Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #103 [Dělení slov].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/15, položky: 1-10/141
Stav:
#13083
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podle obecných zásad
Konkrétní dotaz: Lze na konci řádku dělit slovo Annou (od rodného jména Anna)? Setkala jsem se s dělením An-nou, je takové dělení správné?
Klíčové slovo: Annou
Odpověď: Slovo Annou by se na konci řádku správně dělit nemělo. Dvouslabičná slova, jejichž první slabiku tvoří samohláska (zde A-nnou [a-nou]), nedělíme.
Poslední užití: 30.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 1 Základní pravidla dělení slov, bod c)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Anna

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13063
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupina samohláska-souhláska-souhláska-samohláska
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo začne?
Klíčové slovo: začne
Odpověď: Slovo začne se na konci řádku správně dělí takto: za-čne. Je‑li ve skupině samohláska + souhláska + souhláska + samohláska (zde -ačne) přítomen morfematický šev (předponový nebo mezi dvěma složkami složeniny), dělíme na švu, odtud tedy dělení za-čne, protože za- je předpona a -č- kořen.
Poslední užití: 13.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.7 Skupina samohláska-souhláska-souhláska-samohláska, bod b)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13059
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupina s/š + souhláska
Konkrétní dotaz: Jak se správně na konci řádku dělí slovo přítomnosti? Dělí se správně přítomnos-ti, nebo přítomno-sti?
Klíčové slovo: přítomnosti
Odpověď: Slovo přítomnosti se správně dělí takto: pří-tom-no-s-ti. Spojení samohláska + ‑s‑ + souhláska + samohláska (zde -osti) je možné dělit buď po -s-, nebo před -s-. Odtud tedy jak dělení přítomnos-ti (dělení po -s-), tak přítomno-sti (dělení před -s-).
Zvažované varianty:
přítomnos-ti přítomno-sti
Poslední užití: 29.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.5 Skupina s/š + souhláska, bod a)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo přítomnost

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13058
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupina s/š + souhláska
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo nacionalistický? Dělí se správně nacionalis-tický, nebo nacionali-stický?
Klíčové slovo: nacionalistický
Odpověď: Slovo nacionalistický se na konci řádku správně dělí takto: na-cio-na-li-s-tic-ký. Spojení samohláska + ‑s‑ + souhláska + samohláska je možné dělit buď po -s-, nebo před -s-. Odtud tedy jak dělení nacionalis-tický (dělení po -s-), tak nacionali-stický (dělení před -s-).
Zvažované varianty:
nacionalis-tický nacionali-stický
Poslední užití: 29.3.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.5 Skupina s/š + souhláska, bod a)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo nacionalistický

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13057
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupiny tří souhlásek v blízkosti přípony nebo předpony
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo brněnských? Lze dělit brněns-kých?
Klíčové slovo: brněnských
Odpověď: Slovo brněnských se na konci řádku správně dělí takto: br-něn-ských. V případě skupiny tří souhlásek v blízkosti přípony nebo předpony (zde -nsk-) respektujeme morfematický šev (a to i příponový). Odtud tedy dělení brněn-ský, jelikož -sk- je evidentní slovotvorná přípona.
Zvažované varianty:
brněns-kých
Poslední užití: 23.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.8 Skupiny tří souhlásek v blízkosti přípony nebo předpony, bod a)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo brněnský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13056
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupiny tří souhlásek v blízkosti přípony nebo předpony
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo moravský?
Klíčové slovo: moravský
Odpověď: Slovo moravský se na konci řádku správně dělí takto: mo-rav-ský. V případě skupiny tří (případně i více) souhlásek v blízkosti přípony nebo předpony (zde -vsk-) respektujeme morfematický šev (a to i příponový). Kořenem slova moravský je morav-, -sk/ý je slovotvorná přípona, odtud tedy dělení morav-ský. (Mezi částmi mo- a -rav- je evidentní slabičná hranice, odtud pak dělení mo-ravský.)
Poslední užití: 28.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.8 Skupiny tří souhlásek v blízkosti přípony nebo předpony, bod a)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo moravský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13053
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupina s/š + souhláska
Konkrétní dotaz: Jak se správně na konci řádku dělí slovo propouštěcí? Dělí se správně propouš-těcí, nebo propou-štěcí?
Klíčové slovo: propouštěcí
Odpověď: Slovo propouštěcí se na konci řádku správně dělí takto: pro-pou-š-tě-cí. Spojení samohláska + -š‑ + souhláska + samohláska (zde -ouště-) je možné dělit buď po -š-, nebo před -š-. Odtud tedy dělení propouš-těcí (dělení po -š-) i propou-štěcí (dělení před -š-).
Zvažované varianty:
propouš-těcí propou-štěcí
Poslední užití: 28.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.5 Skupina s/š + souhláska, bod a)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo propouštět

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13052
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupina s/š + souhláska
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo důležitosti? Dělí se důležitos-ti, nebo důležito-sti?
Klíčové slovo: důležitosti
Odpověď: Slovo důležitosti se na konci řádku správně dělí takto: dů-le-ži-to-s-ti. Spojení samohláska + -s- + souhláska + samohláska (zde -osti) je možné dělit buď po -s-, nebo před -s-. Odtud tedy jak dělení důležitos-ti (dělení po -s-), tak důležito-sti (dělení před -s-).
Zvažované varianty:
důležitos-ti důležito-sti
Poslední užití: 3.7.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.5 Skupina s/š + souhláska, bod a)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13051
Užití:
1 1 0
Dotaz: Skupina s/š + souhláska
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo asistenty? Dělí se správně asi-stenty, nebo asis-tenty?
Klíčové slovo: asistenty
Odpověď: Slovo asistenty se na konci řádku správně dělí takto: asi-s-ten-ty. Spojení samohláska + ‑s‑ + souhláska + samohláska (zde -iste-) je možné dělit buď po -s-, nebo před -s-. Odtud tedy dělení asis-ten-ty (dělení po -s-) i asi-stenty (dělení před -s-).
Zvažované varianty:
asi-stenty asis-tenty
Poslední užití: 3.7.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 2.5 Skupina s/š + souhláska, bod a)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo asistent, m. živ. (osoba)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13047
Užití:
1 1 0
Dotaz: Podle obecných zásad
Konkrétní dotaz: Jak se na konci řádku správně dělí slovo oblékl?
Klíčové slovo: oblékl
Odpověď: Slovo oblékl se na konci řádku správně dělí takto: ob-lé-kl. Slova se primárně dělí podle slabičných hranic. Sekundárně je důležitá rovněž slovotvorná stavba slova. Ob- je předpona (odtud dělení ob-lékl), zatímco mezi částmi -lé- a -kl je evidentní a jediná možná slabičná hranice (odtud dělení oblé-kl).
Poslední užití: 3.7.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dělení slov na konci řádku, 1 Základní pravidla dělení slov, body d–f)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo obléct

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.