Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #118 [Pomlčka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Stav:
#10753
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Konkrétní dotaz: Je namístě užít ve spojení firem Thonet a Mundus (z konce 19. století) spojovník, nebo pomlčku? Dobově se užívalo spojovníku, mělo by to tak být i nyní?
Klíčové slovo: Thonet–Mundus
Odpověď: Vzhledem k tomu, že jde o spojení dvou firem, doporučili bychom zápis s pomlčkou, kterým můžeme vyjádřit vztah s významem „a“. Jelikož nejde o víceslovné výrazy, vhodný zápis by byl s pomlčkou a bez mezer „Thonet–Mundus“, podobně jako například u známé dvojice „Zikmund–Hanzelka“.
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Kam odkazujeme: Internetová jazyková příručka.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6518
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvození konkretizace/vysvětlení
Konkrétní dotaz: Na letáku je napsáno „Bylinky“ a na dalším řádku „naši spojenci pro fyzické i duševní zdraví“. Neměla by být za výrazem „Bylinky“ pomlčka?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: V běžném textu by byla pomlčka (nebo jiná interpunkce) namístě, protože jednou z funkcí pomlčky je právě signalizovat konkretizaci nebo vysvětlení řečeného. Specifické grafické řešení, jako je oddělení umístěním na samostatné řádky, však může interpunkci nahrazovat. V popsaném případě tedy pomlčka není nutná.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6228
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Konkrétní dotaz: Když je syndrom pojmenován po dvou nebo více lidech (např. Williamsův–Campbellův syndrom), píše se mezi jejich jmény skutečně pomlčka, jak to uvádí Internetová jazyková příručka? Dlouhá léta jsme na tomto místě psali spojovník.
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Je pravda, že v minulosti se v takovýchto případech doporučoval spojovník. V souladu s vydáním ČSN 01 6910 v roce 2014 jsme však tento typ přehodnotili a řadíme jej k funkci vyjádření vztahu X a Y mezi jednoslovnými výrazy, který se zapisuje natěsno psanou pomlčkou. Internetová jazyková příručka uvádí příklady Havránkova–Jedličkova Česká mluvnice nebo Kaplanova–Meierova metoda.
Poslední užití: 7.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6181
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiná užití pomlčky
Konkrétní dotaz: Je z hlediska psaní mezer rozdíl mezi pomlčkou krátkou (–) a dlouhou (—)?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Krátká i dlouhá pomlčka jsou pravopisně rovnocenné a platí pro ně stejná pravidla a doporučení. Běžně se používá krátká pomlčka (–), zatímco dlouhá (—) je spíš exkluzivní. Pokud to autor vnímá jako potřebné, může obě pomlčky v jednom textu kombinovat, pak je však vhodné pro každou z nich rezervovat různé funkce.
Poslední užití: 17.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6180
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pomlka v řeči
Konkrétní dotaz: Rád bych v textu odlišoval doztracena doznívající řeč, kterou značím třemi tečkami, od přerušené, nezáměrně nedokončené řeči. Mohu ten druhý typ signalizovat pomlčkou?
Klíčové slovo: pomlka
Odpověď: Ano, pomlčka může značit mimo jiné nedokončenou řeč, byť to není její nejtypičtější funkce. V případech, jako je ten, který popisujete, je takové řešení zcela v pořádku. Jen upozorníme, že zatímco trojtečka následuje hned za posledním výrazem natěsno, bez mezery, před pomlčkou by v takovém užití měla být mezera.
Poslední užití: 25.2.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6177
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pomlka v řeči
Konkrétní dotaz: Pracuji s textem, kde je nedokončená přímá řeč, přičemž ta nedokončenost není značena trojtečkou, ale pomlčkou. Má mezi posledním slovem a pomlčkou být mezera?
Klíčové slovo: pomlka
Odpověď: Ano, pakliže pomlčka signalizuje pomlku v řeči, odděluje se od předchozího výrazu mezerou.
Poslední užití: 18.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6176
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiná užití pomlčky
Konkrétní dotaz: Když jsou dvě přímé řeči dvou různých osob v jednom odstavci hned za sebou, je vhodné je oddělit pomlčkou, nebo má druhá přímá řeč následovat hned po mezeře za uvozovkou ukončující první přímou řeč?
Klíčové slovo: přímá řeč
Odpověď: Z pravopisného hlediska je zcela v pořádku udělat mezi koncovou uvozovkou první přímé řeči a počáteční uvozovkou druhé přímé řeči pouze mezeru, ale chcete-li je graficky více oddělit, lze k tomu jistě využít pomlčku.
Poslední užití: 4.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6029
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Konkrétní dotaz: Vím, že když se pomlčkou vyjadřuje vztah „X až Y“ a spojují se výrazy jednoslovné, píše se pomlčka natěsno. Ale platí to i v případě, kdy se takto spojují dvě čísla a první z nich je záporné, tj. má před sebou znaménko mínus?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Takový rozsah od záporného do kladného čísla by sice šlo zapsat v souladu s pravidlem o psaní pomlčky mezi jednoslovnými výrazy, ale česká technická norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v takových případech radí pomlčku vůbec nepoužívat, a to kvůli riziku záměny se znaménkem mínus. Doporučujeme tedy raději zápis v podobě „−X až Y“.
Poslední užití: 19.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6027
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“ mezi jednoslovnými výrazy
Konkrétní dotaz: Když chci zapsat směr od severozápadu k jihovýchodu / na jihovýchod úsporně, použiju zkratky, ale co má být mezi nimi? Pomlčka, nebo spojovník? A s mezerami, nebo bez nich?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Uvedený vztah doporučujeme ztotožnit se vztahem „X až Y“ nebo „od X do Y“, který se zapisuje pomlčkou. Spojovník se do tohoto spojení žádnou svou funkcí nehodí. Rozhodnutí o mezerách závisí na jednoslovnosti či víceslovnosti spojovaných výrazů. Severozápad zapisovaný zkratkou SZ i jihovýchod zapisovaný zkratkou JV jsou v podstatě jednoslovné výrazy (tj. neobsahují mezeru), proto doporučujeme psát pomlčku natěsno, bez mezer.
Zvažované varianty:
SZ–JV SZ-JV SZ – JV SZ - JV
Poslední užití: 16.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5964
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat pomocí číslic a pomlčky „dva tisíce dvě stě až tři tisíce dvě stě korun českých“?
Klíčové slovo: mezera
Odpověď: V takovém případě jsou dvě základní možnosti – buď budou obě částky spojeny pomlčkou natěsno, bez mezer, nebo bude kolem pomlčky z každé strany mezera. První řešení je namístě v případě, že bude částka psána bez oddělení trojic řádů mezerou, tj. „2200–3200 Kč“. Pokud však bude poslední trojčíslí odděleno mezerou, stane se z takové částky formálně víceslovný výraz (obsahující mezeru), a pro ně při zápisu vztahu a, až, od … do, versus doporučujeme psát kolem pomlčky mezery, tj. „2 200 – 3 200 Kč“.
Poslední užití: 4.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.