Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #65, Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 51/51, položky: 501-507/507
Stav:
#1222
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Jak mám ve větě „Přečtěte si tento dechberoucí příběh“ psát výraz dechberoucí? Dohromady, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: dechberoucí
Odpověď: Výraz dechberoucí píšeme dohromady, jde o spřažené přídavné jméno. Zvlášť bychom výraz psali, pokud by složky byly v obráceném pořadí: beroucí dech.
Zvažované varianty:
dechberoucí dech beroucí
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kapitola Psaní spřežek a spřahování, bod 2 Přídavná jména vzniklá spřahováním (typ níže uvedený – nížeuvedený)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: kapitola Psaní spřežek a spřahování, bod 2 Přídavná jména vzniklá spřahováním (typ níže uvedený – nížeuvedený)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1219
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Nemůžeme se dohodnout, jestli se se píše dechberoucí dohromady, nebo zvlášť.
Klíčové slovo: dechberoucí
Odpověď: Výraz dechberoucí píšeme dohromady, jde o spřažené přídavné jméno. Zvlášť bychom výraz psali, pokud by složky byly v obráceném pořadí: beroucí dech.
Zvažované varianty:
dechberoucí dech beroucí
Poslední užití: 24.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Psaní spřežek a spřahování, bod 2 Přídavná jména vzniklá spřahováním (typ níže uvedený – nížeuvedený)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Psaní spřežek a spřahování, bod 2 Přídavná jména vzniklá spřahováním (typ níže uvedený – nížeuvedený)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Fonetika
Kategorie: Ortoepie
Stav:
#1147
Užití:
1 1 0
Dotaz: Výslovnost konkrétního slova (hláskového spojení, spojení slov atp.)
Konkrétní dotaz: Jak se správně vyslovuje příjmení francouzského spisovatele Guy de Maupassanta, zejména v nepřímých pádech?
Klíčové slovo: de Maupassant
Odpověď: Jméno de Maupassant by se mělo vyslovovat jako [de mopasan] (délka poslední samohlásky může někdy kolísat). V nepřímých pádech je možná dubleta, tj. např. [de mopasana] i [de mopasanta].
Zvažované varianty:
[mopasanta] [mopasana]
Poslední užití: 31.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých. Romportl. 1978. (platí od 1978)
Jazykový zdroj: Čteme je správně?. Honzák – Honzáková – Romportl. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.4.5

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1034
Užití:
1 2 0
Dotaz: S, nebo z?
Konkrétní dotaz: Mám psát resortní, nebo rezortní?
Klíčové slovo: resortní
Odpověď: Doporučujeme psát resortní. Slovo resort, z něhož je přídavné jméno resortní odvozeno, patří k výrazům, u nichž se jako spisovná připouští dvojí výslovnost: [resort; rezort]. V souladu se spisovnou výslovností je možné psát jak resort – resortní, tak rezort – rezortní. Za základní, stylově neutrální podobu, kterou lze užít v oficiálních textech, je však v souladu s Dodatkem k PČP (v některých vydáních nese označení Pravopisná poznámka) považována podoba resort – resortní.
Zvažované varianty:
resortní rezortní
Poslední užití: 30.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z, sekce 1.3 – Základní pravopisná podoba je se s (typ diskuse – diskuze)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dodatek
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopisná poznámka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dohromady, nebo zvlášť?
Konkrétní dotaz: Má být ve větě „V Praze je nejmenší počet těch, kteří se živí prací rukou a přitom dokonce musejí stát“ užito přitom, nebo při tom?
Klíčové slovo: při tom; přitom
Odpověď: V uvedené větě jde spíše o předložku a odkazovací zájmeno (při tom), nelze však zcela vyloučit ani význam „zároveň, současně“ (přitom). U spřežek při tom a přitom není vymezení rozdílu tak jednoznačné. Oslabuje se totiž chápání tohoto výrazu jako spojení předložky a ukazovacího zájmena a ve většině textů lze volbu odůvodnit jak významem ‚zároveň‘ (přitom), tak vztáhnutím na děj předchozí věty, ke kterému zájmeno odkazuje (při tom). Volba podoby závisí na jednotlivých pisatelích.
Zvažované varianty:
přitom při tom
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 3.3 – Při tom × přitom
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní spřežek a spřahování, sekce 3.3 – Při tom × přitom

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#916
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak psát spojení kompletní stavebně-technologická rekonstrukce?
Klíčové slovo: stavebně-technologický
Odpověď: Přestože se v praxi často setkáváme se zápisem stavebně technologický, mělo by se složené přídavné jméno psát podle významu buď dohromady „stavebnětechnologický“ – pokud má význam stavební technologie, nebo se spojovníkem „stavebně-technologický“, pokud jde o vyjádření spojení dvou složek (stavební a technologický). Obě možnosti přicházejí v úvahu, rozhodující je věcná znalost.
Zvažované varianty:
stavebně-technologická stavebnětechnologická stavebně technologická
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#894
Užití:
2 1 0
Dotaz: Slabikování konkrétního slova, počet slabik ve slově
Konkrétní dotaz: Kolik slabik má slovní tvar „krvi“?
Klíčové slovo: krev; krvi
Odpověď: Na rozdíl od základního tvaru „krev“, které je jednoslabičné, má slovní tvar „krvi“ slabiky dvě (první slabika obsahuje slabikotvornou souhlásku „r“).
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 15.1 Slabika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.