívané rovněž v textu bakalářské práce z Přírodovědné fakulty UK. Podoba haloklina rovněž odpovídá obvyklému zápisu termínu termoklina, toto slovo je doloženo (sedmi doklady) i v korpusu SYN v11. Doporučujeme proto volit zápis haloklina.
Zvažované varianty:
haloklina haloklína
Poslední užití: 2.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: internet: bakalářská práce PřF UK; Wikipedie, priroda.cz.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13349
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Mám psát betlemář, nebo betlémář? Nacházím obojí podobu a nevím, která je správná.
Klíčové slovo: betlemář; betlémář
Odpověď: Obě podoby jsou slovotvorně v pořádku, můžete užít kteroukoli z nich. Starší SSJČ zachycuje pouze variantu betlemář, IJP a ASSČ uvádí obě možnosti: betlémář i betlemář.
Zvažované varianty:
betlemář betlémář
Poslední užití: 15.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13317
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: S jakým i/í (ve smyslu krátké, nebo dlouhé) se píše slovo vys_latel, myšleno např. Česká televize?
Klíčové slovo: vysílatel; vysilatel
Odpověď: Správné jsou obě možnosti. Podle SSJČ je možné užít jak zápis vysílatel, tak vysilatel (obdobně např. vyzývatel i vyzyvatel). Slovník slovo označuje jako řidší, doklady z ČNK však ukazují, že se stále užívá, a to obvykle ve spojení se slovy televizní, veřejný, komerční, rozhlasový. V praxi je výrazně častější podoba s í: vysílatel. V korpusu SYN v10 je poměr 64x vysilatel a 1277x vysílatel. Podoba vysílatel je uvedena mj. v autorském zákoně (zákon 121/2000 Sb., autorský zákon).
Zvažované varianty:
vysílatel vysilatel
Poslední užití: 31.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13316
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Redaktorka mně neustále upravuje psaní slova vagón na vagon. Argumentuje tím, že je to tak ve slovníku a v Pravidlech z roku 1993. Ale já vím, že platí Dodatek, který připouští i zápis s délkou. Mám pravdu?
Klíčové slovo: vagon, vagón
Odpověď: Ano, správné jsou obě podoby: vagon i vagón, jde o rovnocenné varianty. Přestože např. SSČ, NASCS zachycují jen podobu vagon, je možné v souladu s Dodatkem k PČP psát slovo jak s krátkým o (vagon), tak dlouhým ó (vagón). Způsob psaní je možné ověřit v IJP ve slovníkové části, obecnější poučení najdete ve výkladové části v kapitole Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov. Pokud byste se v redakci chtěli řídit frekvencí, pak doklady z ČNK ukazují, že podoba vagon je výrazně častější než vagón.
Poslední užití: 22.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov.
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13278
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Píše se v češtině vitamin, nebo vitamín? Pokud by bylo možné obojí, co je běžnější?
Klíčové slovo: vitamin; vitamín
Odpověď: Obě varianty jsou v pořádku, je možné psát jak krátce vitamin, tak dlouze vitamín. Obě možnosti jsou v IJP uvedeny jako rovnocenné, obecné zásady jsou popsány v kapitole Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov, popř. v Dodatku k PČP. Podle korpusu SYN v11 je zápis vitamin frekventovanější.
Zvažované varianty:
vitamin vitamín
Poslední užití: 30.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dodatek
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: SYN v11; [lemma="vitamin"], frekvence – slovní tvary

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13274
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Je správně umisťování, nebo umísťování?
Klíčové slovo: umisťování; umísťování
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. Podstatné jméno je odvozeno ze slovesa, které má podle slovníků a IJP variantní podobu: umísťovat i umisťovat (dokonavé sloveso umístit píšeme jen s í). Doklady z ČNK (SYN v11) ukazují mírnou převahu podoby umisťování (4102 : 3471).
Zvažované varianty:
umisťování umísťování
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13273
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Připomínkujeme náš vnitřní předpis. Jde o slova rádiový a radiový. Myslím si, že rádiový se týká rádia, radiový je odvozeno od prvku nazvaného radium. Jsem proto přesvědčený, že provoz je rádiový, nikoli radiový. Kolega se mnou ale nesouhlasí.
Klíčové slovo: rádiový provoz
Odpověď: Je pravděpodobné, že se kolega nechal ovlivnit zápisem složenin, jako jsou např. výrazy radioamatér, radiostanice, radiopřijímač , radiotechnik(a), v nichž píšeme krátké a. U přídavných jmen však délkou samohlásky rozlišujeme význam. Přídavné jméno rádiový znamená něco jiného než radiový. Ve spojitosti se slovem provoz je náležité užít přídavné jméno rádiový (s á). Přídavné jméno rádiový znamená ‚týkající se elektromagnetických vln a jejich technického využití; popř. týkající se rádia či rozhlasu‘. Obvyklá slovní spojení jsou např. rádiový signál, přijímač, vysílač, provoz, vlny, spojení. Radiový odkazuje k radioaktivitě, popř. k prvku radium.
Zvažované varianty:
rádiový radiový
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.