Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #92, Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/10, položky: 11-20/99
Stav:
#13353
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme v textu o opravě památek větu „klenba znázorňující lva, orla a adoranta". Opravila jsem to na adoranda, podle slova adorovat. Chápu to tak, že je to člověk, který někoho adoruje. Ale váhám, jak je to správně.
Klíčové slovo: adorant
Odpověď: Jde o velice málo užívané slovo, výkladové slovníky češtiny výraz adorant/adorand nezachycují. ASSČ a rovněž NASCS, SSJČ a PSJČ uvádějí výraz adorátor s významem 1. kdo někoho obdivuje, uctívá; kdo (přehnaně) vyzdvihuje přednosti něčeho, někoho (adorátoři houslisty Pavla Šporcla); 2. kdo modlitbou, obřadním způsobem ap. projevuje úctu k Bohu (adorátor Ježíše v Nejsvětější svátosti). V ČNK (korpus SYN v11) výraz adorand doložen není, varianta adorant se objevuje 26x (např. jedním z největších adorantů Jezulátka byl sv. František z Assisi; k velkým světcům připojuje menší postavy adorantů, skupiny pečlivě komponuje; kostelní betlémy se doplňovaly o tři nové a vzácné adoranty s doprovodem a dary). Doporučujeme proto v textu ponechat variantu adorant.
Zvažované varianty:
adorant adorand
Poslední užití: 19.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13311
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Píše se [departmán] normálně foneticky departmán?
Klíčové slovo: departement
Odpověď: Nepíše, podle IJP i nového elektronického ASSČ se pojmenování územní a správní jednotky ve Francii a v některých dalších zemích píše v češtině původním pravopisem: departement. Počeštěná podoba departmán se v praxi objevuje jen výjimečně, např. v korpusu SYN v11 jsou pouhé 3 doklady, zatímco varianta departement je doložena 2743x.
Zvažované varianty:
departement departmán
Poslední užití: 4.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13308
Užití:
1 1 0
Dotaz: S, nebo z?
Konkrétní dotaz: Máme v odborném textu psát erose, nebo eroze?
Klíčové slovo: eroze
Odpověď: Doporučujeme volit podobu eroze. Slovo patří k zdomácnělým výrazům, v nichž se původní s vždy v češtině vyslovuje jako [z], zápis eroze je základní, stylově neutrální, je ho možno použít ve všech spisovných textech. Podoba erose je vnímána jako příznaková, zastaralá.
Zvažované varianty:
eroze erose
Poslední užití: 4.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13280
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Před časem jsme vydali knihu, kde bylo několikrát použito slovo [kymatika] psané cymatika (obor související s akustikou). Napsal nám jeden rozhořčený čtenář, že správná podoba je kymatika. Verzi cymatika použila překladatelka, slovo jsme nenašli v žádném slovníku, abychom zápis ověřili. V ČNK jsme doklad nenašli, internet zná obě možnosti, ale zdá se, že zápis s c převládá. Rádi bychom věděli, jestli má čtenář pravdu a jediná možná podoba je kymatika, nebo zda jsou možné obě podoby.
Klíčové slovo: kymatika; cymatika
Odpověď: Jde o málo frekventovaný termín, slovníky (včetně nového elektronického ASSČ) bohužel výraz nezachycují. Internetové doklady ukazují, že původní anglický výraz cymatics (popisující studium frekvenčních jevů a vibrací; nauka o vlnění zvuku) bývá překládán oběma zmíněnými způsoby: cymatika a kymatika. Slovo se v posledních letech objevuje často ve spojitosti s léčením zvukovými vibracemi. Máte pravdu, že cymatika je v současné době frekventovanější. Proces počešťování přejatých výrazů nebývá vždy přímočarý, proto je někdy třeba počítat s kolísáním pravopisné podoby. Dokladů užití je v případě tohoto slova velmi málo. V korpusu SYN v11 jsme nenašli žádný doklad zápisu cymatika/cymatica a pouhé tři doklady podoby kymatika (dva jsou ale ze stejného textu). Při posuzování pravopisné podoby je vhodné zařadit slovo do kontextu podobných výrazů. Základem tohoto výrazu je podle internetových zdrojů řecké slovo kyma – vlna. Stejný základ mají v NASCS hesla kyma (architektonický prvek), kymografie, kymograf (lékařské termíny). Při zapojování slov cizího původu do češtiny je obvyklé, že písmeno c vyslovované jako [k] se mění v k, bylo by proto logické, aby se slovo zapisovalo kymatika. Nelze však přehlížet ani skutečnost, že zápis může být silně ovlivněn angličtinou, z níž k nám obvykle slovo přichází. Pak se setkáváme s kolísáním a dvojí pravopisnou podobou. Příkladem jsou výrazy se základem kyber-. Vedle ustálených výrazů kybernetika, kybernetický (psáno jen s k) se připouští dvojí možnost např. ve slovech kyberpunk/cyberpunk, kyberprostor/cyberprostor, kyberkultura/cyberkultura. Nelze tedy tvrdit, že podoba cymatika je nesprávná, za vhodnější však považujeme zápis kymatika.
Zvažované varianty:
cymatika kymatika
Poslední užití: 20.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: internet.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13279
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jsme firma poskytující online marketing a nabízíme firmám bidovací/biddovací automat. Nejsem si jistá, jestli psát jedno, nebo dvě d. Vídám různé způsoby psaní tohoto přejatého výrazu, setkávám se např. se zápisy biddování, ale bidovat. Kterou z možností doporučujete?
Klíčové slovo: bidovat
Odpověď: Jde o nové pojmenování, jazykové příručky (včetně nově vznikajícího ASSČ) bohužel toto slovo nezachycují. Počešťování přejatých slov není přímočarý proces, roli v něm má mnoho faktorů. Lze proto jen těžko odhadnout, zda se při zapojování tohoto přejatého výrazu do češtiny bude spíše zachovávat původní pravopisný základ, nebo dojde ke zjednodušení. Rozhodující je uživatelská praxe. Při odpovědi můžeme v tomto případě vycházet z dokladů užití, těch je však (a to jak v ČNK, tak na internetu), relativně málo. Doklady v korpusu SYN v11 i internetu (vyhledavač Google) ukazují, že dvě d bývají zachována ve slově bidding (tj. přihazování) – velmi často jde o přejímku pojmenování real time bidding, popř. header bidding. Naopak u odvozených výrazů bidovat, bidování vídáme pouze jedno d (např. u většiny předmětů už bidování (aukční přihazování) nefunguje, zákazníci nakupují za pevně stanovenou cenu; získali certifikát, bez něhož nelze bidovat na produkty). Je zřejmé, že v praxi se poměrně rychle prosadilo zjednodušení pravopisného základu. Vzhledem k tomu, že běžnější jsou podoby bidovat, bidování, doporučujeme psát jedno d rovněž v přídavném jméně bidovací (automat, nástroje, strategie).
Zvažované varianty:
bidovat biddovat
Poslední užití: 26.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13272
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jak se v češtině píše slovo [bretariánství]? Potřebujeme tak pojmenovat jeden díl dokumentu.
Klíčové slovo: breathariánství
Odpověď: Pravopis není zatím ustálený, žádné příručky (včetně ASSČ) toto slovo nezachycují. Podle dokladů v korpusu SYN v11 a na internetu se počeštěný zápis (bretariánství) objevuje jen výjimečně, nejčastěji slovo zachovává původní anglický základ, k němu se pak připojují česká zakončení: breathariánství, breatharián(ka), breatharianismus.
Zvažované varianty:
breathariánství bretariánství
Poslední užití: 31.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: ČNK, Google.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13251
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Do kterého písmene je zveřejněn Akademický slovník současné češtiny?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: K červenci 2023 byla v rámci Akademického slovníku současné češtiny zveřejněna hesla s náslovím A–G.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13250
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Je Akademický slovník současné češtiny nejaktuálnější slovník?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Z hlediska data publikování je Akademický slovník současné češtiny skutečně slovníkem nejnovějším. K červenci 2023 byla však zatím zveřejněna hesla s náslovím A–G. Naposledy kompletně zveřejněným slovníkem tak zatím zůstává Slovník spisovné češtiny (1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13249
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Je Slovník spisovné češtiny aktuální, respektive novější než Slovník spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Ano, Slovník spisovné češtiny vznikl později (1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009) než starší Slovník spisovného jazyka českého (ten nejprve vyšel ve čtyřech svazcích, a to mezi lety 1960–1971, jeho druhé, nezměněné, osmisvazkové vydání bylo v roce 1989). Slovník spisovné češtiny je také aktuální kompletní výkladový slovník. V současné době je také připravován a od roku 2017 zveřejňován Akademický slovník současné češtiny.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13240
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám v rámci závěrečných zkoušek dovoluje užívat výkladové slovníky. Můžeme pro školní výuku používat například Slovník spisovné češtiny?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, Slovník spisovné češtiny je svou koncepcí zaměřen i jako pomůcka pro školní vyučování, což deklaruje už svým rozšířeným názvem Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Vedle toho lze nahlížet i do nově vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny, ten prozatím (k červnu 2023) zveřejnil hesla s náslovím A–G.
Poslední užití: 27.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.