Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr Jazyková příručka: #65, Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019) .
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/51, položky: 11-20/507
Stav:
#13295
Užití:
1 1 0
Dotaz: S, nebo z?
Konkrétní dotaz: Je lepší psát psát univerzita, nebo universita?
Klíčové slovo: univerzita
Odpověď: Doporučujeme volit podobu univerzita. Slovo patří k zdomácnělým výrazům, v nichž se původní s vždy v češtině vyslovuje jako [z], zápis univerzita se dnes považuje za základní, tedy stylově neutrální, je ho možno použít ve všech spisovných textech. Podoba universita není chybná, ale je vnímána jako příznaková, zastaralá.
Zvažované varianty:
univerzita universita
Poslední užití: 21.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Pravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13290
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jde mi o užívání pomlčky. Pokud je festival hudebně dramatický, bude se to psát s mezerou, nebo jako jedno slovo s pomlčkou mezi slovy? Je to festival, na kterém jsou představení jak hudební, tak divadelní.
Klíčové slovo: hudebně-dramatický
Odpověď: Nejprve upřesnění: pomlčka se u složených přídavných jmen neužívá, v úvahu přichází zápis se spojovníkem (tedy kratší vodorovnou čárkou). Přestože se v praxi můžeme setkat i s psaním dvou samostatných slov (hudebně dramatický), složená přídavná jména nepíšeme v souladu s platným doporučením jako dvě samostatná slova, ale buď se spojovníkem, nebo dohromady. Proto zápis hudebně dramatický festival nedoporučujeme. Při psaní přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Pokud jsou obě složky na stejné úrovni a mohly by být spojeny spojkou a (říkáte, že jde o festival, na kterém jsou představení hudební a dramatická), pak jde o souřadné spojení a pro zápis takového složeného přídavného jména používáme spojovník: hudebně-dramatický festival. Zápis dohromady (hudebnědramatický) by vycházel z podřadného slovního spojení hudební drama.
Zvažované varianty:
hudebně-dramatický hudebně dramatický
Poslední užití: 28.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13288
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Podle významu se píše hudebně-dramatický festival se spojovníkem, protože je to od spojení hudební a dramatický festival. Je přípustná i varianta s mezerou, tedy dvě samostatná slova: hudebně dramatický?
Klíčové slovo: hudebně-dramatický
Odpověď: V souladu s platným doporučením nepíšeme složená přídavná jména jako dvě samostatná slova, ale buď se spojovníkem, nebo dohromady. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Pokud jsou obě složky na stejné úrovni a mohly by být spojeny spojkou a (hudební a dramatický festival), pak jde o souřadné spojení. Pro zápis takového složeného přídavného jména používáme spojovník: hudebně-dramatický festival. Teoreticky by v jiné situaci mohlo být východiskem slovní spojení hudební drama. V tom případě by se jednalo o podřadné spojení a náležitý zápis by byl dohromady: hudebnědramatický. Přestože se v praxi můžeme setkat i s psaním dvou samostatných slov (hudebně dramatický), takovýto způsob nedoporučujeme.
Zvažované varianty:
hudebně-dramatický hudebnědramatický hudebně dramatický
Poslední užití: 29.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13275
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V bakalářské práci užívám slovo metylace/methylace. Nevím, jestli je vhodnější psát methylace, nebo metylace.
Klíčové slovo: metylace; methylace
Odpověď: Souhlásková skupina -th- se obvykle ve zdomácnělých přejatých slovech píše jako t. Platí to pro slova jako etan, metan (a jejich odvozeniny), dále jsou to např. antologie, aritmetika, estetika, étos, katedra, mytologie, patos, teze, syntéza, patologie. Doporučení je uvedeno v IJP v kapitole Počešťování přejatých slov (bod 1.3). Jak IJP ve slovníkové části, tak PČP i další slovníky uvádějí často pouze jednu (a to počeštěnou) pravopisnou podobu, ale podle obecných pravopisných zásad uvedených ve výkladové části lze v určitých typech textů tato slova psát pravopisem původním. Původní pravopisná podoba bývá tradičně upřednostňována např. v chemickém názvosloví (ethan, methyl). Při volbě pravopisné podoby doporučujeme přihlédnout k tomu, komu je text určen. Původní pravopisné podoby mají své opodstatnění v úzce odborných textech, v ostatních typech textů (obvykle určených širší veřejnosti) doporučujeme volit podoby bez th. V případě bakalářské práce je vhodné poradit se s vedoucím práce.
Zvažované varianty:
metylace methylace
Poslední užití: 3.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov (bod 1.3)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov (bod 1.3)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13270
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V bakalářské práci máme formulaci „česko-právní řešení genderové segregace...“ Má to znamenat řešení z hlediska českého práva. Je vhodné psát česko-právní se spojovníkem?
Klíčové slovo: českoprávní
Odpověď: Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově píšeme buď se spojovníkem, nebo dohromady. Spojovník naznačuje, že jde o dvě souřadně spojené složky, v podstatě nahrazuje spojku a. Zápis česko-právní by tedy znamenal české a právní. Pokud je základem složeného přídavného jména podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – v tomto případě jde o české právo –, pak píšeme adjektivum dohromady: českoprávní (obdobně např. trestní právo – trestněprávní, občanské právo – občanskoprávní). V citované formulaci se nabízí rovněž možnost nepoužívat složené přídavné jméno českoprávní (objevuje se jen zřídka), ale užít dvě samostatná přídavná jména: české právní řešení. Tuto možnost považujeme za vhodnější.
Zvažované varianty:
českoprávní česko-právní
Poslední užití: 30.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená prídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená prídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Jen se ujišťuji, že „byli jsme nabiti dojmy“ je po b i, ale „nabyl jsem (získal jsem) dojem“ je y.
Klíčové slovo: nabít, nabýt
Odpověď: Ano, máte pravdu. Ve formulaci „byli jsme nabiti dojmy“ jde o expresivní význam ‚velmi naplněni něčím, napěchovaní, naplnění až k prasknutí, po okraj‘. Sloveso nabýt (nabyl jsem dojem) má jiný význam, a to ‚získaný‘ (získal jsem dojem). Významovému rozdílu sloves nabít a nabýt je věnována kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít v IJP.
Zvažované varianty:
nabitý nabytý
Poslední užití: 17.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Víme, že se po h, ch, k, r píše y. Proč se ale píše kočka Mourinka? Nikdy bych nepsal Mourynka.
Klíčové slovo: Mourinka
Odpověď: Teoreticky nelze vyloučit ani zápis s y, ale běžnější je upřednostnit slovotvorné hledisko. Jméno kočky je odvozeno zdrobňující příponou -inka, podobně jako domácká jména Janinka, Gábinka, Klárinka, Šárinka.
Zvažované varianty:
Mourinka Mourynka
Poslední užití: 9.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Domácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Domácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: I, nebo y?
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že se správně napíše „Jsem nabita nově nabytými vědomostmi.“ Můžete mi poradit, jak mám vysvětlit dětem ve čtvrté třídě, že se jednou píše i (jsem nabita) a podruhé y (nabytými vědomostmi)? Nabytý je přece také určité naplnění. Je pro to nějaká pomůcka?
Klíčové slovo: nabít, nabýt
Odpověď: Nejsme didaktické pracoviště, proto nemáme zkušenosti, jak učivo dětem co nejlépe přiblížit. Je možné, že metodické příručky nabízejí nějaké vhodné vysvětlení. Ve formulaci „jsem nabita“ jde o expresivní význam ‚velmi naplněna něčím, napěchovaná, naplněná až k prasknutí, po okraj‘. Sloveso nabytý (nabyté vědomosti) má jiný význam, a to ‚získaný‘. Pro rozlišení si obvykle můžeme pomoci tvary budoucího času: nabít –⁠⁠⁠ nabije × nabýt –⁠⁠⁠ nabude/nabyde (tvary s ‑y‑ jsou hovorové; ve stylově vyšších projevech dáváme přednost tvarům s ‑u‑). Věta by pak zněla: Já se nabiju vědomostmi, které nabudu/nabydu studiem/učením. Doplňujeme, že významovému rozdílu sloves nabít a nabýt je věnována kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít v IJP.
Zvažované varianty:
nabitý nabytý
Poslední užití: 23.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Předponová slovesa odvozená od být – bít
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13226
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Máme v textu příjmení Holáň, které končí na ň. Píšu ve druhém pádě Holáně (tedy n + ě), nebo Holáňe (zachovávám ň + e)?
Klíčové slovo: Holáň
Odpověď: Náležitý zápis 2. pádu příjmení Holáň je Holáně, háček nad ň se neopakuje, měkčení je signalizováno písmenem ě.
Zvažované varianty:
Holáně Holáňě
Poslední užití: 19.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13224
Užití:
1 1 0
Dotaz: Barvy
Konkrétní dotaz: Zajímá mě, jestli se slovo černobílý píše dohromady i v případě, že jde třeba o balon, který se skládá z černých a bílých dílků.
Klíčové slovo: černo-bílý
Odpověď: Složené přídavné jméno černobílý se doporučuje psát dohromady v tradičních vžitých slovních spojeních, např. se slovy film, fotografie, televizor – jde v podstatě o protiklad ke slovu barevný. Pokud označujeme dvě samostatné barvy, pak ve složeném přídavném jméně užijeme spojovník: černo-bílý balon.
Zvažované varianty:
černobílý černo-bilý
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.2 – Složená přídavná jména označující barvy
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.