Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #127 [Psaní předpon s(e) vs. z(e) (vs. vz)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/9, položky: 1-10/88
Dotaz: Slovesa a slova od nich odvozená: směřování dohromady, zmenšení objemu, až zániku
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s-, nebo z-) se píše ve spojení s/ztlouct máslo?
Klíčové slovo: stlouct; předpona s; předpona z
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost zachycují sloveso stlouct s významy ‚tlučením spojit, vyrobit, zpracovat‘, v případě slovního spojení stlouct máslo se tedy uplatňuje význam ‚směřování dohromady‘, který je signalizací pro psaní předpony s-. Slovníky zachycují rovněž sloveso ztlouct, které má však význam odlišný, a to ‚někoho zbít, někomu natlouci‘, tento význam však v daném případě nepřipadá v úvahu.
Zvažované varianty:
stlouct ztlouct
Poslední užití: 14.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 27
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-; 2 Psaní předpon s(e)‑, z(e)‑ ve slovech domácích; 2.1 Slova s předponou s(e)-; heslo „stlouct“
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovesa a slova od nich odvozená: shora dolů
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s, nebo z) se píše ve slově s/zkolil (např. ve spojení „s/zkolil kance“)? Je správný zápis s předponou s-?
Klíčové slovo: skolit; předpona s; předpona z
Odpověď: Sloveso skolit má dle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost i Slovníku spisovného jazyka českého význam ‚(ranou) srazit (k zemi), zabít‘, uplatňuje se zde tedy obecný význam ‚shora dolů‘, který je signalizací pro psaní předpony s(e)-. Náležitý je tedy zápis „skolil kance“.
Poslední užití: 20.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 27
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov: Psaní předpon s(e)-, z(e)-: sekce 2.1 – Slova s předponou s(e)-; heslo „skolit“
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovesa a slova od nich odvozená: shora dolů
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s, nebo z) se píše ve slově s/zkoulet (např. ve spojení „s/zkoulel to s někým“)?
Klíčové slovo: skoulet; předpona s; předpona z
Odpověď: Sloveso skoulet ve svém základním významu ‚koulením se dostat níže, dolů‘ se píše s předponou s-, uplatňuje se u něj totiž obecný význam ‚shora dolů‘ nebo ‚z povrchu pryč‘, který je signalizací psaní předpony s(e)-. Ve vámi uvedeném přeneseném významu ‚hladce, obratně, až prohnaně (s někým) něco vyjednat, něco zařídit‘ píšeme sloveso skoulet rovněž s předponou s-, vychází se zde od podoby slovesa v jeho základním významu, náležitý zápis je tedy „skoulel to s někým“.
Zvažované varianty:
skoulet zkoulet
Poslední užití: 20.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 27
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov: Psaní předpon s(e)-, z(e)-: sekce 2.1 – Slova s předponou s(e)-; heslo „skoulet“

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovesa a slova od nich odvozená: více možných nabídnutých významů
Konkrétní dotaz: Jak se píše sloveso spunktovat/zpunktovat (ve smyslu ‚něco zorganizovat‘)? Je náležitá předpona s-, nebo z-?
Klíčové slovo: spunktovat; zpunktovat; předpona s; předpona z
Odpověď: Dle Slovníku spisovného jazyka českého má dané sloveso celkem tři různé významy, jejichž pravopis se může lišit. S předponou s- se sloveso spunktovat píše ve významu ‚něco uspořádat, sepsat podle bodů‘ a dále ve významu ‚něco umluvit, smluvit‘ (tj. například spunktovali požadavky do nejnepatrnějších podrobností, spunktovali to s mládeží). Ve významu ‚zosnovat, vyvolat‘ připouští SSJČ jak psaní s předponou s-, tak i zápis s předponou z- (tedy např. s/zpunktovali rebelii, s/zpunktovat útočný pakt). V současnosti se dané slovo používá především v posledních dvou zmiňovaných významech, uživatelé jazyka však tyto významy často zaměňují, a proto se běžně můžeme setkat se zápisem spunktovat i zpunktovat (to dokládá i korpus syn, verze 10, ve kterém má varianta zpunktovat celkem 179 výskytů a verze spunktovat srovnatelných 175 výskytů). U vámi uvedeného významu tedy nelze vyloučit ani jednu variantu zápisu, avšak vzhledem k tomu, že význam ‚něco zorganizovat‘ by se mohl pohybovat na pomezí významů ‚něco umluvit, smluvit‘ a ‚zosnovat, vyvolat‘, doporučujeme raději volit variantu s předponou s-, tu je totiž možné užít vždy.
Zvažované varianty:
spunktovat zpunktovat
Poslední užití: 24.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovesa a slova od nich odvozená: směřování dohromady, zmenšení objemu, až zániku
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s-, nebo z-) se píše ve slově s/zchroustat?
Klíčové slovo: schroustat; předpona s; předpona z
Odpověď: Sloveso schroustat (tj. ‚sníst něco křehkého nebo tvrdého, schroupat‘) se pojí s významem ‚zmenšení objemu, až zániku‘, který indikuje psaní s předponou s-. Náležitá je tedy podoba „schroustat“, kterou dokládá i Slovník spisovného jazyka českého.
Zvažované varianty:
schroustat zchroustat
Poslední užití: 12.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov: Psaní předpon s(e)-, z(e)-: 2 Psaní předpon s(e)‑, z(e)‑ ve slovech domácích: 2.1 Slova s předponou s(e)‑
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovesa a slova od nich odvozená: více možných nabídnutých významů
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s, nebo z) se píše ve slově s/zčesat? A liší se psaní předpony dle toho, zda dané sloveso použijeme ve významu ‚česáním upravit vlasy‘, nebo ve smyslu ‚načesat ovoce‘?
Klíčové slovo: sčesat; předpona s; předpona z
Odpověď: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost i Slovník spisovného jazyka českého uvádějí dané slovo v obou těchto základních významech s předponou s-. Sčesat dle těchto slovníků znamená ‚česáním shrnout, upravit (vlasy)‘ či ‚česáním sklidit (např. ovoce), zbavit plodů, očesat‘, do určité míry se tu tedy uplatňuje obecný význam ‚shora dolů‘ nebo ‚z povrchu pryč‘, který je signalizací psaní předpony s(e)-.
Zvažované varianty:
sčesat zčesat
Poslední užití: 21.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov: Psaní předpon s(e)-, z(e)-: 2 Psaní předpon s(e)‑, z(e)‑ ve slovech domácích: 2.1 Slova s předponou s(e)‑; heslo sčesat
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné, ustálené případy psaní sloves a slov od nich odvozených
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s-, nebo z-) se píše ve slovese s/dílíme (např. ve spojení „takové hodnocení sdílíme s velkou radostí“)?
Klíčové slovo: sdílet; předpona z; předpona s
Odpověď: Sloveso sdílet se píše s předponou s-. Dnešní podoba tohoto slova vychází z tradičního, ustáleného způsobu psaní, je třeba si ji zapamatovat.
Zvažované varianty:
sdílíme zdílíme
Poslední užití: 13.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 27
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 2.1 – Slova s předponou s(e)-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné, ustálené případy psaní sloves a slov od nich odvozených
Konkrétní dotaz: Má se psát slovo s/zhlédnutí s předponou s-, nebo z-?
Klíčové slovo: zhlédnutí; shlédnutí; předpona z; předpona s
Odpověď: Pravopis se v tomto případě odvíjí od významu. Pokud máme na mysli ‚pohled dolů‘, pak zvolíme zápis s předponou s-, tedy např. shlédnutí z okna na dvůr. Avšak v případě, že toto slovo odvozujeme od slovesa zhlédnout s významem ‚prohlížet si, dívat se, spatřit‘, pak je náležité psaní s předponou z-, tj. např. zhlédnutí filmu.
Zvažované varianty:
shlédnutí zhlédnutí
Poslední užití: 19.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 29
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 2.3 – Slova s předponou s(e)- i z(e)-

ID související odpovědi: #4946

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné, ustálené případy psaní sloves a slov od nich odvozených
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s-, nebo z-) se píše ve spojení „s/zhlédnout film“? Neustále to vídám napsané s předponou s-, to se mi ale nějak nezdá. Poradíte?
Klíčové slovo: zhlédnout; předpona z; předpona s
Odpověď: Protože jde v uvedeném spojení o význam ‚dívat se, spatřit‘, nikoli o význam ‚podívat se, pohlédnout dolů‘, je náležité psaní se z-, tzn. zhlédnout film.
Zvažované varianty:
zhlédnout shlédnout
Poslední užití: 17.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 29
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 2.3 – Slova s předponou s(e)- i z(e)-

ID související odpovědi: #7819

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Původní příslovce
Konkrétní dotaz: Opravuji text a našla jsem v něm spojení „dívala se na něj zeshora“. Je možné psát i „seshora“, nebo je správně jen „zeshora“?
Klíčové slovo: seshora; předpona z; předpona s
Odpověď: Přestože Slovník spisovného jazyka českého uvádí, že příslovce seshora bylo dříve psáno též v podobě zeshora, dle současných pravopisných pravidel je náležité toto slovo psát se s- na začátku i se -s- před hláskou -h-. Kromě toho je možná ještě varianta shora.
Zvažované varianty:
seshora zeshora
Poslední užití: 25.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 30
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 4 – Psaní předpon s(e)-, z(e)- v příslovcích
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

ID související odpovědi: #300

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.