Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #83, Velký lékařský slovník. .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/29
Stav:
#13352
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá, zda psát tinitus, nebo tinnitus. Velký lékařský slovník uvádí tinitus s jedním n, ale v různých textech vidím spíše dvě n: tinnitus.
Klíčové slovo: tinnitus; tinitus
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny výraz neuvádějí, medicínské slovníky nejsou jednotné. Rovněž v ČNK (korpus SYN v11) jsou doloženy obě podoby, a to jak v publicistických, tak odborných textech, zápis tinnitus poněkud převažuje (275 : 192). Volba pravopisné podoby záleží na tom, komu je určen text, v němž je slovo užíváno. Pro odborné texty doporučujeme volit spíše původní podobu tinnitus, v textech určených širší veřejnosti je vhodnější užít zjednodušený zápis tinitus.
Zvažované varianty:
tinnitus tinitus
Poslední užití: 19.7.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13271
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V odborné práci potřebuji použít pojmenování onemocnění alfa-manosidóza. Nacházím různé možnosti: s pomlčkou a bez ní, liší se také počet n.
Klíčové slovo: alfa-mannosidóza
Odpověď: Jde o odborný termín, v běžných slovnících není uveden. U odborných názvů se můžeme setkat s kolísáním pravopisné podoby podle toho, komu je text určen. Některé texty preferují původní názvy (často respektující latinu, popř. řečtinu), jiné upřednostňují počeštěné podoby (v souladu s výslovností), popř. i zjednodušení hláskových skupin. Určitou nejednotnost nacházíme i ve Velkém lékařském slovníku, a to jak v knižní, tak elektronické verzi. Je zde uvedeno heslo alfa-mannosidáza (mannosidóza), ale také heslo mannosidosa. Každopádně jsou zachována dvě n (manno-) a zápis je se spojovníkem (nejde o pomlčku). Doplňujeme, že zakončení -óza (v úzce odborném prostředí -osa) signalizuje onemocnění (např. dermatóza, neuróza); zakončení -áza označuje enzymy. Doklady z Českého národního korpusu jsou zcela nedostatečné, na základě dokladů z internetu lze považovat za nejvhodnější zápis alfa-mannosidóza.
Zvažované varianty:
alfa-mannosidóza alfa mannosidóza alfa-manosidóza
Poslední užití: 28.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13135
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Překládám text o dermatitidě a nejsem si jistá, zda by se neměl užít spojovník v označení jednoho typu akné – Mallorca akné. V textech vídám zápisy bez spojovníku, ale nevím, zda to není něco jako Rh-faktor.
Klíčové slovo: Mallorca akné
Odpověď: Jazykové příručky toto pojmenování nezachycují. Z internetových zdrojů vyplývá, že označení Mallorca akné se užívá pro akné aestivalis neboli letní akné, které vzniká při intenzivním opalování, resp. pobytu na slunci. Velký lékařský slovník zachycuje latinskou podobu acne aestivalis (kožní onemocnění připomínající akné, vznikající po intenzivním oslunění za spolupůsobení fotoprotektivních či kosmetických prostředků) a jako synonymní uvádí označení Mallorca acne. V češtině je již řadu desetiletí vžitá počeštěná podoba akné, doporučujeme jí dát přednost. Psaní se spojovníkem nedoporučujeme. Nejde o stejný typ, jako je Rh-faktor, ostatně i u něj se postupně prosazuje zápis bez spojovníku. Slovo Mallorca má v tomto případě funkci přívlastku, pojmenování by mohlo mít i podobu mallorcové akné (ta se ale v praxi neužívá). Doporučujeme psát označení jako dvě samostatná slova. Doklady z ČNK i internetu ukazují, že psaní Mallorca akné se v praxi užívá.
Zvažované varianty:
Mallorca akné Mallorca-akné
Poslední užití: 26.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojovník
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Spojovník
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12988
Užití:
1 1 0
Dotaz: Krátce, nebo dlouze?
Konkrétní dotaz: Mám psát slova se zakončením -lalie krátce, např. echolalie?
Klíčové slovo: echolalie, echolálie
Odpověď: NASCS zachycuje výrazy zakončené komponentem -lalie s krátkým -a-: např. echolalie, dyslalie. Ale Velký lékařský slovník uvádí jako základní zápis -lálie, dlouhé -á- je uvedeno i ve složených výrazech, např. echolálie, dyslálie, brachylálie. Proto jsou v IJP uvedeny obě možnosti jako rovnocenné. Můžete tedy psát jak echolalie, tak echolálie.
Zvažované varianty:
echolalie echolálie
Poslední užití: 24.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11073
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Celá léta používáme ve slově supplementum dvě p. Nyní máme požadavek od jedné fakulty, aby byla použita podoba suplementum. Která z podob je správná?
Klíčové slovo: suplementum; supplementum
Odpověď: Význam ‚doplněk, přídavek, dodatek (např. ediční řady)‘ je podle NASCS a IJP možno vyjádřit slovy suplement nebo suplementum, v obou případech slovník uvádí jedno p. Stejnou podobu má heslo suplement zachycené v SSJČ (z 60. let) i v PSJČ (ten vycházel už v 30. až 50. letech minulého století). Zjednodušený zápis s jedním p je ve slovnících doložen také u odvozených výrazů suplementární, suplementace (viz Velký lékařský slovník). Podoba supplementum odpovídá latině, z níž se slovo dostalo do češtiny. Doklady z praxe (v ČNK syn v8 a na internetu) ukazují, že zápis s jedním p je frekventovanější, ale i podoby supplement/supplementum jsou poměrně rozšířené. S výjimkou příkladů s doslovnou citací však nelze posoudit, zda jde o respektování původní latinské podoby, či o případný vliv angličtiny, v níž má slovo podobu supplement. V souladu se slovníky považujeme za základní podobu suplementum, ani zápis supplementum však nelze považovat za chybný.
Zvažované varianty:
suplementum supplementum
Poslední užití: 4.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11025
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Recenzent článku trvá na tom, že bychom měli psát zánět tepny neboli arterie arteriitis (se dvěma i). V medicínské literatuře však opakovaně nacházíme doklady na psaní s jedním i (arteritis).
Klíčové slovo: arteritis, arteriitis
Odpověď: Řecký název pro tepnu je arterie, název zánětlivých změn se odvozuje pomocí přípony -itis, popř. -itida. Lékařské slovníky – a to Vokurka, Hugo: Velký lékařský slovník (2002) a Kábrtovi: Lexicon medicum (2004) – uvádějí zápis se dvěma i: arteriitis (polyarteriitis nodosa), arteriitida. Protože u přejatých slov obvykle v průběhu let dochází k různým hláskovým změnám, setkáváme se mj. i se zjednodušováním původně zdvojených písmen. V Novém akademickém slovníku cizích slov a rovněž v IJP jsou uvedeny obě možnosti psaní, a to zjednodušená i se zdvojeným ii: arteritida, arteriitida; arteritis, arteriitis. Z jazykového hlediska jsou možnosti rovnocenné, v úzce odborném prostředí se obvykle respektuje původní (latinský/řecký) pravopis.
Zvažované varianty:
arteritis arteriitis
Poslední užití: 17.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10734
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme v článku o elektronice psát tinitus, nebo tinnitus?
Klíčové slovo: tinitus; tinnitus
Odpověď: Jazykové slovníky výraz nezachycují. Slovníky zaměřené na lékařskou terminologii nejsou jednotné. Lexicon medicum (Galén 2004) uvádí latinskou podobu tinnitus (souvisí s výrazem tinnio – cinkat), Velký lékařský slovník (Maxdorf 2002) užívá zjednodušený zápis tinitus. V ČNK jsou doloženy obě podoby: tinnitus i tinitus, a to jak v publicistických textech, tak v oborové literatuře. S ohledem na obvyklou praxi doporučujeme v textech určených širší veřejnosti preferovat zjednodušený zápis tinitus, ale i užití podoby tinnitus je možné.
Zvažované varianty:
tinitus; tinnitus
Poslední užití: 12.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10524
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi, že v češtině máme mnoho cizích slov. Proč píšeme pizza, když už ten pokrm u nás tak zdomácněl? Proč nepíšeme pica?
Klíčové slovo: pizza
Odpověď: Spisovná podoba přejatého výrazu se neustaluje na základě přímočarých, jednoduchých pravidel převodu z cizího jazyka do češtiny, ale je výsledkem různých okolností. Míra tohoto začlenění je u různých slov odlišná, protože při počešťování pravopisné podoby přejatého slova hrají roli nejrůznější faktory. Nemusí to být jen frekvence a míra zdomácnění pojmenovávané skutečnosti (věci). Některá slova si stále zachovávají původní pravopis, přestože pojmenování je v češtině zakotvené pevně. Překážkou mohou být jak neobvyklost zápisu, tak často i případné nevhodné asociace, které by fonetický přepis vyvolával. Jako příklad se nabízejí výrazy interview, laser, dealer, leasing – přepisy intervjú, lejzr, dýler, lízing se neužívají. U slova pizza, respektive pica hraje nepochybně podstatnou roli podobnost s rozšířeným vulgárním výrazem pro ženské přirození. Doklady z ČNK a internetu dosvědčují, že se věty jako „Servírovali jim ryby, těstoviny, řízky, picu, sladkosti“ objevují jen zřídka. Doplňujeme, že v lékařském prostředí a v psychiatrii má latinský výraz pica význam ‚chorobná chuť k pojídání nejedlých látek např. hlíny‘.
Zvažované varianty:
pizza pica
Poslední užití: 26.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V textu určeném lékařům máme slovo preskripce a vedle toho preskribovaná léčiva. Je slovo preskribovaný správně? Psala bych výrazy tak, jak uvádím, ale neumím si vysvětlit, proč je v jednom slově p a ve druhém b.
Klíčové slovo: preskribovaný
Odpověď: Náležitá podoba je skutečně preskripce (výraz je možné ověřit v NASCS a IJP) a preskribovaný. Původ slov je v latině, kde jsou také „kořeny“ rozdílného zápisu. Podstatné jméno preskripce (a rovněž přídavné jméno preskripční) souvisí s latinským (prae)scriptio; slovesné přídavné jméno preskribovaný se odvozuje ze slovesa preskribovat (z latinského scribo, scribere). Stejné střídání vidíme i u výrazů absorpce – absorbovat.
Zvažované varianty:
preskribovaný preskripovaný
Poslední užití: 5.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10400
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Chceme se poradit, zda je v pořádku pojmenovat nové ptačí onemocnění sutonelóza. Původcem onemocnění je bakterie Suttonella ornithocola, která způsobuje sýkorkám dýchací potíže, zápal plic a smrt. Název zatím není zavedený, teprve vzniká. Na základě pojmenování salmonelóza, způsobeného bakterií Salmonella, se domníváme, že v českém názvu není nutné zachovávat zdvojené hlásky. Ale neradi bychom se dopustili omylu.
Klíčové slovo: sutonelóza
Odpověď: Máte pravdu, že při přejímání či vytváření nových slov odvozených z pojmenování obsahujících zdvojená písmena často dochází ke zjednodušování. Proces počešťování je obvykle postupný, ovlivňuje ho mnoho faktorů –⁠ důležitá je frekvence výrazu, jeho lexikální a morfologické vlastnosti, podobnost se slovy domácími a také oblast užívání. U odborných výrazů (a to nejenom z oblasti medicíny) mohou vedle sebe existovat dvě varianty: původní se zachovává v úzce odborných textech, zjednodušená (počeštěná) se uplatňuje spíše v textech určených veřejnosti. Příkladem jsou výrazy borrelióza/borelióza (spirochety rodu Borrelia), popř. mammografie/mamografie (mamma – mléčná žláza savců). Zjednodušený pravopis postupně proniká i do odborného prostředí. Máte pravdu, že přípona -óza je v názvech nemocí produktivní, např. tuberkulóza, mykóza, skleróza, artróza, psychóza, neuróza, nekrobacilóza; z oblasti ornitologie např. kolibacilóza. Zjednodušení dvou „l“ je doloženo jak u salmonelózy (bakterie Salmonella), tak u bartonelózy (parazit rodu Bartonella). Pokud vytváříte nový termín, je rozhodující, zda je akceptovatelný pro odborníky z příslušné oblasti. Pokud ano, pak se užíváním v autoritativních zdrojích jeho podoba „upevní“. Z jazykového hlediska není důvod název sutonelóza odmítat.
Zvažované varianty:
sutonelóza suttonellóza suttonelóza
Poslední užití: 24.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.